مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین كشت مخلوط

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:ماشین های کشاورزی

عنوان:طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین كشت مخلوط

دانشکده­ی کشاورزی

پایان نامه­ کارشناسی ارشد در رشته­ی

مکانیک ماشین­های کشاورزی

                         طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین كشت مخلوط

 

استاد راهنما

دكتر سید حسین كارپرورفرد

 

بهمن ماه 1392

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

   طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین كشت مخلوط

به کوشش

علیرضا مندنی

در پژوهش حاضر در راستای رفع مشکلات استفاده از ماشین­های کشاورزی در انجام عملیات کاشت دو نوع بذر به صورت همزمان، کارنده­ای طراحی و ساخته شد تا بتواند با به کارگیری از اصول صحیح در فرایند کشت مخلوط، به طور مستقیم دو نوع بذر با شکل و اندازه مختلف را با نسبت دقیق و الگوهای کاشت مختلف بکارد. جهت ارزیابی آزمایشگاهی ماشین کشت مخلوط در پنج سطح مختلف فاصله بین بذرهای (55، 85، 110، 130 و 160 میلی­متری) برای واحد کارنده ذرت و پنج سطح مختلف فاصله بین بذرهای (100، 120، 150، 185 و 215 میلی­متری) برای واحد کارنده لوبیا و با سرعت ثابت 4 کیلومتر بر ساعت، آزمایش­ها در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گرفتند. به منظور ارزیابی مزرعه­ای واحد­های کارنده ذرت و لوبیا در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای یاد شده و سه سطح عمق کاشت (20، 40 و60 میلی­متری) و با سرعت ثابت 4 کیلومتر بر ساعت از طرح کرت­های خرد شده در سه تکرار استفاده شد. نتایج ارزیابی آزمایشگاه واحد­های کارنده ذرت و لوبیا نشان داد که افزایش فاصله بین بذرها روی خطوط کشت باعث کاهش شاخص ­های چندتایی، نکاشت، دقت و افزایش شاخص کیفیت تغذیه می­ شود. بیشترین عملکرد واحد کارنده ذرت در ارزیابی آزمایشگاهی مربوط فاصله 160 میلی­متری بین بذرها بود و همین طور بیشترین عملکرد واحد کارنده لوبیا در فاصله 215 میلی­متری بین بذرها وجود داشت. نتایج بدست آمده از ارزیابی مزرعه­ای نشان داد که در فاصله 55 میلی­متری بین بذرها و در عمق کاشت 20 میلی­متری، برای واحد کارنده ذرت مقدار شاخص ­های چندتایی، نکاشت، دقت افزایش و شاخص کیفیت تغذیه کاهش داشته است. در واحد کارنده لوبیا نیز در فاصله 100 میلی­متری بین بذرها و در عمق کاشت 20 میلی­متری عملکرد کارنده کاهش پیدا کرده است. بیشترین مقدار شاخص ­های بنیۀ گیاهی ­1­و­2 در واحد کارنده ذرت در فاصله 160 میلی­متری بین بذرها و در عمق کاشت 60 میلی­متری وجود داشت و همچنین در واحد کارنده لوبیا نیز بیشترین مقدار این شاخص ­ها در فاصله 215 میلی­متری بین بذرها و در عمق کاشت 60 میلی­متری بود. شاخص سرعت رشد نسبی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت و لوبیا روی خطوط کشت دارای اختلاف معنی­داری نبود.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل اول: مقدمه.. 2

1-1- ضرورت و اهمیت مطالعه:.. 2

1-2- اهداف طرح:.. 8

فصل دوم: مروری بر پژوهش­های گذشته.. 10

2-1- مقدمه.. 10

2-2- تحقیقات زراعی انجام شده بر روی کشت مخلوط ذرت و لوبیا   10

2-3- ارزیابی کارایی کارنده­ها.. 16

2-4- پژوهش­های انجام شده بر روی عملکرد کارنده­ها در شرایط مختلف   21

2-4-1- تأثیرات عمق کاشت بر روی عملکرد کارنده­ها   21

2-4-2- تأثیرات انواع شیاربازکن­ها بر روی عملکرد کارنده­ها   23

2-4-3- تأثیرات سرعت پیشروی بر روی عملکرد کارنده­ها   26

فصل سوم: مواد و روش­ها.. 28

3-1- طرز کار ماشین کشت مخلوط.. 28

3-2- اجزای تشکیل دهنده ماشین کشت مخلوط.. 31

عنوان                                                                                                                   صفحه

3-2-1- شاسی.. 31

3-2-1-1- شاسی اتصال سه نقطه.. 31

3-2-1-2- تیرک افزار.. 32

3-2-1-3- شاسی قابل تنظیم.. 33

3-2-1-3-1- شاسی ثابت.. 34

3-2-1-3-2- شاسی متحرک.. 34

3-2-1-3-3- پیچ تنظیم موقعیت.. 35

3-2-1-3-4- شافت.. 35

3-2-1-3-5- شاخص.. 35

3-2-1-4- شاسی مفصلی.. 36

3-2-1-5- شاسی محفظه موزع.. 39

3-2-2- محفظه موزع.. 40

3-2-3- لوله سقوط بذر.. 42

3-2-4- فن مکشی.. 42

3-2-5- شیاربازکن.. 43

3-2-6- پوشاننده.. 44

3-2-7- مخزن شیب متحرک.. 45

3-2-8- چرخ تنظیم عمق و فشاردهنده.. 48

3-2-9- سیستم انتقال نیرو به موزع.. 50

عنوان                                                                                                                    صفحه

3-2-9-1- چرخ زمین گرد (محرک).. 50

3-2-9-2- چرخ زنجیر.. 51

3-2-9-3- چهار شاخه گاردان و محور تلسکوپی­1.. 53

3-2-9-4- جعبه دنده مکانیکی زنجیری.. 54

3-2-9-5- جعبه دنده 90 درجه.. 58

3-2-9-6- چهار شاخه گاردان و محور تلسکوپی­2.. 59

3-2-10- چرخ­های حمل کننده.. 60

3-2-11- پشته ساز.. 62

3-3- مشخصات تراکتور مورد استفاده.. 62

3-4- مشخصات بذرهای مورد استفاده.. 63

3-5- زاویه شیب کف مخزن واحدهای کارنده ذرت و لوبیا   64

3-6- ارزیابی آزمایشگاهی ماشین کشت مخلوط.. 64

3-6-1- مراحل انجام تست صفحه گلی.. 66

3-7- موقعیت و شرایط مزرعه مورد آزمایش.. 68

3-8- عملیات خاک­ورزی انجام شده.. 68

3-9- ابعاد کرت­های آزمایشی و نقشه مزرعه.. 71

3-10- عملیات کاشت.. 73

3-11- الگوهای کاشت انتخابی جهت ارزیابی مزرعه­ای.. 74

3-12- ایجاد نهر جهت آبیاری مزرعه.. 76

عنوان                                                                                                                   صفحه

3-13- ایجاد مرز جهت جدا کردن کرت­ها آزمایشی.. 76

3-14- آبیاری مزرعه.. 77

3-15- محاسبه درصد قوه نامیه بذر لوبیا.. 78

3-16- اندازه ­گیری متغییرهای آزمایشی.. 79

3-16-1- اندازه ­گیری فواصل بین گیاهان سبز شده.. 79

3-16-2- میانگین فواصل بین بذرها.. 81

3-16-3- انحراف معیار فواصل بین بذرها.. 81

3-16-4- شاخص چندتایی.. 82

3-16-5- شاخص نكاشت.. 82

3-16-6- شاخص كیفیت تغذیه.. 83

3-16-7- شاخص دقت.. 84

3-16-8- شاخص درصد كل سبز شدن.. 84

3-16-9- اندازه ­گیری عمق قرارگیری بذرها درون خاک   85

3-16-10- اندازه ­گیری طول ساقه و ریشه.. 86

3-16-11- اندازه ­گیری وزن خشک ساقه و ریشه.. 87

3-16-12- شاخص سرعت رشد نسبیRGR.. 87

3-16-13- شاخص بنیۀ گیاهی­1.. 88

3-16-14- شاخص بنیۀ گیاهی­2.. 88

3-17- طرح­های آماری مورد استفاده جهت ارزیابی آزمایشگاهی و مزرعه­ای.. 89

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل چهارم: نتایج و بحث.. 91

4-1- ارزیابی آزمایشگاهی.. 91

4-1-1- نتایج ارزیابی آزمایشگاهی واحد کارنده لوبیا   92

4-1-1-1- بررسی شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 92

4-1-1-2- بررسی شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 94

4-1-1-3- بررسی شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 95

4-1-1-4- بررسی شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 96

4-1-2- نتایج ارزیابی آزمایشگاهی واحد کارنده ذرت   98

4-1-2-1- بررسی شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 99

4-1-2-2- بررسی شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 100

4-1-2-3- بررسی شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 101

 

عنوان                                                                                                                    صفحه

4-1-2-4- بررسی شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 102

4-2- ارزیابی مزرعه­ای.. 103

4-2-1- نتایج ارزیابی مزرعه­ای واحد کارنده لوبیا   103

4-2-1-1- بررسی شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 106

4-2-1-2- بررسی شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 108

4-2-1-3- بررسی شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 110

4-2-1-4- بررسی شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 113

4-2-1-5- بررسی شاخص درصد کل سبز شدن در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 115

4-2-1-6- بررسی شاخص بنیۀ گیاهی­1 در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 117

4-2-1-7- بررسی شاخص بنیۀ گیاهی­2 در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 120

4-2-1-8- بررسی شاخص سرعت رشد نسبی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 121

عنوان                                                                                                                    صفحه

4-2-2- نتایج ارزیابی مزرعه­ای واحد کارنده ذرت.. 123

4-2-2-1- بررسی شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 123

4-2-2-2- بررسی شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 128

4-2-2-3- بررسی شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 130

4-2-2-4- بررسی شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 132

4-2-2-5- بررسی شاخص درصد کل سبز شدن در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 134

4-2-2-6- بررسی شاخص بنیۀ گیاهی­1 در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 137

4-2-2-7- بررسی شاخص بنیۀ گیاهی­2 در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 140

4-2-2-8- بررسی شاخص سرعت رشد نسبی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 142

4-2-2-9- بررسی عمق قرار­گیری بذرها درون خاک در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 144

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات.. 147

عنوان                                                                                                                   صفحه

5-1- نتیجه ­گیری.. 147

5-2- پیشنهادات.. 149

فهرست منابع.. 150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                                    صفحه

جدول 3-1- مشخصات صفحه موزع ذرت مورد استفاده.. 40

جدول 3-2- مشخصات صفحه موزع لوبیا مورد استفاده.. 41

جدول 3-3- توضیحات مربوط به مجموعه چرخ زنجیرها.. 55

جدول 3-4- محدوده تغییرات فواصل بین بذرها توسط هر یک از خروجی­ها جعبه دنده.. 56

جدول 3-5- مشخصات فنی تراکتور مورد استفاده.. 63

جدول 3-6- مشخصات بذر ذرت مورد استفاده.. 63

جدول 3-7- مشخصات بذر لوبیا مورد استفاده.. 63

جدول 3-8- زاویه شیب کف مخزن واحدهای کارنده ذرت و لوبیا   64

جدول 3-9- مشخصات فنی گاوآهن برگردان­دار مورد استفاده   69

جدول 3-10- مشخصات فن هرس بشقابی آفست به کار گرفته شده   69

عنوان                                                                                                                    صفحه

جدول 3-11- فاصله بین بذرهای ذرت و لوبیا جهت انجام ارزیابی مزرعه­ای   74

جدول 4-1- تجزیه واریانس متغییرهای اندازه ­گیری شده در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 92

جدول4-2- تجزیه واریانس متغییرهای اندازه ­گیری شده در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 98

جدول 4-3- تجزیه واریانس متغییرهای اندازه ­گیری شده در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 104

جدول 4-4- تجزیه واریانس متغییرهای اندازه ­گیری شده در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 105

جدول 4-5- مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت بر شاخص چندتایی (%).. 125

جدول 4-6- تجزیه واریانس متغییرهای اندازه ­گیری شده در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 126

 

 

عنوان                                                                                                                     صفحه

جدول 4-7- تجزیه واریانس متغییرهای اندازه ­گیری شده در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت.. 127

جدول 4-8- مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت بر شاخص بنیۀ گیاهی­1 (mm) 140

جدول 4-9- مقایسه میانگین اثر متقابل سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت و عمق کاشت بر شاخص سرعت رشد نسبی (gr/day) 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                    صفحه

شکل 3-1- نمایی از ماشین کشت مخلوط.. 30

شکل3-2- نمایی دیگر از ماشین کشت مخلوط.. 30

شکل 3-3- نمایی از تیرک افزار (تول بار).. 32

شکل 3-4- شاسی قابل تنظیم.. 33

شکل 3-5- قطعات تشکیل دهنده شاسی قابل تنظیم.. 36

شکل 3-6- قطعات تشکیل دهنده شاسی مفصلی.. 38

شکل 3-7- نمایی از شاسی مفصلی.. 38

شکل 3-8- نمایی از شاسی محفظه موزع.. 39

شکل 3-9- نمایی از محفظه موزع و صفحه موزع.. 41

شکل 3-10- نمایی از شیاربازکن مورد استفاده.. 43

 

عنوان                                                                                                                    صفحه

شکل 3-11- نمایی از پوشاننده مورد استفاده.. 44

شکل 3-12- قطعات تشکیل دهنده مخزن شیب متحرک.. 47

شکل 3-13- نمایی از مخزن­های شیب متحرک سوار شده بر روی ماشین کشت مخلوط.. 47

شکل 3-14- قطعات تشکیل دهنده مکانیزم چرخ تنظیم عمق و فشاردهنده   49

شکل 3-15- نمایی از مکانیزم چرخ تنظیم عمق و فشار دهنده   49

شکل 3-16- نحوه اتصال چرخ زمین گرد به سیستم انتقال نیرو به موزع   50

شکل 3-17- نمایی از مکانیزم چرخ زنجیر.. 52

شکل 3-18- قطعات تشکیل دهنده مکانیزم چرخ زنجیر.. 52

شکل 3-19- قطعات تشکیل دهنده چهار شاخه گاردان و محور تلسکوپی   53

شکل 3-20- نمایی از جعبه دنده مکانیکی زنجیری.. 57

شکل 3-21- قطعات تشکیل دهنده جعبه دنده مکانیکی زنجیری   57

عنوان                                                                                                                    صفحه

شکل 3-22- نمایی از جعبه دنده 90 درجه.. 58

شکل 3-23- نمایی از چهار شاخه گاردان و محور تلسکوپی متصل به هم   59

شکل 3-24- نمایی از توپی و بازوی محور چرخ حمل کننده.. 61

شکل 3-25- نمایی از اتصال بازوی محور چرخ حمل کننده به تیرک افزار   61

شکل 3-26- نمایی از پشته ساز.. 62

شکل 3-27- خطوط بذرهای ذرت و لوبیا ریخته شده روی بستر گل   65

شکل 3-28- تراکتور و ماشین کشت مخلوط در حال انجام تست صفحه گلی   67

شکل 3-29- اندازه ­گیری فواصل بین بذرهای ریخته شده روی بستر گل   67

شکل 3-30- انجام عملیات خاک­ورزی اولیه توسط گاوآهن برگردان­دار   70

شکل 3-31- انجام عملیات خاک­ورزی ثانویه توسط هرس بشقابی آفست   70

شکل 3-32- نمایی از سطح مزرعه بعد از انجام عملیات تسطیح   71

عنوان                                                                                                                    صفحه

شکل 3-33- نقشه مزرعه.. 72

شکل 3-34- ماشین کشت مخلوط درحین انجام عملیات کاشت.. 75

شکل 3-35- نمایی از سطح مزرعه بعد از انجام عملیات کاشت   75

شکل 3-36- نمایی از نهر آب ایجاد شده در سطح مزرعه توسط نهرکن   76

شکل 3-37- سطح مزرعه بعد از انجام عملیات مرزکشی.. 77

شکل3-38- نمایی از سطح مزرعه بعد از انجام اولین آبیاری   77

شکل 3-39- بذرهای جوانه زده لوبیا بعد از خارج شدن از اتاقک رشد   78

شکل 3-40- نحوه اندازه ­گیری قطر ساقه لوبیا توسط کولیس   80

شکل 3-41- نحوه اندازه ­گیری فاصله بیرونی ساقه دو بوته ذرت توسط کولیس.. 80

شکل 3-42- اندازه ­گیری محل قرار­گیری بذر تا قسمت علامت­گذاری شده روی ساقه توسط کولیس.. 85

 

عنوان                                                                                                                    صفحه

شکل 3-43- بوته­ های ذرت و لوبیا بعد از آبشویی ریشه.. 86

شکل 4-1- مقایسه میانگین شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 93

شکل 4-2- مقایسه میانگین شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 95

شکل 4-3- مقایسه میانگین شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 96

شکل 4-4- مقایسه میانگین شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 97

شکل 4-5- مقایسه میانگین شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 99

شکل 4-6- مقایسه میانگین شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 100

 

 

عنوان                                                                                                                    صفحه

شکل 4-7- مقایسه میانگین شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 101

شکل 4-8- مقایسه میانگین شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 102

شکل 4-9- مقایسه میانگین شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 107

شکل 4-10- مقایسه میانگین شاخص چندتایی در سطوح مختلف عمق کاشت لوبیا.. 108

شکل 4-11- مقایسه میانگین شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 109

شکل 4-12- مقایسه میانگین شاخص نکاشت در سطوح مختلف عمق کاشت لوبیا   110

شکل 4-13- مقایسه میانگین شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 111

شکل 4-14- مقایسه میانگین شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف عمق کاشت لوبیا.. 112

 

عنوان                                                                                                                    صفحه

شکل 4-15- مقایسه میانگین شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 114

شکل 4-16- مقایسه میانگین شاخص دقت در سطوح مختلف عمق کاشت لوبیا   114

شکل 4-17- مقایسه میانگین شاخص درصد کل سبز شدن در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 116

شکل 4-18- مقایسه میانگین شاخص درصد کل سبز شدن در سطوح مختلف عمق کاشت لوبیا.. 117

شکل 4-19- مقایسه میانگین شاخص بنیۀ گیاهی­1 در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 118

شکل 4-20- مقایسه میانگین شاخص بنیۀ گیاهی­1 در سطوح مختلف عمق کاشت لوبیا.. 119

شکل4-21- مقایسه میانگین شاخص بنیۀ گیاهی­2 در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای لوبیا روی خطوط کشت.. 121

شکل 4-22- مقایسه میانگین شاخص سرعت رشد نسبی در سطوح مختلف عمق کاشت لوبیا.. 122

 

عنوان                                                                                                                    صفحه

شکل 4-23- مقایسه میانگین شاخص چندتایی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 124

شکل 4-24- مقایسه میانگین شاخص چندتایی در سطوح مختلف عمق کاشت ذرت   125

شکل 4-25- مقایسه میانگین شاخص نکاشت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 129

شکل 4-26- مقایسه میانگین شاخص نکاشت در سطوح مختلف عمق کاشت ذرت   130

شکل 4-27- مقایسه میانگین شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 131

شکل 4-28- مقایسه میانگین شاخص کیفیت تغذیه در سطوح مختلف عمق کاشت ذرت.. 132

شکل 4-29- مقایسه میانگین شاخص دقت در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 133

شکل 4-30- مقایسه میانگین شاخص دقت در سطوح مختلف عمق کاشت ذرت   134

 

 

عنوان                                                                                                                    صفحه

شکل 4-31- مقایسه میانگین شاخص درصد کل سبز شدن در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 136

شکل 4-32- مقایسه میانگین شاخص درصد کل سبز شدن در سطوح مختلف عمق کاشت ذرت.. 137

شکل 4-33- مقایسه میانگین شاخص بنیۀ گیاهی1 در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 138

شکل 4-34- مقایسه میانگین شاخص بنیۀ گیاهی­1 در سطوح مختلف عمق کاشت ذرت.. 139

شکل 4-35- مقایسه میانگین شاخص بنیۀ گیاهی­2 در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 141

شکل 4-36- مقایسه میانگین شاخص بنیۀ گیاهی­2 در سطوح مختلف عمق کاشت ذرت.. 142

شکل4-37- مقایسه میانگین شاخص سرعت رشد نسبی در سطوح مختلف فاصله بین بذرهای ذرت روی خطوط کشت.. 143

شکل 4-38- مقایسه میانگین عمق قرار­گیری بذرها درون خاک در سطوح مختلف عمق کاشت ذرت.. 145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

1-1- ضرورت و اهمیت مطالعه:

کشاورزی فرایندی است که در آن مجموعه ­ای از نهاده­ها همچون نور، دی اکسید­کربن، آب و عناصر غذایی وارد سیستم شده تا خروجی آن به عنوان غذا مورد استفاده قرار گیرد. منابع برونی بوم نظام شامل تمام نهاده­هایی است که به عنوان انرژی­های یارانه­ای وارد سیستم می­شوند. اکثر منابع موجود به گونه ­ای در طبیعت محدود هستند و از طرفی تفکر پایداری در کشاورزی اجازه استفاده از این منابع به هر میزان و هر طریقی را نمی­دهد. لذا این منابع باید به گونه ­ای مصرف شوند که نه تنها نیازهای غذایی امروزة بشر تأمین شود، بلکه برای آیندگان نیز قابل دسترسی و استفاده باشد. لازمه این مهم، لزوم تجدید نظر در ارتباط با مصرف منابع می­باشد (کوچکی 1388). یکی از بهترین راهکارها در راستای اهداف توسعه پایدار کشاورزی با هدف مصرف درست و معقولانه منابع، کشت مخلوط دو یا چند گیاه می­باشد (Tsubo et. Al. 2001). کشت مخلوط به کشت دو یا تعداد بیشتری محصولات زراعی با یکدیگر در یک قطعه زمین و در یک زمان گفته می­ شود (Tsubo and Walker,2002 ؛ Xin and Tong, 1986) که در واقع، نظامی با ویژگی­هایی همچون تنوع زیاد گونه­ ها، چرخه تقریباً بسته عناصر غذایی، شیوع کمتر آفات، کنترل بهتر فرسایش خاك، عملکرد کم ولی با ثبات و استفاده کارآمدتر و بهتر از منابع می­باشد (Vandermeer, 1989) و یكی از روش­های مدیریت صحیح تولید محصولات زراعی كه منجر به بهبود كارایی مصرف منابع می­ شود، به شمار می ­آید (Black and Ong, 2000). از مزیت های نسبی دیگر آن می­توان به ثبات بیشتر عملکرد (Jensen, 1996)، کارایی بالاتر استفاده از زمین و نیروی کارگر (Ofori and Stern, 1987)، افزایش توانایی رقابتی در کنترل علف­های هرز (Hauggaard-Nielsen et al., 2001)، بهبود وضعیت حاصلخیزی خاک به دلیل افزایش تثبیت نیتروژن حاصل از جزء بقولات (Jensen, 1996) و غیره اشاره کرد. و در واقع به دلیل اینچنین مزیت­هایی است که این نوع کشت در کشورهای در حال توسعه نقش مهمی در تولید غذا و معیشت مردم ایفا می­ کند و اغلب به طور سنتی در مزارع کوچک توسط کشاورزان مدیریت می­ شود (Tsubo and Walker, 2002). می­توان گفت معمول­ترین دلیل پذیرش کشت مخلوط برتری عملکرد توسط تسخیر بیشتر منابع توسط گیاهان نسبت به کشت خالص می­باشد، به ویژه هنگامی که غلات و بقولات با­هم کشت شوند (2005 Poggio,). در مناطقی که زمین، آب و سرمایه جزء منابع محدود کننده کشاورزی هستند و در مناطقی که کارگر فراوان است، به کارگیری این روش کشت اقتصادی می­باشد (کوچکی، 1377) و معمولاً در شرایط خاک­هایی با حاصلخیزی پایین و شرایط کم نهاده در مناطق گرمسیری اجراء می­ شود (Thobatsi, 2009).ایران کشوری با آب و هوای خشک و نیمه خشک و شدت تشعشع بالا می­باشد. در این شرایط کشت مخلوط می ­تواند به عنوان یک راهکار به منظور حداکثر استفاده از تشعشع بالای خورشیدی و منابع محدود آب به کار رود (Tsubo et al., 2001). نور جزء مهمترین منابع مصرفی در رشد و نمو گیاهان می­باشد. نور رسیده به بالای کانوپی توسط برگ­ها و دیگر اندام­های سبز گیاهان جذب شده و سپس در فرایند فتوسنتز به کار رفته و منجر به تولید مواد فتوسنتزی و در نهایت تجمع ماده خشک می­ شود. تجزیه و تحلیل این فرایند در شرایط محیطی مختلف برای ارزیابی میزان رشد و تولید گیاهان زراعی بسیار مهم می­باشد (Tsubo et al., 2001). کشت مخلوط یکی از راهکارهای زراعی برای افزایش جذب و مصرف نور، که در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری یک فرصت مناسب برای افزایش مصرف آن در تولید بهتر محصولات زراعی است، می­باشد (Awal et al., 2006) و در واقع منجر به بهبود تولید محصولات زراعی و افزایش عملکرد اقتصادی می­ شود (Gao et al., 2009).

از طرفی کاشت گیاهان زراعی مختلف در دوره­ هایی که با یکدیگر همپوشانی دارند، می ­تواند راندمان مصرف آب در مناطق نیمه خشک را به طور قابل ملاحظه­ایی افزایش دهد. ترکیبی از افزایش دریافت نور، آب و عناصر غذایی و بهره­ گیری بهتر از آن­ها موجب می­ شود، عملکرد، در انواع کشت مخلوط که به خوبی طراحی شده­ اند در مقایسه با کشت خالص 30 تا 60 درصد افزایش یابد. بهبود پایداری عملکرد عمدتاً ناشی از کاهش خطر خشکی و آسیب کمتر آفات و بیماری­ها می­باشد. در این رابطه، در بعضی نقاط کشاورزان، مخلوطی از واریته­های زودرس و دیررس گیاهان را برای مقابله با خطر قطع احتمالی بارندگی و یا بهره­ گیری از بارندگی­های بعدی به منظور کاهش اثرات خشکی به کار می­ گیرند. همچنین تصور بر آن است که یک گیاه زراعی می ­تواند به عنوان مانعی در برابر پراکنش آفات در مقابل گیاه زراعی حساس عمل کند یا با ترشحات ریشه بر عوامل بیماری ­زای خاکزی اثر بگذارد. گاهی نیز یکی از اجزای کشت مخلوط به عنوان تله عمل کرده و جزء یا اجزای دیگر را محافظت می­ نماید (کوچکی، 1377).

کشت مخلوط یا همان فرایند کشت توام دو یا چند گیاه زراعی فواید زیادی مانند افزایش کارایی انرژی و کاهش مشکلات آفات و علف­های هرز را به اثبات رسانده است (Koocheki et al., 2005). نحوه عمل گیاه زراعی در رقابت با علف هرز به صورت ایجاد محیطی می­باشد كه زمینه كاهش زیست توده علف هرز را فراهم ساخته و گیاه زراعی ثانوی را بیشتر لگوم­ها جایگزین می­سازد كه در مقابل علف­های هرز توانایی رقابتی ضعیفی دارند، اما كشت مخلوط آن­ها با غلات اغلب تراكم و زیست توده علف­های هرز را در مقایسه با كشت خالص كاهش می­دهد (Vandermeer, 1989). لذا كشت مخلوط می ­تواند به طور قابل توجهی از میزان كاربرد علف كش­ها بكاهد و این امر علاوه بر ارزش اقتصادی از اهمیت زیست محیطی بسزایی برخوردار است (Najafi, 2004).

در بین سیستم­های کشت مخلوط، ترکیب گیاهان غلات و بقولات از جمله معمول­ترین و قدیمی­ترین این سیستم­ ها در نقاط مختلف دنیا به ویژه در کشورهای در حال توسعه می­باشد (Ofori and Stern, 1987). از ذرت و لوبیا می­توان به عنوان ترکیبی مناسبی نام برد چرا که از جمله گیاهانی هستند كه سطح زیر كشت بالایی در كشور داشته و در اكثر مناطق به صورت تك كشتی تولید می­شوند. تحقیقات نشان می­دهد که کشت مخلوط دو گیاه فوق که از دو خانواده بقولات و غلات هستند، باعث افزایش تولید، حداکثر کارایی استفاده از منابع، افزایش بهره ­وری سیستم کشت شده، ثبات عملکرد را بهبود بخشیده و منجر به افزایش کارایی مصرف منابع شده و در نتیجه کاهش مصرف نهاده­های خارجی در سیستم­های تولید محصولات زراعی را به همراه خواهد داشت (Chen et al.,2004; Keating and Carberry, 1993). همچنین یکی از عوامل مؤثر بر میزان تثبیت بیولوژیکی نیتروژن توسط گیاهان خانوادة بقولات، میزان فراهمی نیتروژن در خاک است که هرچه میزان نیتروژن در خاک بیشتر باشد، میزان تثبیت بیولوژیکی نیتروژن کمتر خواهد شد. مشاهده شده است که در سیستم­های کشت مخلوط ذرت و لوبیا، مصرف نیتروژن توسط ذرت به علت تهی شدن نیتروژن خاک، منجر به تحریک فعالیت باکتری­ های تثبیت کننده نیتروژن شده و در نتیجه میزان تثبیت نیتروژن توسط لوبیا در سیستم­های کشت مخلوط در مقایسه با کشت خالص افزایش می­یابد (Gao et al., 2009).

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :189

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.