رشته مدیریت

دانلود پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازاریابی بین الملل

عنوان : شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

دانشکده ارشاد دماوند

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی

 (گرایش بازاریابی بین الملل)

 

موضوع: شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

 با بهره گرفتن از روش فرایند تحلیل شبکه­ ای (با رویکرد مزیت رقابتی)

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمدرضا شجاعی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمدرضا کریمی علویجه

بهمن ماه 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان …………………………. صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 1

2-1 بیان مسئله پژوهش… 1

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش… 3

4-1 پیشینه پژوهش… 4

5-1 اهداف پژوهش… 6

فصل دوم: ادبیات موضوع

2-2 برنامه ریزی.. 13

2-2-2 اهمیت و ضرورت برنامه ریزی.. 15

3-2-2 اصول برنامه‏ ریزی.. 16

4-2-2 موانع و محدودیت­های‏ برنامه‏ ریزی.. 17

5-2-2 سیر تكاملی برنامه‏ ریزی.. 17

1- 5-2-2  محصول گرایی.. 18

2- 5-2-2 بازارگرایی.. 18

3- 5-2-2 فراصنعتی.. 18

6-2-2 انواع گرایشهای برنامه‏ ریزی.. 19

1-6-2-2 گرایش ارتجاعی.. 19

2-6-2-2 گرایش غیرفعال. 20

3-6-2-2 گرایش فعال. 21

4-6-2-2 گرایش تعاملی.. 22

7-2-2 انواع روش­های برنامه‏ ریزی.. 23

1-7-2-2 برنامه‌ریزی تخصصی.. 23

2-7-2-2 برنامه‌ریزی عملیاتی (اجرایی) 24

3-7-2-2 برنامه‌ریزی استراتژیک (راهبردی) 24

1-3-7-2-2 اهمیت برنامه‏ ریزی استراتژیک.. 27

2-3-7-2-2 سطوح برنامه‏ ریزی استراتژیك.. 28

3-3-7-2-2 ویژگی­های برنامه‏ ریزی استراتژیک.. 28

4-3-7-2-2 مزایا و محدودیت­های برنامه‏ ریزی استراتژیک.. 29

3-2 استراتژی.. 30

2-3-2 مفهوم استراتژی و تاریخچه آن. 31

3-3-2 استراتژی چیست؟ 32

4-3-2 سه الگوی استراتژی سازی.. 34

    1-4-3-2 الگوی کارسالارانه. 34

2-4-3-2 الگوی انطباقی.. 34

    3-4-3-2 الگوی برنامه ریزی.. 35

5-3-2 تكنیكهای تدوین و تنظیم استراتژی.. 36

1-5-3-2 مدل BCG.. 36

2-5-3-2 ماتریس تعیین جهت سیاستگذاری‏ها (DPM ) 39

3-5-3-2 مدل SWOT.. 41

4-5-3-2 مدل تجزیه و تحلیل هوفر. 43

5-5-3-2 مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک  (SPACE) 43

6-5-3-2 مدل ADL. 45

6-3-2 ابعاد مفهوم استراتژی.. 47

4-2 تعریف رقابت و رقابت پذیری.. 48

5-2 تعریف و مفهوم مزیت رقابتی.. 49

1-5-2 تعاریف مزیت رقابتی.. 52

6-2 انواع تئوری مزیت رقابتی.. 53

1-6-2 تئوری سازمان صنعتی.. 54

1-1-2-6 چارچوب استراتژی پورتر. 57

2-6-2 تئوری منبع مدار 60

1-1-6-2 ابعاد مزیت رقابتی.. 67

2-1-6-2 ضعفهای اساسی دیدگاه منبع مدار 67

3-6-2 تئوری شومپترین.. 68

4-6-2منابع ایجاد مزیت قابتی.. 69

7-2 عوامل حیاتی موفقیت (CSF) 70

1-7-2 دیدگاه های موجود درباره عوامل حیاتی موفقیت.. 71

2-7-2 تعاریف عوامل حیاتی موفقیت.. 73

3-7-2 راه ­های تشخیص عوامل حیاتی موفقیت.. 74

4-7-2 عوامل حیاتی موفقیت و شایستگی­های کلیدی.. 75

5-7-2 گامهای اساسی روش عوامل حیاتی موفقیت.. 75

6-7-2 کاربرد عوامل موفقیت در مدیریت استراتژیک.. 77

7-7-2 ویژگی­های عوامل حیاتی موفقیت.. 78

8-7-2 منشاء عوامل حیاتی موفقیت سازمان. 78

8-2 روانکارها و تعاریف آن. 84

9-2 تصمیم ­گیری چند معیاره و فرایند تحلیل شبکه­ ای.. 84

1-9-2 تصمیم ­گیری چند معیاره 85

1-1-9-2 انواع تصمیم ­گیری چند شاخصه. 86

2-9-2 روش فرایند تحلیل شبکه­ ای (ANP) 87

3-9-2 تفاوت میان AHP  وANP. 89

4-9-2 مراحل روش فرایند تحلیل شبکه­ ای( ANP ) 90

5-9-2 خصوصیات فرایند تحلیل شبكه ای.. 93

فصل سوم: روش تحقیق

1-3 مقدمه. 96

2-3 مدل مفهومی پژوهش… 97

3-3 مراحل انجام پژوهش… 97

4-3 روش شناسی پژوهش… 99

5-3 جامعه آماری.. 103

6-3 نمونه آماری.. 103

7-3 روش گردآوری اطلاعات.. 103

1-7-3 روش­های کتابخانه ای.. 104

2-7-3 مصاحبه. 105

3-7-3 پرسشنامه. 106

8-3 روایی(اعتبار) و پایایی.. 108

1-8-3 روایی.. 108

2-8-3 پایایی.. 109

9-8 روش تجزیه و تحلیل داده ­های آماری.. 111

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-4- مقدمه. 113

بخش اول. 114

2-4 تحلیل جمعیت شناختی.. 114

1-2-4 فراوانی سنی پاسخ دهندگان. 114

2-2-4 فراوانی سطح تحصیلات.. 115

3-2-4 سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 117

4-2-4 فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها 118

بخش دوم 118

3-4 شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت با بهره گرفتن از روش فرایند تحلیل شبکه­ ای.. 119

1-3-4 مرحله اول: ساخت مدل و سازماندهی مسئله به یک ساختار شبکه­ ای.. 119

2-3-4 مرحله دوم: تشکیل ماتریسهای مقایسه زوجی و بردارهای اولویت.. 121

1-2-3-4  مرحله اول: مقایسه زوجی معیارهای اصلی.. 122

2-2-3-4 مرحله دوم: مقایسه زوجی وابستگی های دورنی میان معیارهای اصلی.. 123

3-2-3-4 مرحله سوم: مقایسه زوجی زیرمعیارهای هریک از معیارهای اصلی.. 124

4-2-3-4 مرحله چهارم: مقایسه زوجی وابستگی های درونی زیرمعیارها 126

3-3-4 تشکیل ماتریس تصمیم (سوپر ماتریس) 127

4-4 بررسی سؤالات پژوهش… 133

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه. 137

2-5 خلاصه و نتیجه ­گیری.. 137

3-5 پیشنهادات.. 139

1-3-5 پیشنهادات بر اساس یافته­ های پژوهش… 140

3-3-5 پیشنهادات برای پژوهش­های آتی.. 143

4-5- محدودیت­های پژوهش… 144

منابع فارسی.. 145

منابع لاتین.. 150

پیوست ها

پرسشنامه شماره 1 162

پرسشنامه شماره 2 167

پرسشنامه شماره 3 170

فهرست نمایشگرها

عنوان                                                                            صفحه

نمایشگر 1-2  ماتریس رشد- سهم بازار بی سی جی.. 38

نمایشگر 2-2 مدل GE. 41

نمایشگر 3-2 ماتریس SWOT.. 42

نمایشگر4-2 مدل ارزیای موقعیت و اقدام استراتژیک.. 45

نمایشگر 5-2 پنج نیروی رقابتی پورتر. 56

نمایشگر6-2 عوامل راهبردی مؤثر بررقابتهای درون صنعت همراه با عوامل کلان. 57

نمایشگر7-2 زنجیره ارزش پورتر. 59

نمایشگر 8-2 سسله بندی توانمندی­ها در نظریه مبتنی بر منابع. 64

نمایشگر 9-2 دسته بندی عوامل حیاتی موفقیت.. 83

نمایشگر 10-2 تفاوت میان روش AHP  وANP. 89

نمایشگر 1-3 مراحل انجام پژوهش… 98

نمایشگر 1-4 درصد فراوانی سنی پاسخ دهندگان. 115

نمایشگر 2-4 درصد فراوانی تحصیلات.. 116

نمایشگر 3-4 درصد فراوانی میزان سابق خدمت پاسخ دهندگان. 117

نمایشگر 4-4 درصد فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها 118

نمایشگر 5-4 مدل ساختار شبکه­ ای جهت تعیین عوامل حیاتی موفقیت در صنعت.. 120

نمایشگر 6-4 ساختار سوپر ماتریس اولیه( ناموزون) 121

نمایشگر 7-4 بردار تاثیر هدف بر روی معیارهای اصلی (W21) 122

نمایشگر 8-4 مقایسه زوجی معیارهای اصلی باتوجه به وابستگی درونی آنها 123

نمایشگر 9-4 ماتریس روابط درونی معیارهای اصلی(W22) 124

نمایشگر 10-4 مقایسه زوجی زیرمعیارهای معیار بازاریابی.. 125

نمایشگر 11-4 وزن زیرمعیارهای نسبت به معیارها (W32) 125

نمایشگر 12-4 مقایسات زوجی زیرمعیارهای دارای وابستگی متقابل با زیرمعیار ” بهروری نیروی انسانی”  126

نمایشگر 13-4 ماتریس روابط درونی زیرمعیارها (W33) 127

نمایشگر 14-4 سوپرماتریس ناموزون 129

نمایشگر 15-4 سوپرماتریس موزون. 130

نمایشگر 16-4 سوپرماتریس حد. 130

فهرست جداول

عنوان                                                                            صفحه

جدول 1-1 پژوهش­های صورت گرفته در خارج از ایران. 5

جدول 2-1 پژوهش­های صورت گرفته در داخل ایران. 6

جدول 1-3 وابستگی درونی معیارهای اصلی به یکدیگر. 107

جدول 2-3 وابستگی درونی زیرمعیارها به یکدیگر. 107

جدول 1-4 فراوانی سنی پاسخ دهندگان. 114

جدول 2-4 فراوانی سطح تحصیلات.. 116

جدول 3-4 فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 117

جدول 4-4 فراوانی سابقه خدمت در صنعت روانکارها 118

جدول 5-4رتبه بندی معیارها و زیرمعیارها 131

جدول 6-4رتبه بندی نهایی معیارها و زیرمعیارها 133

جدول 1-5 اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران. 139

چکیده

امروزه سرعت تغیرات و شدت رقابت میان سازمان­ها در صنایع مختلف، آن­ها را با محدودیت منابع مواجه ساخته است و پایداری و بقا سازمان­ها در گرو دستیابی به مزیت رقابتی در هزینه، کیفیت، نوآوری و تحویل به طورهمزمان می­باشد و از طرفی بدست آوردن مزیت رقابتی درکشف نواحی و بخش­هایی می­باشد که سازمان­ها درآن برتری دارند. صاحب نظران معتقند که همواره در صنایع، نواحی تحت عنوان عوامل حیاتی موفقیت وجود دارد که برای سازمان­ها ایجاد مزیت رقابتی می­ کنند و موقعیت سازمان را نسبت به رقبا در محیط تثبیت کرده و بازگشت سرمایه را افزایش می­دهد؛ بر همین اساس در این پژوهش سعی شده  برای اولین بار به شناسایی این عوامل در صنعت روانکار­های ایران پرداخته شود. برای انجام این پژوهش از  از مدل تامسون و استریکلند به عنوان مبنای کار استفاده شده است، این مدل عوامل حیاتی موفقیت را در هفت بعد مختلف تعریف کرده و برای هرکدام شاخص ­هایی را مشخص ساخته است. بر اساس عوامل تائید شده پرسشنامه مبتنی روش فرایند تحلیل شبکه­ ای تهیه و در اختیار خبرگان صنعت گذاشته شد. اطلاعات بدست آمده با بهره گرفتن از نرم افزار        Super Decision مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و پنج عامل “تجربه نوآوری در محصول”، “دانش فنی”، “کیفیت تولید”، “دسترسی به مواد اولیه و افزودنی” و “دسترسی به نیروی ماهر” به عنوان عوامل حیاتی موفقیت این صنعت شناخته شدند. لذا شرکت­­هایی در این صنعت موفق محسوب می­شوند و می­توانند به مزیت رقابتی دست پیدا کنند که بر این عوامل سرمایه گذاری داشته باشند.

 

فصل اول

کلیات پژوهش

11 مقدمه

در دنیای امروز شاهد تغییرات و تحولات شگرف در زمینه‌های مختلف هستیم. از این حیث جهانی شدن بازارها، دانش اقتصاد، تجارت الکترونیک و معرفی فناوری ­های جدید چالش­های متعددی برای سازمان­ها صرف نظر از اندازه­ آن­ها درجهت پایداری در محیط رقابتی ایجاد کرده است. سازمان­ها برای رقابت مؤثر در بازارهای جهانی نیازمند انعطاف و پاسخگویی سریع به تمایلات مشتریان هستند و این مهم صورت نمی­پذیرد مگر سازمان محیط خود را شناخته و برای رسیدن به اهداف خود برنامه­ ریزی انجام دهد. این برنامه­ ریزی باید برای عواملی صورت پذیرد که برای صنعت حیاتی بوده و می­توانند جهت پایداری و رقابت سازمان­ها در بازار مزیت رقابتی ایجاد نمایند.

در این فصل پژوهشگر ابتدا باتوجه به موضوع پژوهش به بیان مسئله اصلی پژوهش، ضرورت و اهمیت آن، اهداف و سؤالات، روش پژوهش، جامع آماری می ­پردازد و در پایان اصطلاحات و واژگان تخصصی مطرح شده و مورد بررسی قرارمی­گیرد.

تعداد صفحه : 244

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.