مهندسی برق

دانلود پایان نامه شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرﮊی الکتریکی توسط تبدیل موجک

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :قدرت

عنوان : شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرﮊی الکتریکی توسط تبدیل موجک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.SC”

مهندسی برق قدرت

عنوان:

شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرﮊی الکتریکی

توسط تبدیل موجک

استاد راهنما:

دکتر محمودرضا حقیفام

استاد مشاور:

دکتر حمید لسانی

پاییز ١٣٨٥

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ١
فصل دوم: مروری یر کارهای انجام شده…………………………………………………………………………. ٤
٢‐١‐ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ٥
٢‐٢‐ مروری بر روش های شناسایی اغتشاشات کیفیت توان …………………………………………………………. ۵
٢‐٣‐ مروری بر روش های شناسایی خطای امپدانس بالا………………………………………………………………. ٩
فصل سوم: پدیده فرورزونانس………………………………………………………………………………………. ١٥
٣‐١‐ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ١٦
٣‐٢‐ تاریخچه فرورزونانس……………………………………………………………………………………………………. ١٧
٣‐٣‐ موارد وقوع فرورزونانس در سیستم های قدرت ………………………………………………………………. ۷۱
٣‐٤ ‐ شروع فرورزونانس………………………………………………………………………………………………………. ١٨
٣‐٤‐١‐ شرایط ادامه یافتن فرورزونانس …………………………………………………………………………….. ١٨
٣‐٥‐ اثرات نامطلوب فرورزونانس ………………………………………………………………………………………….. ١٩
٣‐٦‐ مبانی پدیده فرورزونانس ………………………………………………………………………………………………. ٢٠
٣‐٧‐فرورزونانس در ترانسفورماتورهای توزیع …………………………………………………………………………. ٢٢
٣‐٧‐١‐ فرورزونانس پایدار ……………………………………………………………………………………………….. ٢٣
٣‐٧‐٢‐ فرورزونانس ناپایدار……………………………………………………………………………………………… ٢٣
٣‐٨‐ تاثیر نوع سیم بندی ترانسفورماتورها……………………………………………………………………………….. ٢٤
٣‐٩‐ تاثیر بار بر اضافه ولتاﮊهای فرورزونانس…………………………………………………………………………… ٢٤
٣‐١٠‐ طبقه بندی مدلهای فرورزونانس …………………………………………………………………………………… ٢٥
٣‐١١‐ شناسایی فرورزونانس………………………………………………………………………………………………….. ٢٥

 

فصل چهارم: مبانی علمی روش های پیشنهادی…………………………………………………………………….٢٧

٤‐١‐ از تبدیل فوریه تا تبدیل موجک………………………………………………………………………………………. ٢٨

 

٤‐٢‐ سه نوع تبدیل موجک……………………………………………………………………………………………………. ٣٣

 

٤‐٢‐١‐تبدیل موجک پیوسته……………………………………………………………………………………………… ٣٣
٤‐٢‐٢‐ تبدیل موجک نیمه گسسته…………………………………………………………………………………….. ٣٥
٤‐٣‐ انتخاب نوع تبدیل موجک…………………………………………………………………………………………… ۷۳
٤‐٤‐ آنالیز مالتی رزولوشن و الگریتم DWT سریع ………………………………………………………………… ۷۳
٤‐٤‐١‐ آنالیز مالتی رزولوشن …………………………………………………………………………………………. ٣٧
٤‐٥‐ زبان پردازش سیگنالی ………………………………………………………………………………………………… ٤٠
٤‐٦‐ شبکه عصبی ……………………………………………………………………………………………………………… ٤٥
٤‐٦‐١‐ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. ٤٥
٤‐٦‐٢‐ یادگیری رقابتی………………………………………………………………………………………………….. ٤٦
٤‐٦‐٢‐١‐روش یادگیری کوهنن ……………………………………………………………………………………. ٤٧
٤‐٦‐٢‐٢‐ روش یادگیری بایاس …………………………………………………………………………………….. ٤٨
٤‐٧‐ نگاشت های خود سازمانده ……………………………………………………………………………………….. ٥٠
٤‐٨‐ شبکه یادگیری کوانتیزه کننده برداری ………………………………………………………………………….. ٥٢
٤‐٨‐١‐ روش یادگیری ………………………………………………………………………………………  LVQ1 ٥٣
۴‐٨‐٢‐ روش یادگیری تکمیلی……………………………………………………………………………………….. ٥٥
٤‐٩‐ مقایسه شبکه های رقابتی ………………………………………………………………………………………….. ٥٥

 

فصل پنجم: جمعآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………… ٥٧

 

٥‐١‐ نحوه بدست آوردن سیگنالها…………………………………………………………………………………………… ٥٨

 

٥ ‐١‐١‐ بدست آوردن سیگنالهای فرورزونانس……………………………………………………………………… ٥٨

 

٥‐١‐٢‐ انواع کلیدزنیها و انواع سیم بندی در ترانسفورماتورها……………………………………………………. ٥٩

 

٥ ‐١‐٣‐ اثر بار بر فرورزونانس ……………………………………………………………………………………………. ٦٤

 

٥ ‐١‐٤‐ اثر طول خط…………………………………………………………………………………………………………. ٦٥

 

٥‐١‐٥‐ بدست آوردن سیگنالهای سایر حالات گذرا………………………………………………………………….. ٦٦

 

فصل ششم: پیاده سازی الگوریتم و نتایج شبیه سازی …………………………………………………….. ٧٤

 

٦‐١‐ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….  ٧٥

 

٦‐٢‐ تعیین کلاسها و تعداد الگوهای هر کلاس …………………………………………………………………….. ٧٥
٦‐٣‐ اعمال تبدیل موجک و استخراج ویژگیها ……………………………………………………………………… ٧٥
٦‐٤‐ پیاده سازی الگوریتم با بهره گرفتن از شبکه عصبی ……………………………………………………….LVQ ٨١
٦‐٥‐ پیاده سازی الگوریتم با بهره گرفتن از شبکه عصبی رقابتی…………………………………………………….. ٨٨
فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………. ٩٥
٧‐١‐ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….. ٩٦
٧‐٢‐ پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………… ٩٨
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………… ١٠٠

 

فهرست جدولها  
عنوان صفحه
جدول ۵‐۲. اطلاعات بارها …………………………………………………………………………………… …………………… ۹۵
جدول۵‐۳.مشخصات ترانسفورماتورها …………………………………………………………………………………………. ۹۵
جدول۶‐۱ در صد تشخیص شبکه LVQ با موجک …………………………………………………………………. Db ۴۸
جدول ۶‐۲ در صد تشخیص شبکه LVQ با موجک …………………………………………………………….. dmey ۴۸
جدول ۶‐۳ در صد تشخیص شبکه LVQ با موجک ……………………………………………………………..  haar ۵۸
جدول۶‐۴ در صد تشخیص شبکه رقابتی با موجک …………………………………………………………………. Db ۱۹
جدول ۶‐۵ در صد تشخیص شبکه رقابتی با موجک ……………………………………………………………  dmey ۱۹
جدول ۶‐۶ در صد تشخیص شبکه رقابتی با موجک …………………………………………………………….. haar ۲۹

 

فهرست شکلها  
عنوان صفحه
۱‐۳. مدار معادل پدیده فرورزونانس……………………………………………………………………………………………… ۰۲
۲‐۳ حل ترسیمی مدار LC غیر خطی……………………………………………………………………………………………. ۱۲
۴‐۱ نمایش پهن و باریک پنجرهای طرح زمان‐ فرکانس………………………………………………………………….. ۹۲
۴‐۲‐ چند خانواده مختلف ازتبدیل موجک. …………………………………………………………………………………… ۱۳
۴‐۳‐ دو عمل اساسی موجک‐ مقیاس و انتقال ‐ برای پر کردن سطح نمودار مقیاس زمان………………….. ۳۳
۴‐۴‐ تشریح CWT طبق معادله۴ …………………………………………………………………………………………………. ۴۳
۴‐۵ مثالی از آنالیزموجک پیوسته. در بالا سیگنال مورد نظر نمایش داده شده است. …………………………. ۵۳
۴‐۶ طرح الگوریتم کد کردن زیر باند …………………………………………………………………………………………… ۱۴
۴‐۷ نمایش تجزیه توسط موجک………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۴‐۸ مثالیاز تجزیه .DWT سیگنال اصلی، سیگنال تقریب (AP) وسیگنالهای جزئیات CD1) تا  
………………………………………………………………………………………………………………………………….. (CD6 ۴۴
۴‐۹ معماری شبکه رقابتی……………………………………………………………………………………………………………. ۶۴
۴‐ ۰۱نمایش همسایگی……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۴‐۱۱ معماری شبکه ………………………………………………………………………………………………………….  LVQ ۲۵
۵‐۱. فیدر ………………………………………………………………………………………………………………………… 20kV ۸۵
۵‐۲ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی تکفاز……………………………………………………………………………… ۹۵
۵‐۳ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی دوفاز……………………………………………………………………………… ۹۵
۵‐۴ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی تکفاز……………………………………………………………………………… ۰۶
۵‐۵ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی دوفاز……………………………………………………………………………… ۰۶
۵‐۶ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی تکفاز……………………………………………………………………………… ۰۶
۵‐۷ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی دوفاز……………………………………………………………………………… ۰۶
۵‐۸ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی تکفاز……………………………………………………………………………… ۱۶
۵‐۹ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی دوفاز……………………………………………………………………………… ۱۶
۵‐۰۱ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی تکفاز……………………………………………………………………………. ۱۶
۵‐۱۱ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی دوفاز……………………………………………………………………………. ۱۶
۵‐۲۱ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی تکفاز……………………………………………………………………………. ۲۶
۵‐۳۱ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی دوفاز……………………………………………………………………………. ۲۶
۵‐۴۱ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی تکفاز……………………………………………………………………………. ۲۶
۵‐۵۱ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی دوفاز  ……………………………………………………………………….. ۲۶
۵‐۶۱ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی تکفاز……………………………………………………………………………. ۳۶
۵‐۷۱ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس در کلیدزنی دوفاز……………………………………………………………………………. ۳۶
۵‐۸۱ ولتاﮊ ثانویه فاز a در اثر افزایش بار…………………………………………………………………………………… …۴۶

 

۵‐۹۱ ولتاﮊ ثانویه فاز a در اثر قطع تعدادی از بارها ………………………….. ……………………………………………٦٤
۵‐۰۲ ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس با کاهش طول خط…………………………..   ………………………………………………٦٥
۵‐۱۲.ولتاﮊ فاز a ثانویه ترانس با افزایش طول خط…………………………..   ……………………………………………..۵۶
۵‐۲۲.پیکربندی فازها و اطلاعات مکانیکی……………………………………………………….   ……………………………۷۶
٥‐٢٣مدل فرکانسی بار CIGRE در ………………………………………………………. EMTP   ………………………….۷۶
٥‐٢٤یک نمونه از منحنی مغناطیس شوندگی ترانسفورماتورها………………………….. ………………………………٧٠  
۵‐۵۲ . سه نمونه از سیگنالهای کلیدزنی خازنی……………………………………………………….   ………………………۰۷
۵‐۶۲. سه نمونه از سیگنالهای کلیدزنی بار ……………………………………………………….   …………………………….۱۷
۵‐۷۲. سه نمونه از سیگنالهای کلیدزنی ترانسفورماتور ………………………….. ………………………………………..۱۷  
۶ ‐۸ یک الگوی فرورزونانس، سیگنال تقریب((AP و       سیگنالهایجزئیات(CD1 تا (CD6 با  
استفاده از تبدیل موجک ………………………………………………………. Daubechies   ………………………………۸۷
۶‐۹. یک الگوی کلیدزنی خازنی، سیگنال تقریب((AP و سیگنالهای جزئیات(CD1تا (CD6  
با بهره گرفتن از تبدیل موجک ………………………………………………………. Daubechies   ……………………………۸۷
۶‐۰۱ یک الگوی کلیدزنی بار، سیگنال تقریب((AP و       سیگنالهایجزئیات(CD1تا (CD6 با استفاده  
از تبدیل موجک ……………………………………………………….Daubechies   ………………………………………….۸۷
۶‐۱۱یک الگوی کلیدزنی ترانسفورماتور، سیگنال تقریب((AP و سیگنالهای جزئیات(CD1تا  
(CD6 با بهره گرفتن از تبدیل موجک ………………………………………………………. Daubechies   …………………۸۷
۶‐۲۱یک الگوی فرورزونانس، سیگنال تقریب((AP و      سیگنالهایجزئیات(CD1تا (CD6 با استفاده  
از تبدیل موجک …………………………………………………………………………………… Haar   ………………………..۹۷
۶‐۳۱. یک الگوی کلیدزنی خازنی، سیگنال تقریب((AP و سیگنالهای جزئیات(CD1تا (CD6 با  
استفاده از تبدیل موجک ………………………………………………………. Haar   ………………………………………….۹۷
۶‐۴۱ یک الگوی کلیدزنی بار، سیگنال تقریب((AP و سیگنالهای جزئیات(CD1تا (CD6 با بهره گرفتن از  
تبدیل موجک …………………………………………………………………………………… Haar   ……………………………۹۷
۶‐۵۱یک الگوی کلیدزنی ترانسفورماتور، سیگنال تقریب((AP و سیگنالهای جزئیات(CD1تا (CD6  
با بهره گرفتن از تبدیل موجک ………………………………………………………. Haar   ………………………………………۹۷
۶‐۶۱یک الگوی فرورزونانس، سیگنال تقریب((AP و       سیگنالهایجزئیات(CD1تا (CD6 با استفاده  
از تبدیل موجک ……………………………………………………………………………………DMeyer   ……………………۰۸
۶‐۷۱یک الگوی کلیدزنی خازنی، سیگنال تقریب((AP و سیگنالهای جزئیات(CD1تا (CD6 با  
استفاده از تبدیل موجک ………………………………………………………. DMeyer   …………………………………….۰۸
۶‐۸۱ یک الگوی کلیدزنی بار، سیگنال تقریب((AP و       سیگنالهایجزئیات(CD1تا (CD6 با استفاده  
از تبدیل موجک ……………………………………………………………………………………DMeyer   ……………………۰۸
۶‐۹۱یک الگوی کلیدزنی ترانسفورماتور، سیگنال تقریب((AP و سیگنالهای جزئیات(CD1تا (CD6  
با بهره گرفتن از تبدیل موجک ………………………………………………………. DMeyer   ………………………………….۰۸
۶‐۰۲ الگوریتم ارائه شده ……………………………………………………………………………………   ……………………….۱۸

 

۶‐۱۲‐ انرﮊی لحظه ای یک نمونه از جریان فاز دوم سیگنالها…………………………………………………………….۶۸

 

۶‐۲۲‐ انرﮊی لحظه ای یک نمونه از ولتاﮊ فاز سوم سیگنالها………………………………………………………………۶۸

 

۶‐۳۲ مقایسه میانگین مولفه های متناظر بردارهای ویژگی استخراج شده توسط تبدیل موجک

 

Daubechies1 بر روی جریان فاز دوم چهار سیگنال به صورت نرمالیزه شده…………………………………….۷۸

 

۶‐۴۲‐ مقایسه میانگین مولفه های متناظر بردارهای ویژگی استخراج شده توسط تبدیل موجک

 

Daubechies2بر روی ولتاﮊ فازسوم چهار سیگنال به صورت نرمالیزه شده……………………………………….۷۸

 

۶‐۵۲‐ مقایسه میانگین مولفه های متناظر بردارهای ویژگی استخراج شده توسط تبدیل موجک 1

 

Daubechies بر روی جریان فاز دوم چهار سیگنال به صورت نرمالیزه شده. ……………………………………..۲۹

 

۶‐۶۲‐ مقایسه میانگین مولفه های متناظر بردارهای ویژگی استخراج شده توسط تبدیل موجک

 

Daubechies2 بر روی ولتاﮊ فازسوم چهار سیگنال به صورت نرمالیزه شده ……………………………………..۳۹

 

۶‐۷۲‐ انرﮊی لحظه ای یک نمونه از ولتاﮊ فاز سوم سیگنالها …………………………………………………………….۳۹

 

۶‐۸۲‐ انرﮊی لحظه ای یک نمونه از جریان فازدوم سیگنالها …………………………………………………………….۴۹

 

چکیده

 

 

یکــی از عوامــل ســوختن و خرابــی ترانــسفورماتورها در سیــستم هــای قــدرت، وقــوع پدیــده

 

 

فرورزونانس است. با توجه به اثرات مخرب این پدیده، تشخیص آن از سایر پدیده هـای گـذرا از

 

 

اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این پایان نامه کارکرد دو شـبکه عـصبی یـادگیری کـوانتیزه

 

کننده برداری((LVQ١ و شبکه عصبی رقابتی در دسته بندی دو دسته سیگنال کـه دسـته اول شـامل

 

انواع فرورزونانس و دسته دوم شامل انواع کلیدزنی خازنی، کلیدزنی بار، کلیـدزنی ترانـسفورماتور

 

می باشد، با بهره گرفتن از ویژگیهای استخراج شده توسط تبدیل موجک٢ خانواده Daubechies تا شش

 

سطح مورد بررسی قرار گرفته است. نقش شبکه های عصبی مذکور بعنـوان طبقـه بنـدی کننـده،

 

 

جدا سازی پدیده فرورزونانس از سایر پدیده های گذرا است. سیگنالهای مذکور بـا شـبیه سـازی

 

توسط نرم افزار EMTP بر روی یک فیدر توزیع واقعی بدست آمده اند. بـرای اسـتخراج ویژگیهـا،

 

 

کلیه موجکهای موجود در جعبه ابزار Wavelet نرم افزار MATLAB بررسی شده اسـت کـه تبـدیل

 

موجک خانواده Daubechies بعنوان مناسبترین موجک تشخیص داده شد. به منظـور اسـتخراج هـر

 

چه بهتر ویژگیها سیگنالها، الگوها نرمالیزه (مقیاسبنـدی) شـدهانـد سـپس انـرﮊی شـش سـیگنال

 

جزئیات حاصل از اعمال تبدیل موجک به عنوان ویژگیهای استخراج شده از الگوها، برای آموزش

 

 

و امتحان دو شبکه عصبی مذکور بکار رفتهاست. به کمک این الگوریتم تفسیر برخـی از رخـدادها

 

 

که احتمال بروز پدیده فرورزونانس در آنها وجود دارد قابل انجام بوده، همچنین میتوان نسبت بـه

 

 

ساخت رله هایی برای مقابله با پدیده فرورزونانس کمک نماید. عناوین روش های ارائه شده در این

 

 

پایان نامه به شرح زیر میباشند:

 

١)  شناسایی فرورزونانس با بهره گرفتن از تبدیل موجک و شبکه عصبی LVQ

 

٢)  شناسایی فرورزونانس با بهره گرفتن از تبدیل موجک و شبکه عصبی رقابتی

 

نتایج حاصل از این روشها بیانگر موفقیت بسیار هر دو روش در شناسـایی فرورزونـانس از سـایر

 

پدیده های گذرا می باشد.

 

کلید واﮊه: شبکه عصبی LVQ، شبکه عصبی رقابتی، تبدیل موجک، پدیده فرورزونانس, نـرم

 

 

افزار EMTP ، نرم افزار MATLAB

 

مقدمه

 

 

امروزه انرﮊی الکتریکی نقش عمدهای در زمینه های مختلف جوامـع بـشری ایفـا مـیکنـد و جـزﺀ

 

 

لاینفک زندگی است. بدیهی است که مانند سایر خـدمات اندیـسها و معیارهـایی جهـت ارزیـابی

 

کیفیت برق تولید شده مورد توجه قرار گیرد. اما ارزیابی میزان کیفیت برق از دید افراد مختلـف و

 

 

در سطوح مختلف سیستم قدرت بکلی متفاوت است. به عنوان مثال شرکتهای توزیع، کیفیت بـرق

 

 

مناسب را به قابلیت اطمینان سیستم برقرسانی نسبت میدهنـد و بـا ارائـه آمـار و ارقـام قابلیـت

 

اطمینان یک فیدر را مثلاﹰ ٩٩% ارزیابی میکنند سازندگان تجهیـزات الکتریکـی بـرق بـا کیفیـت را

 

 

ولتاﮊی میدانند که در آن تجهیزات الکتریکی به درسـتی و بـا رانـدمان مطلـوب کـار مـیکننـد و

 

بنابراین از دید سازندگان آن تجهیزات، مشخصات مطلوب ولتاﮊ شبکه بکلی متفاوت خواهد بـود.

 

اما آنچه که مسلم است آنست که موضوع کیفیت برق، نهایتـاﹰ بـه مـشترکین و مـصرف کننـدگان

 

مربوط میشود و بنابراین، تعریف مصرفکنندگان اهمیت بیشتری دارد.

 

بروز هر گونه اشکال یا اغتشاش در ولتاﮊ، جریان یا فرکانس سیستم قدرت کـه باعـث خرابـی یـا

 

 

عدم عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی مشترکین گردد به عنوان یک مشکل در کیفیت برق، تلقی

 

میگردد.

 

واضح است که این تعریف نیز از دید مشترکین مختلـف، معـانی متفـاوتی خواهـد داشـت. بـرای

 

مشترکی که از برق برای گرم کردن بخاری استفاده میکند، وجود هارمونیکها در ولتاﮊ یا انحراف

 

 

فرکانس از مقدار نامی هیچ اهمیتی ندارد، در حـالی کـه تغییـر انـدکی در فرکـانس شـبکه، بـرای

 

مشترکی که فرکانس برق شهر را به عنوان مبنای زمانبندی تجهیزات کنترلی یک سیـستم بـه کـار

 

 

گرفته است،میتواند به طور کلی مخرب باشد.

 

یکی از مواردی که بعنوان یک مشکل در کیفیت برق تلقی می گردد، پدیده فرورزونانس است. در

 

 

اثر وقوع این پدیده و اضافه ولتاﮊ و جریان ناشی از آن، موجب داغ شدن و خرابی

 

ترانسفورماتورهای اندازه گیری و ترانسفورماتور های قدرت می گردد که میتوانند بر حسب

 

شرایط اولیه، ولتاﮊ و فرکانس تحریک و مقادیر مختلف پارامترهای مدار (کاپاسیتانس وشکل

 

منحنی مغناطیسی)، مقادیر متفاوتی پیدا کنند، بنابراین بایستی محدودیت هایی بر پارامترهای

 

سیستم اعمال کرد تا از وقوع چنین پدیده ناخواسته جلوگیری نمود.

 

با توجه به اهمیت شناسایی پدیده فرورزونانس از سایر حالتهای گذرا دراین پایان نامه تلاش شد

 

تا سیستمی هوشمند جهت تشخیص این پدیده از سایر حالتهای گذرای کلیدزنی ارائه گردد. در

 

طراحی این سیستم هوشمند اولاﹰ از جدیدترین روش های تجزیه و تحلیل و پردازش سیگنالهای

 

الکتریکی برای پردازش داده ها استفاده گردید. ثانیاﹰ از طبقهبندی کننده های پیشرفته با توانایی بالا

 

 

در دسته بندی داده ها بهره گرفته شد.  به منظور مقایسه نتایج حاصل از فرورزونانس با سایر

 

سیگنالهای گذرای شبکه توزیع، تعدادی از حالتهای گذرا نظیر کلیدزنی بار، کلیدزنی خازنی و

 

کلید زنی ترانسفورماتور توسط نرم افزار EMTP بر روی یک فیدر توزیع واقعی شبیه سازی شد.

 

 

در فصل دوم به مروری بر کارهای انجام شده در زمینه پـردازش سـیگنال در سیـستمهای قـدرت

 

 

پرداخته، در فصل سوم به معرفی پدیده فرورزونانس خـواهیم پرداخـت. در فـصل چهـارم مبـانی

 

 

علمی روش های پیشنهادی، در فصل پنجم نحوه جمع آوری اطلاعات و سیگنالها بررسی مـی شـود

 

 

و درفصل ششم نحوه پیاده سازی روش های پیشنهادی بررسی مـی شـود و نهایتـا نتیجـه گیـری و

 

پیشنهادات پایان بخش مطالب خواهند بود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 176

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.