مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه شته مومی كلم (Brevicoryne brassicae)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

عنوان:شته مومی كلم (Brevicoryne brassicae)

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                            صفحه

 

فصل اول: مقدمه. 1

 

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین. 6

2-1- شته مومی کلم.. 6

2-1-1- معرفی شته مومی کلم.. 6

2-1-2- پراکندگی.. 7

2-1-3- مرفولوژی.. 9

2-1-4- بیولوژی.. 10

2-2- زنبور پارازیتویید Diaeretialla rapae. 11

2-2-1- معرفی زنبور Diaeretialla rapae. 11

2-2-2- شکل شناسی.. 12

2-2-3- پراکندگی.. 13

2-2-4- زیست شناسی و میزبان ها.. 14

2-3- کلزا.. 14

2-4- زیست سنجی یا Bioassay:. 15

2-4-1- اصول زیست سنجی. 16

2-4-2- تکنیکهای زیست سنجی:. 17

2-4-2-1- کاربرد مستقیم. 18

2-4-2-2- کاربرد غیرمستقیم. 19

عنوان                                                                                                               صفحه

 

2-4-2-3- ترکیب روش های مستقیم و غیرمستقیم. 20

2-4-4- عوامل موثر بر دقت آزمایشهای زیست سنجی. 20

2-5- عصاره های گیاهی. 21

2-6- اثرات زیرکشندگی آفت کش ها.. 22

 

فصل سوم: مواد و روش ها. 32

3-1-کلنی‌شته.. 32

3-1-1- هم‌سن‌سازی شته‌ها.. 33

3-2- کلنی دشمن طبیعی.. 33

3-2-1- هم‌سن‌سازی زنبورها.. 35

3-3- تهیه‌ی عصاره‌های گیاهی. 36

3-4- آزمایش‌های زیست‌سنجی.. 38

3-4-1- تعیین حلال‌مناسب.. 38

3-4-2- تعیین غلظت مناسب.. 39

3-4-3- زیست‌سنجی حشرات با عصاره روناس.. 44

3-4-4- زیست‌سنجی حشرات با عصاره‌ی کلپوره.. 44

3-5- بررسی دز زیر کشنده‌ی عصاره‌ها.. 46

3-5-1- باروری زنبورها:.. 46

3-5-2- طول عمر زنبورهای بالغ.. 47

3-5-3- بررسی رفتار میزبان‌یابی زنبورهای ماده.. 47

 

فصل چهارم: نتایج. 51

4-1- آزمایشهای زیست سنجی. 51

4-1-1- تعیین حلال مناسب برای عصاره ها.. 51

عنوان                                                                                                         صفحه

 

4-1-2- آزمایش های مقدماتی.. 51

4-1-3- آزمایش های اصلی زیست سنجی.. 55

4-1-3-1- بررسی اثرات کشندگی عصاره کلپوره روی شته B. brassicae  55

4-1-3-2- بررسی اثرات کشندگی عصاره روناس روی شته B. brassicae  59

4-1-3-3- بررسی اثرات کشندگی عصاره کلپوره روی زنبور D. rapae  60

4-1-3-4- بررسی اثرات کشندگی عصاره روناس روی زنبور D. rapae  62

4-2- بررسی دز زیرکشنده (LC25) عصاره ها روی بیولوژی و رفتار میزبان یابی زنبور D. rapae. 64

4-2-1- تاثیر دز زیر کشنده عصاره های روناس و کلپوره روی طول عمر زنبور D. Rapae. 66

4-2-2- تاثیر دز زیرکشنده عصاره های روناس و کلپوره روی باروری زنبور D. rapae. 67

4-2-3- تاثیر دز زیرکشنده عصاره های روناس و کلپوره روی ظهور زنبورهای بالغD. rapae از شته های پارازیته شده B. brassicae. 68

4-2-4- بررسی اثر دز زیرکشنده عصاره های روناس و کلپوره روی نرخ جنسی زنبورهای نسل بعد.. 69

4-2-5- بررسی تاثیر دز زیرکشنده عصاره های روناس و کلپوره روی رفتار میزبان یابی زنبورهای ماده.. 70

 

فصل پنجم: بحث. 72

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع. 78

 

 

 

 

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول 4-1 درصد تلفات اصلاح شده از اثر عصاره های گیاهی بر شته مومی کلم. 52

جدول 4-2 درصد تلفات اصلاح شده از اثر عصاره های گیاهی بر زنبور D. rapae 53

جدول 4-3 میانگین درصد تلفات اصلاح شده حشرات کامل شته مومی کلم ناشی از اثر عصاره ها در غلظت 800 میکرولیتر بر میلی لیتر در آزمایشگاه  54

جدول 4-4 میانگین درصد تلفات اصلاح شده حشرات کامل زنبور D. rapae ناشی از اثر عصاره ها در غلظت 800 میکرولیتر بر میلی لیتر در آزمایشگاه  54

جدول 4-5 دز بالا و دز پایین به همراه سه غلظت بدست آمده در بین آنها به صورت فاصله های لگاریتمی که برای تعیین دزهای کشنده استفاده گردیدند. 56

جدول 4-6 عکس العمل حشرات کامل شته B. brassicae نسبت به عصاره ی کلپوره و محاسبه دزهای کشنده 25، 50، 70 و 90 درصد  57

جدول 4-7 عکس العمل حشرات کامل شته B. brassicae نسبت به عصاره ی روناس و محاسبه دزهای کشنده 25، 50، 70 و 90 درصد. 60

جدول 4-8 عکس العمل حشرات کامل شته D. rapae نسبت به عصاره ی کلپوره و محاسبه دزهای کشنده 25، 50، 70 و 90 درصد. 62

جدول 4-9 عکس العمل حشرات کامل شته D. rapae نسبت به عصاره ی روناس و محاسبه دزهای کشنده 25، 50، 70 و 90 درصد. 64

 

 

 

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول 4-10 مقایسه LC50 عصاره های روناس و کلپوره روی شته مومی کلم و زنبور D. rapae 65

جدول 4-11 تجزیه واریانس مربوط به آزمایش­های بویایی سنجی…………………………70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها و نمودارها

 

عنوان                                                                                                              صفحه

شکل 2-1 پراکنش شته مومی کلم Brevicoryne brassicae 8

شکل 2-2 مشخصات مرفولوژیکی شته مومی کلم Brevicoryne brassicae 9

شکل 2-3 سیکل زندگی شته مومی کلم Brevicoryne brassicae 11

شکل 2-4 مشخصات مرفولوژیکی زنبور Diaeretiella rapae 13

شکل 3-1 مزارع کلزای آلوده به شته مومی کلم در شهرستان اقلید  32

شکل 3-2 گیاهان کلزا در مرحله چهار برگی برای ایجاد کلنی  33

شکل 3-3 قفس های استفاده شده برای پرورش زنبور Diaeretiella rapae 34

شکل 3-4 قفس های استفاده شده برای پرورش زنبور Diaeretiella rapae 35

شکل 3-5 آسیاب برقی استفاده شده برای پودر کردن گیاهان روناس و کلپوره. 37

شکل 3-6 مگنستایر مورد استفاده جهت عصاره گیری  37

شکل 3-7 دستگاه روتاری مورد استفاده برای عصاره گیری  38

شکل 3-8 دستگاه Potter spray tower مورد استفاده در آزمایشهای زیست سنج  42

شکل 3-9 آسپیراتور مورد استفاده جهت انتقال زنبورهای D. rapae 43

شکل 3-10 پتری دیش های استفاده شده در آزمایش های زیست سنجی  43

شکل 3-11 اتاقک رشد مورد استفاده در آزمایشهای زیست سنجی  45

 

 

 

 

عنوان                                                                                                   صفحه

 

شکل 3-12 دستگاه بویایی سنج استفاده شده در آزمایش های رفتاری زنبور D. rapae 49

نمودار4-1 خط دز- پاسخ حشرات کامل شته B. brassicae نسبت به عصاره کلپوره. 58

نمودار4-2 خط دز-پاسخ حشرات کامل شته B. brassicae نسبت به عصاره روناس  59

نمودار4-3 خط دز-پاسخ حشرات کامل زنبور D. rapae نسبت به عصاره کلپوره. 61

نمودار 4-4 خط دز-پاسخ حشرات کامل زنبور D. rapae نسبت به عصاره روناس. 63

نمودار 4-5 میزان طول عمر زنبورهای ماده ی تیمار شده با دز زیرکشنده عصاره های روناس و کلپوره. 66

نمودار 4-6 درصد شته های پارازیته شده توسط زنبورهای ماده تیمار شده با دز زیرکشنده عصاره های روناس و کلپوره. 67

نمودار 4-7 تعداد زنبورهای خارج شده از شته های پارازیته شده توسط زنبورهای ماده تیمار شده با دز زیرکشنده عصاره های روناس و کلپوره  68

نمودار 4-8 نرخ جنسی (درصد افراد ماده) در نسل جدید زنبورهای تیمار شده با عصاره های روناس و کلپوره. 69


 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

شته مومی كلم (Brevicoryne brassicae) كه به شته كلزا نیز معروف است، یكی از مهمترین آفات گیاهان خانواده چلیپاییان بوده و باعث ایجاد خسارت مستقیم از طریق تغذیه از شیره گیاهی ، وخسارت غیر مستقیم به وسیله انتقال ویروسهای بیماری زای گیاهی مختلف می گردد (Dubey et al., 1981 و Costello and Altieri, 1995 و Blackman and Eastop, 2000 و Schielphake et al., 2000). این شته در بسیاری از نقاط جهان روی محصولات مختلف بویژه كلم خسارت وارد می كند. در ایران نیز در اغلب نواحی به ویژه در مناطق شمالی ومركزی كشور فعالیت دارد. این آفت در ایران برای اولین بار در سال 1317 گزارش شده و در تمام نواحی كشور بر روی انو اع كلم، شلغم، تربچه و چلیپاییان وحشی انتشار دارد (افشار، 1317). این آفت، هر چند روی كلزا به شدت خسارت زا است ولی كلم معمولی، گل كلم و كلم بروكسل را به سایر ارقام کلم ترجیح می دهد (خانجانی، 1383).

با تو جه به اینكه محصولاتی نظیر كلم به طور مستقیم مورد استفاده انسان قرار می گیرند، باید به باقیمانده سموم موجود بر روی آنها، توجه خاصی مبذول گردد . با توجه به این مطلب و نیز افزایش روز افزون هزینه های سم پاشی و مخرب بودن آنها از نظر محیط زیست، می توان از روش كنترل بیولوژیک به عنوان یكی از روش های جایگزین مناسب استفاده
نمود (Flickinger et al., 1991).

پارازیتوئید مهم شته­های گیاهان خانواده چلیپاییان، زنبور Diarretiella rapae (Mcintosh) از خانواده Aphidiidae می باشد. شته مومی کلم میزبان مطلوب این پارازیتوئید می باشد (Hafez, 1961). این زنبور زمانیکه شته مومی کلم در دسترس نباشد می تواند دیگر کونه های شته ها را نیز پارازیته کند (Nemec and Stary, 1984).

طیف وسیعی از آفت کش ها برای بسیاری از دشمنان طبیعی مضر می باشند (Croft, 1990). همواره مزارع کلم نیاز به حمایت از دشمنان طبیعی در احساس شده است زیرا این موجودات مفید در کنترل بسیاری دیگر از گونه های آفات نیز نقش دارند (Croft, 1990). به دلیل باقی ماندن بقایای سموم روی محصولات و خطراتی كه برای سلامتی مصرف كنندگان در اثر استفاده از حشره كشها ایجاد می شود، جایگزینی این روش مبارزه با روش های مبارزه سالم­تر امری اجتناب ناپذیر است . گیاهان منبع غنی تركیباتی هستند كه دارای خواص حشره كشی اند (Arnason et al., 1989). شواهدی وجود دارند كه نشان می دهد متابولیت های ثانویه گیاهی به جهت حمایت گیاه در مقابل حشرات و پاتوژنهای میكروبی در روند تكامل گیاه شكل گرفته اند (Benner, 1993).

اسانس ­های گیاهی حامل طیف وسیعی از متابولیت­های ثانویه فرار هستند که در روابط متقابل گیاه و حشره نقش مهمی دارند. تحقیقات نشان می­دهد که قسمت عمده اسانس گیاهان را ترپنوئید­ها[1] به­خصوص مونوترپنوئید­ها[2] و سسکویترپنوئید­ها[3] تشکیل می­ دهند که اثرات حشره­کشی و دور­کنندگی قابل توجهی دارند (شاکرمی و همکاران، 1383).

با توجه به ناگزیر بودن بشر در استفاده ازمواد شیمیایی آفت کش، حشره كشهای گیاهی به جهت داشتن خصوصیاتی نظیر كمترین تأثیر روی دشمنان طبیعی، عدم ایجاد گیاه سوزی، حداقل سمیت روی مهره داران و تجزیه سریع در محیط كه مهمترین مزایای این نوع حشره كش هاست می توانند تا حدی جایگزین حشره كشهای مصنوعی گردند (Isman, 1996). تدوین یک برنامه مدیریتی مناسب و بر اساس روش های کنترل تلفیقی وابسته به مطالعات
منطقه ای از بیواکولوژی آفات و دشمنان طبیعی آن ها می باشد (Morgan et al., 2001).

خیلی از دشمنان طبیعی حشرات گیاه خوار را زنبورها تشکیل می دهند که اکثراً در مرحله لاروی پارازیت بوده و باعث مرگ میزبان خود می شوند. از این طریق اینها می توانند باعث کاهش خسارت و در برخی مواقع باعث جلوگیری از طغیان یک آفت بخصوص شوند
(Van Drische and Bellows, 1996). در بین عوامل مرگ و میر پارازیتوئید ها باعث ایجاد بیشترین مرگ و میر در حشرات هستند (Hawkins et al., 1997). پارازیتوئیدها چه بطور مستقیم (Jepson, 1989) و چه در هنگام برخورد با باقیمانده سموم، در زمان جستجو برای یافتن میزبان ممکن است در معرض آنها قرار بگیرند (Jepson, 1989., Longley and Jepson, 1996). پارازیتوئید ها قسمت عمده زندگی خود را صرف جستجو برای یافتن میزبان می کنند و به سمت بوی میزبان و بوی گیاه کشیده می شوند (Vinson, 1998). با توجه به اینکه در این میان حس بویایی نقش مهمی ایفا می کند، این حس می تواند تحت تاثیر سموم قرار گرفته و در آن تداخل ایجاد گردد که بسته به مکانیزم عمل سم و میزان در معرض قرارگیری است (Salgado, 1997).

[1] Terpenoids

[2] Monoterpenoids

[3] sesquiterpenoids

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :108

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.