مهندسی شیمی

دانلود پایان نامه ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی ونیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیلن بلو از محلول های آبی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی

گرایش : کنترل  و طراحی فرایند

عنوان : ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی  ونیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیلن  بلو از محلول های آبی  

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی شیمی گرایش کنترل و طراحی فرایند

 

عنوان :ساخت کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی  ونیل الکل و کاربرد آن در حذف رنگ متیلن  بلو از محلول های آبی  

استاد راهنما : جناب آقای دکتر مازیار شریف زاده

استاد مشاور : دکتر حسین اسفندیان

زمستان92

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل1:کلیات……………………………………………………………………………………………………… 1

1-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2)طبقه بندی رنگها:………………………………………………………………………………………….. 4

1-2-1) رنگ های اسیدی:…………………………………………………………………………………….. 7

1-2-2) رنگها راکتیو (فعال):…………………………………………………………………………………. 7

1-2-3)رنگهای کمپلکس فلزی:……………………………………………………………………………… 8

1-2-4)رنگ های مستقیم:…………………………………………………………………………………….. 8

1-2-5)رنگهای بازی:…………………………………………………………………………………………… 9

1-2-6)رنگهای دندانه ای:…………………………………………………………………………………….. 9

1-2-7)رنگهای پخش شونده:…………………………………………………………………………………. 9

1-2-8)رنگ های خمره ای…………………………………………………………………………………… 10

1-2-9)رنگ های آزو………………………………………………………………………………………….. 10

1 -2-10)رنگهای گوگردی……………………………………………………………………………………. 11

1-3) مشکلات ناشی از وجود رنگ در پساب…………………………………………………………… 11

1-4) روش های حذف رنگ از پساب……………………………………………………………………….. 13

1-4-1)روش های شیمیایی………………………………………………………………………………………. 13

1-4-1-1)نمک های  H2O2-Fe(II)……………………………………………………………………… 13

1-4-1-2) ازوندهی(Ozonation)………………………………………………………………………… 13

1-4-1-3) فتوشیمیایی…………………………………………………………………………………………. 13

1-4-1-4) هیپوکلریدسدیم (NaOCL)…………………………………………………………………….. 13

1-4-1-5)تخریب الکتروشیمیایی(Electrochemical destruction)………………………….. 14

1-4-2)روش های فیزیکی(Physical treatments)…………………………………………………… 14

1-4-2 – 1)جذب……………………………………………………………………………………………….. 14

1-4-2-1- )کربن فعال(Activated carbon)…………………………………………………………. 14

1-4-2-1-2)ذغال نارس(Peat)…………………………………………………………………………….. 14

1-4-2-1-3)چیبس چوب (Wood chips)…………………………………………………………….. 15

1-4-2-1-4)مخلوط خاکستربادی وزغال Fly ash and coal (mixture)……………………… 15

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

1-4-2-1-5)فیلترکردن(Membrane filtration)…………………………………………………… 15

1-4-2-1-6)سایرمواد(other materials)……………………………………………………………… 15

1-4-2-1-7)تبادل یونی( (Ion exchang……………………………………………………………….. 15

1-4-3)تیماربیولوژیکی(Biological treatments)…………………………………………………… 16

1-5)جذب………………………………………………………………………………………………………… 16

1-5- 1)جذب سطحی…………………………………………………………………………………………. 17

1-5- 2)كاربرد فرایندجذب سطحی………………………………………………………………………… 19

1-5-3-1)نوع وخصوصیات جسم جاذب…………………………………………………………………. 20

1-5- 3-2) نوع وخصوصیات ماده جذب شونده………………………………………………………… 20

1-5- 3-3) میزان اختلاط و بهم زدن فاز سیال…………………………………………………………… 21

1-5- 3-4) pH  محیط عمل…………………………………………………………………………………. 21

1-6) ایزوترمهای جذب سطحی……………………………………………………………………………… 21

1-6-1 )جذب ایزوترم. لانگمویر……………………………………………………………………………. 22

1-6-2)جذب ایزوترم فروندلیچ……………………………………………………………………………… 23

1-7 )مدل های سینتیکی……………………………………………………………………………………….. 23

1-7-1 ) مدل­هایی که در آن­ها نفوذ کنترل کننده عملیات جذب است……………………………….. 23

1-7-2)مدلهایی که در آن جذب شیمیایی در سایت‌های جاذب کنترل‌کننده عملیات جذب است 24

فصل2:مطالعات کتابخانه ای…………………………………………………………………………………… 26

فصل 2 – مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 27

2-1)تاریخچه…………………………………………………………………………………………………….. 27

2-2 )مروری برمطالعات گذشته در حذف رنگ متیلن بلو……………………………………………… 27

فصل3:مواد و روش های آزمایش……………………………………………………………………………. 32

فصل 3-مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 33

3-1)مواد و وسایل مورد استفاده……………………………………………………………………………… 33

3-2)تعیین مشخصات رنگ متیلن بلو………………………………………………………………………. 34

3-3)روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………….. 34

3-4)ساخت کامپوزیت PPY/PVA…………………………………………………………………………. 35

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

3-5)ساخت جاذب پلی پیرول……………………………………………………………………………….. 36

فصل4:نتایج وبحث……………………………………………………………………………………………… 37

فصل 4-مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 38

4-1) بررسی ساختار  جاذب ها  به وسیله­SEM & FTIR………………………………………….. 38

4-2) بررسی اثر pH  بر روی راندمان حذف…………………………………………………………….. 41

4-3) بررسی اثر میزان جاذب بر روی راندمان حذف…………………………………………………… 42

4-4) بررسی اثر زمان انجام واکنش بر روی راندمان حذف……………………………………………. 43

4-5)بررسی اثر غلظت اولیه محلول رنگی متیلن بلو بر راندمان جذب………………………………. 43

4-6)  بررسی سینتیک جذب…………………………………………………………………………………. 44

4-6-1) معادله خطی شده موریس- وبر……………………………………………………………………. 45

4-6-2) معادله خطی شده شبه درجه یک………………………………………………………………….. 46

4-6-3) معادله خطی شده شبه درجه دوم…………………………………………………………………. 46

4-7) بررسی ایزوترمهای جذب……………………………………………………………………………… 47

4-7-1)معادله خطی شده لانگمویر………………………………………………………………………….. 47

4-7-2)معادله خطی شده فرندلیچ……………………………………………………………………………. 48

4-7-3)معادله خطی شده دوبینین ـ رادشکویچ……………………………………………………………. 49

4-8) مقایسه میزان جذب رنگ متیلن بلو بین جاذبهایPPy/PVA& PPy&PVA…………….. 50

فصل 5:جمع بندی و پیشنهادات……………………………………………………………………………… 52

5-1) پیش درآمد………………………………………………………………………………………………… 53

5-2) جمع بندی…………………………………………………………………………………………………. 53

5-3) پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………. 54

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………… 55

 

فهرست علایم و نشانه ها

عنوان                                                                                       علامت اختصاری

پلی­پیرول……………………………………………………………………………………………………. PPy

پلی­پیرول کت شده بر روی پلی ونیل الکل…………………………………………………… PPy/PEG

غلظت تعادلی……………………………………………………………………………………….. Ce(ppm)

غلظت در زمان………………………………………………………………………………………. Ctt(ppm)

غلظت اولیه…………………………………………………………………………………………… Ci (ppm)

ضریب همبستگی………………………………………………………………………………………………… r2

ثابت لانگمویر……………………………………………………………………………………….. KL (l/mg)

ثابت فرندلیچ…………………………………………………………………………………………. KF (mg/g)

ثابت دوبینین ـ رادشکویچ………………………………………………………………… kad (mol2/kj2)

ثابت معادله موریس-وبر……………………………………………………….. Kid (mg.g-1.min-0.5)

ثابت معادله شبه درجه یک……………………………………………………………………… k1 (1/min)

ثابت معادله شبه درجه دو………………………………………………………….. k2 (g.mg-1.min-1)

حجم محلول……………………………………………………………………………………………….. V (lit)

زمان………………………………………………………………………………………………………… t (min)

ثابت معادله فرندلیچ (شدت جذب)…………………………………………………………………………. n

ثابت تعادل ترمودینامیکی………………………………………………………………………………………. Kc

ظرفیت جذب در زمان………………………………………………………………………….. qt t(mg/g)

ظرفیت جذب در تعادل…………………………………………………………………………… qe (mg/g)

ظرفیت اشباع ایزوترم تئوری……………………………………………………………………… qs (mg/g)

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                    صفحه

جدول (1-1):طبقه بندی رنگ ها از نظر کاربرد………………………………………………………… 5

جدول (3-1):تجهیزهای مورد استفاده…………………………………………………………………….. 33

جدول (3-2):مواد شیمیایی مورد استفاده…………………………………………………………………. 33

جدول (3-3):ویژگی رنگ متیلن بلو……………………………………………………………………… 34

جدول( 4-1) مقایسه بین جاذبهای مختلف برای رنگ متیلن بلو از پساب رنگی………………. 51

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                    صفحه

شکل (1-1):مهمترین گروه های عامل رنگ…………………………………………………………….. 7

شکل (3-1):ساختار شیمیایی رنگ متیلن بلو……………………………………………………………. 34

شکل (4-1)تصویر  FTIR از پیرول خالص……………………………………………………………… 39

شکل (4-2)تصویر  FTIR ازپلی ونیل الکل خالص…………………………………………………… 39

شکل (4-3)تصویر  FTIR از کامپوزیتPPY/PVA…………………………………………………… 40

شکل (4-4) تصویر SEM برای جاذب پلی پیرول با بزرگنمایی های مختلف………………….. 40

شکل( 4-5) تصویر SEM برای کامپوزیت پلی پیرول بر روی پلی ونیل الکل با بزرگنمایی‌های مختلف       41

شکل (4-6):منحنی تغییرات درصد میزان حذف رنگ نسبت به PH  های مختلف…………….. 42

شکل (4-7) منحنی تغییرات درصد میزان حذف رنگ نسبت به تغییرات جرم جاذب…………. 42

شکل (4-8):منحنی تغییرات درصد میزان حذف رنگ نسبت به زمان های مختلف…………….. 43

شکل (4-9)منحنی تغییرات درصد میزان حذف رنگ بر حسب غلظت اولیه رنگ متیلن بلو… 44

شکل( 4-10) معادله خطی شده موریس – وبر برای حذف رنگ متیلن بلو……………………… 45

شکل (4-11)معادله خطی شده شبه درجه یک برای حذف رنگ متیلن بلو………………………. 46

شکل(4-12) معادله خطی شده شبه درجه دوم برای حذف رنگ متیلن بلو………………………. 47

شکل( 4-13)معادله خطی شده لانگمویر برای حذف رنگ متیلن بلو……………………………… 48

شکل(4-14) معادله خطی شده فرندلیچ برای حذف رنگ متیلن بلو……………………………….. 49

شکل( 4-15)معادله خطی شده دوبینین –رادشکویچ برای حذف رنگ متیلن بلو………………. 50

 

فصل اول

کلیات

 

1-1-مقدمه:

با پیشرفت صنایع در دهه های اخیر وگسترش تولیدات صنعتی توجه به کنترل آلودگی اهمیت بسیاری در میان دولتها و محققان و افراد مختلف جامعه پیدا کرده است. رهاسازی پساب و پخش آلاینده‌هایی نظیر رنگها در چرخۀ آب مسئلۀ بسیار مهمی است که توجه به آن در بیست سال اخیرگسترش یافته است . رنگها بخش مهمی در بسیاری از صنایع میباشند که وارد سیستم آب شده و به سختی میتوان آنها را از آب جدا کرد. بسیاری از صنایع مانند صنایع کاغذ، پلاستیک، صنایع غذایی و نساجی از انواع رنگها استفاده میکنند که در این میان نقش صنایع نساجی در استفاده از رنگهای صنعتی بسیار چشمگیراست.

حدود1000نوع رنگ صنعتی وجود دارد که در صورت عدم حذف آنها از پسابها مشکلات زیست محیطی زیادی ایجاد می‌شود. وجود رنگها حتی در مقادیر بسیار کم نیز نامطلوب بوده و سبب کاهش شفافیت آب و واکنشهای شیمیایی در آبها می‌گردد. رنگها به صورت هیدرولیز شده و محلول در پساب وجود دارند و با فیلترهای صنعتی قابل جداسازی نمی باشند. برخی از رنگها به دلیل ساختار آروماتیکی پیچیده، در برابر انواع روش های رنگبری پایدار بوده و حتی اگر به اجزای کوچکتر شکسته شوند، خطرات جدی از نظر سلامتی ایجاد می کنند، چرا که مواد غیرفعالی را تشکیل میدهند که به صورت رسوب باقی  می‌مانند که در این حالت نیز ممکن است دارای مشکلات زیستی باشند[1].

مشکلات مذکور دولتها و سازمان های زیست محیطی را بر آن داشت که تدابیری در جهت کاهش آلودگی‌ها به کار ببرند. در سال 1974 سازمانی با عنوان[1]ETAD در بریتانیا تشکیل گردید که قوانینی را برای صنایع از لحاظ پاكسازی پساب وضع می‌نمود و شاخص‌های زیستی و سمیتی پساب‌ها را بررسی کرده و صنایع را به کاهش میزان رنگ در پساب‌ها وادار می‌ساخت. این سازمان بالغ بر  4000 نوع رنگ را مورد آزمایش قرارداد و آلوده کننده‌ترین رنگ‌ها را رنگهای بازی(Basic Dyes) معرفی نمود.

سازمان های محیط زیست کشورهای مختلف به طور انحصاری بر روی رنگهای خارج شده از پساب کارخانجات صنعتی و نساجی تحقیق نمودند تا اینکه در سال 1997 سازمان محیط زیست بریتانیا اعلام داشت که پسابهای وارده به چرخۀ آبی از لحاظ مواد شیمیایی باید در حد صفر باشند و هیچ نوع رنگی نباید به آب های محیطی وارد شود.

یکی از بزرگترین صنایع مصرف کننده آب ، صنایع نساجی و رنگرزی می باشند. میزان مصرف آب در این صنایع بین 25-250متر مکعب به ازای هر تن محصول است[3و2]. رنگ ها موادی با ساختار پیچیده بوده که در نتیجه مراحل مختلف نظیر رنگرزی  و تکمیل در صنعت نساجی به محیط زیست وارد می شوند[4].

این مواد از نقطه نظر ساختار شیمیایی، به انواع آزو[2]، هتروسیکلیک[3]، فتالو سیانین[4] و آنتراکوئینون[5] طبقه‌بندی می‌شوند. هم چنین رنگ‌ها بر اساس کاربردشان به انواع خمره ای ، فعال، مستقیم، اسیدی، دیسپرس و کاتیونی تقسیم می گردند[5]. به دلیل عملکرد نامطلوب واحد رنگرزی و ماهیت رنگ ها ،حدود 50% از رنگ های راکتیو،20-8%  از رنگ های دیسپرس و 1% از رنگ های پیگمنت به طور مستقیم به جریان فاضلاب وارد می شوند[6و7]. هدر رفتن رنگ در مراحل رنگرزی ناشی از تثبیت کم رنگ بر روی الیاف و حضور رنگ هیدرولیز شده غیر راکتیو در حمام رنگ است. هیدرولیز رنگ زمانی اتفاق می افتد که مولکول رنگ به جای واکنش با گروه های هیدروکسیل سلولز با آب واکنش می دهد [8]. رنگ های هیدرولیز شده در فاضلاب حمام رنگ و در فرایند رنگرزی قابل استفاده مجدد نمی باشند[7]. رنگ های راکتیو آزو بزرگترین دسته از رنگ های مصنوعی محلول در آب بوده که دارای بیشترین تنوع از نظر نوع و ساختار رنگ می باشند.این رنگ ها معمولا به تجزیه بیولوژیکی هوازی مقاوم بوده و با فرایند های تصفیه  بیولوژیکی متداول قابل حذف نمی باشند .

دلیل احتمالی غیر قابل تجزیه بودن این رنگ ها در سیستم های متداول، فقدان آنزیم های ضروری برای تجزیه این رنگ ها در محیط است [9]. صنایع نساجی به علت تنوع رنگ مصرفی و روش های تولید، پساب هایی با کمیت و کیفیت شیمیایی متفاوت تولید می کنند. در این صنایع مقادیر مختلفی از فاضلاب های بسیار رنگی تولید شده که معمولا سمی، مقاوم به تجزیه بیولوژیک و پایدار در محیط زیست می باشد. لذا روش های بیولوژیکی متداول برای حذف اغلب رنگ های مصنوعی، به دلیل ساختار حلقوی پیچیده و ماهیت مقاوم رنگ موثر نیستند [12-4]. ماهیت غیر قابل تجزیه بیولوژیک رنگ ها است[6]. تخلیه فاضلاب های رنگی حاصل از صنایع نساجی به آب های پذیرنده، منجر به کاهش نفوذ نور خورشید و وضعیت دید، بروز پدیده اتروفیکاسیون1 و تداخل در اکولوژی آب های پذیرنده شده،که ضمن اثر بر شدت فتوسنتز گیاهان آبزی و جلبک ها در محیط های آبی، باعث آسیب به محیط زیست می شود[ 13و 8 و7 و 2].

مطالعات نشان داده است که رنگ ها دارای خاصیت سرطان زایی و جهش زایی بوده و برای محیط زیست زیان آور می باشند [15و14و3]. مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان داده که استفاده از رنگ های با پایه ی بنزیدین[6] باعث ایجاد سرطان مثانه در انسان می شود[16]. حذف رنگ از فاضلاب اغلب مهمتر از مواد آلی بی رنگ است  زیرا حضور مقادیر کمی از رنگ (کمتر از (1PPM، از نظر ظاهری قابل رویت می باشد [17]. رنگ ها بدون تصفیه مناسب و کافی، پایدار هستند و می توانند برای دوره زمان طولانی در محیط باقی بمانند. به عنوان مثال، نیمه عمر رنگ آبی راکتیو 19 هیدرولیز شده در PH برابر 7 و دمای 25درجه سانتی گراد حدود 46سال است. ساختار آروماتیک پیچیده رنگ ها نسبت به نور، عوامل بیولوژیکی، ازن و سایر شرایط تجزیه کننده محیط، مقاوم است. هم چنین حضور فلزات سنگین مثل کرم، کبالت، نیکل و مس (ناشی از رنگ های کمپلکس فلزی) در فاضلاب نیز یک مشکل زیست محیطی است [18]. فاضلاب حاصل از صنایع نساجی به عنوان یک  تهدید زیست محیطی در سراسر جهان است [19]. بنابراین قبل از تخلیه به محیط زیست باید به نحو مطلوبی تصفیه شود[20].

1-2-طبقه بندی رنگ ها:

تمام مولکول ها می توانند پرتوهای الکترومغناطیس را جذب کنند ولی هر ماده طول موج خاصی از این پرتو ها را جذب می کند. مولکول های رنگ، دارای دو گروه عامل رنگی [7]و عامل کمکی می‌باشند. گروه های عامل رنگ، گروهی از اتم ها بوده که معمولا گیرنده الکترون، دارای باند دوگانه و عامل ایجاد رنگ هستند. گروه های عامل رنگ -C=C-  ، C=N–  ،C=O- ،-NO2،-NO بیشتر مطرح می باشند. عامل کمکی رنگ، دهنده الکترون بوده و می تواند از طریق تغییر انرژی کلی سیستم الکترون و بهبود حلالیت و چسبندگی رنگ به الیاف، میزان رنگ گروه عامل رنگ را تشدید نماید. گروه های اصلی عامل کمکی رنگ شامل   , –NH2,-NR2–NHR, -COOH,-SO3H,-OH,-OCH3 می باشند. بر اساس ساختار شیمیایی و یا گروه عامل رنگ 30-20 گروه رنگ متفاوت قابل شناسایی است. از بین این گروه ها ،رنگ های آزو (مونو آزو،دی آزو،تری آزو،پلی آزو)، آنتروکوئینون، فتالوسیانین و تری آریل متان( شکل 1-1 ) از نظر کمی مهم ترین گروه های عامل رنگ می باشند[22].

اغلب رنگ های تجاری از نظر رنگ، ساختار و روش کاربرد در شاخص رنگ (C.I)[8] طبقه بندی می‌شوند .بر این اساس هر رنگ با یک نام عمومی که دربرگیرنده خصوصیات رنگ و کاربرد آن است، معرفی می‌شود. جدول (1-1) طبقه بندی رنگ ها بر اساس کاربردشان را نشان می دهد [23و21].

رنگ ها را می توان بر اساس وضعیت یونیزاسیون نیز طبقه بندی کرد. بر این اساس رنگ ها به 3 گروه تقسیم می شوند:

–  رنگ های آنیونی:مستقیم،اسیدی،راکتیو

–  رنگ های کاتیونی:بازی

–  رنگ های غیر یونی:دیسپرس

 

جدول (1-1):طبقه بندی رنگ ها از نظر کاربرد[21و23]

نوع رنگ مشخصات قابلیت کاربرد
اسیدی به دلیل حضور گروه های اسید سولفونیک به شدت در آب محلول هستند. در محلول دارای بار الکتریکی منفی بوده و با گروه های کاتیونی (+NH2) موجود در الیاف پیوند تشکیل می دهند. ساختار این رنگ ها غالبا به صورت آزو، آنتروکوئینون و تری آریل متان است. نایلون، پشم، پلی آمید، ابریشم، آکریل اصلاح شده ، کاغذ و چرم
راکتیو با گروه های OHNH, یا SH پیوند های کوالانسی تشکیل می دهند. ساختار این رنگ ها غالبا به صورت آزو ،کمپلکس فلزی و آنتروکوئینون و فتالوسیانین است.  

پنبه، پشم، ابریشم و نایلون

کمپلکس فلزی یک یون فلزی(معمولا کرم، مس، کبالت یا نیکل) و یک یا دو مولکول رنگ (اسیدی یا راکتیو) تشکیل کمپلکس قوی می دهند.

 

ابریشم، پشم وپلی آمید
مستقیم مولکول های بزرگ به وسیله نیروی واندروالس به الیاف متصل می شوند.ساختار این رنگ ها غالبا به صورت آزوسولفوناته است. الیاف سلولوزی ، پنبه، کاغذ، چرم و نایلون
بازیک ترکیبات کاتیونی که به گروه های اسیدی الیاف متصل می شوند. ساختار این رنگ ها غالبا به صورت آزو، دی آریل متان، تری آریل متان و آنتروکوئینون است. الیاف مصنوعی ،کاغذ
دندانه ای به افزودن یک ماده شیمیایی (نظیر اسید تانیک، آلوم، نمک های آلومینیوم، کرم، مس، آهن،پتاسیم و قلع) برای ترکیب شدن با رنگ و الیاف نیاز است.ساختار این رنگ ها غالبا به صورت آزو، اکسازین و تری آریل متان است. پشم، چرم، ابریشم،کاغذ و الیاف سلولز اصلاح شده
 

دیسپرس

 

 

رنگ های با حلالیت کم که از طریق متورم شدن الیاف به داخل آن نفوذ می کنند. ساختار این رنگ ها غالبا به صورت آزو، نیترو، آنتروکوئینون و آزو با کمپلکس فلزی است. پلیاستر، پلی آمید، استات، آکریلیک و پلاستیک ها
 

خمره ای

نا محلول در آب بوده اما ممکن است در نتیجه فرایند احیاء قلیایی، محلول شود. ساختار این رنگ ها غالبا به صورت آنتروکوئینون است. الیاف سلولز، پنبه و پشم
 

آزو

محصولات نامحلول یک واکنش بین جزء متصل کننده و یک آمین آروماتیک دی آزوکه در الیاف ایجاد می شود. پنبه، استات سلولز و پلی استر
 

گوگردی

ترکیبات پلیمری حلقوی که دارای گوگرد در ساختار حلقوی است. الیاف سلولز و پنبه

 

شکل (1-1):مهمترین گروه های عامل رنگ

[1]Ecological and toxicological Association of DyesThe

[2]-AZO

[3]-Heterocyclic

[4] -Phthalocyanine

[5] -Anthraquinone

[6] Eutrophication    

[7]– Chromophore

[8]– Color Index

تعداد صفحه :71

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.