حقوق

دانلود پایان نامه زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :بین الملل

عنوان : زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

(دانشکده حقوق)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در

 رشته حقوق گرایش بین الملل

عنوان :

زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار

استاد راهنما :

دکتر فخر الدین ابوییه

زمستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

فرضیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

سوال تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

 

فصل اول  : کلیات

 

مروری بر ادبیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1- 1-گفتار اول : جایگاه زن در اسلام و در جوامع مختلف ………………………………………………………………………………………….. 6

1-1-1- زن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-1-2-  زن در اسلام……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-1-3- زن در جامعه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-1-4- زن در زندگی مشترک……………………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-1-5-   زن در حقوق بشر…………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-1-6-  زنان در جوامع در حال توسعه …………………………………………………………………………………………………………………. 14

1- 1-7- نقش پررنگ زنان در توسعه کشورهای‌صنعتی……………………………………………………………………………………………. 15

1-2-گفتار دوم : اشتغال زنان در اسلام و جوامع مختلف ………………………………………………………………………………………….. 18

1-2-1- دیدگاه اسلام در خصوص اشتغال زنان……………………………………………………………………………………………………….. 18

1-2-2-اهمیت توجه به ابعاد حقوقی اجتماعی اشتغال زنان………………………………………………………………………………………. 19

1-2-3- اشتغال زنان در جوامع……………………………………………………………………………………………………………………………… 20

1-2-4- اشتغال زنان در کشورهای در حال توسعه ………………………………………………………………………………………………….. 23

1-2-5- الگوی نولیبرالی اشتغال زنان…………………………………………………………………………………………………………………….. 27

1-2-6- وضعیت اشتغال زنان در سال 2011………………………………………………………………………………………………………….. 34

 

فصل دوم : زن در حقوق بین الملل

 

2- 1- گفتار اول : حقوق زنان دراسناد بین المللی …………………………………………………………………………………………………… 39

2-1-1-حقوق زنان،اسناد بین المللی،موضع ایران ……………………………………………………………………………………………………. 40

2-1-2- تطبیق وتحلیل حقوقی موادکنوانسیون……………………………………………………………………………………………………….. 51

2-1-3-حق اشتغال وتحصیل رایگان …………………………………………………………………………………………………………………….. 52

2-1-4- اشتغال زنان در اسناد بین المللى حقوق بشر و جمهورى اسلامى ………………………………………………………………….. 53

2-1-5-حقوق بشر زنان………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

2-1-6-حقوق زن و سازمان ملل متحد……………………………………………………………………………………………………………………. 56

2-1-7-گستره‌ی مفاهیم: حقوق زن یعنی حقوق بشر……………………………………………………………………………………………….. 56

2-1-8-گستره‌ی اجرائی : نگهداشت حقوق بین‌المللی بشر، كمیسیون حقوق بشر………………………………………………………… 60

2-1-9-واحد‌های میثاق های حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………………….. 64

2-2-گفتار دوم : زن در اسناد بین المللی ……………………………………………………………………………………………………………….. 66

2-2-1-کنوانسیون “رفع کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان……………………………………………………………………………………….. 66

2-2-2-جایگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در حقوق بین الملل……………………………………………………………………….. 67

2-2-2-1-الف : زمینه های پیدایش……………………………………………………………………………………………………………………….. 69

2-2-2-2-ب:مروری برتاریخچه و متن و محتوای کنوانسیون ونحوه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض. 69

2-3-گفتار سوم : خشونت نسبت‏ به زنان در اسناد بین المللی…………………………………………………………………………………… 73

2-3-1-تعریف خشونت نسبت به زنان……………………………………………………………………………………………………………………. 73

2-3-2-اقدامات سازمان ملل متحد………………………………………………………………………………………………………………………… 74

2-4-گفتار چهارم : سازمان بین المللی کار …………………………………………………………………………………………………………….. 76

2-4-1تاریخچه سازمان بین المللی کار ………………………………………………………………………………………………………………….. 76

2-4-2-سازمان بین المللی کار( International Labor Organization )………………………………………………….. 77

2-4-3-منشور سازمان بین المللی کار……………………………………………………………………………………………………………………. 78

2-4-4-وظایف کلی سازمان بین المللی کار……………………………………………………………………………………………………………. 79

2-4-5-اهمیت سازمان بین المللی کار……………………………………………………………………………………………………………………. 79

2-4-6-استراتژی های اساسی سازمان بین المللی کار……………………………………………………………………………………………….. 81

2-4-7-ایران وسازمان بین‌المللی كار……………………………………………………………………………………………………………………… 81

2-5-گفتار پنجم : اشتغال زنان در سطح بین المللی………………………………………………………………………………………………… 83

2-5-1-تاریخچه اشتغال زنان در سطح بین المللی …………………………………………………………………………………………………. 83

2-5-2-تاریخچه قانونگذاری درباره کارگران زن در سطح بین المللی ………………………………………………………………………… 83

2-5-3-اهمیت حقوق بشر و حمایت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل ……………………………………………………………. 85

2-5-4 – نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87

 

فصل سوم : زن در اسناد حقوق بین المللی کار

 

3-1- گفتار اول :اصل عدم تبعیض شغلی در حقوق بین المللی کار……………………………………………………………………………. 91

3-1-1-اصل عدم تبعیض شغلی در ایران  ……………………………………………………………………………………………………………… 94

3-1-2–تعریف تبعیض شغلی علیه زنان ………………………………………………………………………………………………………………. 95

3-1-3-روش های رفع تبعیض شغلی زنان ………………………………………………………………………………………………………………… 99

3-1-3-1-معیارهای بین المللی کار ……………………………………………………………………………………………………………………… 99

3-1-3-2–قوانین داخلی کشورها ………………………………………………………………………………………………………………………. 101

3-2-گفتار دوم : اصل تساوی مزد در حقوق بین المللی کار ……………………………………………………………………………………. 104

3-2-1-اصل تساوی مزد …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 104

3-2-2-اصل تساوی مزد در حقوق بین المللی کار ………………………………………………………………………………………………… 104

3-2-3-تعریف و محاسبه مزد …………………………………………………………………………………………………………………………….. 105

3-2-4-پذیرش اصل تساوی مزد در حقوق بین المللی کار……………………………………………………………………………………… 108

3-2-5-اصل تساوی مزد در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………….. 111

3-2-5-1-تعریف و محاسبه مزد    …………………………………………………………………………………………………………………….. 111

3-3-گفتار سوم: اصل فرصتهای مساوی و رفتار برابر در نظامهای حقوقی …………………………………………………………………. 114

3-3-1-حقوق بین المللی کار …………………………………………………………………………………………………………………………….. 114

3-3-2-حقوق ایران    ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 117

3-3-3-تفکیک و تقسیم مشاغل زنان و مردان ……………………………………………………………………………………………………… 119

3-4- گفتار چهارم : معیارهای بین المللی کار درباره منع کار شبانه زنان ………………………………………………………………… 121

3-4-1-تحول و دگرگونی در پذیرش معیارهای بین المللی کار  …………………………………………………………………………….. 124

3-4-2-کار شبانه زنان در حقوق ایران   ……………………………………………………………………………………………………………… 127

3-4-3-ممنوعیت کارهای سخت ، خطرناک و زیان آور …………………………………………………………………………………………. 128

3-4-4-حقوق بین المللی کار …………………………………………………………………………………………………………………………….. 129

3-4-5-حقوق ایران …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 131

3-4-6-حمایتهای مربوط به جنبه مادری زنان شاغل…………………………………………………………………………………………….. 134

3-4-6-1-حمایت از جنبه مادری در حقوق بین المللی کار …………………………………………………………………………………… 134

3-4-7-روند کلی در اسناد بین المللی کار …………………………………………………………………………………………………………… 135

3-4-8-حمایتهای مندرج در اسناد بین المللی کار  ………………………………………………………………………………………………. 139

3-5- گفتار پنجم : اصل تساوی در انجام مسئولیتهای خانوادگی …………………………………………………………………………….. 142

3-5-1-شناسایی اصل تساوی در انجام مسئولیتهای خانوادگی ……………………………………………………………………………….. 144

3-5-1-1-اولین معیارهای بین المللی درباره مسئولیتهای خانوادگی کارگران ………………………………………………………….. 144

3-5-2-معیارهای کنونی درباره مسئولیتهای خانوادگی  ………………………………………………………………………………………… 146

3-5-3-وظایف دولتها در رابطه با کارگران دارای مسئولیت خانوادگی………………………………………………………………………. 148

3-5-4-خدمات و تسهیلات مراقبت از کودکان………………………………………………………………………………………………………. 151

3-5-5-ارائه خدمات خانوادگی و تسهیلات مراقبتی از کودکان در سطح بین المللی…………………………………………………… 153

3-5-6-مرخصی خانوادگی برای کارگران دارای مسئولیت خانوادگی…………………………………………………………………………. 154

3-5-7-مرخصی ویژه والدین……………………………………………………………………………………………………………………………….. 155

نتیجه گیری پایانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 157

ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 165

فهرست منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 183

 

چکیده

امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود  در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در زمینه شغلی در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.

مقدمه

یکی از موضوعاتی که در حوزه حقوق زنان مطرح است، اشتغال زنان است.اشتغال زنان از دیرباز مورد توجه جوامع بشری بوده است.اشتغال زنان از منظر اسناد  حقوق بشر  و  اسناد حقوق بین الملل بویژه اسناد بین الملل حقوق کار قابل بررسی است. واقعیت این است که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. نظام حقوق بشر، حمایت از زنان را به عنوان یکی از اهداف خود، مدّ نظر قرار داده و سازمان ملل متحد، از طرق مختلف، از اشتغال زنان حمایت کرده است.

اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد.

 

بیان مسأله :

امروزه حمایت از اشتغال زنان، به طور عمده، توسط «سازمان بین المللی کار» صورت می گیرد؛ چون پس از انقلاب صنعتی و کشانده شدن زنان به کار در صنایع، ضرورت حمایت از ایشان در برابر برخی خطرها و تنظیم مقررات ویژه در مورد شرایط کار آنان حس می شود. با توجه به اینکه محقق فعال اجتماعی در حوزه کارگری و زنان می باشد با وجود مشکلات فراوان در حیطه آموزش کارگران بیمه تامین اجتماعی و خلأ حضور زنان در مباحث اجتماعی انتخاباتی (سیاسی)و اشتغال در حوزه استانی علی الخصوص شهرستان ساری ، نیاز به بررسی و پژوهش در حوزه کارگری و زنان جهت مرتفع نمودن مشکلات این عزیزان در حیطه این پایان نامه مورد رسیدگی قرار گرفت . همچنین اسناد بین‏المللی به شکل‏های گوناگون، به مسئله «اشتغال زنان» پرداخته‏اند. ممانعت از اشتغال زنان در بعضی از مشاغل ،امتیاز دادن به مردان در زمینه ارتقای شغلی ، عدم پرداخت مزد مساوی برای کار با ارزش مساوی و مزاحمتهای جنسی ، همه انواعی از تبعیض شغلی است که در بیشتر کشورها به شدت ریشه دوانیده و از بین بردن آنها کار دشوار و سختی است .

این تحقیق به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر اسناد بین الملل حقوق کار می پردازد و برخی موانع در اجرا شدن این اسناد را بررسی و در پایان راهکارهایی را ارائه می دهد.

تعداد صفحه : 196

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.