جغرافیا

دانلود پایان نامه روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش : برنامه ریزی شهری

عنوان : روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت شماره رهگیری 2175875

دانشکده علوم انسانی ، گروه جغرافیا

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد ( M.A )

گرایش : برنامه ریزی شهری

عنوان:

روند گسترش شهر رضوانشهر در دو دهه اخیر با تاثیر آن بر کاربری اراضی شهری پیرامون(1370 – 1390)

استاد راهنما: 

آقای دکتر محمد باسط  قرشی میناآباد

استاد مشاور: 

آقای دکتر رضا  حسن پور لسکو کلایه

تابستان 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………. 4

1-2 پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)…………………………………………………………………………. 5

1-3 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 6

1-4 اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 6

1-5 فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 7

1-6 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 7

1-7 واژه ها و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………. 8

1-8 مشکلات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 12

2-2شهر………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-1 شهر بر اساس نگرش سیستمی………………………………………………………………………….. 16

2-2-2شهرنشینی……………………………………………………………………………………………………. 17

2-2-3 شهر نشینی در جهان سوم………………………………………………………………………………… 19

2-3عوامل موثر در پیدایش شهرها………………………………………………………………………………. 20

2-3-1-عوامل طبیعی………………………………………………………………………………………………. 20

2-3-2-عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………………………… 21

2-3 -3-عوامل سیاسی…………………………………………………………………………………………….. 22

2-3-4-عوامل اجتماعی ـ فرهنگی و اعتقادی…………………………………………………………………. 22

2-4 عوامل موثر بر رشد و توسعه فیزیکی شهرها…………………………………………………………….. 23

2-4-1 عامل طبیعی………………………………………………………………………………………………… 23

2-4-2 عامل جمعیتی………………………………………………………………………………………………. 24

2-4-2-1  رشد طبیعی  جمعیت شهر ………………………………………………………………………….. 26

2-4-2-2  اثر مهاجرت …………………………………………………………………………………………… 27

2-4-2-3 اثر گسترش محدوده وادقام آبادیهای پیرامونی ………………………………………………….. 29

2-4-3 عامل اقتصادی……………………………………………………………………………………………… 29

2-4-4 عامل سیاسی……………………………………………………………………………………………….. 30

2-5 عوامل گسترش شهرها……………………………………………………………………………………….. 32

2-6 گسترش افقی و فیزیکی شهر……………………………………………………………………………….. 33

2-7 نقش و عملکرد شهر…………………………………………………………………………………………. 35

2- 8 طرحهای مختلف توسعه شهری……………………………………………………………………………. 36

2-8-1 شهر ستاره ای……………………………………………………………………………………………… 36

2-8-2 شهر خطی………………………………………………………………………………………………….. 37

2-8-3 شهر گسترده……………………………………………………………………………………………….. 39

2-8-4 شهر در مدل حلقه ای…………………………………………………………………………………….. 40

2-8-5 توسعه درد آور شهری ( زاغه ها و حلبی آبادها) ……………………………………………………. 41

2-8-6- ساخت دوایر متحد المرکز…………………………………………………………………………….. 41

2-8-7 بافت ستاره ای……………………………………………………………………………………………… 42

2-8-8 ساخت چند هسته ای……………………………………………………………………………………… 43

2-9 تعریف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری……………………………………………………………… 44

2-10 اهداف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری…………………………………………………………….. 45

2-10- 1 اهداف کلان ……………………………………………………………………………………………. 45

2-10-2  اهداف خرد یا ویژه…………………………………………………………………………………….. 45

2-11 فرایندبرنامه ریزی کاربری اراضی شهری………………………………………………………………. 47

2-12 طبقه بندی کاربری های شهری……………………………………………………………………………… 48

2-12-1  طبقه بندی زمینهای دایر……………………………………………………………………………….. 48

2-12-2 اراضی بایر یا بدون استفاده شهری…………………………………………………………………… 50

2-13 استانداردهای فضا و مقیاس عملکردی کاربریها………………………………………………………. 51

2-14معیار های مکان یابی در بر نامه ریزی کاربری اراضی شهری……………………………………….. 52

2-15مکاتب ونظریه های بر نامه ریزی کاربری اراضی شهری…………………………………………….. 53

2-15 -1مکتب كاركردگرایی…………………………………………………………………………………… 54

2-15 -2مکتب ساختارگرایی……………………………………………………………………………………. 55

فصل سوم : شناخت محدوده مورد مطالعه

3-1 خصوصیات جغرافیایی………………………………………………………………………………………. 58

3-1-1توپوگرافی…………………………………………………………………………………………………… 58

3-1-2آب و هوا …………………………………………………………………………………………………… 61

3-1-3 منابع آب……………………………………………………………………………………………………. 62

3-1-3-1 آبهای زیر زمینی……………………………………………………………………………………….. 62

3-1-3-2  آبهای سطحی…………………………………………………………………………………………. 62

3-1-3-2-1رودخانه شفارود…………………………………………………………………………………….. 63

3-1-3-2-2   رودخانه لمیر………………………………………………………………………………………. 63

3-1-3-2-3  رودخانه چاف رود……………………………………………………………………………….. 63

3-1-3-2-4  رودخانه دیناچال………………………………………………………………………………….. 64

3-1-4  خاک………………………………………………………………………………………………………. 64

3-1-4-1 خاکهای جلگه ای…………………………………………………………………………………….. 65

3-1-4-2 خاکهای کوهپایه………………………………………………………………………………………. 66

3-1-5  پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………….. 66

3-2 وجه تسمیه شهر رضوانشهر………………………………………………………………………………….. 67

3-3  شناخت خصوصیات اجتماعی و جمعیتی شهر رضوانشهر……………………………………………. 67

3-3-1 جمعیت……………………………………………………………………………………………………… 68

3-3-2بررسی خانواد و بعد خانوار………………………………………………………………………………. 71

3-3-3  ساخت جنسی و سنی……………………………………………………………………………………. 72

3-3-4 سواد…………………………………………………………………………………………………………. 75

3-3-5 مهاجرت …………………………………………………………………………………………………… 75

3-3-6 گویش…………………………………………………………………………………………………….. 75

3-4 ویژگیهای اقتصادی…………………………………………………………………………………………… 76

3-4-1 اشتغال و توزیع شغلی جمعیت…………………………………………………………………………… 76

3-4-2 صنعت……………………………………………………………………………………………………….. 78

3-4-3 کشاورزی…………………………………………………………………………………………………… 78

3-4-4 دامداری…………………………………………………………………………………………………….. 80

3-4-5 سایر فعالیتهای کشاورزی………………………………………………………………………………… 80

3-4-6 جمعیت شاغل بر حسب گروه های فعالیت…………………………………………………………… 81

3-5 خدمات…………………………………………………………………………………………………………. 81

3-5-1 خدمات حمل و نقل………………………………………………………………………………………. 84

3-5-2 خدمات تجاری و بازرگانی……………………………………………………………………………… 85

3-5-3 خدمات اداری، آموزشی، بهداشتی، درمانی………………………………………………………….. 86

فصل چهارم : پیدایش و گسترش و تحول شهر

4-1- تاریخچه پیدایش و روند گسترش شهر رضوانشهر……………………………………………………. 88

4-2- سابقه برنامه ریزی در شهر رضوانشهر…………………………………………………………………… 89

4-3- ساخت شهر قبل از تدوین طرح هادی شهر…………………………………………………………….. 90

4-4- ساخت شهر در طرح هادی شهر رضوانشهر……………………………………………………………. 93

4-5- بررسی و شناخت حوزه نفوذ مستقیم شهر……………………………………………………………… 95

4-6- تعیین و بررسی حوزه خدمات گیر روستایی برای تدقیق موقعیت و نقش شهر…………………… 96

4-7- تعیین حریم شهر و پهنه بندی آن………………………………………………………………………… 99

4-8- دانه بندی بافتهای شهر…………………………………………………………………………………… 100

4-9- ساختار شهر همراه با تعیین محدوده محلات شهر رضوانشهر ……………………………………. 100

4-10- بررسی تراكم طبقات ساختمانی شهر……………………………………………………………….. 102

4-11- نظام شبكه ای راه ها درون شهری وبرون شهری…………………………………………………… 104

4-11-1 نقش وکارکرد معابر………………………………………………………………………………….. 104

4-12- وضعیت كاربری های اراضی شهر رضوانشهر……………………………………………………… 106

14-12-1- كاربری مسكونی…………………………………………………………………………………… 106

4-12-2- كاربری تجاری………………………………………………………………………………………. 106

4-12-3- كاربری آموزش……………………………………………………………………………………… 106

4-12-4- كاربری مذهبی………………………………………………………………………………………. 109

4-12-5- كاربری فرهنگی…………………………………………………………………………………….. 109

4-12-6- كاربری درمانی و بهداشت………………………………………………………………………… 109

4-12-7- كاربری اداری……………………………………………………………………………………….. 109

4-12-8- پارك و فضای سبز ……………………………………………………………………………….. 110

4-12-9- كاربری ورزشی……………………………………………………………………………………… 110

4-12-10- كاربری تأسیسات و تجهیزات…………………………………………………………………… 110

4-12-11- صنایع و كارگاه های مزاحم……………………………………………………………………… 110

4-12-12- نظام و انتظامی……………………………………………………………………………………… 111

4-12-13- كاربری تاسیسات حمل ونقل……………………………………………………………………. 111

4-12-14- شبكه معابر………………………………………………………………………………………….. 111

4-13- عوامل موثر در گسترش شهر رضوانشهر……………………………………………………………. 114

4-13-1- عوامل طبیعی و گسترش شهر……………………………………………………………………… 117

4-13-2- عوامل زیرساختی و گسترش شهر………………………………………………………………… 118

4-13-2-1-حریم های لوله گاز………………………………………………………………………………. 118

4-13-2- 2  -کانالهای آبیاری………………………………………………………………………………… 119

4-13-2-3-  عبور خطوط انتقال برق فشار قوی……………………………………………………………. 119

4-13-3- عوامل اجتماعی و گسترش شهر………………………………………………………………….. 122

4-13-4- عوامل اقتصادی و گسترش شهر…………………………………………………………………… 125

4-13-4-1 اشغال شهر………………………………………………………………………………………….. 126

4-13-4-2 کشاورزی شهر…………………………………………………………………………………….. 128

4-13-5- عوامل سیاست گذاری شهر……………………………………………………………………….. 131

4-13-5- 1 تاثیرات طرح هادی در گسترش شهر رضوانشهر……………………………………………. 132

4-13-5- 2 گسترش شهر و الحاق روستاهای اطراف به محدوده شهر…………………………………. 134

4-13-5- 3 رشد و گسترش شهر و حوزه خدمات گیری شهر………………………………………….. 134

4-13-6رشد وگسترش حاشیه شهر…………………………………………………………………………… 136

4-13-7 شبكه ارتباطی و گسترش شهر………………………………………………………………………. 138

4-13-8- بررسی ارزش زمین در گسترش شهر…………………………………………………………….. 142

4-14-توانمندیها و محدودیت های توسعه فیزیكی شهر رضوانشهر…………………………………….. 144

4-15- پیامد ها مکانی و فضایی گسترش شهر رضوانشهر    …………………………………………….. 148

4-15-1- نابودی اراضی كشاورزی…………………………………………………………………………… 148

4-15-2- تغییر در نوع فعالیت اقتصادی……………………………………………………………………… 151

4-15-3- پیامد های اجتماعی گسترش شهر………………………………………………………………… 152

4-15-4- گسستگی بافت شهری و مشكلات خدمات رسانی……………………………………………. 153

4-15-5- آلودگی محیطی……………………………………………………………………………………… 153

4-16- دورنمای شهر رضوانشهر………………………………………………………………………………. 154

فصل پنجم: جمع بندی و پیشنهادات راهبردی

5-1-جمع بندی نهایی تحقیق………………………………………………………………………………….. 157

5-2- تحلیل فرضیه ها…………………………………………………………………………………………… 160

5-3- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….. 163

ماخذ…………………………………………………………………………………………. 165

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………. 169

 

 

فهرست نقشه ها

نقشه(3-1) تقسیمات سیاسی شهرستان رضوانشهر……………………………………………………………… 59

نقشه (3-2) موقعیت جغرافیایی شهر رضوانشهر………………………………………………………………… 60

نقشه (4-1) محدوده ی توسعه شهر رضوانشهر در سال 1360……………………………………………….. 92

نقشه (4-2) محدوده توسعه شهر رضوانشهر در سال 1373…………………………………………………… 94

نقشه (4-3) محدوده محلات شهر رضوانشهر در سال 1390……………………………………………….. 101

نقشه (4-4) نقشه کاربری اراضی شهر رضوانشهر در سال 1374………………………………………….. 107

نقشه (4-5) نقشه کاربری اراضی شهر رضوانشهر در سال 1389………………………………………….. 108

نقشه (4-6) جهات توسعه شهر در سال 1374………………………………………………………………… 115

نقشه (4-7) جهات توعه شهر در دو دهه اخیر90-70……………………………………………………….. 116

نقشه (4-8) عوامل و موانع موثر در توسعه کالبدی شهر ……………………………………………………. 120

نقشه (4-9) محدوده توسعه و گسترش شهر رضوانشهر …………………………………………………….. 121

نقشه (4-10) روند توسعه شهر در سال 1374…………………………………………………………………. 129

نقشه (4-11) نقشه گسترش شهر در دوره های زمانی……………………………………………………….. 130

نقشه (4-12) تقسیمات شهری در سال 1374…………………………………………………………………. 133

نقشه (4-13) نقشه روستاهای الحاقی به شهر در دو دهه اخیر……………………………………………… 135

نقشه (4-14)نقشه های رشد و گسترش بخش های حاشیه شهر در سال 1390 ………………………… 137

نقشه (4-15) شبکه راه های شهری در سال1374……………………………………………………………. 140

نقشه (4-16) نقشه معابر شهر رضوانشهردر سال 1385………………………………………………………. 141

فهرست جداول

جدول (2-1) تعداد جمعیت شهر را بر حسب تعداد آن در جهان در آغاز قرن 21………………………. 19

جدول( 2-2) اهداف کلان در برنامه ریزی کاربری اراضی…………………………………………………. 45

جدول ( 2-3)طبقه بندی اراضی خالی مناسب توسعه صنعتی بر اساس دسترسی به تسهیلات زیربنایی. 51

جدول( 2-4) طبقه بندی اراضی خالی مناسب توسعه مسکونی بر اساس دسترسی به تسهیلات زیربنایی 51

جدول (3-1) مشخصات رودخانه شفارود………………………………………………………………………. 63

جدول (3-2) : جمعیت شهر رضوانشهر و تغییرات آن طی سالهای 85-45……………………………….. 69

جدول (3-3): جمعیت ونرخ رشدآن در شهر رضوانشهر……………………………………………………… 71

جدول (3-4): خانوار تعداد و بعد خانوار شهر رضوانشهر…………………………………………………….. 71

جدول (3-5) : جدول گروه های سنی……………………………………………………………………………. 73

جدول (3-6) : جمعیت شهر رضوانشهر به تفکیک گروه های سنی در سال 1375 و 1385……………. 74

جدول (3-7): جمعیت شاغل و بیکار شهر رضوانشهر بر اساس سرشماری سال 75 و 85………………. 78

جدول (3-8):تعداد انواع دام بخش مرکزی رضوانشهر در سال 1385……………………………………… 80

جدول  (3-9) : ترکیب شاغلین شهر رضوانشهر بر حسب گروه های اصلی فعالیت75-85…………….. 82

جدول (3-10) : شاغلین شهر رضوانشهر بر حسب بخشهای عمده اقتصادی 75-85…………………….. 84

جدول (4-1): جایگاه سکونتگاه های شهری وروستایی شهرستان رضوانشهر در طرح فرادست……… 98

جدول (4-2) : مساحت حریم شهر رضوانشهر و مساحت پهنه بندی آن در سال 1389…………………. 99

جدول (4-3) : سرانه کاربری های موجود در شهر رضوانشهر (بر حسب متر مربع) سال 1389………… 112

جدول (4-4) : کاربری های موجود در شهر رضوانشهر وحاشیه شهر (بر حسب متر مربع) 89…………. 113

جدول (4-5) جمعیت تغییرات آن و متوسط رشد سالانه جمعیت رضوانشهر طی 85-1325…………. 124

جدول (4-6) مهاجران وارد شده شهر رضوانشهر بر حسب اقامت75-85……………………………….. 125

جدول شماره (4-7)  ساختار اقتصادی جمعیت شاغل شهر رضوانشهر…………………………………… 127

  

فهرست نمودارها

نمودار (3-1): تعداد  جمعیت شهر رضوانشهر طبق سرشماری سالهای 65 ، 75 و 85…………………… 70

نمودار (3-2) : در صد نرخ رشد جمعیت شهر رضوانشهر در دهه های 75-65 و 85-75……………… 70

نمودار (3-3) : تعداد خانوار شهر رضوانشهر طبق سرشماری 65، 75 و 85……………………………….. 72

نمودار (3-4) : نمودار در صد جمعیت شهر به تفکیک گروه های عمده سنی1385…………………….. 74

نمودار (3-5) : نمودار ترکیب شاغلین شهر رضوانشهر بر حسب بخشهای عمده اقتصادی 85…………. 77

 

چکیده

توسعه روز افزون جمعیت شهرنشین کشور و عدم  پیش بینی اراضی کافی و مناسب برای توسعه شهرها، لزوم مکان یابی اراضی برای توسعه شهری ، چه با ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهرهای موجود همراه با تعیین جهات، حدود منطقی و مراحل مختلف توسعه انها در اینده و چه با تعیین نقاط روستایی که در اینده از نظر میزان جمعیت و عملکرد اقتصادی به شهر تبدیل میگردند و در نهایت با مکان یابی نقاط شهری جدید (شهر یا شهرک)و تعیین عملکرد و نقش اقتصادی انها و پیش بینی و میزان رشد تحولات جمعیت انها در اینده را در محدوده شهرستان ایجاب مینماید .تحقیق حاضر نیز با توجه به روند رو به رشد شهر نشینی در رضوانشهر و افزایش جمعیت که به تبع نیاز به توسعه و گسترش فیزیکی مطلوب شهری می باشد به دنبال شناخت تنگناها و امکانات توسعه فیزیکی شهر ،بررسی میزان تاثیر گذاری روند فعلی توسعه فیزیکی شهر بر محیط طبیعی و بخصوص اراضی کشاورزی پیرامون شهر و شناخت عوامل موثر بر توسعه فیزیکی شهر بر محیط طبیعی و بخصوص اراضی کشاورزی پیرامون شهر و شناخت عوامل موثر بر توسعه فیزیکی شهر بر محیط طبیعی و بخصوص اراضی کشاورزی پیرامون شهر و شناخت عوامل موثربرتوسعه فیزیکیبر محیط طبیعی و بخصوص اراضی کشاورزی پیرامون شهر و شناخت عوامل موثر بر توسعه فیزیکی و کالبدی شهر می باشد.با توجه به استقرار شهر در میان پیراموناراضی مرغوب کشاورزی،شالیزار و باغی و همچنین محدودیت هایی که از جهت دو پدیده طبیعی یعنی دریای خزر و کو ه های تالش وجود دارد و از طرف دیگر توسعه شهر در امتداد جاده ارتباطی ترانزیتی ، این پژوهش بر اساس اخرین یافته ها و نظریه ها و روش های علمی شهرسازی و همچنین با بهره گیری از اصول نوین توسعه پایدار شهری و با تحلیل و نقد طرحهاو برنامه های توسعه شهری انجام شده ، در صدد جلوگیری از انهدام و تخریب اراضی کشاورزی با توجه به نقش اقتصادی ان در زندگی اهالی و همچنین جلوگیزی از رشد بی قواره طولی و خطی شهر که حجم تراغیک منجر به اختلالدر زندگی  و کار شهرنشینان شده پرداخته است . در این راستا بر توسعه عمودی شهر و ایجاد زائدهای شهری تاکید و تصویه شده است

مقدمه

افزایش روز افزون جمعیت شهرهاکه از یک سو معلول مهاجرت روستائیان و نیروهای انسانی آزادشده               بخش کشاورزی در روستاها و روی آوردن آنها به شهرها و از سوی دیگر معلول رشد طبیعی جمعیت ساکن در  شهرها می باشد. مسئله تازه ای به وجود می آورد که آن ، گسترش شهر در تمام اطراف (اعم از متصل یا با فاصله کم از محدوده فعلی شهر) ومخصوصا درجهاتی است که بعلت وجود شرایط مناسب، تمایل به احداث ساختمان و مسکن در آن زیادتر می باشد که این امر باعث تغییر کاربری اراضی پیرامون شهری شده است.

هر گاه واقیعت گسترش شهر مورد توجه مسئولان قرار نگیرد و برای رشد و گسترش شهر ، چه از لحاظ گذربندیها و چه از جهت کاربری اراضی و مکانیابی تأسیسات عمده و اصلی شهری و اسلوبها وتراکم های ساختمانی طرح ریزی های لازم بلند مدت انجام نشود ، بدیهی است شهر بطور ناهماهنگ و ناموزون گسترش خواهد یافت ، اصلاح بعدی آن نیز غیر ممکن یا لااقل بسیار پر خرج خواهد بود.(هاشمی،14:1369)

این تحقیق بر آن است که جهات مختلف توسعه فیزیکی شهر رضوانشهر و تاثیر آن بر تغییرات کاربری اراضی را بررسی نموده و با تدوین راهبردهای هدفمند و اساسی از توسعه بدون برنامه شهر به ویژه از توسعه شهر بر روی اراضی کشاورزی مرغوب جلوگیری کند.

  • بیان مسئله:

توسعه فیزیکی شهرها فرایندی است پویا که طی آن محدوده فیزیکی و کالبدی شهرها در جهات عمودی و افقی از حیث کمی و کیفی افزایش می یابد و اگر این روند سریع و بی برنامه باشد، سیستمهای شهری دچار مشکلات زیادی در آینده خواهد شد. با توجه به مهاجرت روزافزون انسانها از نقاط روستایی اطراف شهرها و یا نقاط دیگر که باعث افزایش تقاضای این افراد برای زمین شهری به منظور سکونت شده است و اگر نظارت بر این ساخت و سازها صورت نگیرد، علاوه بر از بین رفتن زمینهای مرغوب کشاورزی، شهر را با بحران های اقتصادی اجتماعی و محیطی مواجه می کند.

به بیان دیگر شهرها در گسترش و توسعه فیزیکی خود بر محدوده خود می افزایند و زمین اطراف و پیرامون خود را تصرف می کنند و هرچه قدر این تحولات سریعتر و بدون برنامه باشد، تغییر در میزان کاربری های اراضی شهری نیز سریع و بدون برنامه تر خواهد بود و مشکلات فراوانی چون ترکیب نامناسب و ناهمگون کاربری ها، عدم دسترسی مناسب به خدمات ابتدایی شهری  و استفاده نامناسب و غیر اصولی از اراضی و نهایتاً تخریب محیط زیست را به وجود می آورد

شهر رضوانشهر یکی از شهرهای جلگه ای استان گیلان بوده که دارای سطحی هموار با شیب ملایم از سمت جنوب بطرف شمال می باشد .

رضوانشهر در سالهای 45 و 55 جزء نواحی روستایی استان گیلان محسوب می شده است این شهر در سال 1353 خورشیدی از رضوان ده به رضوان شهر تغییر نام داد و در سال 1376 با جدا شدن از شهرستان تالش ، به شهرستان مستقلی مبدل گردید.(فاخته ، قربان، 1386 ص 163 )

بر اساس سرشماری سالهای 65 و 75 جمعیت شهر مورد نظر به ترتیب 6580 و 8875 نفر بوده و نرخ رشد جمعیت هم در دهه 65-75 برابر 0/3 درصد بوده است  همچنین طبق سرشماری سال 85 جمعیت این شهر به 12453 نفر افزایش یافت و نرخ رشد دهه 75-85 آن 4/3 درصد بدست بوده است.)سرشماری عمومی نفوس و مسکن65و75و85)

عوامل محدود کننده توسعه شهر عبارتند از: رودخانه شفارود به عنوان عامل طبیعی،اراضی شالیکاری در اطراف شهر بعنوان عامل اقتصادی ،همچنین حریم مربوط به راه ها ،خطوط فشار قوی برق و گازمی باشدکه این عوامل باعث محدود کردن گسترش شهر در جهات مختلف شهر شده است.

در پایان این مطالب لازم به ذکر است که افزایش جمعیت شهر در دو دهه اخیراز 10 هزار نفر به 15 هزار نفر، باعث رشد شهر در جهات مختلف شده است ،بطوری که مساحت شهر از 520 هکتار به 700 هکتار گسترش پیدا کرده، که این گسترش بیشتر در جهات جنوبی،  جنوب غربی و جنوب شرقی شهر،که دارای اراضی مرغوب کشاورزی می باشند انجام پذیرفته است و اثر نامطلوبی بر پیرامون شهر که اغلب اراضی کشاورزی می باشند گذاشته است.

این تحقیق بر آن است که جهات مختلف توسعه فیزیکی شهر رضوانشهر و تاثیر آن بر تغییرات کاربری اراضی را بررسی نموده و با تدوین راهبردهای هدفمند و اساسی از توسعه بدون برنامه شهر به ویژه از توسعه شهر بر روی اراضی کشاورزی مرغوب جلوگیری کند.

تعداد صفحه : 186

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.