مهندسی کامپیوتر

دانلود پایان نامه ارشدرشته کامپیوتر:ردیابی اشیا متحرك در شبكه های حسگری بی سیم

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصیلات تكمیلی
سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد”M.Sc”
مهندسی كامپیوتر- نرم افزار
عنوان :
ردیابی اشیا متحرك در شبكه های حسگری بی سیم

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:
پیشرفت های اخیر در زمینه تكنولوژی ریزسیستم های الكترو مكانیكی و ریز پردازشگرها موجب پیدایش
شبكه های سنسوری شده است. این شبكه ها از تعداد زیادی نود كوچك ارزان قیمت، با مـصرف انـرژی
پایین، تشكیل می شوند كه به صورت توزیع شده در شبكه قرار می گیرند. هـر نـود سنـسوری توانـایی
پردازش محدودی از اطلاعات را داراست اما وقتی این اطلاعات با دیگر اطلاعات دریافت شده از نـود هـای
دیگر هماهنگ و پردازش می شوند توانایی این شبكه ها نمایان می شود همچنین این شبكه ها قـادر
به مانیتورینگ و بررسی یک محیط فیزیكی با جزئیات دقیق می باشند. از دیگر ویژگیهای بارز این گونـه
شبكه ها، تراكم زیاد نودهای سنسوری و نیاز مبرم بـه همـاهنگی بـین نودهـا جهـت انجـام فعالیـتهـای
مربوطه می باشد شناسایی و طبقه بندی اهداف در شبكه های سنسوری جزو مباحـث بنیـادین در ایـن
حوزه بشمار می رود. به عبارت دیگر در كاربرد های خاصی، لازم است كه نـوع هـدف ورودی بـه شـبكه
سنسوری معین گشته و سپس با توجه به نوع هـدف،عملیات مناسـب انجـام شـود . در ایـن بـین انتخـاب
نودهای سنسوری به عنوان یک اصل مهم در طراحی شبكه های سنسوری میباشد . زیـرا انتخـاب صـحیح
نودهای سنسوری تاثیر بسزایی در افزایش كارایی این شبكه ها ایفا می كند. سه روش معروف در زمینه
جمع آوری اطلاعات هدف نفوذی، روش های LEACH-base،DC و روش OCO مـی باشـندپروتكل
DPT از یک معماری برپایه خوشه بندی برای گسترش نود ها استفاده می كند.ذخیره انرژی به عنوان
یكی از خطوط راهنما طراحی این پروتكل می باشد و فرض می شود كه بیشتر نودهای سنسوری دربازه
زمانی خاص در حالت خواب قرار دارند.این پروتكل، مكانیسمی را فراهم می آورد تا مناسب تـرین نودهـا
برای این تسك تعیین شوند. و فقط این نودها هستند كه فعال می شوند، و این امر باعث كاهش مصرف
انرژی در ردیابی میشود.بعلاوه این پروتكل از یک مكانیسم پیش بینی برای شناسـایی نودهـای سنـسوری
نزدیک به هدف استفاده میكند.بر اساس این پیش بینی ها نود سرگروه مناسب ترین نود های سنـسوری
را برای این تسك فعال میسازد.پروتكلMOT نیز پروتكلی است كه برای شبكه سنسوری ساختار وجهـی
در نظر می گیرد و منبع S، هدف را در طول نودهای دیده بان تعقیب می كند. این مورد شـبیه بـه ایـن
است كه مورچه ها از خود ماده شیمیایی رها می كنند تا بتوانند با مورچـه هـای دیگـر ارتبـاط برقـرار
نمایند و یک مورچه می تواند این ماده را استشمام كرده و به منبع غذایی دست یابـد . پروتكـلRARE
به عنوان پروتكل كارای انرژی می باشد كه از الگوریتم RARE-Area جهـت محـدود نمـودن نودهـای
سنــسوری مطــابق بــا كیفیــت داده ای كــه آنهــا فــراهم مــی نمایند،اســتفاده میكنــد.همچنــین
ازالگوریتم RARE-Node جهت كاهش افزونگی اطلاعاتی كه به سینك فرسـتاده مـی شـود، اسـتفاده
می شود. نتایج شبیه سازی نشان داده است كه این مكانیسم ها باعث افزایش بازه عمر نود سرخوشه به
میزان 16 درصد می شود.در حالیكه در میزان دقت نتایج بدست آمده تاثیر چندانی ندارد.

مقدمه:
پیشرفت های اخیر در زمینه تكنولوژی ریزسیستم های الكترو مكانیكی و ریز پردازشگرها موجب پیدایش
شبكه های سنسوری شده است. این شبكه ها از تعداد زیادی نود كوچك ارزان قیمت، با مصرف انرژی
پایین، تشكیل می شوند كه به صورت توزیع شده در شبكه قرار می گیرند. هر نود سنسوری توانایی
پردازش محدودی از اطلاعات را داراست اما وقتی این اطلاعات با دیگر اطلاعات دریافت شده از نودهای
دیگر هماهنگ و پردازش می شوند توانایی این شبكه ها نمایان می شود همچنین این شبكه ها قادر
به مانیتورینگ و بررسی یک محیط فیزیكی با جزئیات دقیق می باشند. از دیگر ویژگیهای بارز این گونه
شبكه ها، تراكم زیاد نودهای سنسوری و نیاز مبرم به هماهنگی بین نودها جهت انجام فعالیتهای
مربوطه می باشد. در گذشته، شبكه های سنسوری از تعداد محدودی نودهای سنسوری تشكیل شده
بودند كه این نود ها با سیم كشی به ایستگاه پردازش مركزی متصل بودند. اما امروزه تاكید شبكه های
سنسوری بر نوع بی سیمی و توزیع شده و تاكید بر قابلیت های نودها می باشد. البته دلیل استفاده از
شبكه های توزیع شده، این است كه وقتی موقعیت دقیق یک پدیده كاملا مشخص نباشد، شبكه های
توزیع شده امكان مكان یابی دقیق تر پدیده را می دهد. همچنین در محیط هایی كه دارای محیطی و
فیزیكی زیادی هستند و یا نودها دارای محدودیت دیدی می باشند، تعدد نودها می تواند بر این
مشكلات غلبه كند. نكته قابل توجه دیگر اینكه در بیشتر موارد، محیطی كه مانیتور می شود دارای
محدودیت هایی در زمینه انرژی های دیگر مانند نور می باشد، لذا مدیریت انرژی در شبكه های
سنسوری یكی از مسائل مهم این شبكه ها می باشد.

تعداد صفحه :66

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.