مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه رشته علوم دامی- تغذیه دام و طیور -تاثیر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده در جیره جوجه های گوشتی بر عملکرد، زیست فراهمی فسفر

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:علوم دامی

عنوان:رشته علوم دامی- تغذیه دام و طیور -تاثیر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده در جیره جوجه های گوشتی بر عملکرد، زیست فراهمی فسفر

دانشکده کشاورزی

پایا‌ن­‌نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم دامی- تغذیه دام و طیور –تاثیر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده در جیره جوجه­های گوشتی بر عملکرد، زیست­فراهمی فسفر وزن نسبی پانکراس

 

استاد راهنما:

دکتر مسعود عرب

 

دی­ماه 1390

 

 


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

تاثیر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده در جیره جوجه­های گوشتی بر عملکرد، زیست­فراهمی فسفر و وزن نسبی پانکراس

 

به وسیله‌ی:

علی اکبر زارع شیبانی

 

اثر سبوس برنج اکسترود شده بر عملکرد، زیست فراهمی فسفر و وزن نسبی پانکراس جوجه­های گوشتی بررسی شد. تعداد 200 قطعه جوجه گوشتی کاب 500 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 5 تکرار و 8 جوجه در هر تکرار قرار گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد بر پایه ذرت- سویا (T1) و جیره­ های دارای 20 و 30 درصد سبوس برنج خام (T2 و T3) و اکسترود شده (T4 و T5)، برای دوره آغازین (8 تا 21 روزگی) و دوره رشد (22 تا 42 روزگی) تهیه شد. تیمارهای 20 و 30 درصد سبوس برنج اکسترود شده (T4 و T5) در دوره آغازین، رشد و کل دوره پرورش در مقایسه با تیمار شاهد (T1) اختلاف آماری معنی­داری در مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک نداشتند. تیمارهای سبوس برنج اکسترود شده (T4 و T5) در مقایسه با تیمارهای سبوس برنج خام (T2 و T3) در دوره آغازین، رشد و نیز در کل دوره پرورش، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک بهتری داشتند (05/0≥P). وزن پانکراس تیمارهای 20 و 30 درصد سبوس خام (T2 و T3) بیشتر از تیمارهای دیگر بود (05/0≥P). تیمارهای شاهد (T1) و 20 درصد سبوس برنج اکسترود شده (T4) در فراهمی فسفر کل و درصد خاکستر درشت­نی تفاوتی نداشتند (05/0<P). اما این تیمار­ها از سایر تیمارها، فراهمی فسفر و درصد خاکستر درشت­نی بیشتری داشتند (05/0≥P). تیمار 30 درصد سبوس برنج اکسترود شده (T5) نیز از تیمارهای سبوس برنج خام (T2 و T3) فراهمی فسفر کل و درصد خاکستر درشت­نی بیشتری داشت (05/0≥P). نتایج آزمایش حاضر نشان داد که سبوس برنج اکسترود شده در مقایسه با سبوس برنج خام سبب افزایش فراهمی فسفر کل و خاکستر درشت­نی و کاهش وزن نسبی پانکراس جوجه­های گوشتی شد. اکستروژن سبوس برنج احتمالاً با از بین بردن فاکتورهای ضدتغذیه­ای سبوس برنج، سبب بهبود عملکرد جوجه­های گوشتی شد و از سبوس برنج اکسترود شده بدون کاهش در عملکرد، می­توان تا سطح 30 درصد جیره جوجه­های گوشتی استفاده کرد.

 

واژه­ های کلیدی: سبوس برنج، اکستروژن، فسفر، جوجه­های گوشتی، عملکرد

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                       صفحه

فصل اول: مقدمه………………………………. 2

1-1- هدف­های پژوهش………………………….. 5

 

فصل دوم: پژوهش­های پیشین………………………. 6

2-1- سبوس برنج…………………………….. 7

2-1-1- تولید سبوس برنج……………………. 7

2-1-2- ترکیب شیمیایی سبوس برنج…………….. 7

2-1-3- فاکتورهای ضدتغذیهﺍی سبوس برنج………… 8

2-1-3-1- مهارکننده تریپسین………………. 9

2-1-3-2- هماگلوتنین-لکتین……………….. 9

2-1-3-3- اسید فایتیک……………………. 9

2-1-4- فساد سبوس برنج…………………….. 12

2-2- آثار افزودن سبوس برنج به جیره جوجهﻫﺎی گوشتی.. 13

2-2-1- سبوس برنج خام……………………… 13

2-2-2- فرآوری سبوس برنج…………………… 15

2-3- اصول اکستروژن…………………………. 16

2-3-1- اکسترودر………………………….. 17

2-3-2- فرایند اکستروژن……………………. 19

2-3-3- اثر فرآوری اکستروژن بر مواد مغذی……… 20

2-3-3-1- پروتین………………………… 20

2-3-3-2- نشاسته………………………… 20

2-3-3-3- چربی………………………….. 21

 

فصل سوم: مواد و روش­ها………………………… 22

3-1- محل اجرای پژوهش……………………….. 23

3-2- مواد و وسایل مورد نیاز برای دوره­ های پرورش…. 23

3-3- مواد و وسایل مورد نیاز برای اندازه گیری زیست فراهمی فسفر  24

3-4- مواد و وسایل مورد نیاز برای تعیین درصد خاکستر درشتﻧی 25

3-5- آماده ­سازی محل پرورش……………………. 25

3-5-1- پاک­سازی و شست­وشو…………………… 25

3-5-2- آماده ­سازی واحدهای آزمایشی…………… 25

3-6- تنظیم جیره و تهیه­ دان…………………. 26

3-6-1- جیره­ های آزمایشی……………………. 26

3-7- مدیریت پرورش………………………….. 29

3-8- صفات اندازه گیری شده و ثبت دادهﻫﺎ………… 29

3-8-1- افزایش وزن جوجه­ها………………….. 29

3-8-2- خوراک مصرفی……………………….. 30

3-8-3- ضریب تبدیل خوراک…………………… 31

3-8-4- فراهمی فسفر کل در 21 روزگی…………… 32

3-8-4-1- اندازه گیری خاکستر نامحلول در شوینده اسیدی (AIA)  32

3-8-4-2- تعیین غلظت فسفر کل……………… 33

3-8-4-3- محاسبه فراهمی فسفر کل……………. 34

3-8-5- اندازه ­گیری خاکستر درشتﻧی……………. 34

3-8-6- وزن نسبی اندامﻫﺎی داخلی…………….. 35

3-9- تجزیه آماری دادهﻫﺎ…………………….. 35

3-9-1- مدل آماری طرح……………………… 35

 

فصل چهارم: نتایج و بحث……………………….. 36

4-1- اثر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده بر خوراک مصرفی در دورهﻫﺎی پرورش………………………………………….. 37

4-2- اثر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده بر افزایش وزن در دورهﻫﺎی پرورش………………………………………….. 40

4-3- اثر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده بر ضریب تبدیل خوراک در دورهﻫﺎی پرورش……………………………………… 45

4-4- اثر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده بر وزن نسبی اندام­های داخلی 48

4-5- اثر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده بر فراهمی فسفر کل در 21 روزگی………………………………………….. 50

4-6- اثر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده بر وزن و درصد خاکستر درشت­نی………………………………………….. 52

4-7- هزینه تولید هر کیلوگرم وزن زنده جیره­ های آزمایشی 54

4-8- نتیجه ­گیری……………………………. 56

4-9- پیشنهادها…………………………….. 57

 

فهرست منابع………………………………… 58


 

فهرست جدول­ها

 

عنوان                                       صفحه

جدول 2-1- فراهمی فسفر منابع گیاهی برای پرندگان……….. 11

جدول 3-1- ترکیب جیرهﻫﺎی آغازین (8 تا 21 روزگی)……….. 27

جدول 3-2- ترکیب جیرهﻫﺎی رشد (22 نا 42 روزگی)…………. 28

جدول 4-1- اثر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده بر خوراک مصرفی در دورهﻫﺎی مختلف پرورش…………………………………………… 39

جدول 4-2- اثر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده بر افزایش وزن در دورهﻫﺎی مختلف پرورش…………………………………………… 44

جدول 4-3- اثر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده بر ضریب تبدیل خوراک در دورهﻫﺎی مختلف پرورش……………………………………… 47

جدول 4-4- اثر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده بر وزن نسبی اندامﻫﺎی داخلی   50

جدول 4-5- اثر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده بر فراهمی فسفر در 21 روزگی   51

جدول 4-6- اثر سطوح مختلف سبوس برنج اکسترود شده بر وزن و درصد خاکستر درشت­نی  53

جدول 4-7- هزینه تولید هر کیلوگرم وزن زنده جیره­ های آزمایشی در دوره­ های مختلف پرورش……………………………………………….. 55

 

 

فهرست شکل­ها

 

عنوان                                       صفحه

شکل 2-1- اجزای اکسترودر تک مارپیچ………………….. 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 

با توجه به رشد جمعیت، نیاز کشور به تولید محصولات دامی و نیز محدودیت منابع خوراکی مورد استفاده در جیره طیور، یافتن منابع جدید خوراکی و نیز افزایش بازدهی کمی و کیفی تولیدات، دارای اهمیت زیادی است.

هزینه تغذیه 60 تا 70 درصد از کل هزینه جاری پرورش طیور را به خود اختصاص ﻣﻰدهد. از این رو، بررسی منابع غذایی جدید و مقرون به صرفه، برای کاهش هزینه پرورش، اهمیت دارد.

یکی از مهمترین مسائلی که در تغذیه طیور باید به آن توجه نمود. استفاده کمتر از خوراک­هایی است که امروزه به طور گسترده در تغذیه انسان نیز به کار ﻣﻰروند. دانه غلات مانند گندم، ذرت و برنج که از مهمترین مواد خوراکی جوامع بشری هستند. معمولاً تا 70 درصد جیرهﻫﺎی طیور را تشکیل ﻣﻰدهند؛ سطح زیر کشت این محصولات، نسبت به نیاز جامعه بشری اغلب پایین و همچنین تقاضا برای مصرف چنین فرآورده­ هایی همواره بیشتر از مقدار تولید است. استفاده از موادی مانند پسماندﻫﺎی کشاورزی به عنوان جایگزین غلات سبب کاهش رقابت بین انسان و طیور در استفاده از این خوراک­ها ﻣﻰشود.

از سبوس برنج ﻣﻰتوان به عنوان یک جایگزین برای غلات، در جیره طیور استفاده کرد (Khan, 2003). سبوس برنج یکی از فرآورده ­هاﻱ فرعی برنج است که در زمان پوسته گیری شلتوک و تبدیل برنج قهوه­ای به برنج سفید، حاصل ﻣﻰشود. در زمان پوسته گیری برنج کامل (شلتوک)، اولین مرحله جدا کردن غلاف است؛ پس از جدا کردن غلاف، برنج قهوهﺍی تولید ﻣﻰشود. مرحله دوم جدا کردن سبوس از برنج قهوهﺍی و تولید برنج سفید است
(Samli et al., 2006). سبوس برنج به میزان زیادی در استانﻫﺎی شمالی کشور در کارخانهﻫﺎی برنج کوبی در جریان استحصال برنج، تولید ﻣﻰشود
(Haghnazar and Rezaei, 2004).

بر اساس گزارش فائو، تولید شلتوک در ایران در سال 2008 برابر با 2183962 تن و از نظر مقدار، نهمین محصول کشاورزی کشور بود (FAO, 2008). با توجه به این که در زمان پوسته­گیری برنج تقریبا 10 درصد آن تبدیل به سبوس ﻣﻰشود (Hu et al., 1996)؛ در آن سال مقدار 218396 تن سبوس برنج در ایران تولید شده بود.

سبوس برنج دارای 10 تا 16 درصد پروتین، 12 تا 25 درصد چربی، 10 تا 20 درصد نشاسته، 8 تا 11درصد همی سلولز، 10 تا 12 درصد سلولز، 6 تا 15 درصد فیبر خام، 5/6 تا 10 درصد خاکستر و همچنین کانی­هایی مانند فسفر، پتاسیم، آهن و کبالت است
(Sharma et al., 2004). پروتین و چربی سبوس برنج از ارزش بیولوژیکی نسبتا بالایی برخوردار است (Khan, 2004).

قیمت سبوس برنج در مقایسه با بقیه منابع انرژی زای جیره کمتر است، و استفاده از آن در جیره­ﻫﺎی غذایی مرغﻫﺎی تخمگذار سبب کاهش قیمت تمام شدهﻱ تخم مرغ تولیدی ﻣﻰشود (Samli et al., 2006) نسبت الیاف خام سبوس برنج ایران بالا است، و گمان ﻣﻰرود استفاده از سطوح بالای آن بدون فرآوری، موجب افزودن الیاف خام جیره و در نتیجه کاهش عملکرد طیور شود (Haghnazar and Rezaei, 2004).

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :95

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.