جغرافیا

پایان نامه راهکار های توسعه توریسم در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جفرافیا

عنوان : راهکار های توسعه توریسم در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابنموردی دو راهی لتاک تا دریاسر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

عنوان:

راهکار های توسعه توریسم در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابنموردی دو راهی لتاک تا دریاسر

استاد راهنما:

 دکترمحمد رضا افشاری آزاد 

استاد مشاور:

دکترعلیرضا کشوردوست

نیمسال اول 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-1-بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………. 5
1-2- سؤال تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-3- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-4- ضرورت  و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 7
1-5- انگیزه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-6- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-7- محدوده مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-8- موانع و محدودیت ها……………………………………………………………………………………………………………. 9
1- 9- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 10
1-10- بهره وران تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 14
1-11- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 14
1-12- تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………… 14
1-12-1- توسعه………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
1-12-2- گردشگری (توریسم)……………………………………………………………………………………………………… 15
1-12-3- حوزه آبخیز…………………………………………………………………………………………………………………… 15
فصل دوم: ادبیات و موضوع شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………….. 16
2-1- تاریخچه گردشگری……………………………………………………………………………………………………………… 17
2-2- گردشگری و انواع آن…………………………………………………………………………………………………………… 19
2-2-1 تعریف گردشگری………………………………………………………………………………………………………………. 19
2-2-2- تعریف گردشگر………………………………………………………………………………………………………………. 20
2-2-3-انواع توریسم……………………………………………………………………………………………………………………. 21
2-3- توسعه پایدار……………………………………………………………………………………………………………………….. 25
2-5- توسعه پایدار جهانگردی……………………………………………………………………………………………………….. 26
2-6- طبیعت و توریسم…………………………………………………………………………………………………………………. 27
موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………………………………………. 2-6-1- 28
آب وهوا………………………………………………………………………………………………………………………… 2-6-2- 28
توپوگرافی وشکل زمین…………………………………………………………………………………………………….. 2-6-3- 28
مواد سطحی……………………………………………………………………………………………………………………  2-6-4- 28
آب………………………………………………………………………………………………………………………………… 2-6-5- 28
پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………………………. 2-6-6- 29
حیات جانوری…………………………………………………………………………………………………………………  2-6-7- 29
توریسم تابستانی………………………………………………………………………………………………………………. 2-6-8- 29
توریسم زمستانی………………………………………………………………………………………………………………. 2-6-9- 30
2-7- اکوتوریسم…………………………………………………………………………………………………………………………. 30
2-7-1- اصطلاحات مرتبط با اکوتوریسم یا بوم گردی………………………………………………………………………. 31
2-8- محیط زیست و آلودگی های آن……………………………………………………………………………………………… 32
2-8-1- تعریف محیط زیست…………………………………………………………………………………………………………. 32
2-8-2- تعریف آلودگی زیست محیطی……………………………………………………………………………………………. 33
2-8-3- انواع آلودگی…………………………………………………………………………………………………………………… 33
2-8-3-1- آلودگی خاک………………………………………………………………………………………………………………. 33
2-9- عناصر اصلی در ساختار صنعت گردشگری……………………………………………………………………………… 33
2-10- تأثیر گردشگری بر اقتصاد……………………………………………………………………………………………………. 34
2-11- بررسی آثار مثبت اقتصادی گردشگری……………………………………………………………………………………. 35
2-12- آثار منفی اقتصادی گردشگری……………………………………………………………………………………………… 36
2-13- اشتغال و گردشگری…………………………………………………………………………………………………………… 36
فصل سوم: شهرستان تنکابن و ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه…………………………………………. 38
3-1-1- موقعیت ، وسعت و جمعیت تنکابن…………………………………………………………………………………….. 41
3-1-2- وجه تسمیه تنکاین……………………………………………………………………………………………………………. 41
3-1-3- وجه تسمیه شهسوار………………………………………………………………………………………………………….. 42
3-1-4- تقسیمات تنکابن………………………………………………………………………………………………………………. 42
3-1-5- اوضاع طبیعی تنکابن………………………………………………………………………………………………………… 44
3-1-5-1- درجه حرارت ودما………………………………………………………………………………………………………. 45
3-1-5-2- بارندگی و میزان رطوبت………………………………………………………………………………………………. 47
3-1-5-3- رطوبت نسبی تنکابن…………………………………………………………………………………………………….. 50
3-1-5-4- پوشش ابر در تنکابن…………………………………………………………………………………………………….. 51
3-1-6- راه های ارتباطی تنکابن…………………………………………………………………………………………………….. 52
3-1-7- پوشش گیاهی و جانوری در تنکابن…………………………………………………………………………………….. 53
3-1-8- اوضاع اقتصادی تنکابن……………………………………………………………………………………………………… 54
3-1-9- رودخانه های تنکابن…………………………………………………………………………………………………………. 55
3-1-10- جاذبه های تنکابن…………………………………………………………………………………………………………… 56
3-2- آشنایی با محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………. 58
3-2-1- جاذبه های گردشگری محدوده مورد مطالعه…………………………………………………………………………. 63
3-2-1-1- جاذبه های تاریخی و مذهبی………………………………………………………………………………………….. 63
3-2-1-1-1- قلعه اکر………………………………………………………………………………………………………………….. 63
3-2-1-1-2-  قلعه نرس و یچم قلای…………………………………………………………………………………………….. 64
3-2-1-1-3- قلعه اسل محله…………………………………………………………………………………………………………. 65
3-2-1-1-4- حمام قدیمی امیر اسعد……………………………………………………………………………………………… 65
3-2-1-1-5- مسجد قدیمی امیر اسعد…………………………………………………………………………………………….. 66
3-2-1-1-6- امامزاده عون (اوج) بن علی(ع)………………………………………………………………………………….. 68
3-2-1-1-7- امامزاده سید یحیی و سید ذکریا در عسل محله……………………………………………………………… 69
3-2-1-2- جاذبه های طبیعی…………………………………………………………………………………………………………. 69
3-2-1-2-1- منطقه ی گردشگری چالدره ی 2000………………………………………………………………………….. 69
3-2-1-2-2- رودخانه دوهزار……………………………………………………………………………………………………….. 70
3-2-1-2-3- قله سیالان……………………………………………………………………………………………………………….. 71
3-2-1-2-4- دشت زیبای دریاسر………………………………………………………………………………………………….. 71
3-2-1-2-5- آبشار سردابه…………………………………………………………………………………………………………… 74
3-2-2-معرفی برخی از رستوران ها و متل در منطقه…………………………………………………………………………. 75
3-2-2-1- رستوران کاکوی جنگل…………………………………………………………………………………………………. 75
3-2-2-2-رستوران هام هام…………………………………………………………………………………………………………… 76
3-2-2-3- رستوران نگین سبز……………………………………………………………………………………………………….. 77
3-2-2-4- رستوران و ماهی سرای شاهمنصوری………………………………………………………………………………. 77
3-2-2-5- هتل و رستوران سیالان…………………………………………………………………………………………………. 78
3-2-3- آلودگی های زیست محیطی منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………….. 78
فصل چهارم: یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 80
4-1- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………. 81
4-2- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………….. 81
4-3- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 81
4-4- ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 81
4-5- روش آماری ( شیوه تجزیه و تحلیل آماری)……………………………………………………………………………… 82
4-6- متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 82
4-7- تعریف متغیر کیفی………………………………………………………………………………………………………………… 83
4-8- متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………… 83
4-9- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………………… 83
4-10- تجزیه و تحلیل SWOT  در جهت ارائه راهکارهای توسعه توریسم در حوزه رود دوهزار تنکابن.. 84
4- 10- 1 – نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهدید ها……………………………………………………………………. 84
4-10-1-1- عوامل مؤثر داخلی بر گردشگری در ناحیه مورد مطالعه……………………………………………………. 85
4-10-1-2- عوامل مؤثر خارجی بر گردشگری ناحیه مورد مطالعه………………………………………………………. 88
4-10-1-3- جمع بندی دیدگاه ها و ارائه اولویت های نهایی از تحلیل SWOT………………………………….. 90
4-11- یافته های پژوهش و تحلیل آمار و اطلاعات پرسشنامه گردشگران…………………………………………….. 93
4-12- اطلاعات توصیفی ویژگی های افراد مورد مطالعه…………………………………………………………………….. 93
مربوط به سه سؤال اصلی پرسشنامه ………………………………………………………………….. T4-13- آزمون های 145
فصل پنجم: نتیجه گیری ، ارزیابی فرضیه ها و پیشنهادات……………………………………………………………………. 149
5-1- پاسخ پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 151
5-2- نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………. 151
5-2-1- نتایج حاصل از مطالعات میدانی و اطلاعات توصیفی…………………………………………………………….. 151
5-3- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 152
5-4- آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………. 153
5-4-1- اثبات فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………. 153
5-4-2- اثبات فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………. 153
5-5- راهکارها……………………………………………………………………………………………………………………………… 154
منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 156
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 160
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………. 166

 

فهرست جداول

جدول 3-1: تقسیمات کشوری در محدوده استان 1389…………………………………………………………………………. 43
جدول 3-2: وضع جوی شهرستان تنکابن در سال 1351…………………………………………………………………………. 46
جدول 3-3: وضع جوی شهرستان تنکابن در سال 1354………………………………………………………………………….. 46
جدول 3-4: میزان درجه حرارت متوسط ماهیانه بر حسب سانتیگراد………………………………………………………… 47
جدول 3-5: نزولات جوی یا باران در ماه های سنوات مختلف به میلیمتر…………………………………………………… 48
جدول 3-6: مبزان کل بارندگی در سال های مختلف………………………………………………………………………………. 48
جدول 3-7: اوضاع جوی شهرستان تنکابن در سال های 51 و 54…………………………………………………………….. 49
جدول 3-8:   نمودار تعداد روزهای بارندگی در منطقه تنکابن…………………………………………………………………. 50
جدول 3-9: سال های 59 تا 68 میانگین رطوبت نسبی در ایستگاه های منطقه تنکابن و رامسر……………………. 51
جدول 3-10: پوشش ابر در آسمان تنکابن…………………………………………………………………………………………….. 52
جدول 3-11: مسیر دسترسی به تنكابن از راه جاده تهران – چالوس………………………………………………………….. 53
جدول 4-1: بررسی نقاط قوت در تحلیل سوات……………………………………………………………………………………… 86
جدول 4-2: بررسی نقاط ضعف در تحلیل سوات…………………………………………………………………………………… 87
جدول 4-3: بررسی فرصت ها در تحلیل سوات…………………………………………………………………………………….. 88
جدول 4-4: بررسی تهدید ها در تحلیل سوات………………………………………………………………………………………. 89
جدول 4-5: اولویت بندی نقاط قوت و ضعف در تحلیل سوات………………………………………………………………. 91
جدول 4-6: اولویت بندی فرصت ها و تهدیدها در تحلیل سوات…………………………………………………………….. 92
جدول 4-7 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت……………………………………………………………………….. 93
جدول 4-8: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سن……………………………………………………………………………….. 94
جدول4-9 : توزیع فراوانی افراد نمونه برحسب سطح تحصیلات………………………………………………………………. 95
جدول 4-10: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب دفعات سفر…………………………………………………………………. 96
جدول 4-11 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب مدت اقامت………………………………………………………………… 97
جدول 4-12: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب مکان اقامت………………………………………………………………….. 98
جدول 4-13 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نحوه اطلاع یابی گردشگران………………………………………….. 99
جدول 4-14: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب میزان تشویق دوستان به منطقه………………………………………… 100
جدول 4-15 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب تمایل سفر مجدد به منطقه…………………………………………… 101
جدول 4-16 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب استفاده از خدمات در منطقه………………………………………… 102
جدول 4-17: فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازدید از مناظر و راهپیمایی در اطراف رودخانه دوهزار…… 103
جدول 4-18: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش کوهنوردی در منطقه دوهزار………………………………. 104
جدول4-19: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش ماهی سراها در منطقه………………………………………….. 105
جدول 4-20: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش اماکن متبرکه در منطقه……………………………………….. 106
جدول 4-21: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازارهای محصولات زراعی در منطقه دوهزار……….. 107
جدول 4-22: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش استفاده از چشمه های آب در منطقه…………………….. 108
جدول 4-23: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازارهای محصولات دامی در منطقه…………………….. 109
جدول 4-24: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش ماهی گیری و شکار تفریحی در منطقه…………………. 110
جدول 4-25: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازدید ازبافت قدیمی روستا در منطقه………………….. 111
جدول 4-26:   توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش قایق رانی در منطقه…………………………………………. 112
جدول 4-27: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش تورهای علمی در منطقه…………………………………………. 113
جدول 4-28: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش برگذاری کمپ ها در طبیعت منطقه دوهزار……………… 114
جدول4-29: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش اسب سواری در منطقه……………………………………………. 115
جدول 4-30: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش دوچرخه و موتورسواری در منطقه………………………….. 116
جدول 4-31: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش اسکی روی برف در منطقه دوهزار…………………………. 117
جدول 4-32: فراوانی نمونه بر حسب نقش بازدید گردشگران از فعالیت کشاورزان و دامداران……………………… 118
جدول 4-33: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش شرکت در جشن ها در منطقه دوهزار………………………. 119
جدول 4-34: فراوانی نمونه بر حسب نقش نا کافی بودن خدمات اطلاع رسانی و تبلیغات گردشگری درمنطقه. 120
جدول 4-35: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش شرکت در جشن ها در منطقه دوهزار………………………. 121
جدول 4-36: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش عدم تمایل مردم و بخش خصوصی در سرمایه گذاری.. 122
جدول4-37: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش نا کافی بودن تنوع غذایی رستوران های منطقه…………… 123
جدول4-38: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش نا مناسب بودن زیرساخت ها در منطقه……………………… 124
جدول4-39: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش عدم وجود پارکینگ مناسب خودرو  ……………………….. 125
جدول4-40: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش عدم توجه به زیباسازی در منطقه…………………………. 126
جدول 4-41: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش کمبود تسهیلات بهداشتی و خدماتی……………………….. 127
جدول 4-42: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش کمبود تسهیلات اقامتی در منطقه…………………………….. 128
جدول 4-43: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش کمبود تسهیلات رفاهی در منطقه…………………………….. 129
جدول4-44: توزیع فراوانی افراد نمونه  بر حسب نقش عدم آشنایی گردشگران با مزایا……………………………….. 130
جدول 4-45: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش تعارض فرهنگی گردشگران و بومیان……………………… 131
جدول 4-46: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش توزیع نا مناسب گردشگران……………………………………. 132
جدول4-47: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش کم توجهی دولت به گردشگری……………………………. 133
جدول 4-48: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش وجود رودخانه پر آب دوهزار………………………………… 134
جدول4-49 توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش چشم انداز طبیعی در منطقه دوهزار……………………….. 135
جدول 4-50: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش نزدیکی منطقه دوهزار به شهر……………………………… 136
جدول 4-51: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود ارتفاعات و قلل مرتفع در منطقه…………………. 137
جدول 4-52:توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود محیط آرام و بدون آلودگی………………………… 138
جدول 4-53: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود آداب و رسوم غنی در منطقه……………………… 139
جدول 4-54: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود منابع انسانی جویای کار……………………………. 140
جدول 4-55: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش برخورد دوستانه مردم بومی با گردشگران…………….. 141
جدول4-56  : مشخصه های آماری پاسخ افراد نمونه در خرده مقیاس پتانسیل و استعدادهای گردشگری………. 142
جدول 4-57 : مشخصه های آماری پاسخ افراد نمونه به خرده مقیاس موانع و ضعف های گردشگری………….. 143
جدول 4-58: مشخصه های آماری پاسخ افراد نمونه به خرده مقیاس فرصت و قوتهای گردشگری………………. 144
جدول 4-59 : مشخصه های آماری افراد نمونه برحسب نقش و استفاده از استعداد های گردشگری منطقه…….. 145
برای مقایسه نقش استعدادهای گردشگری………………………………………………………T جدول 4-60: نتایج آزمون 145
جدول 4-61 : مشخصه های آماری افراد نمونه برحسب نقش ضعف های گردشگری…………………………………. 146
برای مقایسه نقش ضعف های گردشگری……………………………………………………….Tجدول 4-62: نتایج آزمون 146
جدول 4-63 : مشخصه های آماری افراد نمونه برحسب نقش قوت های گردشگری…………………………………… 147
برای مقایسه نقش قوت های گردشگری………………………………………………………..T جدول 4-64: نتایج آزمون 147

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1: توزیع افراد نمونه بر حسب جنسیت………………………………………………………………………………………… 94
نمودار4-2: توزیع افراد نمونه بر حسب سن………………………………………………………………………………………………. 95
نمودار 4-3 : توزیع افراد نمونه بر حسب مدرک تحصیلی…………………………………………………………………………… 96
نمودار 4-4 : توزیع فراوانی نمونه برحسب دفعات سفر به منطقه دوهزار………………………………………………………. 97
نمودار 4-5 : توزیع فراوانی نمونه برحسب مدت اقامت درمنطقه دوهزار………………………………………………………. 98
نمودار 4-6: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب مکان اقامت در منطقه دوهزار تنکابن……………………………………. 99
نمودار 4-7 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نحوه اطلاع یابی گردشگران………………………………………………. 100
نمودار 4-8 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب میزان تشویق دوستان به منطقه……………………………………………. 101
نمودار 4-9 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب تمایل سفر مجدد گردشگران……………………………………………… 102
نمودار 4-10 : : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب استفاده از خدمات در منطقه دوهزار……………………………….. 103
نمودار 4-11 : توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازدید از مناظر و راهپیمایی در اطراف رودخانه………. 104
نمودار 4-12 : توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش کوهنوردی در منطقه دوهزار…………………………………. 105
نمودار 4-13 : توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش ماهی سراها در منطقه دوهزار……………………………….. 106
نمودار 4-14: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش اماکن متبرکه در منطقه دوهزار……………………………….. 107
نمودار 4-15: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازار های محصولات زراعی………………………………….. 108
نمودار 4-16: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش چشمه های آب در منطقه دوهزار…………………………… 109
نمودار 4-17: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازارهای محصولات دامی در منطقه دوهزار…………….. 110
نمودار 4-18: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش ماهی گیری و شکار در منطقه………………………………… 111
نمودار 4-19: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش بازدید از بافت قدیمی روستا منطقه………………………… 112
نمودار 4-20: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش قایق رانی در منطقه دوهزار……………………………………….. 113
نمودار 4-21: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش تورهای علمی در منطقه دوهزار………………………………… 114
نمودار 4-22: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش برگذاری کمپ ها در طبیعت منطقه دوهزار ……………….. 115
نمودار 4-23: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش اسب سواری در منطقه دوهزار…………………………………… 116
نمودار 4-24: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش دوچرخه و موتور سواری در منطقه……………………………. 117
نمودار 4-25: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش اسکی روی برف در منطقه دوهزار…………………………….. 118
نمودار 4-26: فراوانی نمونه بر حسب نقش بازدید گردشگران از فعالیت کشاورزان و دامداران………………………… 119
نمودار 4-27: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش شرکت در جشن ها در منطقه……………………………………. 120
نمودار 4-28 : فراوانی نمونه بر حسب نقش نا کافی بودن خدمات اطلاع رسانی گردشگری درمنطقه……………….. 121
نمودار 4-29: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش شرکت در جشن ها در منطقه……………………………………. 122
نمودار 4-30: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش عدم تمایل مردم و بخش خصوصی در سرمایه گذاری. 122
نمودار 4-31:توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش ناکافی بودن تنوع غذایی رستورانهای منطقه………………. 123
نمودار 4-32: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش نا مناسب بودن زیرساخت ها…………………………………….. 124
نمودار 4-33: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش عدم وجود پارکینگ مناسب خودرو……………………….. 125
نمودار 4-34: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش عدم توجه به زیباسازی در منطقه……………………………. 126
نمودار 4-35: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش کمبود تسهیلات بهداشتی و خدماتی…………………………… 127
نمودار 4-36: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش کمبود تسهیلات اقامتی در منطقه……………………………….. 128
نمودار 4-37: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش کمبود تسهیلات رفاهی در منطقه……………………………….. 129
نمودار 4-38: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش عدم آشنایی گردشگران با مزایا………………………………….. 130
نمودار 4-39: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش تعارض فرهنگی گردشگران و بومیان…………………………. 131
نمودار 4-40: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش توزیع نا مناسب گردشگران……………………………………….. 132
نمودار 4-41: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش کم توجهی دولت به گردشگری……………………………… 133
نمودار 4-42 : توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب نقش وجود رودخانه پر آب دوهزار………………………………….. 134
نمودار 4-43: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش چشم انداز طبیعی…………………………………………………. 135
نمودار 4-44: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش نزدیکی منطقه دوهزار به شهر………………………………… 136
نمودار 4-45: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود ارتفاعات و قلل مرتفع…………………………………. 137
نمودار 4-46: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش عدم وجود محیط آرام و بدون آلودگی……………………. 138
نمودار 4-47: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود آداب و رسوم غنی………………………………………. 139
نمودار 4-48: توزیع فراوانی افراد نمونه را بر حسب نقش وجود منابع انسانی جویای کار………………………………. 140
نمودار 4-49: توزیع فراوانی افراد نمونه  بر حسب نقش برخورد دوستانه مردم بومی با گردشگران…………………… 141

 

فهرست نقشه ها

نقشه3-1: نقشه ماهواره ای تنکابن……………………………………………………………………………………………………………. 39
نقشه 3-2: موقعیت تنکابن در استان و کشور ……………………………………………………………………………………………. 40
نقشه 3-3:تقسیمات کشوری شهرستان تنکابن در سال 1389……………………………………………………………………….. 43
نقشه 3-4: دوراهی لتاک تا گلعلی آباد………………………………………………………………………………………………………. 59
نقشه 3-5: پارک چالدره به سرجیپشت……………………………………………………………………………………………………… 60
نقشه 3-6: کلیشم به هالوکله……………………………………………………………………………………………………………………. 61
نقشه 3-7: هلوکله به دریاسر…………………………………………………………………………………………………………………… 62

فهرست تصاویر

تصویر 3-1: رودخانه چشمه کیله………………………………………………………………………………………………………. 54
تصویر 3-2: اوضاع اقتصادی تنکابن…………………………………………………………………………………………………… 55
تصویر  3-3: دشت دریاسر……………………………………………………………………………………………………………….. 58
تصویر 3-4: دوراهی لتاک………………………………………………………………………………………………………………… 58
تصویر 3-5: قلعه اکر که اکنون چیزی از آن باقی نمانده است……………………………………………………………….. 63
تصویر 3-6: تپه اکر………………………………………………………………………………………………………………………….. 64
تصویر 3-7: تپه اکر………………………………………………………………………………………………………………………….. 64
تصویر 3-8: نمای بیرونی حمام امیر اسعد…………………………………………………………………………………………… 65
تصویر 3-9: نمای داخلی حمام امیر اسعد………………………………………………………………………………………….. 66
تصویر 3-10: نمای بیرونی مسجد امیر اسعد……………………………………………………………………………………….. 67
تصویر 3-11: نمای داخلی مسجد امیر اسعد……………………………………………………………………………………….. 67
تصویر 3-12: امامزاده عون……………………………………………………………………………………………………………….. 68
تصویر 3-13:روستای پایین اشتوج…………………………………………………………………………………………………….. 68
تصویر 3-14: پارک چالدره………………………………………………………………………………………………………………. 69
تصویر 3-15: رودخانه دوهزار…………………………………………………………………………………………………………… 70
شکل 3-16: کوه سیالان……………………………………………………………………………………………………………………. 71
تصویر 3-17: دشت دریاسر………………………………………………………………………………………………………………. 73
تصویر 3-18: تپه دریاسر………………………………………………………………………………………………………………….. 73
تصویر 3-19: آبشار سردابه………………………………………………………………………………………………………………. 74
تصویر 3-20: رستوران کاکوی جنگل………………………………………………………………………………………………… 75
تصویر 3-21: تور هندی در رستوران کاکوی جنگل…………………………………………………………………………….. 76
تصویر 3-22: رستوران هام هام…………………………………………………………………………………………………………. 76
تصویر3-23: رستوران نگین سبز……………………………………………………………………………………………………….. 77
تصویر3-24: ماهی سرا شاهمنصوری…………………………………………………………………………………………………. 78
تصویر3-24: هتل سیالان………………………………………………………………………………………………………………….. 78
تصویر3-25: مکان تخلیه زباله پرده سر………………………………………………………………………………………………. 79

 

چکیده

تبلور یافتن گردشگری به عنوان یک نیاز، تبدیل شدن آن به بزرگترین صنعت خدماتی دنیا و تخصصی شدن گردشگری این فرصت را فراهم کرده تا هر مقصدی جهت بهره جستن از منافع حاصل از گردشگری امیدوار باشد . اما مسلمأ این کار بدون شناسایی عوامل تأثیرگذار،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک امکان پذیر نخواهد بود. هدف کلی تحقیق حاضر ، ارائه راهکارهای توسعه توریسم در حوزه آبخیز رود دوهزار تنکابن می باشد.این منطقه که یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور می باشد، می تواند با برنامه ریزی اصولی و شناسایی توان ها و محدودیت های گردشگری آن،نقش مؤثری در توسعه این مناطق و تنوع بخشی به اقتصاد ملی داشته باشد. در پژوهش حاضر ، از روش توصیفی و پیمایشی استفاده شده است که ابتدا با فهرست کردن عوامل خارجی و داخلی (SWOT) تأثیر گذار در توسعه یا عدم توسعه گردشگری با بهره گرفتن از تحلیل ارزیابی قابلیت های توسعه گردشگری دوهزار تنکابن پرداخته شد و در ادامه با نظرسنجی پرسشنامه ای از گردشگران و متخصصان و سپس با اولویت بندی عوامل مذکور ، استراتژیها و راهکارهایی  درخور جهت بهبود شرایط منطقه ارائه گردید. براساس نتایج بدست آمده از تحقیق وجود رودخانه دوهزار بیشترین نقش را در توسعه گردشگری منطقه داشته و با عنایت به اینکه کم توجهی دولت به زیر ساخت ها عمده ترین ضعف صنعت توریسم در منطقه می باشد ، لذا دولت می بایست با اختصاص بودجه جهت بهبود زیر ساخت ها و همچنین ایجاد بسته های تشویقی  به منظور جذب سرمایه گذاران برای ایجاد پارک های تفریحی، مراکز ورزش های آبی ، احداث هتل ها ،رستوران ها و …. بپردازد.

 

لغات کلیدی:توریسم، حوزه آبخیز، رودخانه دوهزار،شهرستان تنکابن

 

مقدمه

با توجه به گسترش بیش از اندازه شهرها و افزایش مشکلات ناشی از شهر نشینی و همچنین خالی شدن و سرازیر شدن جمعیت روستاها به شهرها ، جایی که انسان با محدودیت های بسیاری در زمینه  بهره مندی از امکانات  و مواهب طبیعی از قبیل چشم انداز های طبیعی مواجه است. انسان های خسته از زندگی شهری و ماشینی همواره به دنبال گریزگاه هایی هستند که دور از هیاهو و روزمرگی های زندگی مدرن، اوقات فراغتشان را سپری کنند وطبیعت بهترین پناهگاه برای این قشر از انسان ها است.گردشگری در سال های اخیر تأثیرات زیادی  بر وضعیت اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است و به عنوان صنعت پیشرو در توسعه اقتصادی کشور ها مطرح می باشد.

اثرات فراوان مثبت اقتصادی گردشگری و به خصوص نفش اشتغال زایی این صنعت،توجه استراتژیست ها  و دولتمردان کشور های مختلف را به برنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت ها و سرمایه گذاری در این بخش جلب نموده است (میمند و همکاران،7،1390).

گردشگری برای کشورهای دارای جاذبه های غنی جهانگردی نظیر ایران می تواند به مهمترین منبع کسب درآمد ارزی تبدیل شود.اما برای شکل گیری صنعت گردشگری در ایران، راهی دراز و دشوار در پیش روی مسئولان و مدیران وجود دارد.بررسی عملی و تخصصی نقاط قوت ، ضعف ،فرصت ها  و تهدیدهای گردشگری می تواند زمینه های توسعه و پیشرفت آن را بیش از پیش فراهم کند.

گردشگری در مناطق شمالی کشور ( به ویژه گیلان و مازندران) ،بیشتر مرهون طبیعت (جنگل،کوه،دریا،اقلیم معتدل و …) آن بوده است تا مدیریت و برنامه ریزی مسئولان امر.در این میان ” اکوتوریسم “یا “بوم گردی” به عنوان یکی از زیرشاخه های گردشگری ، طی سال های اخیر اهمیت شایان توجهی یافته است . اکوتوریسم نه تنها با آگاهی و درک گردشگر همراه است ، بلکه به  توسعه پایدار وحفاظت ازمحیط زیست نیز پایبند می باشد.

استان مازندران نیز به لحاظ  دارا بودن موقعیت مکانی از پتانسیل های قوی اکوتوریسمی برخوردار است. علی رغم چندین دهه پذیرش گردشگران در استان مازندران، شیوه های پاسخگویی به تقاضا و نیاز های آنان همچنان سنتی و غیر تخصصی باقی مانده است. اگرچه در دو دهه اخیر سرمایه گذاری های هنگفتی در زمینه ایجاد  هتل ها و رستوران ها صورت گرفته است اما مهم قابل توجهی از گردشگران همچنان از امکانات  غیراستاندارد و خدمات نا کارآمد برخوردار می گردند.

در مناطقی که پتانسیل های با القوه فراوانی برای توسعه گردشگری دارند،اما روند مطلوبی را طی ننموده اند ، باید به دنبال عوامل و عناصری گشت که سبب سرعت بخشیدن  به حرکت کند جریان گردشگری هستند (توکلی و همکاران، 73،1389)، به همین دلیل توجه به بهره برداری از توان های گردشگری در هر منطقه به منظور ارائه راهکار هایی جهت توسعه گردشگری ، بسیار با اهمیت است.

لذا منطقه دوهزارخصوصآ حاشیه رودخانه دوهزار ، با داشتن جاذبه های غنی ، یکی از قطب های گردشگری استان مازندران و از کانون های مهم در زمینه گردشگری محسوب می شود و نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه ایفا می کند، اما هنوز از نظر امکانات اقامتی ، تسهیلات ، پذیرایی و تاسیسات ، از وضعیت مطلوبی که برازنده آن است برخوردار نمی باشد .

تعداد صفحه : 184

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.