روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه ارشد:رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم تحقیقات گیلان

رشته ی روانشناسی- عمومی

پایان­ نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر

 

استاد راهنما:

شهره قربان شیرودی

بهمن 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

«فهرست مطالب»

فصل اول: کلیّات پژوهش———- 1

1-1-مقدمه ———- 2

 • بیان مسئله—– 3
 • اهمیّت و ضرورت پژوهش——— 5
 • اهداف پژوهش- 6
 • سوالات پژوهش- 7
 • فرضیّات پژوهش—————- 7
 • تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های پژوهشبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 8
 • قلمرو پژوهش- 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش- 10

2-1-پیش درآمد——- 11

بخشاول: رفتارپرخطر—- 12

2-2- رفتار پرخطر—– 13

2-3- انواع رفتارهای پرخطر————– 15

2-4- رفتار های پر خطر و نوجوانی——— 16

2-5- نظریه تغییر رفتار– 17

2-6- گرایش به اعتیاد به عنوان رفتار پرخطر در نوجوانانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 18

بخش دوم: باورهای غیر منطقی——- 23

2-7- تعاریف باور—– 24

2 -8- منابع باورها—– 24

2-9- مفاهیم مرتبط با  باور————— 25

2-11- باورهای ارزشی و غیرارزشی——— 32

2-12- انواع باورها—– 32

2-13- ویژگی های باورها(تفکر) منطقی—— 32

2-14- ویژگی باورهای(تفکر) غیر منطقی—– 33

2-15- طبقه بندی باورهای غیر منطقی——- 33

2-16- نظریه منطقی-هیجانی الیس———- 35

2-17- فرآیند درمان—- 37

بخش سوم: افکار خود آیند منفی—— 39

 • افکار خودآیند منفی ————– 40

2-19-سلسلهمراتبتفکر— 43

2-20- روش های فراخوانی افکار خودآیند(اتوماتیک) منفیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 44

2-21-مراحل تشخیص افکار خودآیند(اتو ماتیک) منفیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 46

بخش چهارم: پیشینه تحقیق———- 47

2-22-تحقیقات انجام شده در داخل——— 48

2-23- تحقیقات انجام شده در خارج—- 51

فصل سوم: روش شناسی پژوهش—– 54

3-1-پیش درآمد——- 55

3-2- روش پژوهش — 56

3-3- جامعه و نمونه آماری؛ و روش نمونه گیری و برآورد حجم آنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 57

3-4- روش و ابزار گرد آوری داده ها——– 57

3-5- مراحل طراحی ابزار گرد آوری داده ها— 57

3-6- تعیین روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 59

3-6-1- پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار گرد آوری داده هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 59

3-6-2- روایی (اعتبار) ابزار گرد آوری داده ها- 60

3-7- روش های تجزیه و تحلیل داده ها—— 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها— 61

4-1-پیش درآمد——- 62

5-2-بررسی توصیفی داده ها————– 63

5-3-بررسی فرضیه های پژوهش———– 64

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری——- 70

5-1 مقدمه———– 71

5-2-بحث و نتیجه گیری- 72

5-3 – محـدودیت‌های تحقیق————- 75

5-4 – پیشنهـادات—– 75

5-4-1- پیشنهـادات پژوهشی————- 75

5-4-2- پیشنهادات کاربردی————– 76

فهرست منابع و پیوستها———— 78

 

«فهرست جداول»

جدول 3-1: مقادیرآلفای متغیرها———— 60

جدول 4-1: شاخص های توصیفی باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر———- 63

جدول 4-2 : همبستگی های متقابل برایبین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر 63

جدول 4-3 : خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام رابطه باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر————— 65

جدول 4 -4 :آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی داری مدل گام به گامرابطه باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 66

جدول 4-5 – خلاصه نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی رابطه باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر—- 67

جدول( 4-6) : همبستگیبین باورهای غیر منطقی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر– 68

جدول( 4-7) : همبستگیبین افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر– 69

«فهرست نمودارها»

نمودار4-1- رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر                                                                                                          64

نمودار4-2- باقی مانده یا مقادیر تبیین نشده رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر————— 66

 

چکیده

رفتار پرخطر رفتاری است که فرد را در معرض عواقب بد یا ناخوشایند قرار می دهد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین و سنجش رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختراست. پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش،تحقیقی توصیفی[1] از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دخترمقاطع دبیرستان دوره دوم شهر رشت است. نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده است. و تعداد 234 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش از روش میدانی، پرسشنامه استفاده شده است. و تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS20 انجام شده است. برای تحلیل داده ها آزمون فرض‌های تحقیقجهت تعیین رابطه متغییرهای پیش بین (باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی) با متغیر ملاك (گرایش به رفتارهای پرخطر) از تحلیل رگرسیون چند متغیری به کار رفته است. بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دخترازنظر آماری معنی دار است(01/0>p).  بین باورهای غیر منطقی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر، همبستگی مثبت به میزان (30/0 =r) وجود دارد که از نظر آماری معنی دار است(01/0>P). بین افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر، همبستگی مثبت به میزان (44/0 =r) وجود دارد که از نظر آماری معنی دار است(01/0>P). نتایج بررسی حاضر نشان داد که در ظهور رفتارهای پرخطر نوجوانان، هر دو بعد باورهای غیر منطقی و افکارخودآیند منفی نقش مثبت داشته است. به منظور طرح مداخلات پیشگیرانه در زمینه کاهش رفتارهای پرخطر نوجوانان، باورهای غیر منطقی و افکارخودآیند منفی باید در نوجوانان در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

واژگان کلیدی: رفتار پرخطر، باورهای غیر منطقی، افکارخودآیند منفی.

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 • مقدمه

رفتارهایپرخطرمهمترینعاملبهخطرافتادنسلامت جامعهاند.امروزهشیوعرفتارهایپرخطربه خصوصدرنوجوانان وجوانانبهیکیازمهمترینوگستردهتریندلنگرانی های جوامعبشریتبدیلشدهوعلیرغمفعالیت هایسهدههگذشته رفتارهایمخاطرهآمیزدرسطحجهاندارایرشدتصاعدی بودهاست. علترشدشایداینباشدکههنوزجهانوکشورهایدر حالتوسعهبهایننتیجهنرسیدهاندکهبایدانرژیبیپایانوجاهطلبیجوانانرادركنمایند. وبهخلقفرصت هایواقعی برایجوانانبپردازند(امینیپور وعامری، 1376).درایرانحدود13 درصددانشآموزانپایه هایسوم راهنماییتاسومدبیرستانکشوردرمعرضخطرموادمخدر قراردارندوبراساسیپژوهشیکهرویدانشاموراناینپایه هادرسراسرکشورتوسطدفترپیشگیریازآسیب هایاجتماعی وزارتآموزشوپرورشانجامشده،5درصددانشآموزاناینپایهحداقلیکبارموادمخدرمصرفکردهاند.3/13 درصد آنها در معرضخطرمصرفموادمخدرو35درصد تجربهحداقلیکبارسیگارکشیدنرادارند71/8 درصد آنهادرمعرضخطرویادرآستانهکشیدنسیگارهستند (کریمی و همکاران، 1383). بنابرینضروریاستکهیکهماهنگیبینبرنامههای بهداشتمدارسبه صورتخطمشیحمایتیجامعهوآموزش رفتارهایسالمبرایتاثیربردانشآموزانبه وجودآید. پس تغییررفتارهایبهداشتیمردممستلزماطلاعوآگاهیآنهاست دراینراستامربیانبهداشتمدارسبیشترباافرادکمسن وسالوخانواده هاسروکاردارندومیتوانندسهمبسیارمهمی درارتقاءآگاهیسایرینداشتهباشند.مربیانبهداشت مسئولیتآموزشدانشآموزانواولیاءآنها،کارکنانمدارسو همکاریبامراکزبهداشتیودرمانیدرجهتکنترلو پیشگیریازبیماری هارابه عهدهدارند.بنابراینافزایشمیزان آگاهیوآموزشمستمرآنهاحائزاهمیتاست. لذا؛ از آنجایی که میزان خطر پذیری نوجوانان و جوانان نسبت به دیگر دوره های سنی بالاتر است، گرایش بیشتری به این نوع رفتارها دیده می شود.

 

 • بیان مساله

یكیازاهدافمهمبرنامههایتوسعةهركشور،كاهشآسیبهایاجتماعیاستكهتحققودستیابیبهاینهدف،نیازمندشناختعواملمؤثرایجادآندرجامعهمیباشد. امروزهمحققینسرمایةاجتماعیرایكیازعواملزمینهسازومؤثردرسلامتاجتماعیوكاهشخطرپذیریدرجامعهمیدانند(کارن[2]، 2007). سوث،1995جوانانبهدلیلبحرانهویت،بحرانهایروانیناشیازمشکلاتاجتماعی،ماجراجویی،لذتجویی،وتنوعطلبیبیشازسایرگروه هایاجتماعیدرمعرضاستفادهازموادمخدرقرارمی گیرند.نوجواناندردورهایازتحولبهسرمیبرندكهتغییراتسریعدرقلمروزیستی،رفتاری،شناختیوعاطفیازویژگیهایبارزآنهابهشمارمیرود. اینتغییراترشدیناخواسته،فشارهاییرابرنوجوانانتحمیلمیكند. بخشیازاینفشارها،ناشیازتغییراتجسمانی(مانندهورمونی،تغییرناگهانیاعضایبدنوظاهرجسمی) وبرخیدیگرناشیازعواملاجتماعی/ فرهنگی (ازجملهفشاردوستانبرایمصرفسیگار،نقلوانتقالهایخانوادگی،تغییرمدرسه،اختلافوكشمكشبینوالدینویافشارخانوادهبرایپیشرفتتحصیلیدرمدرسهودلبستگیبهگروه هایخارجازخانواده ) ،باعثمیشودپرخاشگریوبزهكاریدرآنانرواجیافتهواستفادهازموادشروعبهافزایشكند (زرگرو همکاران،1391). خطرپذیریبهرفتارهاییهمچونسیگاركشیدن،مصرفموادمخدر،الكل،رانندگیخطرناكوفعالیتجنسیزودهنگامگفتهمیشودكهاحتمالپیامدهایمنفیومخربجسمی،روانشناختیواجتماعیرادرفردافزایشدهد. خطرپذیریعلاوهبراینكهانجامرفتارهایپرخطررادربرمیگیرد،بهآسیبپذیریودرمعرضخطربودنازسویمحیطونزدیكانونیزگرایشها،تمایلاتوباورهاینادرستوتهدیدكنندةفرددرموردرفتارهایپرخطراشارهدارد (محمدی زادهواحمدآبادی،1387). رفتارهایپرخطرازحیثصدماتوخسارتهایجبرانناپذیرتحصیلی،روانی،دارویی،اجتماعی،قانونی،بهداشتیواقتصادیمثلتركتحصیل،عدمموفقیتتحصیلیوشغلیجسور 1992رکودعلمی،انتشاربیشترمصرفمواد (رحیمیموقروهمکاران،1384)،خطربرقراریرفتارهاینامعمولوپرخطرجنسیوافزایشاحتمالابتلابهبیماریهایمقاربتیبهخصوصایدز( بوید،مککابودآرسی[3]،2003،مارکوییزوگالبان[4]، 2004) وهزینه هایزمانیومالیاقداماتتغییررفتار( سلیمانینیا،و همکاران، 1384) قابلتوجهاست. نظریهپردازانروانشناسی،جامعهشناسیوبهداشت،عواملمتعددیرابرایخطرپذیریجوانانونوجوانانمطرحنمودهاند. گروهیویژگیهایشخصیتی(هاوکینزوویز[5]، 1985)،گروهییادگیریمشاهدهای( بندور[6]ا، 1986) وگروهیدیگرشناختهاوباورهارابهعنوانعواملمستعدكنندهوآشكارسازخطرپذیریدرآنهامطرحنمودهاند ( شپرد و همکاران[7]،2004).

جورجکلی[8]  (1955) معتقداستباورها،قوانینیاستکهبهوسیلهآنهافردتجربیاتخودراتعبیروتفسیرمیکندبهنظردالوس[9] (1991). باورهامشتملبرحقایقیاستکهماراهدایتمیکندتابهشکلخاصیبهزندگیواکنشنشاندهیم. هرفردمجموعهایازتفکراتعمومیداردکهعقایدمرکزییاباورهایبنیادیخواندهمیشوند. معمولااینباورهانیمهآگاههستندوآشکارمیکنندکههرفردچگونهنسبتبهزندگیواکنشنشانمیدهد. زمانیکهیکواقعهرشتهافکاررافعالمیکندآنچهکهشخصآگاهانهفکرمیکند،بستگیبهباورهایبنیادیایداردکهبهصورتنیمهآگاهدرموردآنواقعهبهکارمیافتد. اینکهحقایقخاصیبرایافراددارایمفهوماست،بهباورهایفردبستگیدارد (بهنقلازفرگات[10]، 2002). ارزیابی افراد در موقعیت های رویارویی زندگی از جمله استرس با سیستم شناختی فرد و تناسب آن با رفتارهای منطقی آنان به هم وابسته اند. برهمین اساس بسیار از مشکلات را میتوان زاده باورهای غیر منطقی و خیالات بی معنای انسان دانست(من دیک و همکاران[11]،2010). اما باورهای منطقی در دراز مدت و با آگاهی بیشتر باعث احساس بهتر خواهد شد و اهداف مشخص تری را در زندگی به فرد نشان می دهد(فیروز بخت،1392). باورهای غیر منطقی هم چنین تآثیر زیادی در سبب شناسی آسیبها از جمله افسردگی دارند(من دیک و همکاران،2010). تا زمانی که تفکر غیر منطقی جریان دارد اختلالات عاطفی نیز به قوت خود باقی خواهد بود. فردی که خود را اسیر و گرفتار افکار غیر منطقی خود می کند احتمالا خود را حالت احساس خشم، مقاومت، خصومت، دفاع، گناه، اضطراب، سستی و رخوت مفرط، عدم کنترل و ناچاری قرار می دهد(تقی پور ،1377). طبقنظرالیسعلتاصلیناراحتی‌هایاحساسی،ناشیازطرزتفسیریاستکهازجهانداریم. نقطه‌نظرهایغیرمنطقی،منجربهافکارمنفیواتوماتیکعلیهخودمی‌شوند. ودرنتیجهرویرفتاراثرنامطلوبگذاشته،تواناییمارادرکنارآمدنبامسئلهدشوارمی‌سازد (بنسونواستوارت،ترجمهقراچه‌داغی، 1392). افکارخودکارمنفی،كیفیتیذهنیهستندكهبرتواناییشخصدربرخوردباتجربه هایزندگیاثرگذاشتهوهماهنگیرابیجهتمخدوشمیسازدوواكنشهایبیتناسبودردناكتولیدمیكند.  افكارخودکارمنفی،بخشیاززندگیوجزییازآنشدهاستبههمینعلتآنراافكاراتوماتیكیاافكارخودكارمنفینامیدهاند،زیرابدونارادهفرد،خودبهخودوبدوناینكهخواستهشونددرذهنفردجاریمیشودوفردكمترینشكبهحقانیتووجودخارجیدانستنآنهاندارد (عبدیزرینوهمکاران،1387). پژوهش هانقشافکار،شناختوباورافرادرادررفتارپرخطرتاییدمیکنند،امااینتحقیقاتبسیارمحدودبودهوکمترمتغیرهاییمانندافکارخودکاروباورهایغیرمنطقیدراینرفتارهاموردبررسیقرارگرفتهاست. ازطرفیامروزهنقشواهمیتشناخت،افکاروباورهادرشکلگیریرفتاروپاسخبهشرایطومشکلاتمحیطیموردتوجهقرارگرفتهاست. لذا؛پژوهشحاضرباهدفتعیینرابطهبینباورهایغیرمنطقیوافکارخودآیندمنفیباگرایشبهرفتارهایپرخطردرنوجوانانطراحیگردیدهاست.

 

 • اهمیت و ضرورت پژوهش

نوجوانانسرمایه هایمعنویجامعهمیباشندوسلامتیروحوجسمآنهاتضمینکنندهیسلامتجامعهدرآیندهاست. بنابراینمسایلآنهاازجملهمسایلیاستکهبایدتوجهیویژهبهآنمبذولداشت. رفتارپرخطروبزهکاری،ازتجلیاترفتارضداجتماعیوسازشنایافتههستندوبهعنوانیکیازمقولاتمهمدرحوزهمسایلنوجوانانوجوانانبهشمارمیرود. درجوامعامروزی،رفتارپرخطرمسئلهایاستکهاثراتنامطلوبیرادرحیاتفردیوخانوادگیافرادبرجایگذاشتهوموجبنابسامانیهایاجتماعیفراوانیاست. بهمنظورشناختعواملمرتبطبهگرایشبهاینرفتاروپیشگیریازبروزآنها،انجامپژوهشهایکاربردیدراینزمینهضروریمینماید. هرچند که هیچ یک از بخش های جامعه از عواقب ناگوار رفتارهای پرخطر تهدید کننده در امان نیستند، اما بعضی از گروه های اجتماعی از جمله نو جوانان در معرض خطر بیشتری قرار دارند، به طوری که بسیاری از قربانیان رفتارهای پرخطر در آینده از میان نوجوانان امروزی خواهند بود. بسیاری از نوجوانان در مقابله با دشواری ها و بحران دوره ی نوجوانی، دست به رفتارهایی میزنند که سلامت حال و آینده آنان را مورد تهدید قرار می دهد. مصرف مواد، خشونت و رفتارهای جنسی نا ایمن، عامل بسیاری از موارد مرگ و میر در سنین نوجوانی و اوایل بزرگسالی را تشکیل میدهند (لیندبرگ[12]،2000، 1). باید توجه داشت که نوجوانی، دوره ای است که در آن جنبه های مختلف سلامت روان فرد دستخوش تغییر می گردد و یکی از علل عمده روی کار آمدن اغلب نوجوانان به رفتارهای پرخطر، مقابله با احساس افسردگی، اضطراب، ناکارآمدی، افت اعتماد به نفس، رضایت از زندگی، ناتوانی در پذیرش خود و مشکلاتی از این قبیل است(سلیمانی و همکاران، 1384). با توجه به این که 40 درصد جامعه ما در گروه سنی زیر 20 سال هستند، ضرورت انجام این بررسی برای تدوین راهبردها و مداخله های علمی در این گروه سنی که آینده سازان جامعه به شمار میروند ضروری به نظر می رسد.

 

 • اهدافتحقیق

اهدافپژوهش؛دراین تحقیقبهشرحزیردنبالشدهاست:

هدفاصلی:

تعیینرابطهبینباورهایغیرمنطقیوافکارخودآیندمنفیباگرایشبهرفتارهایپرخطردردانشآموزاندختر

اهداففرعی

– تعیینرابطهبینباورهایغیرمنطقیباگرایشبهرفتارهایپرخطردردانشآموزاندختر.

– تعیینرابطهبینافکارخودآیندمنفیباگرایشبهرفتارهایپرخطردردانشآموزاندختر.

 • سوالات تحقیق

براساسمسئلهتبیینشدهسوالاتدرتحقیقحاضربهشرحزیراست:

سوالاصلی

 • آیابینباورهایغیرمنطقیوافکارخودآیندمنفیباگرایشبهرفتارهایپرخطردردانشآموزاندختررابطهوجوددارد؟

سوالاتفرعی

– آیابینباورهایغیرمنطقیباگرایشبهرفتارهایپرخطردردانشآموزاندختررابطهوجوددارد؟

– آیابینافکارخودآیندمنفیباگرایشبهرفتارهایپرخطردردانشآموزاندختررابطهوجوددارد؟

 

 • فرضیه های پژوهش

هرفرضیّه،یکحدسواحتمالزیرکانهمبتنیبردانشیاتجربهدرموردحلیکمسالهیاپاسخیکسوالاستوآنرامیتوانبهعنوانیکرابطهفرضیبیندومتغیردانستکهبهصورتگزارههایقابلآزمونارائهمیشود (خاکی،1390). درتحقیقحاضرفرضیه هایپژوهشبهشرحزیراست:

فرضیه ی اصلی:

 • بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختررابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

 • بین باورهای غیر منطقی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختررابطه وجود دارد.

بین افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختررابطه وجود دارد.

[1].Descriptive

[2]. Karen

[3]. Boyd, Mac Cobb and Darcy

[4].Marquez, M. P., & Galban, N.

[5]. Hawkins and Weis

[6].Bandura

[7].Sheppard, B. H., Hartwick, J., & Warshaw, P.R.

[8].Georgecelly

[9]. Dallos

[10]. Ferrgat

[11]. Man dick et al.,

[12]. Lindbergh

تعداد صفحه : 108

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.