جغرافیا

دانلود پایان نامه تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :جغرافیای سیاسی

عنوان :تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران  

دانشکده  علوم انسانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی  ارشد (M-A)

رشته: جغرافیای سیاسی

 

 

عنوان :

تعیین مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

 

استاد راهنما :

دکتر زهرا پیشگاهی فرد

 

شهریور 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1-1-مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4- اهداف تحقیق.. 5

1-5- فرضیه های تحقیق.. 5

1-6- سوال اصلی تحقیق.. 6

1-7- نوآوری تحقیق 6

1-8- پیشینه تحقیق.. 6

1-9- سازماندهی تحقیق.. 7

فصل دوم: ادبیات تحقیق.. 8

2-1- تعریف جنگ… 9

2-1-2- انواع جنگ… 9

2-2- جنگ سخت… 9

2-3- جنگ نیمه سخت… 10

2-4- جنگ نرم. 10

2-5- پیشینه و تاریخچه جنگ نرم. 12

2-6- دكترین جنگ نرم. 15

2-7- پیشینه جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی.. 16

2-8- تاکتیکهای جنگ نرم. 18

2-9- گروه های هدف جنگ نرم. 23

2-10-شبکه سازی، گزینه جدید آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران. 23

2-11-عوامل زمینه ساز جنگ نرم 26

2-12-پیشینه قدرت نرم. 28

2-12-1- تقسیم بندی قدرت نرم. 29

2-12-2-تغییر راهبردی مفاهیم در غرب… 31

2-13- ژئوکالچر. 33

2-14-نظریه ها ورویکردها 36

فصل سوم: روش اجرای تحقیق.. 40

3-1- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………40

3-2-روش گردآوری اطلاعات… 41

3-3- عوامل طبیعی.. 41

3-4- عوامل انسانی.. 45

3-5- عوامل سیاسی.. 47

فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 49

4-1- جمهوری اسلامی ایران در شرایط جدید ژئوپلیتیكی.. 50

4-2- محورهای اساسی در استراتژی ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران. 53

4-3-الزامات ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. 56

4-4- ماهیت جنگ نرم. 58

4-5- تبیین و تشریح بنیادهای جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران. 60

4-6- تبیین و تشریح جنگ نرم در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. 65

4-7- جنگ نرم و تهاجم به حوزه فرهنگ… 69

4-8- سطوح اهداف دشمن در جنگ نرم. 70

4-9-راهكارهای آمریكا در جنگ نرم با جمهوری اسلامی ایران. 71

4-10- دلایل به كارگیری قدرت نرم علیه جمهوری اسلامی ایران. 73

4-11-ناتوی فرهنگی؛ چهره‌ای دیگر از جنگ نرم. 75

4-12-جنگ رسانه‌ای امریكا علیه جمهوری اسلامی ایران. 77

4-13-شبكه‌سازی تحت پوشش اقدامات مدنی علیه جمهوری اسلامی ایران. 79

4-14-نحوه تأثیرگذاری جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران. 81

4-15-شاخصه های ناتوی فرهنگی از نظرگاه رهبری انقلاب… 81

4-16-راه های تحقق بخشی جنگ نرم. 82

4-17-مقابله با جنگ نرم. 83

4-18-آسیب های مقابله با جنگ نرم. 84

4-19-ابعاد قدرت نرم در فرایند انقلاب اسلامی ایران. 84

4-20-موانع وراهكارهای ارتقای جایگاه و نقش قدرت نرم در روند تكاملی انقلاب اسلامی.. 90

4-21- عمده ترین مصادیق جنگ نرم. 93

4-22- نقش زنان در جنگ نرم. 96

4-23- کاربرد ماهواره به عنوان یکی از ابزارهای اصلی جنگ نرم. 98

4-24- تأثیرات اینترنت در جنگ نرم غرب علیه ایران. 101

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 105

5-1-نتیجه گیری.. 106

5-2-پیشنهادات… 107

منابع و مآخذ. 110

 

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول 2-1- قدرت جنگ نرم و سخت 12

فهرست اشکال

 

 

عنوان صفحه
سطوح مختلف جنگ نرم 28
نقشه جغرافیایی ایران 43
سلسله مراتب مجریان جنگ نرم به ترتیب ایفای نقش 66


چکیده

جنگ نرم از لحاظ بررسی های علمی، مفهومی نوین و از جنبه تاریخی، مفهومی بسیار کهن است. این مفهوم در دنیا باواژه قدرت نرم شناخته می شود. جنگ نرم در مفهوم نوین آن با ویژگی هایی از جمله نرم افزار گرایی،ذهنیت سازی، تهی سازی از درون، تغییر هویت فرهنگی، تغییر الگوهای رفتاری، همراه با الگوسازی رفتاری، ایجاد تردید در مبانی و زیر ساخت های فکری یک نظام سیاسی ، زمینه سازی برای ایجاد بحران در ارزش ها و باورهای اساسی جامعه و بهره گیری از بحران های پنجگانه سیاسی- هویت مقبولیت، مشارکت، نفوذ و توزیع – را شامل می شود.بایستی توجه کرد که جنگ نرم هم از لحاظ ماهوی و هم از لحاظ شکلی به مراتب پیشرفته تر ، پیچیده تر و خطرناک تر از جنگ سخت است. علت اصلی این امر را باید در ابزارهای ارتباطی جدید مورد استفاده در جنگ نرم و برنامه ریزی های پی در پی غرب جهت ایجاد ناامیدی و خودباختگی در ملت های مسلمان جستجو کرد . ضمن آنکه کشورمان به دلیل جایگاه نخست و مهمی که در توجه ملت های مظلوم و رنج دیده دنیا همچون فلسطین دارد به شدت تحت فشار امپریالیسم رسانه ای غرب و به ویژه صهیونیست ها، که گردانندگان اصلی رسانه های غربی هستند، قرار دارد. این پایان نامه به بررسی مصادیق جنگ نرم در ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران پرداخته و به این نتیجه گیری رسید که آمریکا و غرب با شیوه های متعدد فرهنگی درصدد تقابل با نظام جمهوری اسلامی ایران می باشند. روش مورد استفاده در این پایان نامه تحقیقات کتابخانه ای، اسنادی و تحلیل سلسله مراتبی است.

کلید واژه ها: جنگ نرم، جنگ سخت، نظام سیاسی ، قدرت نرم، ژئوکالچر جمهوری اسلامی ایران

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق


1-1-مقدمه

پدیده جنگ نرم که هم‌اکنون به عنوان پروژه‌ای عظیم علیه جمهوری اسلامی ایران در حال تدوین است در شاخص‌هایی ماننده ایجاد نابسامانی اقتصادی، شکل دادن به نارضایتی در جامعه، تأسیس سازمان‌های غیردولتی در حجم گسترده، جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی برای ناکارامد جلوه دادن دستگاه اداری و اجرایی دولت، تضعیف حاکمیت ایران از طریق روش‌های مدنی و ایجاد ناتوی فرهنگی متبلور می‌شود. در برایند جنگ نرم، عوامل براندازی یا از زمینه‌های موجود در جامعه برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند یا به طور مجازی سعی در ایجاد نارضایتی در نزد افکارعمومی و سپس بهره‌برداری از آن دارند.استفاده از مشکلات اقتصادی، تنوع کثرت قومی ایران، ایجاد و دامن زدن به نافرمانی مدنی در تشکل‌های دانشجویی و نهادهای غیردولتی و صنفی، تلاش در نزدیکی به مردم تحت پوشش حمایت از حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ایجاد شبکه‌های متعدد رادیو تلویزیونی فارسی زبان حمایت از اپوزیسیون (سفر فعالان جوان خارجی از کشورهای متحد با امریکا به ایران تحت عناوین جهانگرد که در صورت نیاز، به جنبش‌های مدنی و نافرمانی‌ها بپیوندند)، تسهیل فعالیت ان.جی.اُ امریکایی در ایران، دعوت فعالان جوان ایرانی به خارج برای شرکت در سمینارهای کوچک (این افراد باید از سوی مقامات امریکایی انتخاب شوند نه نهادهای ایرانی)، استفاده از سفارتخانه‌های کشورهای دیگر و به طور کلی تضعیف ستون‌های حمایتی حکومت ایران از جمله راهکارهای اجرای این استراتژی به شمار می‌آیند.  در حال حاضر و در قرن کنونی، با توجه به رخدادها و دگرگونی های سیاسی و اجتماعی پیش آمده در نقاط مختلف جهان با بهره گرفتن از شیوه تهدید نرم که یکی از انواع آن جنگ نرم است،کمتر صاحب نظری درباره نقش و تاثیر وسایل ارتباط جمعی در این تحولات تردید دارد. همچنین پژوهش های علمی نیز بر این نکته تاکید دارند که با گسترش فناوری های نوین ارتباطی، قرن بیست و یکم به ندرت شاهد جنگ سخت خواهد بود و با توجه به مزایای جنگ نرم، کشورها و دولت ها برای پیگیری اهداف و منافع خود در قالب های تازه به جنگ نرم و کاربرد حرفه ای رسانه ها رو آورده اند.

در میان این وسایل ارتباطی، ماهواره ها و کانال های رادیویی و تلویزیونی متنوع آنها از اهمیت ویژه ای برخوردارند.هر چند به نظر نمی رسد که ماهواره نسبت به دیگر رسانه ها، یک وسیله ارتباطی جدید باشد اما این پدیده خصوصیت ویژه ای دارد که آن را از سایر وسایل ارتباط جمعی جدا می سازد و آن پوشش جغرافیایی است.زمانی که جامعه بین المللی پس از اولین کنفرانس صلح لاهه در سال 1899 میلادی در اندیشه تنظیم قواعد و مقررات ناظر بر جنگ های سخت، وارد قرن بیستم شد، شاید کسی فکر نمی کرد که در اواخر همین قرن و اوایل قرن بیست ویکم، جنگ نرم به عنوان چالش و دغدغه ای برای کشورها مطرح شده و  مسائل مربوط به پخش اطلاعات بوسیله ماهواره ها، بمباران های نظامی را تحت شعاع خود قرار داده باشد.امروزه ارتباطات ماهواره ای جهانی و منطقه ای رشدی چشمگیر یافته، و بر محدوده گسترده ای از فعالیت ها، از ارتباطات تلفنی گرفته تا هواشناسی، ناوبری و سنجش از راه دور سایه افکنده است.اما آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است، ماهواره هایی هستند که برنامه های تلویزیونی را در سطح بین المللی پخش می کنند، و هر روز بر تعداد، سطح پوشش و کیفیت برنامه های ارسالی آنها افزوده می شود.

در واقع ، با پیشرفت هایی که در تسخیر فضای ماورای جو و استقرار ماهواره ها در گرداگرد زمین صورت گرفته است، به تدریج بشر خود را در محاصره تمام عیار امواجی ملاحظه کرد که بی توجه به تقسیم بندی های سیاسی به هر نقطه نفوذ می کنند و حاکمیت ملی را به هیچ می گیرند. (مقدمه،1381 ) به طوری که در حال حاضر هیچ ملتی را نمی توان در جهان پیدا کرد که تحت پوشش امواج ماهواره و برنامه های آن قرار  نگرفته باشد.

تعداد صفحه : 126

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.