مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه تعیین بهترین زمان نشاکاری گیاه استویا در شرایط اقلیمی اهواز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

عنوان:تعیین بهترین زمان نشاکاری گیاه استویا در شرایط اقلیمی اهواز

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول 3

مقدمه 3

1-1 ضرورت و اهمیت موضوع 3

1-2 فرضیه ­ها 7

1-3 اهداف پژوهش 7

فصل دوم 11

مروری بر پژوهش‌های انجام شده 11

2-1 نگاهی کلی به گیاه استویا 11

2-1-1 اهمیت تولید استویا 11

2-1-2 تاریخچه و خاستگاه 12

2-1-2-1 خصوصیات گیاهشناسی 12

2-2-1-2 پیشینه استفاده 13

2-1-3 ترکیبات موجود در گیاه 15

2-1-4 خواص دارویی 18

2-1-4-1 استویا و قند خون 18

2-1-4-2 استویا و کاهش وزن 19

2-1-4-3 استویا و کنترل میکروارگانیسم­ها 19

2-1-4-4 خواص آنتی اکسیدانی 19

2-1-4-5 بیماری دهان 19

2-1-5 شرایط اکولوژیکی 20

2-1-6 شرایط خاک 20

2-2 وضعیت مصرف کود شیمیایی در ایران 21

2-2-1 نیتروژن 21

2-2-2 نقش و تأثیر کود نیتروژن بر گیاهان دارویی 22

2-3 نیتروکسین 24

2-4 تاریخ کاشت 29

2-5 نتیجه ­گیری کلی 30

فصل سوم 33

مواد و روش‌ها 33

3-1 آزمایش مزرعه­ای 33

3-1-1 زمان و محل اجرای آزمایش 33

3-1-2 مشخصات اقلیمی محل آزمایش 33

3-1-3 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل آزمایش 34

3-2 روش اجرای آزمایش 35

3-2-1 طرح آزمایشی مورد استفاده و نقشه آزمایش 35

3-3 عملیات زراعی 37

3-3-1 آماده سازی زمین 37

3-3-2 کاشت 38

3-3-3 داشت 39

3-3-3-1 آبیاری 40

3-3-3-2 کوددهی 40

3-3-3-3 مبارزه با علف­های هرز 41

3-3-4 برداشت 41

3-4 پارامترهای مورد ارزیابی 41

3-4-1 صفات مرفولوژیک 41

3-4-2 خصوصیات کیفی 41

3-4-2-1 درصد نیتروژن برگ 41

3-4-2-2 اندازه ­گیری مقدار فسفر برگ 42

3-4-2-3 اندازه ­گیری مقدار عنصر روی برگ 44

3-4-2-4 اندازه ­گیری مقدار عنصر آهن برگ 44

3-4-2-5 اندازه‌گیری عدد کلروفیل برگ استویا 45

3-4-2-6 سنجش کلروفیل 45

3-4-2-7 عملکرد و اجزای عملکرد 46

3-4-2-8 اندازه گیری میزان استویوزاید برگ 46

فصل چهارم 51

نتایج و بحث 51

4-1 خصوصیات مرفولوژیک استویا 51

4-1-1 ارتفاع بوته 51

4-1-2 قطر ساقه 55

4-1-3 تعداد شاخه­ های فرعی در بوته 56

4-1-4 وزن تر بوته 58

4-1-5 وزن تر برگ 58

4-1-6 عملکرد وزن خشک 60

4-2 اندازه ­گیری خصوصیات کیفی 62

4-2-1 کلروفیلa ، b، کلروفیل کل و کارتنوئید 62

4-2-2 عدد کلروفیل (SPAD) برگ 67

4-2-3 عناصر غذایی برگ 69

4-2-3-1 مقدار فسفر برگ 69

4-2-3-2 مقدار نیتروژن برگ 71

4-2-3-3 مقدار آهن برگ 72

4-2-3-4 مقدار عنصر روی در برگ 73

4-2-4 مقدار استویوزاید در برگ 76

4-2-5 عملکرد قند استویوزاید 79

4-3 همبستگی بین صفات کمی استویا 81

4-4 همبستگی بین صفات کیفی استویا 81

فصل پنجم 87

نتیجه‌گیری کلی و پیشنهادها 87

5-1 نتیجهگیری کلی 87

5-2 پیشنهادها 88

منابع 91

 

 

 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان                                                                                                                   صفحه

جدول2-1 ساختارهای مشتق شده از استویوزید و چند ترکیب شیرین مربوط به آن 18

جدول 3-1 مشخصات آب و هوایی منطقۀ ملاثانی در سال اجرای آزمایش 34

جدول3-2 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک مزرعه آزمایشی 35

جدول4-1 خلاصه نتایج تجزیه واریانس صفات مرفولوژیک گیاه استویا 53

جدول 4-2 برش‏دهی اثر متقابل تاریخ نشاکاری و کود بر صفات مرفولوژیک استویا 57

جدول 4-3 برش‏دهی اثر متقابل تاریخ نشاکاری و کود بر عملکرد وزن خشک استویا 60

جدول4-5 برش‏دهی اثر متقابل تاریخ نشاکاری و کود در تیمارهای کود بر محتوای کلروفیل برگ 65

جدول4-7 برش‏دهی اثر متقابل تاریخ نشاکاری و کود در تیمارهای کود بر عناصر غذایی برگ استویا 75

جدول4-8 خلاصه نتایج تجزیه واریانس استویوزاید برگ و عملکرد قند گیاه استویا 77

جدول 4-9 برش‏دهی اثر متقابل تاریخ نشاکاری و کود بر درصد استویوزید و عملکرد قند برگ استویا 79

جدول4-10 همبستگی بین صفات کمی استویا 82

جدول 4-11 همبستگی بین صفات کیفی استویا 83

 

 

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

شکل 2-1 برگ خشک استویا 15

شکل2-2 بیوسنتز گلیکوزیدهای استویا 17

شکل 3-1 نقشه آزمایش 36

شکل 3-2 نمای شماتیک یک کرت آزمایشی 37

شکل 3-3 مراحل آماده سازی زمین 38

شکل 3-4 نهالچه­های گیاه استویا و نحوه اعمال تیمار کود نیتروکسین 39

شکل 3-5 آبیاری مزرعه استویا 40

شکل 3-6 اندازه ­گیری نیتروژن برگ 42

شکل 3-7 اندازه ­گیری فسفر برگ 43

نمودار 3-8 نمایش منحنی استاندارد و معادله­ خط محاسبه فسفر برگ 44

شکل 3-9 اندازه ­گیری محتوای کلروفیل برگ 46

شکل 3-10 دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) 47

شکل3-11 منحنی کالیبراسیون غلظت در برابر سطح زیر منحنی استویوزاید 48

شکل3-12 استاندارد استویوزید 48

نمودار 4-1 تأثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر ارتفاع بوته استویا 54

نمودار 4-2 تأثیر تاریخ­های مختلف نشاءکاری بر ارتفاع بوته استویا 54

نمودار 4-3 تأثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر قطر ساقه اصلی استویا 55

نمودار 4-4 تأثیر تاریخ­های مختلف نشاکاری بر قطر ساقه اصلی استویا 56

نمودار 4-5 اثر متقابل کود و تاریخ کاشت بر تعداد شاخه فرعی استویا 57

نمودار 4-6 اثر متقابل کود و تاریخ کاشت بر وزن تر بوته استویا 58

نمودار 4-7 اثر متقابل کود و تاریخ کاشت بر وزن تر برگ استویا 59

نمودار 4-8 اثر متقابل کود و تاریخ کاشت بر عملکرد وزن خشک استویا 61

نمودار 4-9 تأثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد وزن خشک استویا 61

نمودار 4-10 تأثیر تاریخ­های مختلف نشاکاری بر عملکرد وزن خشک استویا 62

نمودار 4-11 اثر متقابل کود و تاریخ کاشت بر میزان کلروفیل a برگ استویا 65

نمودار 4-12 اثر متقابل کود و تاریخ کاشت بر میزان کلروفیل b برگ استویا 66

نمودار 4-13 اثر متقابل کود و تاریخ کاشت بر میزان کارتنوئید برگ استویا 66

نمودار 4-14 اثر متقابل کود و تاریخ کاشت بر میزان کلروفیل کل برگ استویا 67

نمودار 4-15 تأثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر عدد کلروفیل (اسپد) برگ استویا 68

نمودار 4-16 تأثیر تاریخ­های مختلف نشاکاری بر عدد کلروفیل (اسپد) برگ استویا 68

نمودار 4-17 اثر متقابل کود و تاریخ کاشت بر مقدار فسفر برگ استویا 71

نمودار 4-18 اثر متقابل کود و تاریخ کاشت بر درصد نیتروژن برگ استویا 72

نمودار 4-19 اثر متقابل کود و تاریخ کاشت بر مقدار آهن برگ استویا 73

نمودار 4-20 اثر متقابل کود و تاریخ کاشت بر مقدار روی برگ استویا 74

نمودار 4-21 اثر متقابل کود و تاریخ کاشت بر درصد استویوزاید برگ استویا 77

نمودار 4-22 تأثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر درصد استویوزید برگ استویا 78

نمودار 4-23 تأثیر سطوح تاریخ نشاکاری بر درصد استویوزید برگ استویا 78

نمودار 4-24 اثر متقابل کود و تاریخ کاشت بر عملکرد قند برگ استویا 80

نمودار 4-25 تأثیر کودهای شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد قند برگ استویا 80

نمودار4-26 تأثیر سطوح تاریخ نشاکاری بر عملکرد قند برگ استویا 81

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

فصل اول
مقدمه

1-1 ضرورت و اهمیت موضوع

زندگی انسان­ها به­ طور مستقیم یا غیر مستقیم به گیاه وابسته است (مبین، 1374). گیاهان دارویی به­ دلیل دسترسی آسان و کم هزینه و مهم­تر از همه عدم ایجاد عوارض جانبی مورد توجه است. افزایش عطاری­ها و مغازه­های فروش گیاهان دارویی و رشد میزان مصرف گیاهان دارویی مبین این واقعیت است که ارزش گیاهان دارویی روز به روز در حال افزایش است (سرطاوی و غلامیان، 1383).

استفاده از گیاهان دارویی در قالب طب سنتی برای درمان بیماری­ها و مصارف دیگر در صنایع غذایی و بهداشتی از دیرباز مورد توجه بوده است، ولی در چند سال اخیر با گرایش مردم به استفاده از داروهایی با منشأ گیاهی به­ دلیل عوارض جانبی و سوء داروهای شیمیایی، توجه جهانیان به این بحث بیشتر شده است. از سوی دیگر، تأكید سازمان بهداشت جهانی در جایگزینی تدریجی مواد طبیعی به جای مواد شیمیایی موجب شده تا كشورهای مختلف جهان نسبت به سرمایه­ گذاری، برنامه­ ریزی كشت و تولید انبوه گیاهان دارویی در سطوح صنعتی و استفاده از آن در صنایع دارویی، بهداشتی و غذایی اقدام كنند (حسینی و همکاران، 1387).

در سال‎های اخیر به دنبال افزایش توجه عمومی نسبت به حفظ سلامتی و وزن متعادل بدن، تحقیقات بسیاری در خصوص استفاده از شیرین‏کننده‌ها و یافتن انواع جایگزین آن‏ها صورت گرفته است. در جریان این مطالعات منابع جدیدی برای تهیه این افزودنی‏های غذایی مطرح شده که یکی از مناسب‏ترین آن‏ها گیاه استویا می‏باشد (گلفر، 1389). رژیم­های غذایی پرکالری به همراه عدم فعالیت فیزیکی کافی می ­تواند منجر به افزایش وزن شده که در نهایت باعث بروز بیماری­هایی همچون چاقی، بیماری­های قلبی و عروقی، فشار خون، دیابت غیر وابسته به انسولین و غیره می­گردد (چاز[1]، 1979).

آگاهی مردم از این­که تغذیه مناسب می ­تواند در سلامتی افراد مؤثر باشد، موجب شده تا امروزه تولیدکنندگان مواد غذایی، محصولاتی با چربی، شکر، نمک کم و فیبر بیشتر تولید نمایند که این رژیم­های غذایی می ­تواند از بروز برخی از بیماری­ها جلوگیری کند ) لوئیس[2] و همکاران، 2007).

صنعت غذا به­ طور صنعتی از شكر به عنوان عامل شیرین كننده استفاده می­كند. هر چند، اندكی تقاضا برای شیرین کننده­ های دیگر افزایش یافته است اما شكر در واكنش مصرف كننده دارای برتری است در بازار شیرین كننده­های سنتزی به ­خوبی منابع طبیعی آن وجود دارد. افزودنی­های شیرین كننده­ باید به­ طور كامل در میزان مورد نیاز، غیرمسموم كننده، ارزش گرمایی كم، حرارت و pH پایدار باشد. در سال­های اخیر، به شیرین كننده­های دارای منبع طبیعی مستقر در استویا[3] توجه شایانی گردیده است كه دارای كیفیت­های مطلوب زیادی می­باشد ( کرامر و ایکان[4]، 1986؛ سهرابی بالسینی و همکاران، 1387).

استویا با نام علمی Stevia rebaudiana Bertoni، گونه‌ای چند‏ساله، بوته‌ای و کوتاه‏قد از خانواده‌ی Asteraceae (Compositae)، بومی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری غربی آمریکای شمالی تا آمریکای جنوبی است. به‏طور عمده در ارتفاعات 500-3000 متر در منطقه کوهستانی نیمه‏خشک رشد می‏کند (عسگری، 1390؛ ، کویاما[5] و همکاران، 2003).

استویوزاید[6] ماده مؤثره موجود در برگ استویا جز خانواده دی­ترپن است که این خانواده دارای خاصیت ضد‏میکروب، ضد‏حساسیت، ضد‏سرطان و ضد تومور می‎باشد. عصاره برگ این گیاه، دارای فنل‏ها و فلاونوئیدها است که دارای خاصیت آنتی‎اکسیدانی است و هم‎چنین این عصاره دارای خاصیت ضد‏قارچ، ضد‏التهاب، ضد‎ویروس و دارای خاصیت مهار‏کنندگی بر روی باکتری استرپتوکوکوس موتانس می‏باشد. سازمان دارو و غذا [7] (FDA) گلیکوزیدهای گیاه استویا را در سال 2008 به‏عنوان یک افزودنی سالم (GRAS) اعلام کرد (آقایی و همکاران، 1390؛ تا

  1. Chase
  2. Louis
  3. Stevia
  4. Cramer and Ikan
  5. 5. Koyama
  6. Stevioside
  7. 1. Food and Drugs Administration

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :56

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.