جغرافیا

دانلود پایان نامه تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری در شهر لاهیجان با تاکید بر جنبه های زیست محیطی با روش ماتریس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش : جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم

عنوان : تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری در شهر لاهیجان با تاکید بر جنبه های زیست محیطی با روش ماتریس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

گروه جغرافیای انسانی

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم

عنوان:

تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری در شهر لاهیجان با تاکید بر جنبه های

  زیست محیطی با روش ماتریس ICOLD

 

استاد راهنما:

دکتر بهمن رمضانی گورابی

استاد مشاور:

دکتر جلیل الدین سرور

 تابستان 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده1

مقدمه 2

فصل اول: كلیات تحقیق

 • بیان مسئله4
 • – ضرورت انجام تحقیق 5

1-3-  سوال تحقیق 5

1-4- فرضیات تحقیق5

1-5- اهداف تحقیق5

1-6- روش تحقیق 6

1-7- روش گردآوری اطلاعات 6

 • ابزار گردآوری اطلاعات6
 • روش تجزیه تحلیل داده ­ها6

1-10- سوابق تحقیق7

فصل دوم: مبانی نظری

2-1-گردشگری11

 • محیط زیست 12

2-3- پیامدهای توسعه گردشگری 13

2-4-  مزایای عمده صنعت توریسم 13

2-5- عوارض عمده صنعت توریسم  14

فصل سوم: مواد و روش­ها

 • موقعیت جغرافیایی استان گیلان17
 • موقعیت شهرستان لاهیجان18
 • ویژگی­های طبیعی شهرستان لاهیجان20

3-3-1- زمین شناسی20

3-3-2- وضع توپوگرافی و شیب 21

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

 • آب و هوا24

3-3-4- منابع آب و نحوه تأمین آب شهر28

3-3-5- جنس خاك  31

3-3-6- پوشش گیاهی31

 • ویژگی­های جمعیتی و اجتماعی 32

3-4-1- جمعیت 32

3-4-2- ساختار اقتصادی و اجتماعی33

3-4-3- ساختار صنعتی38

3-4-5- راه ­ها41

3-5- محلات شهر لاهیجان43

3-6- آثار تاریخی، موزه­ ها و اماكن مذهبی و گردشگری43

 • شیوه ارزیابی EIA و ماتریس ICOLD58
 • نقش ICOLD60
 • روش ICOLD61

فصل چهارم: یافته های تحقیق

 • تحلیل محیط اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی، بیولوژیكی و فیزیكی67
 • معیاردهی و عدددهی به فعالیت­ها و محیط­های اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی، بیولوژیكی و فیزیكی 98
 • تعداد اثرات مثبت و منفی فعالیت­ها و محیط­های سه گانه115

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات

 • نتیجه ­گیری119
 • راهكارها و پیشنهادات120

منابع121

چكیده انگلیسی122

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

جدول شماره 3-1 : وضع جوی شهرستان لاهیجان در سال 1382 24

جدول شماره 3-2 : وضع جوی شهرستان لاهیجان در سال 1386  25

جدول شماره 3-3 : وضع جوی شهرستان لاهیجان بر حسب ماه سال138227

جدول شماره 3-4 : وضع جوی شهرستان لاهیجان بر حسب ماه سال 138628

جدول شماره 3-5 : روند تغییرات جمعیت در سال های 1385-133532

جدول شماره 3-6 : دسته بندی گروه های عمده فعالیت در قالب بخش های سه گانه اقتصادی 38

جدول شماره 3-7 : طول راه های غیر روستایی و روستایی شهرستان لاهیجان به کیلومتر در سال 138742

جدول شماره 3-8 : معیارهای اثرات در روش آیکولد 83

جدول شماره 4-1 : فروش برق به تفکیک تعرفه های مختلف در استان و شهرستان در سال 138584

جدول شماره 4-2 : آمار بازدید کنندگان از موزه چای در طی سال های 1391-138890

جدول شماره 4-3 : ماتریس شناسایی اثرات اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی شهر لاهیجان 99

جدول شماره 4-4 : ماتریس شناسایی اثرات بیولوژیکی شهر لاهیجان 102

جدول شماره 4-5 : ماتریس شناسایی اثرات فیزیکی شهر لاهیجان 105

جدول شماره 4-6 : ماتریس عدد دهی شده اثرات اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی شهر لاهیجان 107

جدول شماره 4-7 : ماتریس عدد دهی شده اثرات بیولوژیکی شهر لاهیجان 110

جدول شماره 4-8 : ماتریس عدد دهی شده اثرات فیزیکی شهر لاهیجان 113

جدول شماره 4-9 : بیشترین اثرات مثبت ومنفی فعالیت های محیط اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی 115

جدول شماره 4-10 : بیشترین اثرات مثبت ومنفی پارامترهای  محیطی محیط اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی 115

جدول شماره 4-11: بیشترین اثرات مثبت و منفی فعالیت های محیط بیولوژیکی 116

جدول شماره 4-12 : بیشترین اثرات مثبت و منفی پارامترهای محیطی محیط بیولوژیکی 116

جدول شماره 4-13  : بیشترین اثرات مثبت و منفی فعالیت های محیط فیزیکی 116

جدول شماره 4 -14 : بیشترین اثرات مثبت و منفی پارامترهای محیطی محیط فیزیکی 117

جدول شماره 4-15 : مجموع تعداد اثرات مثبت و منفی محیط های سه گانه 117

 

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                                 صفحه

شکل شماره 3-1 : نقشه موقعیت شهرستان لاهیجان در استان گیلان 18

شکل شماره 3-2 : نقشه تقسیمات سیاسی شهرستان لاهیجان 20

شکل شماره 3-3 : نقشه جایگاه فضایی شهرستان لاهیجان نسبت بهم بادی ورودی و دسترسی ها 42

 

 

چکیده:

به دلیل افزایش جمعت و فشاری که به تبع آن بر منابع طبیعی و محیط زیست وارد می شود٬ گردشگری نیز می تواند اثرات مطلوب و نامطلوبی بر محیط زیست بر جای گذارد. شهر لاهیجان به دلیل اینکه یکی از توریست پذیر ترین شهرهای استان گیلان است و دارای پتانسیل های مطلوب طبیعی و انسان ساخت می باشد می تواند در گسترش توریست در استان موثر باشد. هدف از این تحقیق این است که پیامدهای زیست محیطی گردشگری در شهر لاهیجان است که با بهره گرفتن از مدل ICOLD انجام می شود. روش تحقیق ترکیبی توصیفی-تحلیلی و مدل ماتریس ICOLD است. نتایج نشان می دهد که آموزش گردشگران نقش مثبت و مهمی در كاهش اثرات منفی توسعه گردشگری دارد و نیز تردد خودروهای گردشگران بیشترین اثر منفی توسعه گردشگری است و نیز توسعه توریسم و درآمدزا بودن و اشتغال­زایی و كاهش بیكاری از پارامترهای مثبت محیطی و هزینه بر بودن و افزایش ترافیک بیشترین اثر منفی توسعه گردشگری است.

واژگان کلیدی: پیامدهای توسعه گردشگری٬ زیست محیطی٬ شهر لاهیجان٬ ماتریس ICOLD

 

مقدمه :

به دلیل اینکه شهر لاهیجان یکی از مهمترین شهرهای گردشگری استان گیلان می باشد و نقش مهمی در توسعه گردشگری استان به شمار می آید، از اینرو آگاهی از اثراتی که وروود و حضور گردشگر بر محیط طبیعی و انسان ساخت شهر می گذارد مهم می باشد. که اگر به اثرات حضور گردشگر و فعالیتهای انجام شده بر محیط های اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی و محیط بیولوژیکی و محیط فیزیکی همانگونه که در این تحقیق بررسی شده است، در ارتباط با هم مورد بررسی  و تحلیل قرار گیرند باعث می گردد که از اثرات مثبت ورود گردشگران به منطقه سود برده شود و از اثرات منفی آن کاسته شود.

پرسش اصلی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت این بوده که ورود و تردد گردشگران به شهر لاهیجان برای جوامع بومی مثبت است یا منفی؟

هدف اصلی از این تحقیق این بود که عوامل اثر گذار روی توسعه گردشگری با توجه به وضع موجود و امکانات در دسترس و فعالیت های انجام شده شناسایی شوند و همچنین پیامدهای زیست محیطی حضور گردشگران ارزیابی شود و نیز بتوان با شناسایی اثرات مثبت و منفی، در جهت کاهش اثرات منفی و تقویت آثار مثبت گردشگری به یک راهبرد عملی مناسب رسید.

آنچنانکه در کتب و مقاله های زیادی افراد زیادی سعی در شناسایی و تحلیل پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری در مناطق مختلف پرداخته اند و این شناسایی اثرات زیست محیطی را برای توسعه گردشگری و کاستن از اثرات منفی و تقویت آثار مثبت آن در جهت استفاده از گردشگری به عنوان یکی از راه های توسعه مهم دانسته اند.از جمله مسعود منوری که در کتاب ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های گردشگری و طبیعت گردی خود این اثرات را در دو سطح مرحله احداث تاسیسات و امکانات مورد نیاز گردشگری و  در سطح بهره برداری از این امکانات و خدمات نشان داده است. و یا اسماعیل کهرم که در کتاب اکوتوریسم خود به مواردی از پیامدهای مثبت و منفی گردشگری از لحاظ زیست محیطی اشاره کرده است. و یا ابتهال زندی که در مقاله ای با عنوان آثار و پیامدهای زیست محیطی توسعه گردشگری به اثرات توسعه گردشگری روی پارامترهای زیست محیطی تحقیق نموده است و …  . و به این دلایل است که بررسی اثرات و پیامدهای زیست محیطی گردشگری مهم و مورد نیاز توسعه پایدار توریسم در منطقه می باشد.

 

تعداد صفحه : 137

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.