جغرافیا

دانلود پایان نامه تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش مرکزی شهرستان رشت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :جغرافیا و برنامه­ ریزی روستایی

عنوان : تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش    مرکزی شهرستان رشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد

در رشته جغرافیا و برنامه­ ریزی روستایی

 

عنوان:

تحلیل پیامدهای صدور سند اماکن روستایی در بخش    مرکزی شهرستان رشت

 

 

استاد راهنما:

دکتر عیسی پوررمضان

 

استاد مشاور:

دکتر تیمور آمار

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1- 1. بیان مسئله. 4

1-2. اهمیت وضرورت تحقیق.. 5

1-3. اهداف… 6

1-4. سوالات تحقیق.. 6

1-5. فرضیه ها 7

1-6 . روش تحقیق و مراحل آن. 7

1-6-1 . روش تحقیق.. 7

1-6-2 . مراحل تحقیق.. 7

1-6-2 -1 . مرحله جمع آوری داده ها و اطلاعات… 7

1-6-2-2 . مرحله سازماندهی وطبقه بندی اطلاعات… 8

1-6-2-3 . مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات… 8

1-7 . جامعه آماری، حجم نمونه ومتغیرهای تحقیق.. 8

1-8 . پیشینه تحقیق.. 10

1-8-1. پیشینه تحقیق در زمینه تجارب جهانی.. 10

1-8-2. سابقه صدور سند در کشور. 12

1-9. محدوده مورد مطالعه. 14

10-10. محدودیت ها وتنگناهای تحقیق.. 14

1-11. واژه ها و مفاهیم. 15

فصل دوم: روش شناسی وتکنیک های تحقیق

2-1. توسعه روستایی.. 19

2-2. راهبردهای توسعه روستایی.. 21

2-3. اهدف و ضرورتهای توسعه روستایی.. 22

2-4. اهداف توسعه روستایی.. 26

2-5. سابقه صدور سند. 27

2-5-1. سابقه صدور سند در جهان. 27

2-5-2. صدور سند روستایی در ایران. 34

2-5-2-1. ملاحظات و مصوبات قانونی طرح صدور سند روستایی در ایران. 34

2-5-2- 2. نظام مدیریت و برنامه ریزی توسعه و عمران روستاهای کشور و اهداف آن. 36

2-6 . نظام مدیریت املاک روستایی کشور از روزگار باستان تا دوره معاصر. 37

2-7. بازتابها واثرات صدور سند. 41

2-7-1. اثرات اجتماعی – اقتصادی.. 41

2-7-2. اثرات كالبدی.. 41

2-7-3. اثرات مدیریتی – نهادی.. 41

فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی

3-1. ویژگیهای طبیعی.. 43

3-1-1. موقعیت جغرافیایی بخش مرکزی رشت… 43

3-1-2 .زمین شناسی.. 44

3-1-3. توپوگرافی.. 47

3-1-4. اقلیم. 49

3-1-4-1. طبقه بندی اقلیمی محدوده مورد مطالعه. 50

3-1-5 . پوشش ابری.. 50

3-1-6 . فشار وباد. 51

3-1-7 . منابع آب منطقه. 52

3-1-7-1. آب های سطحی.. 52

3-1-7-2. آبهای زیر زمینی.. 52

3-1-8 . خاک.. 55

3-1-9. پوشش گیاهی.. 57

3-2. ویژگیهای جمعیتی واجتماعی.. 59

3-2-1. پیشینه تاریخی محدوده مورد مطالعه. 59

3-2-2 . تعداد، توزیع و تراکم خانوار، جمعیت، بعد خانوار و تحولات آن………………………………. 61

3-2-3. ترکیب جنسی.. 60

3-2-4. ترکیب سنی.. 60

3-2-5. مهاجرت… 61

3-2-6. میزان سواد. 62

3-2-7. رشد جمعیتی.. 63

3-2-8. ویژگیهای اقتصادی.. 64

3-2-8-1. اشتغال. 64

3-2-8-2 . توزیع شغلی.. 65

فصل چهارم:  یافته‎های تحقیق

4-1. پیشینه محتوایی طرح صدور سند روستایی در ایران. 77

4-2. یافته های توصیفی.. 82

4-2-1 مشخصات فردی و عمومی پاسخگویان. 83

4-2-2. اثرات اقتصادی صدور سند روستایی.. 91

4-2-3 . بررسی اثرات اجتماعی صدور سند روستایی.. 105

4-2-4. بررسی اثرات کالبدی صدور سند روستایی.. 122

4-2-5. بررسی اثرات مدیریتی صدور سند روستایی(ویژه مدیر روستا) 129

4-3. یافته های تحلیلی.. 133

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. نتیجه گیری.. 139

5-2. پیشنهادها 139

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول 1-1 . روستاهای مشمول سند بخش مرکزی شهرستان رشت… 9

جدول 1-2. روستاهای نمونه مشمول سند بخش مرکزی شهرستان رشت… 10

جدول 3-1. تقسیمات سیاسی بخش مرکزی شهرستان  رشت… 43

جدول 3-2  ایستگاه های هواشناسی واقع در بخش مرکزی رشت… 49

جدول 3-3- متوسط باران –دما و رطوبت ایستگاه رشت… 50

جدول 3-4 .جمعیت، تعداد خانوار و بعد خانوار به تفکیک بخش و دهستان طی سالهای1375-1385-1390بخش مرکزی رشت… 60

جدول3-5 . ترکیب جنسی  محدوده مورد مطالعه. 60

جدول 3-6 جمعیت باسواد ودرصد باسوادی در بخش مرکزی شهرستان رشت… 63

جدول 3-7 جمعیت محدوده مورد مطالعه. 63

جدول 3-8 سطح زیر کشت –تولید وعملکرد درهکتار محصولات کشاورزی.. 67

جدول 3-9. سطح زیر کشت وتولید انواع محصولات باغی محدوده مورد مطالعه. 68

جدول 3-10. تعداد روستاهای دارای برق به تفکیک دهستان. 71

جدول 3-11. تعداد روستاهای دارای آب به تفکیک دهستان. 71

جدول 3-12. تعداد روستاهای برخوردار از مخابرات و ارتباطات به تفکیک دهستان در بخش مرکزی شهرستان رشت   71

جدول 3-13 تعداد  روستاها براساس نوع راه های ارتباطی به تفکیک دهستان. 72

جدول 3-14. تعداد، درصد و سرانه خدمات بهداشتی و درمانی بخش به تفکیک دهستان. 73

جدول 3-15. تعداد مراکز آموزشی در مقاطع مختلف بخش به تفکیک دهستان. 73

جدول 3-16. تعداد و درصد مراکز فرهنگی و مذهبی بخش به تفکیک دهستان. 74

جدول 3-17. تعداد، مراکز اداری بخش به تفکیک دهستان. 74

جدول 3-18. تعداد مراکز ورزشی بخش به تفکیک دهستان. 75

جدول 4-1 روند صدور سند اماكن روستایی استان گیلان به تفكیک شهرستان. 79

جدول 4-2 روند صدور سند اماكن روستایی شهرستان رشت… 80

جدول 4-3 روند صدور سند اماكن روستایی بخش مركزی شهرستان رشت… 82

جدول 4-4. تركیب پاسخگویان بر حسب جنس… 83

جدول 4-5. مشخصات جامعه آماری بر اساس سن افراد پاسخگو. 84

جدول 4-6. مشخصات جامعه آماری بر اساس تاهل افراد پاسخگو. 85

جدول 4-7. مشخصات جامعه آماری بر اساس بعد خانوار. 86

جدول 4-8. مشخصات و جامعه آماری براساس وضعیت سواد افراد پاسخگو. 87

جدول 4-9. مشخصات و جامعه آماری براساس میزان تحصیلات افراد پاسخگو. 88

جدول  4-10. مشخصات جامعه آماری براساس وضعییت  شغلی افراد پاسخگو. 88

جدول 4-11. مشخصات جامعه آماری براساس نوع  شغل افراد پاسخگو. 89

جدول 4-12. مشخصات جامعه آماری براساس محل تولد افراد پاسخگو. 90

جدول 4-13. مشخصات جامعه آماری براساس محل سکونت افراد پاسخگو. 90

جدول 4-14. میزان تاثیر صدور سند در ایجاد اشتغال. 92

جدول 4-15. میزان تاثیر صدور سند در افزایش درآمد روستاییان. 93

جدول 4-16. میزان تاثیر صدور سند در افزایش کارگاه های تولیدی.. 94

جدول 4-17. میزان تاثیر صدور سند در افزایش کارگاه های خدماتی.. 95

جدول 4-18. میزان تاثیر صدور سند در افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش خصوصی.. 96

جدول 4-19. میزان تاثیر صدور سند در استفاده از تسهیلات بانکی.. 98

جدول 4-20. میزان تاثیر صدور سند روستایی در جذب اعتبارات دولتی.. 99

جدول 4-21 میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش بهای زمین در داخل بافت روستا 100

جدول 4-22. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش بهای مسکن.. 101

جدول 4-23. میزان تاثیر صدور سند روستایی بر حجم گردش مالی(مبادله پول)در روستاها 102

جدول 4-24 تاثیر صدور سند روستایی در تغییر ارزش زمین از مصرفی به مبادلهای.. 103

جدول 4-25. تاثیر صدور سند روستایی بر رشد اقتصادی  وعمران وآبادی روستا 104

جدول 4-26. تاثیر صدور سند روستایی در افزایش روحیه همکاری و مشارکت روستاییان. 106

جدول 4-27. ارزیابی چگونگی پیگیری دهیار روستا در خصوص صدور سند روستایی.. 107

جدول 4-28. میزان نقش صدور سند روستایی درتسریع  رفع مشکلات ومعضلات روستاییان. 108

جدول4-29. میزان استفاده از نیروهای بومی محلی در مراحل صدور سند روستایی.. 109

جدول 4-30. تاثیر صدور سند روستایی در تقویت هویت اجتماعی روستاییان. 110

جدول4-31. میزان مشارکت اعضای شورای اسلامی روستادر مراحل صدور سند روستایی.. 111

جدول 4-32. میزان همکاری نهادها وادارات دولتی در مراحل صدور سند روستایی.. 112

جدول 4-33. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش رفاه اجتماعی.. 113

جدول 4-34. میزان تاثیر صدور سند درجلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر. 114

جدول 4-35. میزان تاثیر صدور سند روستایی در تحکیم روابط خویشاوندی.. 115

جدول 4-36. میزان تاثیر صدور سند روستایی در مهاجرت از شهر به روستا 116

جدول4 -37. میزان تاثیر صدور سند روستایی در مراجعه روستاییان به خویشاوندان جهت ضمانت ووثیقه. 117

جدول 4-38. میزان تأثیر صدور سند روستایی در مراجعه خویشاوندان  به نزد روستائیان جهت ضمانت ووثیقه 118

جدول 4-39 . میزان تاثیر صدور سند روستایی در فروش واحدهای روستایی.. 119

جدول 4-40. میزان تاثیر صدور سند روستایی در کاهش جرایم اختلافات ملکی درروستا 120

جدول 4-41. میزان تاثیر صدور سند روستایی در کاهش میزان طلاق به واسطه اختلافات ملکی درروستا 121

جدول 4-42. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش اجاره بها واحدهای مسکونی وتجاری.. 122

جدول 4-43. میزان تاثیرصدور سند روستایی در تغییرات کالبد. 123

جدول 4-44. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش کیفیت بنا 124

جدول 4-45. میزان تاثیر صدور سند روستایی در جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی.. 125

جدول4-46. میزان تاثیر صدور سند روستایی در احداث واحدهای مسکونی وتجاری.. 126

جدول4-47. میزان تاثیر صدور سند روستایی در ایجاد فضای سبز. 127

جدول 4-48. میزان تاثیر سند روستایی در افزایش سطح زیر بناء واحدهای مسکونی.. 128

جدول4-49. میزان تاثیر صدور سند روستایی در ایجاد محیطی مناسب جهت سکونت… 129

جدول 4-50. میزان تاثیرصدور سند در ثبت تعداد معاملات انجام شده درروستا 130

جدول 4-51. میزان تاثیرصدور سند در تهیه اطلاعات ملکی درروستا 131

جدول4-52. میزان تاثیرصدور سند در جلب اعتماد روستائیان به بنیاد مسکن.. 132

جدول 4-53. میزان تاثیرصدور سند در سرعت بخشیدن به اجرای طرح های عمرانی.. 133

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                          صفحه

شکل 2-1. تقسیم بندی دوره های مختلف نظام مدیریت روستایی کشور. 37

شکل 3-1 . نقشه موقعیت جغرافیایی بخش مرکزی شهرستان رشت… 44

شکل 3-2 . نقشه زمین شناسی بخش مرکزی شهرستان رشت… 46

شکل 3-3 . نقشه توپوگرافی بخش مرکزی رشت… 48

شکل 3-1 نمایی از آبندان عمومی در دهستان لاکان -روستای سقالکسار. 53

شکل 3-4 نقشه شبکه آب بخش مرکزی رشت… 54

شکل 3-6 نقشه پوشش گیاهی بخش مرکزی شهر رشت… 58

شکل 3-2- نمایی از باغات چای در دهستان لاکان –روستای نارنج کل.. 68

شکل 3-3- محصولات باغی در دهستان لاکان- روستای نارنج کل.. 69

شكل 4-1. درصد  تركیب پاسخگویان بر حسب جنس… 83

شکل 4-2. مشخصات جامعه آماری بر اساس سن افراد پاسخگو. 84

شکل 4-3. مشخصات جامعه آماری بر اساس تاهل افراد پاسخگو. 85

شکل 4-4. مشخصات جامعه آماری بر اساس بعد خانوار. 86

شکل 4-5. مشخصات و جامعه آماری براساس وضعیت سواد افراد پاسخگو. 87

شکل 4-6. مشخصات و جامعه آماری براساس میزان تحصیلات افراد پاسخگو. 88

شکل 4-7. مشخصات جامعه آماری براساس وضعییت  شغل افراد پاسخگو. 89

شکل 4-8. مشخصات جامعه آماری براساس نوع  شغل افراد پاسخگو. 89

شکل 4-9. مشخصات جامعه آماری براساس محل تولد افراد پاسخگو. 90

شکل 4-10. مشخصات جامعه آماری براساس محل سکونت افراد پاسخگو. 91

شکل 4-11. میزان تاثیر صدور سند در ایجاد اشتغال. 92

شکل 4-12. میزان تاثیر صدور سند در افزایش درآمد روستاییان. 93

شکل4-13. میزان تاثیر صدور سند در افزایش کارگاه های تولیدی.. 95

شکل 4-14. میزان تاثیر صدور سند در افزایش کارگاه های خدماتی.. 96

شکل  4-15. میزان تاثیر صدور سند در افزایش میزان سرمایه گذاری در بخش خصوصی.. 97

شکل 4-16. میزان تاثیر صدور سند در استفاده از تسهیلات بانکی.. 98

شکل 4-17. میزان تاثیر صدور سند روستایی در جذب اعتبارات دولتی.. 99

شکل 4-18. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش بهای زمین در داخل بافت روستا 100

شکل 4-19. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش بهای مسکن.. 101

شکل 4-20. میزان تاثیر صدور سند روستایی بر حجم گردش مالی(مبادله پول)در روستاها 102

شکل 4-21. تاثیر صدور سند روستایی در تغییر ارزش زمین از مصرفی به مبادلهای.. 104

شکل 4-22. تاثیر صدور سند روستایی بر رشد اقتصادی  وعمران وآبادی روستا 105

شکل 4-23. تاثیر صدور سند روستایی در افزایش روحیه همکاری و مشارکت روستاییان. 106

شکل 4-24. ارزیابی چگونگی پیگیری دهیار روستا در خصوص صدور سند روستایی.. 107

شکل 4-25. میزان نقش صدور سند روستایی درتسریع  رفع مشکلات ومعضلات روستائیان. 108

شکل 4-26. میزان استفاده از نیروهای بومی محلی در مراحل صدور سند روستایی.. 109

شکل 4-27. تاثیر صدور سند روستایی در تقویت هویت اجتماعی روستاییان. 110

شکل4-28. میزان مشارکت اعضای شورای اسلامی روستادر مراحل صدور سند روستایی.. 111

شکل4-29. میزان همکاری نهادها وادارات دولتی در مراحل صدور سند روستایی.. 112

شکل4-30. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش رفاه اجتماعی.. 113

شکل 4- 31. میزان تاثیر صدور سند درجلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهر. 114

شکل 4-32. میزان تاثیر صدور سند روستایی در تحکیم روابط خویشاوندی.. 115

شکل4-33. میزان تاثیر صدور سند روستایی در مهاجرت از شهر به روستا 116

شکل 4-34. میزان تاثیر صدور سند روستایی در مراجعه روستاییان به خویشاوندان جهت ضمانت ووثیقه. 117

شکل 4-35. میزان تاثیر صدور سند روستایی در مراجعه خویشاوندان  به نزد روستائیان جهت ضمانت ووثیقه 118

شکل 4-36. میزان تاثیر صدور سند روستایی در فروش واحدهای روستایی.. 119

شکل 4-37. میزان تاثیرصدور سند روستایی در کاهش جرایم اختلافات ملکی درروستا 120

شکل 4-38. میزان تاثیر صدور سند روستایی در کاهش میزان طلاق به واسطه اختلافات ملکی درروستا 121

شکل 4-39. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش اجاره بها واحدهای مسکونی وتجاری.. 122

شکل 4-40. میزان تاثیرصدور سند روستایی در تغییرات کالبدی.. 123

شکل 4-41. میزان تاثیر صدور سند روستایی در افزایش کیفیت بنا 124

شکل4-42. میزان تاثیر صدور سند روستایی در جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی.. 125

شکل 4-43. میزان تاثیر صدور سند روستایی در احداث واحدهای مسکونی وتجاری.. 126

شکل 4-44. میزان تاثیر صدور سند روستایی در ایجاد فضای سبز. 127

شکل4-45. میزان تاثیر سند روستایی در افزایش سطح زیر بناء واحدهای مسکونی.. 128

شکل 4-46. میزان تاثیر صدور سند روستایی در ایجاد محیطی مناسب جهت سکونت… 129

شکل 4-47. میزان تاثیرصدور سند در ثبت تعداد معاملات انجام شده درروستا 130

شکل 4-48 میزان تاثیرصدور سند در تهیه اطلاعات ملکی درروستا 131

شکل 4-49. میزان تاثیرصدور سند در جلب اعتماد روستائیان به بنیاد مسکن.. 132

شکل 4-50. میزان تاثیرصدور سند در سرعت بخشیدن به اجرای طرح های عمرانی.. 133چکیده

فضاهای روستایی بخشی از جوامع انسانی هستند و توسعه پایدار و یکپارچه ملی معطوف به توسعه پایدار در سطح منطقه­ای، شهری و روستایی است. در همین راستا برنامه دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی، عمران روستایی را یکی از اهداف خود قرار داده و برای رسیدن به آن یکی از راهکارهای اجرایی را صدور سند اماکن روستایی در نظر گرفته است. صدور سند بر اساس تقاضای جمعی روستاییان و برداشت نقشه تفكیكی روستا با مشخصات ثبتی، تحدید حدود و تعیین مالكیت قانونی املاك صورت می گیرد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و مبنای روش آن توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق شامل روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت است که طی سالهای 90-1375 اقدام به صدور سند برای آنها شده است که بر این اساس از مجموع روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت تعداد 20 روستا تاکنون از این مزیت برخوردار شده و با توجه به موضوع تحقیق، روستاهایی که از زمان صدور سند آنها حدود 5 سال گذشته انتخاب شده که شامل 10 روستا می­باشد. حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول استاندارد شده مورگان 375 پرسش­نامه تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی- سهمیه­ای توزیع آنها صورت گرفته است. متغیرهای تحقیق شامل صدور سند مالکیت به عنوان متغییر مستقل و اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و مدیریتی به عنوان متغیر وابسته می­باشند. همچنین در این پژوهش روایی پرسش­نامه از طریق نظر متخصصان و کارشناسان امر و پایایی پرسش­نامه با بهره گرفتن از آزمون آلفای کرونباخ در بخش اثرات اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و مدیریتی بدست آمده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که صدور سند اماکن روستاییاز نظر ساکنان مناطق روستایی در زمینه­ های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی موفق بوده و نتایج خوبی را بهمراه داشته است. این طرح هم چنین در برگیرنده مجموعه فعالیت­های حقوقی و فنی تهیه و تنظیم مدارك و نقشه‌های لازم جهت صدور اسناد اماكن روستایی است.

واژگان كلیدی:  مالکیت، سند، ثبت، مسکن روستایی، توسعه روستایی، بخش مرکزی، شهرستان رشت.

 

مقدمه

مالكیت زمین همواره یكی از مهمترین ابزار كسب قدرت در روستاهای ایران بوده است. تحولات اجتماعی- اقتصادی دهه 40 و 50 اگرچه سبب گردید تا ساختار مالكیت از بزرگ مالكی به خرده مالكی تغییر یابد ولی هنوز در كنار ارزش اقتصادی، ارزش اجتماعی – سیاسی زمین از جایگاهی ویژه در روستاها برخوردار است.

امروزه از نظر حقوقی مهمترین راه تثبیت مالكیت برخورداری از سند است. در كشور ما اگر چه توجه به تعیین مالكیت و صدور سند بطور رسمی سابقه‌ای 75 ساله دارد ولی جامعه روستایی از این حیث همانند سایر جوانب از جامعه شهری كشورعقب‌تر است بطوریكه تا سالهای اخیر صدورسند مالكیت مشاع برای روستاها سبب شده تا غالب اماكن روستایی از سند مالكیت رسمی بهره مند نباشند. این وضعیت نه تنها سبب كاهش تعلق روحی – روانی روستاییان به زادگاه‌شان (باتوجه به شكاف زندگی شهری و روستایی) شده است بلكه سطح برخورداری روستاییان از تسهیلات و. . . را كاهش داده است.

از اینرو توجه به تثبیت مالكیت و صدور سند قانونی جهت كاهش شكاف بین زندگی شهری و روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است. بطوریكه دولت جمهوری اسلامی از برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برنامه صدور سند اماكن روستایی را از طریق بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت و اسناد كشور در دستور كار خود قرار داده است.

باتوجه به طرح مساله انجام گرفته پایان نامه حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤالات ذیل است:

  1. ‌ضرورتها و اهداف صدور سند اماكن روستایی چیست؟
  2. برنامه صدور سند اماكن روستایی در كشور از چه روندها و گرایشهایی برخوردار است؟
  3. مهمترین چالشهای پیشروی برنامه صدور سند اماکن روستایی چیست؟
  4. اثرات اجتماعی – اقتصادی، كالبدی و مدیریتی – نهادی صدور سند بر روستاهای كشور کدامند؟

و بر این اساس به پنج فصل زیر تقسیم می گردد که شامل 75 جدول و 59 شکل می­باشد.

فصل اول :  کلیات تحقیق

فصل دوم : مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

فصل سوم : روش اجرای تحقیق، مواد و روش

فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پاسخ فرضیات می باشد.

تعداد صفحه : 157

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.