جغرافیا

دانلود پایان نامه تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

عنوان : تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: جغرافیا          گرایش: برنامه ریزی توریسم

 

عنوان:

تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان

 

استاد راهنما :

دکتر تیمور آمار 

 

سال تحصیلی 93-1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1بیان مسئله و ضرورت تحقیق.. 4

1-2 سوال تحقیق.. 5

1-3 اهداف تحقیق.. 5

1-4 فرضیه‌های تحقیق.. 5

1-5 قلمرو تحقیق.. 5

1-6 محدودیتهای تحقیق.. 7

1-7 واژه ها و مفاهیم. 7

فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1 مرور منابع و پیشینه تحقیق.. 10

2-2  ادبیات تحقیق.. 13

2-2-1 تقسیم بندی نظریات مربوط به گردشگری.. 13

2-2-2 تئوری ها و الگوهای تعیین کننده توسعه گردشگری.. 13

2-2-3 مراحل و فرایند های توسعه گردشگری براساس مدل باتلر. 15

2-2-4 رویکرد های متنوع درباره صنعت گردشگری.. 17

2-2-5 رویکردهای سازمانی در صنعت گردشگری.. 18

2-2-6 رویکردهای مدیریتی در توسعه صنعت گردشگری.. 20

2-3 امنیت و توریسم. 21

2-4 امنیت توریسم در ایران. 22

2-5 موانع اصلی توسعه جهانگردی در ایران. 23

2-6 آشنایی با مأموریت ها و وظایف معاونت راهنمایی و رانندگی.. 24

2-7 آشنایی با مأموریت ها و وظایف پلیس راه استان ها و شرح وظایف و مشاغل پاسگاه‎های درون شهری و برون شهری  26

2-8 وظایف فرمانده و پرسنل موجود در پاسگاه برون شهری.. 28

2-8-1 شرح وظایف فرمانده پاسگاه راهنمایی و رانندگی.. 28

2-8-2 شرح وظایف مسئول کنترل ترافیک و توزین.. 29

2-8-3 شرح وظایف مشترک رانندگان. 30

2-9 تجزیه و تحلیل وضعیت سازمان و وظایف راهور. 31

2-9-1 اداره كل امور فنى.. 33

2-9-2 اداره كل امور انتظامى.. 33

2-9-3 اداره كل امور عمومى.. 33

2-9-4 اداره كل امور حمل و نقل و خدمات… 34

فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش

3-1 مواد. 36

3-2 روشها 40

3-2-1 روش تحقیق.. 40

3-2-2 روش گردآوری اطلاعات… 40

3-2-3 ابزار گردآوری اطلاعات… 41

3-2-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 41

3-2-5 جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق.. 41

3-2-6 متغیر های تحقیق.. 43

3-3 ویژگیهای طبیعی.. 43

3-3-1 موقعیت… 43

3-3-2 زمین شناسی.. 45

3-3-3 توپوگرافی.. 45

3-3-3-1 نوار ساحلی.. 45

3-3-3-2 نواحی جلگه ای.. 46

3-3-3-3 نواحی کوهپایه ای.. 46

3-3-3-4 نواحی کوهستانی.. 46

3-3-3-5 نواحی کوهستانی ومراتع ییلاقی.. 46

3-3-4 اقلیم. 47

3-3-4-1 بارندگی ماهانه و سالانه. 47

3-3-4-2 دما 47

3-3-4-3 حداکثر و حداقل دما 47

3-3-4-4 رطوبت… 47

3-3-4-5 حداکثر و حداقل رطوبت… 48

3-3-5 منابع آب… 48

3-3-6 خاک.. 49

3-3-6-1 تیپ کوه ها 49

3-3-6-2 تیپ اراضی دشت های رسوبی.. 50

3-3-6-3 تیپ اراضی پست وشور. 51

3-3-6-4 تیپ اراضی شن های روان: 51

3-3-7 پوشش گیاهی.. 51

3-3-7-1 طبقه بندی پوشش جنگلی ناحیه غرب استان گیلان. 52

3-3-8 ویژگی های اجتماعی- جمعیتی.. 53

3-3-9 ویژگی های اقتصادی.. 54

3-3-10 نیروی انسانی و اشتغال. 54

3-3-10-1 شاغیلن بخش های خدمات و صنعت و کشاورزی.. 55

3-3-10-2 تعداد بهره برداران بخش کشاورزی.. 55

3-3-11 کشاورزی.. 55

3-3-12 صنایع. 55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها، یافته های تحقیق

4-1 جاذبه های گردشگری ناحیه مطالعاتی.. 57

4-1-1 جاذبه های گردشگری شهرستان انزلی.. 57

4-1-2 شهرستان شفت… 73

4-1-3 شهرستان ماسال. 78

4-1-4 شهرستان تالش… 84

4-1-5 شهرستان آستارا 94

4-1-6 جاذبه های گردشگری شهرستان صومعه سرا 106

4- 2 خصوصیات کمی و کیفی گردشگری.. 115

4- 3 خدمات و امکانات مرتبط با گردشگری در ناحیه مطالعاتی.. 130

4-4 پایگاه های گردشگری و اقامتگاه های گردشگران درغرب گیلان. 138

4-4-1 نام هتلهای شهرستان بندرانزلی.. 138

4-4-2  هتلها و اقامتگاه های شهرستان تالش… 144

4-4-3 شهرستان ماسال. 146

4-4-4 اماكن اقامتی و تفریحی  شهرستان رضوانشهر. 149

4-4-5 مراکز اقامتی شهرستان فومن.. 149

4-4-6 اقامتگاه شلمه جار سیاهمزگی شهرستان شفت… 150

4-4-7  مشخصات واحدهای پذیرایی و رستورانهای شهر صومعه سرا 150

4-5 پایگاه های راهنمایی رانندگی در ناحیه مطالعاتی.. 158

4-6 دامنه وحدود فعالیتهای راهنمایی ورانندگی.. 158

4-6-1 تناسب بین موقعیت و خدمات ارائه شده 159

4-7 ارزیابی عملکرد پایگاه های راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری.. 161

4-7-1 احساس امنیت و چگونگی آن از دید گردشگران. 161

4-7-2  چگونگی وضعیت امنیت گردشگری.. 162

4-7-3 نقش پلیس در امنیت گردشگری…………………………………………………………………………… 163

4-7-4  چگونگی وضعیت رعایت مقررات و قوانین راهنمایی رانندگی توسط ساکنین گیلان. 164

4-7-5 چگونگی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان. 165

4-7-6  میزان رضایت از پایگاه های راهنمایی رانندگی در حوزه غرب گیلان. 166

4-7-7 چگونگی برخورد پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان با شما 167

4-7-8 نقش پایگاه های راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری.. 168

4-7-9 میزان موافقت با طرح کنترل نامحسوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی.. 169

4-7-10 میزان افزایش پایگاه های راهنمایی رانندگی  و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر. 170

4-8 میزان تخلفات رانندگی.. 171

4-9 تعداد و پراکنش پایگاه های پلیس… 171

4-9-1 پایگاه پلیس راه در ملاسرا (فومنات) 172

4-9-2 توزیع زمانی خدمات پلیس راه 172

4-10 نقش امنیت در رونق گردشگری ناحیه مطالعاتی.. 172

4-10-1 میزان نقش ورود گردشگر در تخریب مناطق طبیعی و بکر. 174

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 بحث و نتیجه گیری.. 176

5-2 پاسخ فرضیه ها 179

5-3 پیشنهادات… 183

منابع و مآخذ. 184

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول 3-1 تقسیمات سیاسی شهرستان های مورد مطالعه به تفكیک بخش، دهستان و مساحت… 37

جدول 3-2 بارندگی ماهانه و سالانه ایستگاه های منتخب ( 1378-1388) 38

جدول 3-3 متوسط دمای ماهانه ایستگاه های منتخب( 1378-1388) 38

جدول 3-4 میانگین ماهانه  رطوبت در ایستگاه های منتخب (1378-1388) 39

جدول 3-5 تعداد و درصد جمعیت… 39

جدول 3-6 حداکثر تعداد  نمونه روش مورگان. 42

جدول 4-1 جاذبه های زیارتی – مذهبی شهرستان شفت… 77

جدول 4-2 نوع جنسیت پاسخ دهندگان. 115

جدول 4-3 گروه های سنی پاسخ دهندگان. 116

جدول 4-4 میزان تحصیلات پاسخ گویان. 117

جدول 4-5 تعدادافراد خانوار. 118

جدول 4-6 میزان درآمد ماهیانه. 119

جدول 4-7 دلیل انتخاب گیلان به عنوان مکان گردشگری.. 120

جدول 4-8 نقش عوامل  تاثیر گذار در اقامت گیلان. 121

جدول 4-9 مکان  اقامت گردشگران. 122

جدول 4-10 طول زمان اقامت به روز. 123

جدول 4- 11 چگونگی وضعیت دسترسی مناطق گردشگری در گیلان. 124

جدول 4- 12 میزان رضایت از سفر به گیلان. 125

جدول 4-13 مشکلات موجود در گردشگری حوزه غرب گیلان. 126

جدول 4-14 میزان ترغیب دوستان و بستگان برای سفر به این منطقه. 127

جدول 4-15 میزان ضعف های موجود در زمینه گردشگری حوزه غرب گیلان. 128

جدول 4-16 علت اصلی ضعف گردشگری در حوزه غرب گیلان. 129

جدول 4-17 برخورداری از آب لوله کشی در شهرستانهای مورد مطالعه. 131

جدول 4-18 برخورداری از گاز در شهرستانهای مورد مطالعه. 132

جدول 4-19 برخورداری از برق در شهرستانهای مورد مطالعه. 133

جدول 4-20 تعداد و نوع مراکز آموزشی شهرستان های مورد مطالعه. 134

جدول 4-21 برخورداری از خدمات فرهنگی ورزشی در شهرستانهای مورد مطالعه. 135

جدول 4-22 برخورداری از خدمات سیاسی و اداری در شهرستانهای مورد مطالعه. 136

جدول 4-23 برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستانهای مورد مطالعه. 137

جدول 4-24 گزارش آماری از ظرفیت ماهانه واحد های اقامتی استان گیلان (به تفكیک شهرستان) – سال 1391  154

جدول 4-25گزارش اقامت کنندگان در مراکز اقامتی ثابت و موقت غرب گیلان به تفکیک از( 25 اسفند تا 15 فرودین) 1393  155

جدول 4-26 درصد اشغال تخت مراکز اقامتی ثابت (تحت پوشش اداره کل ) 29 اسفند 1392 الی15 فروردین 1393  155

جدول 4-27 گزارش مقایسه ای اقامت كنندگان در مراكز اقامتی استان گیلان – نوروز 92 و 1393. 156

جدول 4-28گزارش آماری از گردشگران ورودی به واحدهای اقامتی(تحت پوشش اداره كل)استان گیلان طی سال 86-1391  156

جدول 4-29 گزارش آماری از گردشگران ورودی به واحد های اقامتی(تحت پوشش اداره كل)استان گیلان طی سال 86-1391  157

جدول 4-30 مناسب بودن مکانیابی پایگاه های راهنمایی رانندگی در گیلان. 159

جدول 4-31 مناسبت و کافی بودن  خدمات جاده ای.. 160

جدول 4-32 احساس امنیت از گردشگری در گیلان. 161

جدول 4-33 چگونگی وضعیت امنیت گردشگری.. 162

جدول 4-34 نقش و میزان توانایی پلیس راهنمایی و رانندگی حوزه غرب گیلان در امنیت گردشگران. 163

جدول 4-35 چگونگی وضعیت رعایت مقررات و قوانین راهنمایی رانندگی توسط ساکنین گیلان. 164

جدول 4-36 چگونگی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان…………………………… 165

جدول 4-37 میزان رضایت از پایگاه های راهنمایی رانندگی در حوزه غرب گیلان. 166

جدول 4-38 چگونگی برخورد پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان با شما 167

جدول 4-39 نقش پایگاه های راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری.. 168

جدول 4-40 میزان موافقت با طرح کنترل نامحسوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی.. 169

جدول 4-41 میزان افزایش پایگاه های راهنمایی رانندگی  و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر. 170

جدول 4-42 احساس امنیت در گردشگری و رونق این صنعت در گیلان. 173

جدول 4-43 میزان نقش ورود گردشگر در تخریب مناطق طبیعی و بکر. 174

جدول 5-1 میزان افزایش پایگاه های راهنمایی رانندگی  و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر. 179

جدول 5-2 نقش پایگاه های راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری.. 180

جدول 5-3 نقش و میزان توانایی پلیس راهنمایی و رانندگی حوزه غرب گیلان در امنیت گردشگران. 181

جدول 5-4 احساس امنیت در گردشگری و رونق این صنعت در گیلان. 182

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                          صفحه

نمودار 4-1 نوع جنسیت پاسخ دهندگان. 115

نمودار 4-2 گروه های سنی پاسخ دهندگان. 116

نمودار 4-3 میزان تحصیلات پاسخ گویان. 117

نمودار 4-4 تعدادافراد خانوار. 118

نمودار 4-5 میزان درآمد ماهیانه. 119

نمودار 4-6 دلیل انتخاب گیلان به عنوان مکان گردشگری.. 120

نمودار 4-7 نقش عوامل  تاثیر گذار در اقامت گیلان. 121

نمودار 4-8 مکان  اقامت گردشگران. 122

نمودار 4-9 طول زمان اقامت به روز. 123

نمودار 4- 10 چگونگی وضعیت دسترسی مناطق گردشگری در گیلان. 124

نمودار 4-11 میزان رضایت از سفر به گیلان. 125

نمودار 4-12 مشکلات موجود در گردشگری حوزه غرب گیلان. 126

نمودار 4-13 میزان ترغیب دوستان و بستگان برای سفر به این منطقه. 127

نمودار 4-14 میزان ضعف های موجود در زمینه گردشگری حوزه غرب گیلان. 128

نمودار 4-15 علت اصلی ضعف گردشگری در حوزه غرب گیلان. 129

نمودار 4-16 برخورداری از آب لوله کشی در شهرستانهای مورد مطالعه. 131

نمودر 4-17 برخورداری از گاز در شهرستانهای مورد مطالعه. 132

نمودار 4-18 برخورداری از برق در شهرستانهای مورد مطالعه. 133

نمودار 4-19 تعداد و نوع مراکز آموزشی شهرستان های مورد مطالعه. 135

نمودار 4-20 مناسب بودن مکانیابی پایگاه های راهنمایی رانندگی در گیلان. 159

نمودار 4-21 مناسبت و کافی بودن  خدمات جاده ای.. 160

نمودار 4-22 احساس امنیت از گردشگری در گیلان. 161

نمودار 4-23 چگونگی وضعیت امنیت گردشگری.. 162

نمودار 4-24 نقش و میزان توانایی پلیس راهنمایی و رانندگی حوزه غرب گیلان در امنیت گردشگران. 163

نمودار 4-25 چگونگی وضعیت رعایت مقررات و قوانین راهنمایی رانندگی توسط ساکنین گیلان. 164

نمودار 4-26 چگونگی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان. 165

نمودار 4-27 میزان رضایت از پایگاه های راهنمایی رانندگی در حوزه غرب گیلان. 166

نمودار 4-28 چگونگی برخورد پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان با شما……………….. 167

نمودار 4-29 نقش پایگاه های راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری.. 168

نمودار 4-30 میزان موافقت با طرح کنترل نامحسوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی.. 169

نمودار 4-31 میزان افزایش پایگاه های راهنمایی رانندگی  و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر. 170

نمودار 4-32 احساس امنیت در گردشگری و رونق این صنعت در گیلان. 173

نمودار 4-33 میزان نقش ورود گردشگر در تخریب مناطق طبیعی و بکر. 174

نمودار 5-1 میزان افزایش پایگاه های راهنمایی رانندگی  و تاثیرآن در افزایش تعداد گردشگر. 179

نمودار 5-2 نقش پایگاه های راهنمایی و رانندگی در امنیت گردشگری.. 180

نمودار 5-3 نقش و میزان توانایی پلیس راهنمایی و رانندگی حوزه غرب گیلان در امنیت گردشگران. 181

نمودار 5-4 احساس امنیت در گردشگری و رونق این صنعت در گیلان. 182

 

 

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                          صفحه

شکل 4-1 نمایی از پناهگاه حیات وحش سرخانکل.. 58

شکل 4-2 نمایی از بوستان بلوار ساحلی قدس… 59

شکل 4-3 نمایی از موج شکن های شرق و غرب جدید. 60

شکل 4-4 نمایی از مناره انزلی.. 61

شکل 4-5 نمایی از پل غازیان. 62

شکل 4-6 نمایی از ساحل انزلی.. 63

شکل 4-7  نمایی جزئیات کاخ میان پشته. 64

شکل 4-8 ارزش فراغتی و جهانگردی تالاب انزلی.. 65

شکل 4-9 منطقه آزاد بندر انزلی.. 65

شکل 4-10 نمایی از مناطق کوهستانی فومن.. 66

شکل 4-11 نمایی از ییلاق زودلَ سَر. 67

شکل 4-12 نمایی از ییلاق کوربار ماسوله. 68

شکل 4-13 نمایی از ییلاق اندره 68

شکل 4-14 نمایی از قلعه رودخان. 70

شکل 4-15 معماری ماسوله. 71

شکل 4-16 نمایی از آبشار لارچشمه. 72

شکل 4-17 نمایی از آبشار ماسوله. 73

عکس 4-18 نمایی از غار آویشو در شهرستان ماسال. 81

تصویر 4-19 نمایی از دهستان ییلاقی ارده واقع در شمال غرب شهرستان. 81

تصویر 4-20 آبشار ویسادارنمای بالا  وآبشار ویسادارنمای روبرو. 82

تصویر 4-21 نهالستان پیلمبرا در شهرستان رضوانشهر. 83

تصویر 4-22 پارک جنگلی گیسوم در جنگلهای گیسوم. 84

عکس 4-23 نمایی از منطقه سیاه داران شهرستان تالش… 85

عکس 4-24 نمایی از کاخ ییلاقی سردار امجد. 86

عکس 4-25 نمایی از مسجد تاریخی آق اولر. 86

عکس 4-26 نمایی از محوطه باستانی و ییلاق تول. 87

عکس 4-27 نمایی ازحمام قدیمی مریان. 88

عکس 4-28 نمایی ازمنطقه ییلاقی سوباتان شهرستان تالش… 89

عکس 4-29 نمایی از قلعه تاریخی ودیدنی صلصال. 90

عکس 4-30 نمایی از آبشار ورزان در شهرستان تالش… 91

عکس 4-31 نمایی ازآتشکده ایسپیه مزگت در شهرستان تالش… 92

عکس 4-32 نمایی از آبشار زمرد در شهرستان تالش… 93

عکس 4-33  نمایی از بقعه آقا سید علی کیا 94

عکس 4-34  نمایی از بقعه شیخ تاج‌الدین محمد خیوی.. 95

عکس 4-35 نمایی ازامامزاده ابراهیم وقاسم در شهرستان آستارا 96

عکس 4-36 نمایی از قلعه شیندان در شهرستان آستارا 97

عکس 4-37 نمایی از تالاب زیباو دیدنی آستارا 98

عکس 4-38 نمایی از استخر عباس آباد. 99

عکس 4-39 نمایی از آبگرم کوته کومه در شهرستان آستارا 100

عکس 4-40 نمایی از  آبشار لاتون. 101

عکس 4-41 نمایی از پرندگان موجود در باغ پرندگان آستارا 102

عکس 4-42 نمایی ازعجیب ترین درخت ایران در شهرستان آستارا 104

عکس 4-43 نمایی از گردنه حیران در شهرستان آستارا 105

عکس 4-44 نمایی ازمنطقه حفاظت شده حیات وحش آستارا 106

عکس 4-45 نمایی از پناهگاه حیات وحش سلکه. 108

عکس 4-46 نمایی از مناره گسگر در روستای مناره بازار. 109

عکس 4-47 نمایی از  بقعه ی پیر موذنان، صوفیان ده صومعه سرا 110

عکس 4-48 نمایی دور از محوطه تاریخی هفت دغنان. 112

عکس 4-49 نمایی از پل خشتی گوراب تولم. 112

عکس 4-50 نمایی از حمام قدیمی و تاریخی کسماء. 113

عکس 4-51 نمایی پارك ساحلی تولم شهر. 114

شکل 4-52 هتل دلفین انزلی.. 138

شکل 4-53 هتل جهانگردی نمونه انزلی.. 139

شکل 4-54 هتل سفید کنار. 139

شکل 4-55 هتل الماس بندر انزلی.. 140

شکل 4-56 هتل بین المللی اسپیناس… 142

شکل 4-57 هتل آپارتمان ایساتیس… 143

شکل 4-58 هتل ساحلی دریا 143

شکل 4-59 هتل جهانگردی.. 144

شکل 4-60 متل بین المللی سپیدار. 145

شکل 4-61 هتل لیوادر گیلان. 145

شکل 4-62 هتل کوهساری.. 146

شکل 4-63 دهکده توریستی ملل شاندرمن.. 147

شکل 4-64 هتل آرام گیلان. 150

شکل 4-65 هتل رستوران ابریشم. 151

شکل 4-66 رستوران ترنگ طلایی.. 152

شکل 4-67 نمایی از رستوران پرستو. 152

شکل 4-68 رستوران آفتاب… 153

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                                          صفحه

نقشه 1-1 موقعیت سیاسی غرب گیلان در استان و کشور. 6

نقشه 3-1 موقعیت اداری – سیاسی غرب گیلان. 44

چکیده

این تحقیق با بهره گرفتن از روش توصیفی-تحلیلی، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه‎ای، اسنادی  همراه با مشاهدات میدانی و استخراج پرسشنامه  به تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان پرداخته وهدف از این تحقیق  بررسی و شناخت امکانات و محدودیتهای پایگاه های انتظامی، بالابردن  و ارتقاء سطح فرهنگی جامعه، بررسی عوامل موثر در جذب و احساس امنیت در آنها و پیشنهاد جهت ارائه بهتر خدمات به گردشگران می باشد. پس از ارزیابی از پاسخ دهندگان نتایج به شرح زیر می باشد. 1/40 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که جاذبه های گردشگری بعنوان عامل تاثیر گذار درمحل اقامت گیلان نقش داشته، 7/43 درصد نزدیک بودن محل اقامت به راه های ارتباطی و 2/12 درصد امنیت محل اقامت را بیان نموده اند. بیش از 50 درصد پاسخ دهندگان مکانیابی پایگاه های راهنمایی رانندگی در گیلان را خیلی زیاد و زیاد بیان نموده وخدمات جاده ای را مناسب و کافی می دانند. 69 درصد پاسخ دهندگان از گردشگری در گیلان خیلی زیاد احساس امنیت می کنند و معتقدند وضعیت امنیت گردشگری را در غرب گیلان بسیارخوب وخوب بوده و نقش پایگاه های راهنمایی و رانندگی را در امنیت گردشگری  خیلی زیاد و زیاد می دانند و معتقدند که پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان خیلی زیاد توانسته در امنیت حوزه غرب نقش داشته باشدو از پایگاه های راهنمایی رانندگی دراین حوزه غرب رضایت خیلی زیادی دارند و رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی دراین حوزه را بسیارخوب می دانند. بیش از نیمی از پاسخ دهندگان با طرح کنترل نامحسوس توسط پلیس راهنمایی و رانندگی در حوزه غرب گیلان موافق بودند و معتقدند که نقش پایگاه های راهنمایی رانندگی در افزایش تعداد گردشگر خیلی زیاد می تواند موثر باشند و احساس امنیت در گردشگری می تواند باعث رونق این صنعت در گیلان گردد. همچنین علت اصلی ضعف گردشگری در این حوزه را عدم حمایت مسئولین بیان نموده و مشکلات موجود در گردشگری این حوزه را کمبود امکانات خدماتی و عدم رعایت بهداشت بیان نموده اند.

واژگان کلیدی: تحلیل، پایگاه های راهنمایی و رانندگی،  نقش، امنیت، گردشگری، حوزه غرب گیلان

مقدمه

یکی از شاخص های امنیت، توسعه گردشگری در کشور است که می تواند در قالب های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تجلی پیدا کند. همین طور وجود صنعت گردشگری در یک منطقه و تردد گردشگران در یک مقصد موجب به وجود آمدن امنیت می شود اما این قضیه همیشه صادق نیست، چون در برخی مواقع وجود پدیده گردشگری و رفت وآمد گردشگران باعث ناامنی شده است. با این وجود صنعت گردشگری و مقوله امنیت ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. یعنی اگر امنیت نباشد، صنعت گردشگری نیز عرض اندام نخواهد کرد. امنیت در معنای گسترده یکی از مهم ترین مسائلی است که در میزان تقاضای گردشگران خارجی برای سفر به ایران و هر کشور دیگر تاثیر گذار است. به این ترتیب امنیت داخلی وملی شاخص ترین عامل گسترش گردشگری در هر کشوری است که می خواهد خود را با مشخصات کشورهای پیشرو در امرتوریسم تطبیق دهد. اکنون کارشناسان گردشگری بر این باورند که رابطه امنیت ملی و گردشگری باید موردتوجه قرار گیرد به طوری که تعریف جدیدی از امنیت ملی درسایه حضور گردشگران خارجی و شناخت واقعیت های داخلی و انتقال آنها به خارج یک ابزار ضروری و لازم است. نقش و تاثیر صنعت جهانگردی در ترسیم امنیت ملی یک کشور چنان است که اکثریت کشورهای توسعه یافته با وجود دارابودن منابع کلان اقتصادی و درآمد، ترجیح می دهند روی صنعت توریسم متمرکز شوند. حضور مستقیم بازدیدکنندگان و گردشگران در یک کشور علاوه بر توسعه اقتصادی و تبادلات فرهنگی، آن کشور را به عنوان یک قطب امن گردشگری به جهانیان معرفی می کند. استان گیلا ن با دارابودن پتانسیل جغرافیایی از جمله دریا، ساحل، کوه و جنگل و سایر جاذبه های گردشگری همیشه مورد توجه گردشگران بوده و با ورود این مسافران یکی از سازمان های درگیر را می توان پلیس راهنمایی و رانندگی دانست که در صدد امنیت جان گردشگران می باشند. لذا این پایان نامه در تلاش است به  تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب پرداخته براین اساس به پنج فصل زیر تقسیم شده است.

فصل اول :  کلیات تحقیق

فصل دوم : مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

فصل سوم : روش اجرای تحقیق، مواد و روش

فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.

این تحقیق مشتمل بر جدول، نمودار،  نقشه و تصویر و مآخذ فارسی و لاتین و   صفحه می باشد.

1بیان مسئله

امنیت از عوامل تأثیر گذار در توسعه و ترویج توریسم و جهانگردی در یک کشور میباشد. امنیت اولین و اساسی ترین نیاز یک گردشگر محسوب میشود. آسایش، راحتی و امنیت از مسائل و عوامل است که میتواند انسان را به سوی گردشگری فرا خواند. توسعه صنعت گردشگری در یک کشور نشانگر ثبات امنیت ملی است و یک از علل رونق گردشگری در کشور توجه دولت به تامین امنیت گردشگری است (ارمغان، 1391، ص2).

امنیت مالی و جانی گردشگران به طور مستقیم برمیزان جذب گردشگر مؤثراست و فقدان آن توسعه گردشگری را ناممکن می سازد. ایران جزو ده کشور اول دنیا از نظر داشتن جاذبه های گردشگری است، اما به علت عدم برنامه ریزی و بی توجهی به این صنعت عظیم از کسب در آمدهای ناشی از آن بی بهره مانده است. استان گیلان با داشتن جاذبه های تاریخی، شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی از پتانسیل بالایی در جذب گردشگری برخوردار است. قابلیت دسترسی به خدمات و تسهیلات شهری یک معیار اساسی برای ارزیابی کیفیت زندگی در مناطق مسکونی محسوب می گردد. بنابراین ارزیابی، پتانسیل ومحدودیت های موجود در هر منطقه در خصوص خدمات وتسهیلات مورد نیاز، از اصول اولیه برنامه ریزی شهری است.

مناطق غربی گیلان  بعد از فروپاشی شوروی سابق و باز شدن مرزآستارا به کشور های همجوار و وجود منطقه آزاد تجاری و بخصوص به جهت دارا بودن خط ترانزیت رشت به آستارا  با موقعت جغرافیایی خاص این منطقه و همجواری سه ناحیه ساحلی، جلگه ای  و کوهستانی، و وجود جنگلهای گیسوم، شفارود و مناطق ییلاقی و دهکده های توریستی از جمله دوران و روشنده و غیره همیشه مورد توجه افراد زیادی بوده و این مناطق افرادزیادی را چه از داخل و چه از بیرون استان پذیرا می باشد. لذا امنیت  این گردشگران در این مناطق بسیار مهم بوده و یکی از نهادهایی که دراین ارتباط بسیار فعالیت می کند پایگاه های راهنمایی و رانندگی در این منطقه از غرب گیلان می باشد. با وجود این پایگاه ها و سایر ارگانهای نظامی هرروزه مشکلات متعددی بخصوص در ایام تعطیلات نوروزی و فصول گرم از جمله تابستان در این مناطق بوجود آورده که خود اثرات منفی در اذعان عمومی بوجود می آورد. با توجه به موارد فوق این تحقیق به بررسی و تحلیل پایگاه های راهنمایی و رانندگی و نقش آن در احساس امنیت گردشگری درحوزه غرب گیلان پرداخته و ارائه راهکار می نماید.

تعداد صفحه : 211

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.