جغرافیا

دانلود پایان نامه تحلیل معیارهای مکانی صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

عنوان : تحلیل معیارهای مکانی  صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

گروه جغرافیای انسانی

پایان‌نامه برایدریافت درجه كارشناسی ارشد(M.A)

در رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 

عنوان:

تحلیل معیارهای مکانی  صنایع روستایی شهرستان رشت با تاکید بر اثرات زیست محیطی

 

استاد راهنما :

دکتر نصرالله مولایی هشجین

 

شهریور 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول :کلیات تحقیق  ………………………………………………………. 3

1-1-طرح تحقیق ……………………………………………………………………………….. 4

1-1-1-بیان مسئله ……………………………………………………………………………… 4

1-1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………….. 5

1-1-3-اهداف تحقیق………………………………………………………………………….. 5

1-1-4- سوالهای تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 6

1-1-5- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 6

1-1-6- واژه ها و مفاهیم …………………………………………………………………………………………….. 6

1-2-مبانی نظری ……………………………………………………………………………….. 11

1-2-1-پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………….. 11

1-2-2- صنایع روستایی……………………………………………………………………….. 14

1-2- 3- تعاریف صنایع روستایی……………………………………………………………… 15

1-2-4-اهداف ایجاد صنایع روستایی…………………………………………………………. 17

1-2-5- نواحی صنعتی روستایی………………………………………………………………. 18

1-2-6- ضرورت ایجاد و طراحی صنایع روستایی…………………………………………… 19

1-2-7- منابع مالی صنایع روستایی…………………………………………………………… 22

1-2-7-1- روش تأمین سرمایه از طریق افزایش درآمد در نواحی روستایی……………….. 22

1-2-7-2- تأثیر افزایش پس انداز در سرمایه گذاری صنعتی نواحی روستایی……………. 23

1-2-7-3- روش تامین اعتبارات برای سرمایه گذاری صنعتی در نواحی روستایی………… 24

1-2-8- صنایع روستایی در کشورهای مختلف………………………………………………. 24

1-2-8-1-روش های برنامه ریزی صنایع روستایی در مالزی …………………………………………………….. 25

1-2-8-2- روش برنامه ریزی صنایع روستایی در اندونزی………………………………………………………. 26

1-2-8-3- روش برنامه ریزی صنایع روستایی در ژاپن………………………………………………………….. 26

1-2-8-4- روش برنامه ریزی صنایع روستایی در چین………………………………………………………….. 27

1-2-9- مکان یابی صنایع روستایی…………………………………………………………………………………. 28

1-2-10-دیدگاه ها و نظریه های موجود در ارتباط با اثرات صنعتی شدن مناطق روستایی………………… 29

1-2-10-1- نظریه تامبوتان……………………………………………………………………………………………. 29

1-2-10-2-نظریه آرتور لوییس……………………………………………………………………………………… 30

1-2-10-3-نظریه مید ولیدهلم……………………………………………………………………………………….. 30

1-2-11- دیدگاه های موجود  در ارتباط با چگونگی استقرار صنعت در مناطق روستایی:   ……………… 34

1-2-11-1- صنایع کوچک مقیاس:………………………………………………………………………………… 34

1-2-11-2-  جایگاه  صنعتی  شدن روستاها  در متون توسعه روستایی………………………………………. 36

1-2-11-2- 1- دیدگاه تاریخی…………………………………………………………………………………….. 36

1-2-11-2- 2- دیدگاه کارایی اقتصادی………………………………………………………………………….. 36

1-2-11-2- 3- دیدگاه صنعتی شدن از طریق  انقلاب سبز…………………………………………………….. 36

1-2-11-2- 4-  دیدگاه  الگوی تقاضا  و کشش پذیری کالاها………………………………………………. 37

1-2-11-2- 5- دیدگاه  اشتغال زایی……………………………………………………………………………….. 37

1-2-11-2- 6-  دیدگاه  بازار  آزاد  یا راهبرد تجاری………………………………………………………….. 37

1-2-11-2- 7- دیدگاه  جانشینی واردات…………………………………………………………………………. 37

1-2-12- مشکلات و تنگناهای ایجاد  نواحی صنعتی  روستایی……………………………………………….. 40

1-2-13- ضوابط و معیارهای استقرار صنایع……………………………………………………………………….. 41

 

فصل دوم: روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………….. 44

2-1- روش تحقیق و مراحل آن ……………………………………………………………………………………… 45

2-1-1- نوع روش تحقیق……………………………………………………………………………………………… 45

2-1-1-1- مراحل تحقیق………………………………………………………………………………………………. 45

2-1-1-1-1- مرحله  گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………. 45

2-1-1-1-2-مرحله سازماندهی و طبقه بندی اطلاعات بدست آمده…………………………………………… 45

2-1-2- روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………. 45

2-2- متغییرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 46

2-3- محدوده تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 46

2-4-  مقطع زمانی تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 48

2-5- روش شناسی تحقیق  …………………………………………………………………………………………… 48

فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی  تحقیق …………………………………………………….. 49

3-1- موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه ……………………………………………………………………. 50

3-2- ویژگی های طبیعی………………………………………………………………………………………………. 52

3-2-1- زمین شناسی ………………………………………………………………………………………………….. 52

3-2-2- توپوگرافی……………………………………………………………………………………………………… 55

3-2-3- اقلیم …………………………………………………………………………………………………………….. 56

3-2-4- منابع آب……………………………………………………………………………………………………….. 61

3-2-5- خاک…………………………………………………………………………………………………………… 62

3-2-6- پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………………………. 65

3-3- ویژگی های اجتماعی- جمعیتی………………………………………………………………………………. 66

3-3-1- تعداد و توزیع خانوار…………………………………………………………………………………………. 66

3-3-2- توزیع جمعیت…………………………………………………………………………………………………. 66

3-3-3- مهاجرت………………………………………………………………………………………………………… 66

3-3-4- زبان و مذهب………………………………………………………………………………………………….. 67

3-4- بررسی ویژگی های اقتصادی………………………………………………………………………………….. 72

3-4-1- کشاورزی ……………………………………………………………………………………………………… 67

3-4-1-1- زراعت………………………………………………………………………………………………………. 67

3-4-1-2- باغداری…………………………………………………………………………………………………….. 69

3-4-1-3- دامداری…………………………………………………………………………………………………….. 69

3-4-1-4- صید وصیادی………………………………………………………………………………………………. 70

3-4-1-5- جنگل و مرتع………………………………………………………………………………………………. 70

3-4-2- صنایع…………………………………………………………………………………………………………… 71

3-5- ویژگی فضایی – کالبدی………………………………………………………………………………………. 71

3-5-1- پیشینه تاریخی شهرستان رشت……………………………………………………………………………… 71

3-5-2- وجه تسمیه رشت……………………………………………………………………………………………… 72

3-5-3- خدمات زیر بنایی…………………………………………………………………………………………….. 72

3-5-3-1- راه های ارتباطی……………………………………………………………………………………………. 73

3-5-3-2- آب لوله کشی……………………………………………………………………………………………… 73

3-5-3-3- گاز لوله کشی……………………………………………………………………………………………… 73

3-5-3-4- برق…………………………………………………………………………………………………………… 73

3-5-3-5- مخابرات و ارتباطات……………………………………………………………………………………… 73

3-5-4- خدمات روبنایی………………………………………………………………………………………………. 74

3-5-4-1- آموزشی…………………………………………………………………………………………………….. 74

3-5-4-2- خدمات  بهداشتی درمانی……………………………………………………………………………….. 74

3-5-4-3- خدمات سیاسی اداری……………………………………………………………………………………. 74

3-5-4-4- خدمات مذهبی – فرهنگی………………………………………………………………………………. 74

3-5-4-5- خدمات ورزشی – تفریحی………………………………………………………………………… 75

3-5-4-6- بازرگانی –  خدمات…………………………………………………………………………………. 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق……………………………………………….. 76

4-1- یافته توصیفی …………………………………………………………………………………………………….. 77

4-1- 1- معیارهای استقرار صنایع……………………………………………………………………………………. 77

4-2-پراکندگی صنایع در سطح روستاهای شهرستان رشت ……………………………………………………. 79

4-3-بررسی واحد های صنایع در سطح شهرستان رشت…………………………………………………………. 81

4-3-1- سازگاری ……………………………………………………………………………………………………… 82

4-3-1-1- واحد های تولید کننده محصولات فلزی …………………………………………………………….. 82

4-3-1-2-واحد های تولید کننده فرآورده های بتنی…………………………………………………………….. 83

4-3-1-3-تولید کننده ی شیشه شور………………………………………………………………………………… 83

4-3-1-4- واحد تولید کننده ماشین آلات نان فانتزی…………………………………………………………… 83

4-3-1-5- کوره ذغال…………………………………………………………………………………………………. 83

4-3-1-6- تیرچه زنی………………………………………………………………………………………………….. 84

4-3-1-7- واحد های صنعتی تولید کننده مواد غذایی…………………………………………………………… 84

4-1-3 -8-  آسفالت گرم…………………………………………………………………………………………….. 85

4-1-3 -9- واحد های صنعتی بازیافت ضایعات پلاستیکی ……………………………………………………. 86

4-1-3 -10-برنجکوبی………………………………………………………………………………………………… 86

4-1-4- آسایش………………………………………………………………………………………………………… 89

4-1-4- 1- واحد های برنجکوبی……………………………………………………………………………………. 89

4-1-4- 2-  بازیافت ضایعات پلاستیکی ………………………………………………………………………….. 89

4-1-4- 2-1- آسفالت گرم………………………………………………………………………………………….. 90

4-1-4- 2-2- محصولات فلزی……………………………………………………………………………………… 90

4-1-4- 2-3- واحد های تولیدی مواد غذایی…………………………………………………………………….. 90

4-1-5- تیرچه زنی……………………………………………………………………………………………………… 92

4-1-6- کوره ذغال…………………………………………………………………………………………………….. 92

4-1-7- ماشین آلات نان فانتزی …………………………………………………………………………………….. 92

4-1-8- واحد تولید شیشه شور……………………………………………………………………………………….. 92

4-1-9- کارگاه تولید فرآورده های بتنی…………………………………………………………………………… 92

4-2- مطلوبیت…………………………………………………………………………………………………………… 94

4-3- کارایی…………………………………………………………………………………………………………….. 96

4-4- ایمنی………………………………………………………………………………………………………………. 96

4-4-1- وابستگی……………………………………………………………………………………………………….. 98

فصل پنجم :نتیجه گیری و آزمون فرضیه ها………………………………………………….. 100

5-1-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………… 101

5-2-پیشنهاد: ……………………………………………………………………………………………………………. 101

5-3-یافته های تحلیلی…………………………………………………………………………………………………. 102

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………… ….104

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول 1-1-  روند اثرات استقرار صنعت در مناطق  روستایی…………………………………………………… 33

جدول 3– 1 . تقسیمات جغرافیایی روستایی مورد مطالعه………………………………………………………….. 50

جدول 3- 2  مشخصات ایستگاه سینوپتیک شهر رشت…………………………………………………………….. 56

جدول 3- 3  بارندگی ماهانه ایستگاه رشت (میانگین 10 ساله )…………………………………………………… 57

جدول 3 – 4 رژیم دراز مدت دمای ماهانه ایستگاه رشت (میانگین 10 ساله )………………………………….. 59

جدول  3– 5  به در صد رطوبت نسبی در ایستگاه رشت (میانگین 10 ساله )…………………………………… 60

جدول 3-6- برآورد مهاجران وارد شده طی 10 سال گذشته به تفکیک نقاط شهری و روستایی-1385….. 66

جدول3-7- سطح زیر کشت ، تولید و عملکرد محصولات عمده زراعی در شهرستان سال 1392…………. 68

جدول3-8- سطح زیر کشت، تولید و عملکرد محصولات عمده دایمی در شهرستان سال 1392………….. 69

جدول 3-9- تعداد و انواع دام، طیور و تولیدات دامی در شهرستان رشت سال 1392………………………… 69

جدول 3-10- تولید عسل در شهرستان رشت در سال 1390………………………………………………………. 70

جدول 3-11- تولید پیله در شهرستان رشت توسط خانوارهای نوغاندار 1390………………………………… 70

جدول3-12- صنایع روستایی شهرستان رشت تا پایان سال 1385……………………………………………….. 71

جدول 4-1-پراکندگی صنایع در سطح شهرستان رشت……………………………………………………………. 79

جدول 4-2-طبقه بندی گروه واحدهای صنایع روستایی شهرستان رشت سال 1390…………………………. 80

جدول4-3- واحد های صنعتی روستاهای شهرستان رشت…………………………………………………………. 81

جدول4-4- بررسی سازگاری واحد های صنعتی (فلزی)…………………………………………………………… 82

جدول 4-5-واحد های صنعتی تولید کننده مواد غذایی……………………………………………………………. 84

جدول 4-6-صنایع روستایی تولید کننده آسفالت گرم…………………………………………………………….. 85

جدول 4-7-واحدهای صنعتی برنجکوبی……………………………………………………………………………… 86

جدول 4-8- میزان سازگاری در بین صنایع روستایی شهرستان رشت ………………………………………….. 88

جدول 4-9- بررسی آسایش واحد های برنجکوبی…………………………………………………………………. 89

جدول4-10- بررسی میزان آسایش تولیدات فلزی………………………………………………………………….. 90

جدول 4-11- بررسی میزان آسایش واحدهای صنعتی……………………………………………………………. 90

جدول 4-12- بررسی میزان آسایش در بین صنایع روستایی شهرستان رشت ………………………………… 93

جدول 4-13- بررسی میزان مطلوبیت در بین صنایع روستایی شهرستان رشت ……………………………….. 95

جدول 4-14- بررسی میزان ایمنی در بین صنایع روستایی شهرستان رشت …………………………………… 97

جدول 4-15- بررسی میزان وابستگی در بین صنایع روستایی شهرستان رشت ……………………………….. 99

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                  صفحه

نمودار شماره  3-1  بارندگی ماهانه ایستگاه رشت………………………………………………………………….. 58

نمودار شماره 3-2 بارندگی فصلی ایستگاه رشت…………………………………………………………………… 58

نمودار شماره  3- 3: رژیم دمای ماهیانه ایستگاه رشت ……………………………………………………………. 59

نمودار شماره  3 – 4: رژیم دمای فصلی ایستگاه رشت…………………………………………………………….. 60

نمودار 3-5:میانگین رطوبت نسبی به درصد در ایستگاه رشت…………………………………………………….. 61

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                                  صفحه

نقشه 2-1- محدوده مورد تحقیق……………………………………………………………………………………. 47

نقشه 3-1- موقعیت شهر رشت………………………………………………………………………………………. 51

شکل 3-2- نقشه زمین شناسی شهر رشت…………………………………………………………………………. 54

نقشه 3-3- خاک………………………………………………………………………………………………………. 64

 

 

فهرست عکس ها

عنوان                                                                                                  صفحه

عکس 4-1-نمایی از کارگاه تولید کننده ماشین آلات نان فانتزی…………………………………………… 83

عکس 4-2- نمایی از تیرچه زنی در کوچصفهان……………………………………………………………….. 84

عکس 4-3- نمایی از کارخانه آسفالت باهنر…………………………………………………………………….. 85

عکس 4-4- نمایی از کارخانه آسفالت چولاب…………………………………………………………………. 86

تصویر 4-5- کارخانه برنجکوبی دردهستان لاکان- روستای سقالکسار…………………………………….. 87

تصویر4-6- نمایی از کارخانه برنجکوبی در دهستان لاکان -روستای سقالکسار………………………….. 87

تصویر 4-7-محصولات باغی  در دهستان لاکان –روستای سقالکسار………………………………………. 91

تصویر 4-8- درختان انار در دهستان لاکان –روستای سلکی سر…………………………………………….. 91

عکس 4-9-زمینهای در دهستان لاکان –روستای سقالکسار…………………………………………………… 98

عکس 4-10-زمین زراعی در دهستان  پسیخان…………………………………………………………………… 98

 

چکیده

ایجاد صنایع یکی از راهبردهایی است که به توسعه روستاها کمک می کند  صنعتی شدن مناطق روستایی به عنوان شتاب دهنده ایجاد اشتغال پایدار و کار آمد ترین چاره ساز حل مشکل بیکاری روستا است نظریه صنعتی شدن و طرح ریزی مطلوب صنایع در مناطق روستایی به عنوان یک کاتالیزور در جهت ایجاد اشتغال پایدار و به عنوان آخرین چاره کار برای حل مشکل فقر مناطق هم اتبیک بالقوه در جهت حل مشکل بیکاری و عامل تسکین دهنده برای مناطق محروم روستایی به حساب می آید . پیامدهای استقرار متناسب صنایع روستایی در مناطق روستایی معتدل و مرطوب که هر روز از میزان زمینهای کشاورزی کاسته می شود راهکار مناسب محسوب می شود

بنابر این با توجه به اهمیتی که صنایع روستایی دارد باید در در ایجاد آن نهایت دقت اعمال ایجاد گردد

این پایان نامه با روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است  هدف آن بررسی معیارهای مکانی ایجاد صنایع روستایی می باشد  شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه ای بوده و نتایج حاصل از مطالعات میدانی نشان می دهد که در سطح روستاها 25 درصد از صنایع در  روستا از لحاظ سازگاری و مطلوبیت و ایمنی کارایی لازم را دارند و بقیه صنایع ناسازگار می باشند

واژگان کلیدی: صنایع روستایی ، معیارهای مکانی ، زیست محیطی ، شهرستان رشت

 

 

مقدمه :

فعالیت كشاورزی در برنامه توسعه اقتصادی كشور و به استناد اصل سوم قانون اساسی هدف اصلی از احداث صنایع در روستاها  فراهم كردن زمینه ایجاد روستاهای فعال و پر رونق با محوریت تولیدات كشاورزی و دامی تا سر حد خود كفایی در محصولات اساسی كشور می باشد ، رسیدن به این اهداف علاوه بر ایجاد خود اتكافی صنعتی، به اقتصاد غیر فعال مناطق روستایی نیز یک حالت پویا داده جامعه روستایی رامتوازن و هماهنگ با جامعه شهری و به عنوان بخشی از اجزاء اصلی كالبد اقتصادی كشور فعال و پیشرفته خواهد نمود . کشورهای صنعتی پیشرفته یا در حال توسعه ،صنایع روستایی خود را با نیازهای بازار تطبیق داده اند.ژاپن  بخشی از صنایع مدرن خود را به صورت صنایع خانگی به نقاط روستایی انتقال داده است و کشورهای چین،تایوان واندونزی نیز به همین صورت صنایع خود رابا توجه به نیازهای اساسی همه مردم جهان در همه سنین منطبق کرده اند که طبعا یکی از دلایل توسعه جوامع  وپایداری  نسبی جمعیت روستایی آنان همین شیوه توجه به صنایع روستایی است (ابری ،1380،243-242).

این پژوهش در پنج فصل  تهیه و تدوین شده که شامل:

فصل اول ،شامل طرح تحقیق است که در این فصل به مواردی از قبیل طرح مساله و ضرورت تحقیق،اهداف تحقیق و… پرداخته شده، فصل دوم،مبانی نظری ،روش شناسی وتکنیک های تحقیق ،در فصل سوم به  ویژگیهای جغرافیایی محدوده مورد مطالعه،فصل چهارم به تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق و نهایتا درفصل پنجم به ارزیابی فرضیه ها،نتیجه گیری وراهکارهای پیشنهادی پرداخته شده است.

 

تعداد صفحه : 126

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.