جغرافیا

دانلود پایان نامه تحلیلی بر الگوهای مکانیابی ایستگاهای مترو شهری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

عنوان : تحلیلی بر الگوهای مکانیابی ایستگاهای مترو شهری

دانشکده پردیس بین المللی ارس

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان فارسی :

تحلیلی بر الگوهای مکانیابی ایستگاهای مترو شهری

مطالعه موردی شهر تبریز

عنوان انگلیسی :

An analysis on the locational patterns of metro terminals in urban areas

Case study of Tabriz city The

استاد راهنما :

دکترمحمد رضا پورمحمدی

 

 

استاد مشاور :

دکتر میرستار صدرموسوی

آذر ماه 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

 

فصل اول: طرح تحقیق

 

الف) مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

ب) بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

د) اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 3

ر) پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

ز) اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….   6

س) سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………6

ش) فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

ص)روش تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

ط)روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………..7

ظ ) نتایج مورد انتظار………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

ک) برنامه زمانبندی انجام پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………..8

 

فصل دوم : تعاریف و مبانی و مفاهیم نظری تحقیق

 

فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

2-2- تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………………….9

2-2-1- تعریف سیستم حمل و  نقل شهری……………………………………………………………………………………………9

2-2- 2- انواع سیستم های حمل و نقل عمومی شهری………………………………………………………………………10

الف) مترو……………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

ب) قطار سبك شهری………………………………………………………………………………………………………………………..10

ج) منوریل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

د) تراموا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

ه) اتوبوس…………………………………………………………………………………………………………………………………………12

و) تاكسی و خودروهای شخصی………………………………………………………………………………………………………….13

2-2-3- تعریف پایانه ها و ارتباط با  سیستم حمل و نقل شهری………………………………………………………….13

الف) مشخصات پایانه……………………………………………………………………………………………………………………………..14

ب)  عوامل ساخت پایانه ها………………………………………………………………………………………………………………….14

2-2-4- انواع پایانه ها ازنظر مقیاس…………………………………………………………………………………………………………15

2-2-5- انواع پایانه ها……………………………………………………………………………………………………………………………….15

2-2-6- عملکرد پایانه ها…………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-2-7- وظایف پایانه ها…………………………………………………………………………………………………………………………..17

2-2-8- مفهوم ایستگاه پایانه ای مترو و فضای جمعی آن…………………………………………………………………..17

الف) فضای تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………………………..19

ب) فضاهای فرصت یا مکث……………………………………………………………………………………………………………….19

ج) فضاهای حرکتی…………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-2-9- مفهوم فضای عمومی و ابعاد اجتماعی آن………………………………………………………………………………21

2-3- رویکردهای نظری………………………………………………………………………………………………………………………  24

2-3- دیدگاه های نظری حمل و نقل درون شهری………………………………………………………………………………24

2-3-1- نظریه های حمل و نقل شهری تا دهه 1910 ………………………………………………………………………24

2-3-2-  نظریه های حمل و نقل شهری از 1920 تا 1970………………………………………………………………26

2-3-3-  نظریه های حمل و نقل شهری از 1980 تا كنون………………………………………………………………..28

2-4-  مدل ها و روش های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….30

2-4-1- بررسی الگوهای توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی…………………………………………………………….30

2-4-2- توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی……………………………………………………………………………………….30

2-4-3- سیاست ها و اصول کلی توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی……………………………………………..31

2-5- مکانیابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………33

2-5-1- معیارهای مکانیابی……………………………………………………………………………………………………………………..33

2-5-2- مکانیابی ایستگاه های مترو………………………………………………………………………………………………………34

2-5-3- انواع ایستگاه های مترو و مکانیابی نقاط ……………………………………………………………………………….35

الف) ایستگا ه های انتهایی……………………………………………………………………………………………………………….35

ب) ایستگاه های اجباری………………………………………………………………………………………………………………..35

ج) ایستگاه های میانی……………………………………………………………………………………………………………………35

2-6- اصول و برنامه ریزی درونی پایانه……………………………………………………………………………………………… 36

الف) اصل جامعیت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

ب) اصل سازگاری فضاها ، فعالیت ها و همجواری درونی……………………………………………………………….36

ج) اصل ایمنی……………………………………………………………………………………………………………………………………36

د) اصل امنیت…………………………………………………………………………………………………………………………………..36

ه) اصل دسترسی آسان…………………………………………………………………………………………………………………….36

و) اصل تمرکز……………………………………………………………………………………………………………………………………36

ی) خوانایی فضاهای پایانه…………………………………………………………………………………………………………………..36

ن) سازگاری فعالیت پایانه با کاربری های اطراف………………………………………………………………………………36

2-7-  تجارب جهانی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-7-1- معرفی پروژه های موفق مترو در جهان……………………………………………………………………………………37

الف) متروی کوپنهاگ…………………………………………………………………………………………………………………………….37

ب) متروی برلین………………………………………………………………………………………………………………………………….37

پ) ام تی آر هنگ کنگ چین…………………………………………………………………………………………………………..38

ث) متروی نیویورک آمریکا…………………………………………………………………………………………………………………39

ج) متروی پاریس پاریس – فرانسه…………………………………………………………………………………………………….40

م) متروی لندن – انگلستان ………………………………………………………………………………………………………………41

ن) متروی مسکو – روسیه………………………………………………………………………………………………………………….41

و)متروی دبی……………………………………………………………………………………………………………………………………….44

ه) ایستگاه های مختلف استکهلم سوئد …………………………………………………………………………………………..44

ی) ایستگاه بلوار فورموسا ـ کائوسیونگ، تایوان……………………………………………………………………………….. 46

2-7-2- ابعاد اجتماعی در تجارب جهانی موفق………………………………………………………………………………………46

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….47

 

فصل سوم : بررسی و شناخت وضع موجود

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………50

3-1- ویژگیهای عمومی شهر تبریز………………………………………………………………………………………………………….50

3-2-  مطالعات جغرافیایی شهر تبریز………………………………………………………………………………………………………52

الف) توپوگرافی…………………………………………………………………………………………………………………………………….52

ب)  هیدرولوژی…………………………………………………………………………………………………………………………………52

ج)  مورفولوژی………………………………………………………………………………………………………………………………….52

3-3-  اقلیم………………………………………………………………………………………………………………………………………………52

3-4- جغرافیای سیاسی شهر تبریز………………………………………………………………………………………………………..58

3-5- ویژگیهای تاریخی تبریز…………………………………………………………………………………………………………………58

3-6- ویژگیهای فرهنگی _ اجتماعی  شهر تبریز……………………………………………………………………………….59

3-7- ویژگی‌های جمعیتی و نیروی انسانی شهر تبریز………………………………………………………………………60

3-8- ویژگی‌های اقتصادی منطقه…………………………………………………………………………………………………………60

3-9- ویژگی‌های كالبدی شهر تبریز…………………………………………………………………………………………………….63

3-10- مطالعات زیست‌محیطی……………………………………………………………………………………………………………..65

الف) آلودگی هوا………………………………………………………………………………………………………………………………..65

ب)  آلودگی خاك…………………………………………………………………………………………………………………………….66

ج) آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی……………………………………………………………………………………………..66

3-11- تاسیسات شهری تبریز…………………………………………………………………………………………………………………66

الف) بررسی وضعیت شبكه و تاسیسات آب و فاضلاب شهر تبریز…………………………………………………..67

ب) مشخصات برق تبریز و نیروگاه های آن………………………………………………………………………………………..67

ج) مخابرات…………………………………………………………………………………………………………………………………………..68

د)  مشخصات و بررسی وضعیت گاز طبیعی در شهر تبریز……………………………………………………………..68

3-12- مطالعات شهرسازی و معماری……………………………………………………………………………………………………..69

3-13- شبكه راه های منطقه…………………………………………………………………………………………………………………….69

3-14- شبکه ارتباطی_شبکه معابر………………………………………………………………………………………………………….69

3-15- حمل و نقل همگانی……………………………………………………………………………………………………………………..72

3-16- زمینه مطالعات سیستم حمل و نقل سریع همگانی تبریز…………………………………………………………75

3-17- سابقه واگن اسبی در تبریز…………………………………………………………………………………………………………..77

3-18- مترو و قطار شهری……………………………………………………………………………………………………………………….77

الف) نقشه مترو شهر تبریز و بررسی خطوط قطار شهری تبریز……………………………………………………….78

ب) ایستگاه های خط یک قطار شهری تبریز…………………………………………………………………………………..80

3-19-  تجهیزات سازمان قطار شهری تبریز…………………………………………………………………………………………81

3-20- معرفی دپو و پارکینگهای خط1 قطارشهری تبریز…………………………………………………………………….82

الف ) پایانه ائل گولی…………………………………………………………………………………………………………………………….82

ب ) پایانه لاله……………………………………………………………………………………………………………………………………….83

3-21 – ناوگان قطار شهری تبریز…………………………………………………………………………………………………………….83

3-22 – معرفی ایستگاه های خط یک……………………………………………………………………………………………………..84

 

فصل چهارم : الگوهای تحلیلی و ارزیابی ایستگاه ها

 

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………89

4-2 – تعیین عوامل و متغییرها……………………………………………………………………………………………………………….89

4-2-1- عوامل موثر درارزیابی ایستگاه ها……………………………………………………………………………………………….89

4-2-2- تعریف عوامل موثر درارزیابی…………………………………………………………………………………………………… 90

4-2-3- متغیرهای عوامل موثر در مکانیابی ایستگاه ها………………………………………………………………………..90

4-2-4- متغییرهای بررسی……………………………………………………………………………………………………………………..90

4-3- شاخص های انتخاب شده……………………………………………………………………………………………………………..95

4-4- پرسشنامه شاخص های انتخاب شده……………………………………………………………………………………………97

4-5- روش AHP………………………………………………………………………………………………………………………………….101

4-5-1- ایجاد ماتریس مقایسه دو تایی……………………………………………………………………………………………….101

4-5-2- محاسبه وزن های معیار…………………………………………………………………………………………………………..102

4-5-3- وزن دهی گزینه ها………………………………………………………………………………………………………………….102

4-5-4- تخمین نسبت توافق………………………………………………………………………………………………………………..103

4-6- تحلیل فرایند سلسله مراتبی AHP برای ایستگاه یک از فاز یک قطار شهری تبریز……………..103

4-6-1- ماتریس مقایسه دو تایی معیارهای بکار رفته در شاخص های کالبدی، زیست محیطی، اجتماعی- فرهنگی و نظم و ایمنی ایستگاه یک  تا هفت…………………………………………………………………..103

4-6-2- بررسی سازگاری در قضاوتها…………………………………………………………………………………………………….103

4-7- نتیجه گیری تجزیه و تحلیل ایستگاه ها با روش Ahp…………………………………………………………….136

4-8- نقشه کاربری اراضی در ایستگاه های فاز یک خط یک………………………………………………………………142

4-8-1- نوع کاربری ها، مساحت کاربری ها و درصد سطح اشغال شده هر کاربری در ایستگاه های فاز یک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..143

4-9- نتایج بررسی کاربری اراضی در هفت ایستگاه اول از فاز اول خط یک مترو شهری تبریز…..143    الف) نتایج بررسی کاربری اراضی در ایستگاه های شماره یک و دو از فاز اول خط یک مترو شهری تبریز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 143

ب)نتایج بررسی کاربری اراضی در ایستگاه های شماره سه وچهار از فاز اول خط یک مترو شهری تبریز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………146

ج) نتایج بررسی کاربری اراضی در ایستگاه های شماره پنج، شش وهفت از فاز اول خط یک مترو شهری تبریز…………………………………………………………………………………………………………………………………………….148

4-10- سازگاری کاربری ها , نقشه سازگاری کاربری های  ایستگاه ها…………………………………………..151

 

فصل پنجم : آزمون فرضیه ها ، نتیجه گیری و پیشنهادها

 

1-5-  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….156

5-2- آزمون فرضیه ­ها……………………………………………………………………………………………………………………………156

  • فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………157
  • فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………157
  • فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………….158

5-3- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….159

5-4-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………161

) مقدمه :

رشد روز افزون جمعیت و بالا رفتن نرخ مالکیت سواری و افزایش جریان ترافیک شهری باعث ایجاد مشکلات در امر جابه جایی مسافران شده است. یکی از مهمترین عناصر شهری ، سیستمهای حمل و نقل عمومی شهرها است. از طرفی حمل و نقل عمومی و جابه جایی مسافران به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه شهری نام برده میشوند. بهره برداری مطلوب از یک سیستم حمل ونقل در گرو شناسایی آن سیستم و خصوصیات آن است. اولین گام مهم و ضروری در شناسایی سیستم حمل و نقل عمومی یک شهر شناسایی محل استقرار پایانه ها است.کارایی سیستم حمل و نقل عمومی یک شهر بستگی به مکانهایی است که پایانه ها در آن مکانها به وجود آمده اند. انجام مطالعات تحلیلی قبل از استفاده و بهره برداری از سیستم حمل و نقل شهری لازم و ضروری است که در این پایانامه به تحلیل الگوهای مکانیابی ایستگاهای مترو (شهر تبریز) خواهیم پرداخت. نحوه استقرار پایانه ها ،سازگاری با کاربری های اطراف محیط خود و همسایگی ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت..

كلمات كلیدی : ارزیابی، سیستم حمل و نقل شهری ، پایانه ها ، مترو ، مکانیابی،تبریز

 

ب) بیان مسئله

رشد شتابان شهر نشینی در سه دهه گذشته با توان تجهیز فضاهای شهری و گسترش زیر ساختها

متناسب نبوده و مشاغل مولد مورد نیاز را ایجاد نکرده است. از آنجا که توزیع فضایی شهرها و جمعیت کنترل شده در چهارچوب یک برنامه جامع که مبتنی بر هماهنگیهای  بخشی و ناحیه ای باشد صورت نگرفته است ، مشکلاتی ناشی از  رشد شتابان شهر نشین ابعاد پیچیده ای یافته است. جمعیت بیش از حد شهرها ، مهاجرت بی رویه از روستا به شهر ، ایجاد مناطق پرجمعیت حاشیه نشین ، عدم انسجام و رعایت مسئله همجواری کاربری های مختلف درون شهرها ، عدم دسترسی مناسب به تسهیلات ، جایابی نامناسب کاربری های شهری و………….. معضلاتی است که غالب شهرهای ایران با آن روبرو هستند.(رجبی ، 1391: 125) فضاهای عمومی شهری از اصلی ترین اجزاء ساختار و سازمان فضایی کالبدی شهر و بستر تعاملات اجتماعی هستند. رشد سریع جمعیت ، تحولات کالبدی ناشی از آن ، تاثیر دیدگاه های مدرنیستی و توجه زیاد به سود اقتصادی ، فضاهای شهری را از میان برده و بافت شهری را متراکم تر ساخته است. فضاهای شهری گذشته مثل تکایا ، میادین ، بازار و حمام که محل اجتماع مردم بوده اند تحت تاثیر این تغییرات و دگرگونی معیارها ، ارزشها و سنتها ، دیگر کارایی گذشته خود را ندارند در این میان ایجاد شبکه حمل و نقل زیرزمینی (مترو) ، امکانات و نیازهای تازه ای را با خود به همراه آورده است. نحوه اتصال این شبکه به شبکه راه های پیاده و سواره توسط ایستگاه های مترو و ورودی های آن تعریف می شود این نقاط اتصال یعنی ایستگاه ها ، فضاهای جدیدی در درون بافت شهرها هستند که می توان از آنها در ایجاد فضاهای شهری پویا سود جست. تجمع افراد و به دنبال آن پدید آمدن فعالیتها در اطراف این ایستگاه های نوظهور اجتناب ناپذیر است و میتواند بافت پیرامون آن را کاملا دگرگون سازد. ایجاد ایستگاه های مترو بدون توجه به ویژگی های بافت پیرامون و نیازها و امکاناتی که فراهم می آورد ، تهدیدی برای بافت شهری به شمار آمده و بر بی نظمی ها می افزاید(سید زاده خرازی، 1391: 41) ایستگاهتی مترو یکی از مهمترین کاربریها در شهرها میباشند. با توجه به فعالیت هایی که در این فضاها صورت می گیرد ، این فضاها نسبت به سایر کاربری های خدمات شهری از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشند. پایانه ها باید به نحو شایسته ای در سطح شهر مکانیابی گردند . به علت رشد سریع شهر نشینی از یک طرف و نبود یک نظام مدون برنامه ریزی و مدیریت در شهرهای کشور، خدمات شهری با مسائل و مشکلات بی شماری روبه رو شده اند. پایانه های سیستم حمل ونقل شهری که یکی از کاربری های مهم و حیاتی شهر هستند با مشکلاتی درگیر می باشند.(رجبی ، 1391: 125) با توجه به مسائل ذکر شده ، ارزیابی جامع در خصوص برنامه ریزی صحیح به  منظور ارتقای کمی و کیفی پایانه ها به عمل خواهد آمد. یکی از عوامل مهم توسعه شهرها ، توسعه حمل و نقل شهری است. ترافیک شهری عامل ایجاد آلودگی های محیط زیستی ناشی از سوخت مواد فسیلی وسایل نقلیه ، آلودگی های آب و هوایی ،آلودگی های صوتی و همچنین عامل مهمی در به وجود آمدن ناراحتی های روحی و روانی در کنار افزایش زمان جابجایی و سفر روزانه برای انجام کارهای روزمره افراد جامعه را به ارمغان می آورد. این علل اهمیت سیستم حمل ونقل عمومی و توسعه بهینه و کاهش  مشکلات شهری را برجسته میسازد. تحلیل مکانیابی این پایانه ها ، ارائه نقاط قوت و پتانسیل های این پایانه ها و نقاط منفی این مکانیابی در شناخت صحیح سیستم مترو نقش بسیار موثری خواهد داشت. یکی از مسائل مهم سیستمهای مترو شهرها ، مکانیابی پایانه های این سیستمها می باشد (بهرامی ،1388)

منظره شهر خوب و نظام حمل و نقل مناسب دو روی یک سکه هستند. کیفیت سفرهای رفت و برگشت توقف های و ایستگاه ها تاثیری مستقیم بر کارایی و کیفیت نظام حمل و نقل عمومی دارد. کل سفر از خانه به مقصد و برگشت باید در تمامیت خود دیده شود. مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری مناسب و تهسیلات مناسب در ایستگاه ها در روز و شب برای حصول اطمینان از آسایش و حس امنیت عناصر مهمی هستند( یان گل ، 1936: 106)

یکی از مسائل مهم در برنامه ریزی های شهری تعیین مکان مناسب برای استقرار کاربری های شهری است.  به این ترتیب که فعالیتهای مختلف نیازمند فضای مناسب می باشند و امکان استقرار آنها در هر ناحیه شهری وجود ندارد. در این تحقیق با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی؛ ترافیکی و شرایط آب و هوایی ، ارزیابی مکانیابی پایانه های مترو شهر مطالعاتی تبریز مورد بررسی قرار گرفته خواهد شد ، به این ترتیب که  تک تک ایستگاه ها از نظر تاثیر آنها بر روی رونق اقتصادی و محیط زیستی و آثار اجتماعی و همچنین اثرگذاری این ایستگاه ها بر کاهش یا افزایش ترافیک محدوده مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

تعداد صفحه : 222

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.