رشته مدیریت

دانلود پایان نامه تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی

عنوان : تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته : مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

عنوان:

 تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان

با تأکید بر استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علّی

استاد راهنما :

 دکتر ابراهیم چیرانی

زمستان 92

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                    فصل اول : کلیّات تحقیق

1-1)      مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-2)      بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-3)      ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-4)      اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1-5)      سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-6)      چهارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-7)      فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-8)      تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………..

1-9)      قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1) بخش اول:عملکرد شرکت ها  ………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-2) تشریح مفهوم عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-3) تعریف ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-4) اهمیت ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-5) فرایند ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-6) اندازه گیری عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

صفحه

1

 

3

5

7

8

9

9

17

17

21

 

24

25

25

26

27

27

27

 

 

عنوان

2-1-7) طبقه بندی سنجه های اندازه گیری عملکرد………………………………………………………………………………………………

2-1-8) مدل های ارزیابی عملکرد …………………………………………………………………………………………………………………………….

2-1-8-1) سیستم اندازه گیری عملکردAMBITE……………………………………………………………………………………………..

2-1-8-2) فرایند الگوسازی………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-8-3) سیستم اندازه گیری عملکرد ECOGRAL……………………………………………………………………………………….

2-1-8-4) الگوی کارت امتیازی متوازنBCS…………………………………………………………………………………………………………..

2-1-8-5) مدل الگوی بالدریجMB…………………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-9) عملکرد شرکت از دیدگاه بازارهای عوامل ……………………………………………………………………………………………………

2-1-10) عملکرد بازرگانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-11) عملکرد بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-12) عملکرد مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-13) سنجش عملکرد بازرگانی…………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2) بخش دوم:مزیّت رقابتی ……………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-1) مفهوم مزیّت  رقابتی………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-2) نظریه های مزیّت رقابتی……………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-2-1) نظریه های سازمان صنعتیI/O) ودیدگاه پورتر …………………………………………………………………………………

2-2-2-2) نظریه مبتنی بر منبع(RBV) ………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-2-3) نظریه شومپترین……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-3) پنج نیروی رقابتی پورتر جهت تجزیه و تحلیل رقابت …………………………………………………………………………………

2-2-4) تحلیل زنجیره ارزش و فعالیت های سازمانی………………………………………………………………………………………………..

2-2-5) عوامل تاثیر گذار  ملّی در مزیّت  رقابتی جهانی…………………………………………………………………………………………..

 

صفحه

28

29

29

31

32

33

40

41

44

47

48

49

54

55

60

60

63

65

66

71

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

2-2-6) شرایط عاملی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-7) شرایط تقاضای داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-8) صنایع حمایتی و مرتبط ……………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-9) ساختار و استراتژی شرکت و رقابت ……………………………………………………………………………………………………………..

2-2-10) الگوی جامع مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………………………………………………….

2-3) بخش سوم:استراتژی های بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………

2-3-1) مفهوم بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-2) تفاوت فروش با بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………………………….

2-3-3) وظایف مدیریت بازاریابی………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-4) بازاریابی دست آوردی …………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-5) آمیخته بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-3-5-1) چهار سی (C4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-5-2) عناصر تشکیل دهنده(P4) ……………………………………………………………………………………………………………………..

2-3-6) محصول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-3-7) تصمیم گیری در باره صفات کالا ………………………………………………………………………………………………………………….

2-3-8) قیمت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-3-9) عوامل موثرهنگام تعین قیمت………………………………………………………………………………………………………………………

2-3-10) توزیع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-3-11) تبلیغ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-4) بخش چهارم:منابع و قابلیت ها …………………………………………………………………………………………………………………..

2-4-1) تعریف و مفهوم منابع شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

صفحه

73

74

76

76

77

78

79

79

80

82

83

84

85

86

89

94

95

98

103

107

108

 

عنوان

2-4-2) انواع منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-4-3) رویکرد مبتنی بر منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-4-4) تحقیقات انجام شده در رویکرد مبتنی بر منابع……………………………………………………………………………………………

2-4-5) چند مدل نمونه از رویکرد مبتنی بر منبع …………………………………………………………………………………………………..

2-4-6) تعریف قابلیت های شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………..

2-4-7) انواع قابلیت های شرکت ………………………………………………………………………………………………………………………………

2-4-8) نقش قابلیت های سازمانی در ایحاد مزیت رقابتی………………………………………………………………………………………..

2-5) بخش پنجم:پیشینه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2-5-1) تحقیقات انجام شده در مورد موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………

                                                        فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-2) فرایند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-3) روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3-4) جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-5) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………….

3-6) روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………

3-6-1)روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3-6-2) پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

صفحه

108

111

119

123

125

126

127

129

130

 

140

140

141

141

142

143

143

143

144

 

عنوان

                                فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4-2) توصیف نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-3) توصیف متغیر های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….

4-3-1) منابع شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-3-2) قابلیت های شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

4-3-3) استراتژی های بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-4) مزیت رقابتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-3-5) عملکرد مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4-3-6) عملکرد بازار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-4) آماراستنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4-5) برآورد و آزمون مدل ساختاری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….

4-6) سنجش مدل اندازه گیری هریک از متغیرها …………………………………………………………………………………………………..

4-7) آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل پنجم: بحث ،‌ نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5-2) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5-2-1) نتایج آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

5-2-2) نتایج آماراستنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………….

5-3) پیشنهاد بر اساس یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….

5-4) محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

صفحه

 

148

148

153

153

154

155

156

157

158

159

161

166

178

 

180

180

180

183

186

187

 

 

 

عنوان

5-5) پیشنهاد برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………………………………………………………………..

منابع

منابع فارسی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

پیوست ها

پیوست الف : پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

پیوست ب: خروجی LISREL برای مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..

پیوست پ : پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………

پیوست ت : جدول آزمون همبستگی بین متغیر ها……………………………………………………………………………………………………

 

 

صفحه

187

 

189

193

 

199

203

214

222

 

عنوان

فهرست جداول

جدول2-1) انواع تقاضا و وظایف مدیریت بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………

جدول2-2) اجزای ترفیع وتشویق ……………………………………………………………………………………………………………………………..

جدول2-3) مقایسه بین نظریه سازمان صنعتی، نظریه پورتر و رویکرد مبتنی بر منابع …………………………………………..

جدول3-1) صفات طیف پاسخی پرسشنامه محیطی ………………………………………………………………………………………………..

جدول3-2) توزیع سوالات پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………..

جدول3-3) پایایی مربوط به سوالات پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………….

جدول4-1) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت …………………………………………………………………………………..

جدول4-2) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس وضعیت تاهل …………………………………………………………………………..

جدول4-3) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس رده سنی…………………………………………………………………………………..

جدول4-4) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر اساس میزان تحصیلات ………………………………………………………………………

جدول4-5) توصیف متغیر منابع شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………

جدول4-6) توصیف متغیر قابلیت های شرکت ………………………………………………………………………………………………………….

جدول4-7) توصیف متغیر استراتژی های بازاریابی …………………………………………………………………………………………………..

جدول4-8) توصیف متغیر مزیت رقابتی ……………………………………………………………………………………………………………………

جدول4-9) توصیف متغیر عملکرد مالی …………………………………………………………………………………………………………………..

جدول4-10) توصیف متغیر عملکرد بازار ………………………………………………………………………………………………………………….

جدول4-11) شاخص های معنا داری و برازش مدل کامل ………………………………………………………………………………………

جدول4-12) شاخص برازش مدل اندازه گیری منابع شرکت ……………………………………………………………………………………

جدول 4-13) شاخص برازش مدل اندازه گیری قابلیت های شرکت ……………………………………………………………………….

جدول 4-14) شاخص برازش مدل اندازه گیری استراتژی های بازاریابی …………………………………………………………………

جدول 4-15) شاخص برازش مدل اندازه گیری مزیت رقابتی ………………………………………………………………………………….

 

صفحه

 

80

106

122

142

142

144

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

165

166

168

170

173

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان

جدول 4-16) شاخص برازش مدل اندازه گیری عملکرد بازرگانی …………………………………………………………………………….

جدول4-17) نتایج تحلیل مسیر ………………………………………………………………………………………………………………………………..

جدول4-18) محاسبه اثرات مستقیم متغیرهای مدل بر یکدیگر……………………………………………………………………………….

جدول4-19) نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….

فهرست نمودارها

نمودار4-1) درصد فراوانی برحسب جنسیت ……………………………………………………………………………………………………………..

نمودار4-2) درصد فراوانی برحسب وضعیت تاهل………………………………………………………………………………………………………

نمودار4-3) درصد فراوانی برحسب رده سنی……………………………………………………………………………………………………………..

نمودار4-4) درصد فراوانی برحسب میزان تحصیلات………………………………………………………………………………………………….

نمودار4-5) نمودار هیستوگرام منابع شرکت……………………………………………………………………………………………………………..

نمودار4-6) نمودار هیستوگرام قابلیت های شرکت……………………………………………………………………………………………………

نمودار4-7) نمودار هیستوگرام استراتژی های بازاریابی……………………………………………………………………………………………..

نمودار4-8) نمودار هیستوگرام مزیت رقابتی………………………………………………………………………………………………………………

نمودار4-9) نمودار هیستوگرام عملکرد مالی………………………………………………………………………………………………………………

نمودار4-10) نمودار هیستوگرام عملکرد بازار……………………………………………………………………………………………………………..

 

صفحه

174

177

177

178

 

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

 

 

 

عنوان

فهرست اشکال

شکل1-1) مدل علّی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

شکل2-1) چهار چوب روشAMITE ……………………………………………………………………………………………………………………….

شکل2-2) چشم انداز واستراتژی:چهار وجه کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………..

شکل2-3) وجه مشتری معیار های اساسی………………………………………………………………………………………………………………..

شکل2-4) وجه مشتری: پیوند ارزش پیشنهادی با معیار های کلیدی نتیجه ………………………………………………………….

شکل2-5) شمای کلّی مدل مالکوم بالدریج ……………………………………………………………………………………………………………..

شکل2-6) جریان های عملکرد شرکت………………………………………………………………………………………………………………………

شکل2-7) زنجیره ی ارزش پورتر………………………………………………………………………………………………………………………………

شکل2-8) الگوی رقابت مبتنی بر پنج نیروی مایکل پورتر ………………………………………………………………………………………

شکل2-9) استراتژی های عمومی پورتر ……………………………………………………………………………………………………………………

شکل2-10) عوامل مزیت رقابتی یک کشور……………………………………………………………………………………………………………….

شکل2-11) ویژگی های موثر تقاضای ملّی در مزیّت رقابتی ……………………………………………………………………………………

شکل2-12) الگوی جامع مدیریت استراتژیک ……………………………………………………………………………………………………………

شکل2-13) مقایسه مفاهیم فروش وبازاریابی…………………………………………………………………………………………………………….

شکل2-14) ابعاد کالا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

شکل2-15) طبقه بندی کالا های مصرفی ……………………………………………………………………………………………………………….

شکل2-16) عوامل موثر بر تصمیمات قیمت گذاری ……………………………………………………………………………………………….

شکل2-17)کانال های بازاریابی مصرفی…………………………………………………………………………………………………………………….

شکل2-18) سیستم بازاریابی عمودی ……………………………………………………………………………………………………………………….

شکل2-19) سیستم ارتباطات بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………………

شکل2-20) رویکرد مبتنی بر منابع در گذر زمان …………………………………………………………………………………………………….

 

صفحه

 

13

30

35

36

38

41

45

62

66

69

73

75

77

79

86

88

95

101

102

103

116

 

 

 

 

 

 

عنوان

شکل2-21) مدل از درون به بیرونRBV ………………………………………………………………………………………………………………….

شکل2-22) تحلیل استراتژی با بهره گرفتن از رویکرد مبتنی بر منابع ………………………………………………………………………….

شکل2-23) مدل مبتنی بر منابع از مزیّت رقابتی پایدار……………………………………………………………………………………………

شکل2-24) مدل یکپارچه از رویکرد مبتنی بر منابع و استراتژی رقابتی………………………………………………………………….

شکل2-25) اجزای تجزیه و تحلیل درون سازمانی که منجر به کسب مزیّت رقابتی می گردد ……………………………….

شکل2-26) مدل مفهومی اله وردی……………………………………………………………………………………………………………………………

شکل2-27) مدل مفهومی کرمپور و همکاران ……………………………………………………………………………………………………………

شکل2-28) مدل مفهومی پور جهانی ………………………………………………………………………………………………………………………..

شکل2-29) مدل مفهومی رابطه بین بازار گرایی و مزیّت رقابتی و عملکرد ……………………………………………………………

شکل4-1) مدل پایه تحقیق در حالت استاندارد………………………………………………………………………………………………………..

شکل 4-2) مدل پایه تحقیق در حالت معنا داری …………………………………………………………………………………………………….

شکل 4-3) تحلیل عاملی تاییدی عامل منابع شرکت در حالت استاندارد ……………………………………………………………….

شکل4-4) تحلیل عاملی تاییدی عامل منابع شرکت در حالت معناداری………………………………………………………………….

شکل4-5) تحلیل عاملی تاییدی عامل قابلیت های شرکت در حالت استاندارد……………………………………………………….

شکل4-6) تحلیل عاملی تاییدی عامل قابلیت های شرکت در حالت معناداری………………………………………………………..

شکل4-7) تحلیل عاملی تاییدی استراتژی های بازاریابی در حالت استاندارد…………………………………………………………..

شکل4-8) تحلیل عاملی تاییدی استراتژی های بازاریابی در حالت معناداری…………………………………………………………..

شکل4-9) تحلیل عاملی تاییدی مزیت رقابتی در حالت استاندارد……………………………………………………………………………

شکل4-10) تحلیل عاملی تاییدی مزیت رقابتی در حالت معناداری…………………………………………………………………………

شکل4-11) تحلیل عاملی تاییدی عملکردبازرگانی در حالت استاندارد…………………………………………………………………….

شکل4-12) تحلیل عاملی تاییدی عملکرد بازرگانی در حالت معناداری……………………………………………………………………

 

 

صفحه

117

118

123

124

126

132

133

135

136

163

164

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

 

 

 

 

 

 چــکـیــده

در دنیای رقابتی امروز شرکت هایی موفق هستند که به توانند ارزش های بیشتری برای مشتریان به وجود آورند و بنا به گفته سرجیو زیمن[1] دلایل  بیشتری به مشتریان ارائه کنند تا آن ها را به خرید و ایجاد رابطه بلندمدت با شرکت ترغیب سازند.خلق ارزش برتر برای مشتری در سایه مولفه ­های گوناگون اساس بهبود عملکرد بازرگانی شرکت ها را فراهم می سازد. این درحالی است که صاحب نظران پتانسیل شرکت های حاضر در بازار سرمایه­ای ایران را از لحاظ عملکرد بهتر ، بیشتر از این می دانند. بنابراین هدف این تحقیق شناسایی عواملی است که بر عملکرد بازرگانی شرکت ها مؤثرند.مطالعات مختلف بیانگر این مطلب است که چهار دسته متغیرهای مزیّت رقابتی، استراتژی­ های  بازاریابی، منابع و قابلیت ­های شرکت می توانند بر عملکرد بازرگانی شرکت ها اثر بگذارند که در این بررسی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده­ اند. تحقیق حاضر از لحاظ نوآوری می خواهد برای اولین بار در استان گیلان مزیّت­ها منابع و قابلیت ها را برای تبیین عملکرد بازرگانی شرکت ها در کنار استراتژی های بازاریابی در قالب یک مدل علّی بررسی نماید. این تحقیق از طریق یک مدل علّی سعی در تبیین تعیین کننده­ های عملکرد بازرگانی شرکت­ها را دارد. مزیّت رقابتی شامل سازه­ های بهبود کیفیت محصولات و خدمات و میزان ورود به بازارهای پر منفعت می باشد. هم چنین استراتژی های بازاریابی نیز بر عملکرد بازرگانی شرکت ها تاثیر گذار است که این عامل دارای سازه­ های توسعه محصولات  و خدمات ، کاهش  هزینه و قیمت و شفافیت تبلیغات می باشد. منابع شرکت نیز در این تحقیق  شامل : منابع فیزیکی که دارای سازه­ های فن آوری تجهیزات و ظرفیت خدمات است. منابع مالی شامل سازه­ های نقدینگی و توانایی به دست آوردن منابع مالی و منابع تجربی شامل    سازه های دانش ، تخصص و سنجش عملکرد گذشته  می باشد. و در نهایت آخرین متغیر تاثیر گذار بر عملکرد بازرگانی شرکت ها قابلیت ­های شرکت می باشد و متشکل شده است از : دیدگاه تسهیمی دارای زیرسازه­ های عقیده مشترک و توسعه توانایی­ های شرکت. ساختار ارتباطی شامل زیر سازه­ های روابط نزدیک با عرضه کنندگان،شناخت نیازهای مشتریان و سهام داران  و درک/پاسخ به فن آوری که شامل زیرسازه­ های فراگرفتن پیشرفت های فن آوری و پاسخ سریع به تغییرات فن آوری می باشد. هدف کلی  این تحقیق طراحی و آزمون مدل علّی جهت تبیین  عملکرد بازرگانی شرکت­های تولیدی  استان گیلان می باشد.

جامعه آماری در این تحقیق شرکت­های تولیدی استان گیلان می­باشد. در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از  شاخص ­های آمار توصیفی،هر یک از متغیرها تشریح و سپس با بهره گرفتن از مدل علّی نسبت به آزمون آن اقدام گردید. نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان داد که به طور کلی بین منابع شرکت ها و استراتژی های بازاریابی و قابلیت شرکت ها و   استراتژی های بازار یابی رابطه وجود دارد. هم چنین بین استراتژی های بازار یابی و مزیّت رقابتی رابطه ی مثبتی حاکم است. از سوی دیگر، مزیّت رقابتی با عملکرد بازار و عملکرد مالی رابطه دارد. و در نهایت بین عملکرد بازار و عملکرد مالی رابطه ی مثبت و مستقیمی وجود دارد.

واژگان کلیدی: عملکرد بازار، عملکرد مالی، مزیّت رقابتی، استراتژی­ های بازاریابی،منابع شرکت، قابلیت ­های شرکت


 

 

فصل اول

کلیّات تحقیق
1-1) مقــدمــه

به نظر می رسد که موفقیت شرکت ها و مؤسسات امروزی  در گرو شناخت هرچه بیشتر از مشتریان ،رقبا و سایر عوامل تاثیر گذار بر بازار است. نیازها و خواسته های مشتریان  همواره در حال تغییر هستند و تنها در صورت شناخت این تغییرات است که شرکت می تواند موفق شود. از سویی رقبا نیز به دنبال جذب مشتریان بیشتر برای خود هستند و در این راه از هیچ کوششی چشم پوشی نخواهند کرد. شناخت و      پیش بینی این عوامل و ارائه راه کار مناسب در برخورد با آن ها نقش کلیدی در موفقیت شرکت در بازار هدف  بازی خواهد کرد. از این رو گرایش به بازار و نیازهای مشتریان اولین ویژگی بازاریابی  جدید است و در این شرایط  مدیران  کامیاب کسانی هستند که سازمان خود را با شرایط روز همگام سازند و این زمانی امکان پذیر است که کارمندان و مدیران شرکت گرایش به عملکرد بازار  را به عنوان یک فرهنگ و بینش بپذیرند. (نوری نیا،1386،ص32) یک شرکت یا سازمان با تفکر بازارگرا به طور مستمر برخواسته های مشتریان نظارت دارد و تلاش می کند که به وسیله پاسخگویی ، عملکرد بازارگانی خود را ارتقاء دهد.(چیرانی و همکاران،1391،ص2) کارشناسان معتقدند که مزیّت رقابتی می تواند نقش به سزایی را در بهبود عملکرد بازرگانی شرکت ها  ایفا کند. مزیّت رقابتی ، وضعیتی است که یک بنگاه  را قادر  می سازد که با کارایی بالاتر و به کارگیری  روش های برتر، محصولات را با کیفیت بالاتر عرضه نماید و در رقابت سود بیشتری را برای بنگاه فراهم آورد. یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیّت رقابتی است که به تواند  به دلایل خاص که ناشی از ویژگی های آن واحد است( مانند وضعیت مکانی، فن آورانه، پرسنلی و….)به طور مداوم تولیدات خود را نسبت به رقبایش با هزینه ای پایین تر و کیفیت بالاتر عرضه کند.               (P108 ،2008،Yilmaz) امروزه مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت ها قرار دارند و رضایت مندی    آن ها، عامل کسب مزیّت رقابتی برای سازمان ها است. لازمه جلب رضایت مشتری، برآورده ساختن کامل نیازهای آنان و شناسایی دقیق خواسته ها، انتظارات، تمایلات، توانایی ها و  محدودیت های آن ها در خرید محصولات است. با دست یابی به چنین اطلاعاتی می توان عوامل تاثیر گذار بر رفتار مصرف کنندگان را به خوبی تشخیص داد و در اتخاذ استراتژی های بازاریابی  شرکت ها (محصول،قیمت،توزیع،تبلیغ) از آن ها استفاده نمود. بنابراین محصولات شرکت ها باید مطابق با مزایایی مورد انتظار مشتریان باشد تا در نهایت بهبود عملکرد بازرگانی شرکت هارا منجر شود.(زرگریان،1391،ص2) دو عامل تاثیرگذار بر استراتژی های بازاریابی شرکت ها منابع و قابلیت های شرکت می باشند. منابع عبارتند از عوامل تولید که یک شرکت به وسیله آن ها کالا و خدمات با ارزشی برای مشتریانش تولید می نماید.برای نیل به این هدف آن ها از منابعی استفاده می کنند و تا اندازه ای که این منابع نسبت به رقبا برتر باشد،این شرکت ها موفق تر خواهند بود. (پور جهانی،1388،ص2) و قابلیت های شرکت ترکیبی از مهارت ها ، دانش و رفتارهایی که در سرتاسر شرکت  یا سازمان وجود دارد و در افراد ، سیستم ها ، فرایند ها و ساختارها منعکس می شود. در یک تعریف دیگر ، مهارت هایی که شرکت برای تبدیل  داده ها به ستاده ها به کار می گیرد تا در قالب فرایندهای سازمانی از ترکیب منابع محسوس  و نامحسوس  برای به دست آوردن اهداف مورد نظر مانند خدمت به مشتری ، توانمندی های توسعه محصول برتر، نوآوربودن کالاها و خدمات استفاده نماید.(غلامین،1390،ص12) بنابراین شرکت ها برای رسیدن به عملکرد بازرگانی  بالاتر از میانگین صنعت خود، باید سرمایه گذاری سازگاری در منابع و قابلیت هایشان بکنند، پس هر چقدر رقابت شدیدتر می شود اهمیت شناسایی منابع  و قابلیت ها ، خود را بیشتر هویدا می سازد. (پورجهانی،1388،ص3)

 

 


 

1-2) بیان مساله

در محیط پیچیده[2] و پویای[3] در حال تغییر امروزی، شرکت ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی هایی هستند که به تواند به آن ها در بهبود روز افزون عملکرد شان یاری رساند. زیرا در چنین محیط رقابتی ،تنها    شرکت هایی می توانند دوام آورده و به حیات خود ادامه دهند که از گردونه رقبا جا نمانده و خود را با شرایط بازار رقابتی همگام نمایند. به عبارت دیگر مدیران شرکت ها، حاصل تصمیم گیری های خود در قالب انتخاب استراتژی را در آینه ی معیارهای عملکردی مشاهده خواهند نمود . تجزیه و تحلیل مقایسه عملکرد مشاهده شده با روند گذشته، با رقبا و یا متوسط صنعت[4] ، باز خورد مناسبی را جهت تصمیم گیری و انجام  فعالیت های آتی فراهم می آورد.به همین دلیل یکی از اهداف همه شرکت ها در طول زمان،بهبود مستمر[5]عملکرد بوده و است . البته لازم به ذکر است که عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است . زیرا رفتارها از افراد و اجرا کننده ناشی می شوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند. (p1130، 1988 ، Brumback)

عملکرد بازرگانی[6] یکی از مهم ترین متغیر های مورد بحث در تحقیق های مدیریتی است و بدون شک      مهم ترین معیارسنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می آید و به ارزیابی و سنجش اهداف واقعی به دست آمده یک سازمان، بر مبنای برنامه های پیش بینی شده اشاره دارد  سنجش عملکرد وسیله ای برای اندازه گیری و حصول اطمینان از این که استراتژی های سازمان منجر به دستیابی به اهداف شده است،      می باشد.(چیرانی و همكاران ،1391،ص4) عملکرد شرکت، میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش[7] برای قسمت های مختلف بازار است. در نهایت عملکرد شرکت بر اساس دست یابی به اهداف کسب و کار از طریق واحد های مختلف شرکت، تعیین می شود. شرکت های با عملکرد مطلوب ، ارزش را در طول زمان خلق می نمایند. این امر در شرکت های با عملکرد نا مطلوب صورت نمی گیرد . قسمت های مختلف بازار به دنبال ارزش های مختلفی هستند. بنابرین این خلق ارزش و عملکرد شرکت تنها از قسمت های مختلف بازار قابل ارزیابی است. (سایمونز[8]،1385،ص249)

یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر بهبود عملكرد بازرگانی شرکت ها و سازمان ها مزیّت رقابتی  است.(رهنورد ،1382،ص21) به عبارت بهتر بدون مزیّت رقابتی، شركت ها نمی توانند عملكرد خود را مدیریت نمایند باید در نظر داشت عرصه اقتصاد نوین جهانی با ویژگی هایی چون تغییرات فن آوری ، یکپارچگی نظام اقتصادی در سطح بین المللی و رقابت نزدیک ، از یک سو منشأ تهدیدها و از سوی دیگر زمینه ساز فرصت ها[9] برای سازمان ها است. موفقیت در چنین محیط هایی در گرو مزیّت رقابتی است . مزیّت رقابتی ارزش های قابل ارائه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزش ها از هزینه های مشتری بالاتر است. (پورتر[10] ،1384،ص72) در بررسی عوامل تأثیرگذار در مزیت رقابتی مشاهده می شود كه در دنیای رقابتی امروز ، سازمان ها به منظور بقای خود نیاز به استفاده از استراتژی های بازار یابی دارند بررسی ها نشان داده است که ناموفق بودن شرکت ها از ناتوانی آن ها در بهره گیری از استراتژی های بازاریابی نشأت می گیرد. این شرکت ها کسب سود بیشتر را بر رضایت مشتریان ترجیح می دهند.    (فخیمی آذر،1390،ص2) محصول (کالا و خدمت ) باید مطابق با مزایای مورد انتظار مشتری باشد و قیمت مناسب با توانایی های خریدار . این محصول باید در دسترس مشتری قرار بگیرد تا در خرید آن دچار مشکل نشود و در نهایت تبلیغات[11] لازم نیز انجام گیرد تا مصرف کنندگان بالقوه از وجود چنین محصولی با خبر شوند. در واقع استراتژی های بازار یابی ، مسیر عملکرد سازمان را با بهره گرفتن از متغیرهای قابل کنترل در محیطی که عوامل غیر قابل کنترل دارد (بازار خارجی) مشخص می کنند. (p22، 2004 ،Chan) دو عامل تأثیر گذار بر استراتژی های بازاریابی شرکت ها، منابع و قابلیت های شرکت می باشد . منابع عبارت است از عوامل تولید که یک شرکت به وسیله آن ها کالا و خدمات با ارزش را برای مشتریانش تولید      می نماید. ( p48، 1999، Charbaghi and Lynch) و قابلیت ها عبارتند ازمهارت های مورد نیاز یک شرکت برای کسب مزیّت کامل از منابع در اختیارش . به زبان دیگر قابلیت ها عبارتند از مهارت های یک شرکت در هماهنگ سازی منابع و استفاده بهره ور از آن ها. لازم به ذکر است که قابلیت های یک شرکت محصول ساختارسازمانی و نظام های کنترل آن می باشد. (علی احمدی ، الهیاری ،1382،ص44) بنابراین به نظر می رسد شرکت ها جهت بهبود عملکرد بازرگانی خود (عملکرد بازار- عملکرد مالی ) باید به استراتژی های بازار یابی که سبب خلق ارزش برای مشتریان و متمایز کردن شرکت در میان رقبا می شوند توجه نمایند. حال این تحقیق می خواهد در قالب یک مدل علّی به تبیین عملکرد بازرگانی شرکت های تولیدی استان گیلان با تأکید بر استراتژی های بازاریابی، منابع شركت، قابلیت ها و مزیّت های رقابتی بپردازد.

[1]. Sergio Zyman

[2] . Complex

[3] . Dynamic

[4] . Industry Average

[5] . Continuous Improvement

[6] . Performance Commerce

[7] . Value Creation

[8] . Robert Simons

[9]  . Chances

[10] . Michael Porter

[11] .Propaganda

تعداد صفحه : 264

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.