مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه تاثیر کاربرد کودهای فسفره و همزیستی قارچ میکوریز با ذرت و آفتابگردان بر قابلیت دسترسی سرب در یک خاك آلوده

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:علوم خاک

عنوان:تاثیر کاربرد کودهای فسفره و همزیستی قارچ میکوریز با ذرت و آفتابگردان بر قابلیت دسترسی سرب در یک خاك آلوده

دانشکده مهندسی کشاورزی

گروه آب و خاک

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 

تاثیر کاربرد کودهای فسفره و همزیستی قارچ میکوریز با ذرت و آفتابگردان بر قابلیت دسترسی سرب در یک خاك آلوده

 

 

 

 

 

اساتید راهنما:

دکتر علی عباسپور

دكتر شاهین شاهسونی

اساتید مشاور:

دکتر حمیدرضا اصغری

دکتر مهدیه پارسائیان

 

 

بهمن ماه 1393

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

همزمان با رشد جمعیت، پیشرفت فعالیت­های صنایع و معادن نیز حادث شده است. پیامد این فعالیت­ها آلودگی محیط زیست به آلاینده­ها بخصوص فلزات سنگین می­باشد. یکی از مهمترین این عناصر سرب می­باشد زیرا این عنصر در اشکال یونی محلول بسیار سمی می­باشد و می ­تواند منجربه کاهش کیفیت و عملکرد محصولات کشت شده در خاک­های آلوده به این عنصر شود. همزیستی ریشه این گیاهان با قارچ میکوریز می ­تواند مقاومت گیاه را در مقابل عناصر سنگین افزایش دهد. همچنین قابلیت دسترسی این عنصر برای ریشه گیاهان می ­تواند با تشکیل ترکیبات با حلال پذیری پایین و رسوب آنها توسط اصلاح کننده­ های فسفره، کاهش یابد. بدین منظور آزمایشی گلدانی به صورت آزمایشات فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شاهرود انجام پذیرفت. تیمارهای این آزمایش شامل قارچ میکوریز با دو سطح تلقیح و عدم تلقیح و کودهای آلی و غیرآلی فسفره از قبیل شاهد، اسید هیومیک، دی آمونیوم فسفات، پودر استخوان و کاربرد توام پودر استخوان و اسید هیومیک بر روی دو گیاه ذرت و آفتابگردان می­باشد. نتایج نشان داد تلقیح میکوریز در هر دو گیاه ذرت و آفتابگردان سبب افزایش معنی دار درصد کلونیزاسیون میکوریزایی و وزن خشک ریشه گیاهان شده است. کودهای فسفره در هر دو گیاه سبب افزایش معنی دار فسفر محلول و قابل دسترس خاک، وزن خشک اندام هوایی و ریشه شده است. غلظت و میزان جذب فسفر اندام هوایی و ریشه با کاربرد جداگانه قارچ میکوریز و کودهای فسفره در گیاه آفتابگردان معنی دار شده است در حالی که در گیاه ذرت اثرات متقابل آنها در این صفات معنی دار گشته است. اثرات متقابل میکوریز و کودهای فسفره بر کاهش سرب تبادلی خاک در هر دو گیاه معنی دار می­باشد. تیمار دی آمونیوم فسفات در گیاه ذرت و تیمارهای اسید هیومیک و دی آمونیوم فسفات به همراه میکوریز در گیاه آفتابگردان، کاهش معنی دار سرب تبادلی خاک را سبب شدند. اثرات اصلی تیمارکودهای فسفره و میکوریز بر کاهش غلظت سرب اندام هوایی هر دوگیاه معنی دار می­باشد در حالی که اثرات متقابل کود فسفره و میکوریز بر کاهش میزان جذب سرب اندام هوایی در گیاه ذرت معنی دار است و در گیاه آفتابگردان اثر اصلی تیمار کود فسفر معنی دار می­باشد. غلظت سرب اندام هوایی گیاه ذرت توسط کاربرد تیمار دی آمونیوم فسفات بیشترین کاهش را در پی داشت در حالیکه در گیاه آفتابگردان تیمارهای دی آمونیوم فسفات،اسید هیومیک و پودر استخوان و کاربرد توام اسید هیومیک و پودر استخوان سبب کاهش معنی دار غلظت سرب اندام هوایی شده­ اند. بطور کلی تیمار کودی دی آمونیوم فسفات بر اکثر صفات این پژوهش در هر گیاه سبب تاثیر مثبت و افزایش وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، فسفر قابل دسترس خاک و کاهش سرب تبادلی خاک، غلظت سرب گیاه و ریشه شده است. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که استفاده از اصلاح کننده­ های فسفره بر کاهش میزان سرب قابل دسترس و کاهش میزان جذب توسط گیاه می ­تواند موثر واقع شود.

کلمات کلیدی: میکوریز، فسفر، سرب، ذرت، آفتابگردان

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات مستخرج:

1- تاثیر کاربرد کودهای فسفره و همزیستی قارچ میکوریزا با گیاه ذرت بر قابلیت دسترسی فسفرخاک در خاک آلوده به سرب. اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار. دانشکده شهید مفتح. 20 شهریور 1393. همدان.

2- بررسی همزیستی قارچ میکوریزا در سطوح کودهای آلی و غیرآلی در گیاه آفتابگردان بر قابلیت دسترسی فسفر در خاک آلوده به سرب. هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. دانشکده محیط زیست. 15 الی 19 آذر 1393. دانشگاه تهران.

3- تاثیر تلقیح قارچ میکوریزا در سطوح کودهای آلی و غیرآلی بر فراهمی فسفر خاک و محتوای فسفر گیاه ذرت در خاک آلوده به سرب. هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. دانشکده محیط زیست. 15 الی 19 آذر 1393. دانشگاه تهران.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

 

1 فصل یک: مقدمه……………………………………………………………………………….. 1

1-1   مقدمه.. 2

2   فصل دو: کلیات و بررسی منابع………………………………………………………………………. 7

2-1     آفتابگردان.. 8

2-2     ذرت.. 8

2-3   خاک و اهمیت آن.. 9

2-4     آلودگی خاک.. 9

2-5     انواع آلاینده­ها.. 10

2-5-1   آلاینده­های آلی.. 10

2-5-2   آلاینده­های غیر آلی.. 10

2-5-2-1   عناصر سنگین و مضرات آن.. 10

2-5-2-2   پراکنش برخی فلزات سنگین در خاک­های ایران   11

2-6   سرب.. 12

1-6-2     سرب در اتمسفر.. 13

2-6-2     سرب در خاک.. 13

2-6-2-1     منشأ طبیعی.. 14

2-6-2-2     منشأ انسانی.. 14

2-6-2-3     گونه­ های سرب در محلول خاک.. 14

2-6-3   سرب در گیاه.. 15

2-6-4     سرب در انسان.. 17

2-6-4-1     سرب در زنجیره غذایی.. 17

2-6-4-2     تاثیر سرب بر سلامتی انسان.. 17

2-7   روش­های پاکسازی و اصلاح خاک­های آلوده.. 18

2-7-1   روش­های بیولوژیکی.. 18

2-7-2   روش­های غیربیولوژیکی.. 18

2-8   قارچ­های میکوریز.. 19

2-8-1  تاریخچه.. 19

2-8-2     تقسیم بندی و وظایف قارچ­های میکوریز.. 19

2-8-3       تاثیر و نقش میکوریز در خاک­های آلوده.. 21

2-9   فسفر.. 22

2-9-1     اهمیت فسفر.. 22

2-9-2     نقش فسفر در اصلاح خاک­های آلوده.. 22

2-10     اسید هیومیک.. 23

2-10-1-1     تاریخچه شناسایی مواد هیومیکی.. 23

2-10-2     شناخت و اهمیت اسیدهیومیک.. 23

2-10-3     ساختار شیمیایی اسید هیومیک.. 24

2-10-4     تشکیل اسید هیومیک در طول تجزیه بافت­های گیاهی و جانوری   24

2-10-5     فرم­های اسید هیومیک موجود در بازار ایران   25

2-10-6     معرفی ویژگی­های اقسام کودهای هیومیکی.. 25

2-11     پودر استخوان.. 26

3   فصل سوم: مواد و روش­ها………………………………………………………………………………………………….   29

3-1   زمان، مشخصات آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی منطقه   30

3-2     خصوصیات خاک.. 30

3-3     انتخاب بذر مناسب و تهیه مایه تلقیح.. 31

3-4     عملیات اجرایی.. 31

3-4-1   نوع و قالب طرح آزمایشی.. 31

3-4-2     آماده سازی و نحوه کاشت در گلدان­ها.. 32

3-4-3     عملیات داشت.. 33

3-4-4     برداشت نهایی و نمونه برداری از خاک و ریشه   34

3-5   اندازه گیری درصد کلونیزاسیون ریشه.. 34

3-6     اندازه گیری EC و pH در سوسپانسیون خاک.. 36

3-7     اندازه گیری فسفر محلول.. 36

3-8     اندازه گیری فسفر قابل جذب خاک به روش اولسن.. 36

3-8-1     ساخت محلول­های شیمیایی لازم.. 37

3-8-2     ساخت محلول استاندارد.. 37

3-9   اندازه گیری میزان فسفر در بافت گیاهی (اندام هوایی و ریشه)   37

3-9-1   تهیه محلول شیمیایی.. 38

3-9-2   تهیه محلول استاندارد.. 38

3-9-3     تهیه نمونه­ ها.. 39

3-10     اندازه گیری میزان سرب گیاه.. 39

3-11   اندازه گیری میزان سرب محلول و تبادلی خاک.. 39

3-12   تجزیه و تحلیل آماری داده ‏ها.. 39

4   فصل چهارم: نتایج و بحث……………………………………………………………………………………………………. 41

4-1   گیاه ذرت.. 42

4-1-1   وزن خشک اندام هوایی.. 42

4-1-2   وزن خشک ریشه.. 43

4-1-3   هدایت الکتریکی خاک.. 45

4-1-4……………………………………………………………………………. pH خاک.. 45

4-1-5   کلونیزاسیون میکوریزی.. 47

4-1-6     فسفر محلول خاک.. 48

4-1-7   فسفر قابل دسترس خاک.. 49

4-1-8   غلظت فسفر اندام هوایی.. 52

4-1-9   میزان جذب فسفر اندام هوایی.. 52

4-1-10   غلظت فسفر ریشه.. 53

4-1-11   میزان جذب فسفر ریشه.. 55

4-1-12   سرب قابل استخراج با کلرید منیزیم ( سرب محلول و تبادلی خاک)   55

4-1-13   غلظت سرب اندام هوایی گیاه.. 57

4-1-14   میزان جذب سرب اندام هوایی.. 59

4-1-15   غلظت سرب ریشه.. 60

4-1-16   میزان جذب سرب ریشه.. 61

2-4   گیاه آفتابگردان.. 63

4-2-1   وزن خشک اندام هوایی.. 63

4-2-2   وزن خشک ریشه.. 64

4-2-3   هدایت الکتریکی خاک.. 66

4-2-4……………………………………………………………………………. pH خاک.. 67

4-2-5   کلونیزاسیون میکوریزی.. 68

4-2-6     فسفر محلول خاک.. 69

4-2-7   فسفر قابل دسترس خاک.. 70

4-2-8   غلظت فسفر اندام هوایی.. 71

4-2-9   میزان جذب فسفر اندام هوایی.. 72

4-2-10   غلظت فسفر ریشه.. 74

4-2-11   میزان جذب فسفر ریشه.. 75

4-2-12   سرب قابل استخراج با کلرید منیزیم ( سرب محلول و تبادلی خاک)   77

4-2-13   غلظت سرب اندام هوایی.. 79

4-2-14   میزان جذب سرب اندام هوایی.. 81

4-2-15   غلظت سرب ریشه.. 82

4-2-16   میزان جذب سرب ریشه.. 84

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………85

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………….89

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………95

 

فهرست اشکال

 

شکل ‏3‑1- نمایی از گلدان­های آزمایش در طول فصل رشد.. 34

شکل ‏3‑2- نمایی از ریشه در زیر میکروسکوپ.. 35

شکل ‏4‑1- تاثیر کاربرد کودهای مختلف فسفره بر وزن خشک اندام هوایی گیاه ذرت.. 43

شکل ‏4‑2- اثر کاربرد تیمار کود فسفره بر وزن خشک ریشه گیاه ذرت   44

شکل ‏4‑3- تاثیر کودهای فسفره بر EC خاک رایزوسفر گیاه ذرت   45

شکل ‏4‑4- اثر تلقیح میکوریز برpH خاک رایزوسفر گیاه ذرت   46

شکل ‏4‑5- تاثیر کاربرد کودهای فسفره بر pH خاک رایزوسفر گیاه ذرت.. 47

شکل ‏4‑6- اثر تلقیح قارچ میکوریز بردرصد کلونیزاسیون ریشه گیاه ذرت.. 48

شکل ‏4‑7- تاثیر کاربرد کودهای فسفره بر میزان فسفر محلول خاک در گیاه ذرت.. 49

شکل ‏4‑8- تاثیر کودهای فسفره بر فسفر قابل دسترس خاک در گیاه ذرت.. 50

شکل ‏4‑9- اثراث متقابل قارچ میکوریز و کود فسفره بر غلظت فسفر اندام هوایی گیاه ذرت..51

شکل ‏4‑10- اثر متقابل قارچ میکوریز و کود فسفره بر جذب فسفر اندام هوایی گیاه ذرت.. 53

شکل ‏4‑11- تاثیر تلقیح میکوریز بر میزان فسفر ریشه گیاه ذرت   54

شکل ‏4‑12- اثر متقابل قارچ میکوریز و کودهای فسفره بر غلظت فسفر ریشه گیاه ذرت.. 54

شکل ‏4‑13- اثر متقابل قارچ میکوریز و کود فسفره بر میزان جذب فسفر ریشه گیاه ذرت.. 55

شکل ‏4‑14- اثرات متقابل قارچ میکوریز و کودهای فسفره بر سرب قابل دسترس خاک.. 57

شکل ‏4‑15- اثرات متقابل قارچ میکوریز و کود فسفره برغلظت سرب اندام هوایی گیاه ذرت.. 59

شکل ‏4‑16- اثرات متقابل میکوریز و کود فسفره بر جذب سرب اندام هوایی گیاه ذرت.. 60

شکل ‏4‑17- اثرات متقابل قاچ میکوریز و کودهای فسفره بر غلظت سرب ریشه گیاه ذرت.. 61

شکل ‏4‑18- اثرات متقابل قارچ میکوریز و کودهای فسفره بر جذب سرب ریشه گیاه ذرت.. 62

شکل ‏4‑19- تاثیر کاربرد کود مختلف فسفره بر وزن خشک اندام هوایی گیاه آفتابگردان.. 64

شکل ‏4‑20- اثر متقابل قارچ میکوریز و کود فسفره بر وزن خشک ریشه گیاه آفتابگردان.. 66

شکل ‏4‑21- تاثیر کاربرد قارچ میکوریز برEC خاک رایزوسفر گیاه آفتابگردان.. 67

شکل ‏4‑22- اثر کاربرد کودهای فسفره بر EC خاک رایزوسفر گیاه آفتابگردان.. 67

شکل ‏4‑23- تاثیر کودهای فسفره بر pH خاک رایزوسفر گیاه آفتابگردان.. 68

شکل ‏4‑24- اثر تلقیح میکوریز بر درصد کلونیزاسیون ریشه گیاه آفتابگردان.. 69

شکل ‏4‑25- تاثیر کاربرد کودهای فسفره بر میزان فسفر محلول خاک در گیاه آفتابگردان.. 70

شکل ‏4‑26- تاثیرکاربرد کود فسفره بر میزان فسفر قابل دسترس خاک در گیاه آفتابگردان.. 71

شکل ‏4‑27- اثرات متقابل قارچ میکوریز وکود فسفره برغلظت فسفر اندام هوایی آفتابگردان.. 72

شکل ‏4‑28- اثر تلقیح میکوریز بر جذب فسفر اندام هوایی گیاه آفتابگردان.. 73

شکل ‏4‑29- اثر کاربرد کودهای فسفره بر میزان جذب فسفر اندام هوایی آفتابگردان.. 73

شکل ‏4‑30- تاثیر کاربرد تلقیح میکوریز بر میزان غلظت فسفر ریشه گیاه آفتابگردان.. 75

شکل ‏4‑31- اثر کاربرد کودهای فسفره بر غلظت فسفر ریشه گیاه آفتابگردان.. 75

شکل ‏4‑32- تاثیر تلقیح میکوریز بر میزان جذب فسفر ریشه گیاه آفتابگردان.. 76

شکل ‏4‑33- اثر کاربرد کودهای فسفره بر میزان جذب فسفر ریشه گیاه آفتابگردان.. 77

شکل ‏4‑34- تاثیر میکوریز و کود فسفره بر قابلیت دسترسی سرب خاک در آفتابگردان.. 79

شکل ‏4‑35- تاثیر کاربرد قارچ میکوریز بر غلظت سرب اندام هوایی گیاه.. 80

شکل ‏4‑36- تاثیر کاربرد کودهای فسفره بر غلظت سرب اندام هوایی گیاه آفتابگردان.. 81

شکل ‏4‑37- اثر کاربرد کودهای فسفره بر میزان جذب سرب اندام هوایی گیاه آفتابگردان.. 82

شکل ‏4‑38- اثرات متقابل قارچ میکوریز و کود فسفره بر غلظت سرب ریشه آفتابگردان.. 83

شکل ‏4‑39- اثرات متقابل قارچ میکوریز و کود فسفره بر جذب سرب ریشه گیاه آفتابگردان.. 84

 

فهرست جداول

 

جدول ‏3‑1: نتایج تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه.. 31

جدول ‏3‑2- مشخصات اسید هیومیک.. 32

جدول ‏3‑3- خصوصیات پودر استخوان مورد استفاده.. 33

جدول ‏4‑1- تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در گیاه ذرت و خصوصیات خاک کشت شده آن. 90

جدول ‏4‑2- آنالیز واریانس صفات مورد مطالعه گیاه ذرت.. 90

جدول ‏4‑3- تجزیه واریانس صفات مورد بررسی گیاه ذرت.. 91

جدول ‏4‑4- آنالیز واریانس صفات مورد مطالعه گیاه ذرت.. 91

جدول ‏4‑5- تجزیه واریانس صفات مورد بررسی گیاه ذرت.. 92

جدول ‏4‑6- تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در گیاه آفتابگردان و خصوصیات خاک کشت شده آن. 92

جدول ‏4‑7- آنالیز واریانس صفات مورد مطالعه گیاه آفتابگردان   93

جدول ‏4‑8- تجزیه واریانس صفات مورد بررسی گیاه آفتابگردان.. 93

جدول ‏4‑9- آنالیز واریانس صفات مورد مطالعه گیاه آفتابگردان   94

جدول ‏4‑10- تجزیه واریانس صفات مورد بررسی گیاه آفتابگردان. 94

 

 

 

1     فصل یک
مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1     مقدمه

خاک یکی از منابع مهم و ارزشمند در طبیعت است که بدون وجود آن حیات و زندگی بر روی زمین امکان پذیر نخواهد بود. 95 درصد غذای انسان از آن تهیه می­گردد. همچنین علاوه بر نقشی كه خاک در تداوم حیات به عهده دارد، در پیدایش حیات و تکامل نیز مؤثر بوده است (دبیری، 1375). افزایش توان علمی و فنی بشر از یک سو و افزایش جمعیت از سوی دیگر موجب افزایش دستکاری بشر و جابجایی مواد در کره خاکی گردیده است (الووی، 1995؛ هولدن، 1989). پیشرفت سریع فناوری در دهه­های اخیر با وجود مزایای فراوانی که برای بشر داشته، منابع طبیعی و اجزا محیط­زیست را در معرض آلاینده­های مختلف از جمله فلزات سنگین قرار داده است (خان، 2005).

فلزات سنگین ترکیباتی هستند که بطور طبیعی در خاک وجود دارند یا در نتیجه فعالیت­های انسان وارد خاک می­شوند. گداختن فلزات، فعالیت­های معدن­کاوی، استفاده از سوخت­های فسیلی، به کار بردن کودها و حشره­کش­ها و تولید فاضلاب­های شهری از مهمترین فعالیت­های انسانی است که خاک را با مقادیر زیادی از فلزات سنگین آلوده می­ کنند (سالت و همکاران، 1998؛ بارکر، 1987؛ بروکس، 1998). این فلزات در خاک غیر قابل تجزیه هستند و به علت جذب توسط گیاهان و ورود به زنجیره­ های غذایی به عنوان آلاینده محسوب می­شوند و سلامتی انسان را به مخاطره می­اندازند (سالت و همکاران، 1998). آلودگی اراضی کشاورزی به فلزات سنگین مانند سرب، کادمیم، روی و نیکل از منابعی نظیر کودهای شیمیایی فسفاته، کاربرد لجن فاضلاب، پساب­های شهری و فاضلاب­های خانگی یکی از مشکلات مهم و تهدیدهای جدی برای محیط­زیست و سلامت انسان به شمار می ­آید (خان ،2005).

وجود فلزات سنگین در محیط یکی از عوامل محدود کننده رشد گیاهان محسوب می­ شود که در حالت شدید باعث از بین رفتن گیاه می­ شود. با این­حال، در بسیاری از خاک­های آلوده به فلز، جمعیت­ها و گونه­ های گیاهی مقاوم وجود دارند که برخی از این گیاهان توانایی جذب و تجمع فلز را در بافت­های هوایی و برگ­های خود دارند و بنابراین منبع ارزشمندی برای مقابله با آلودگی­های زیست­محیطی هستند (سالت و همکاران، 1998؛ بروکس، 1998). درکشورهای در حال توسعه مانند ایران نیز به دلیل فشارهای اقتصادی و صنعتی شدن، آلودگی فلزی رفته رفته به عنوان واقعیتی انکار ناپذیر در آمده است. لذا شناخت مسائل محیط­زیست و روش­های حفاظتی پیش از آنکه دیر شده باشد، بسیار ضروری است (خداوردیلو، 1385).

در بین فلزات سنگین، سرب یکی از خطر­ناک­ترین فلزات می­باشد که به­وسیله گیاهان جذب می­ شود و گیاهان با جذب آن در معرض آلودگی به این عنصر قرار می­ گیرند و با جذب آن علاوه بر این که آسیب­هایی به خود گیاه وارد می­گردد، سبب می­ شود تا انسان و دام­هایی که از این گیاهان تغذیه می­ کنند نیز در معرض خطر آلودگی به این فلز قرار بگیرند (دل ریو سلستینو و همکاران، 2006). اثرات سوء سرب در انسان­ها به­خوبی شناخته شده است. به­ طور کلی در اطفال، سبب بروز مشکلاتی از قبیل کاهش بهره هوشی، کند شدن رشد فیزیکی و مشکلات شنوایی می­ شود. در افراد بالغ، ممکن است سبب کم­خونی، امراض کلیوی، آسیب رساندن به مغز و سیستم عصبی، افزایش فشار خون، و غیر عادی شدن تولید­مثل و متابولیسم ویتامین D و در حالت شدید سبب مرگ گردد (دادکا و همکاران، 1997).

اگر چه پاک سازی خاک از طریق روش­های فیزیکی و شیمیایی امکان­ پذیر می­باشد ولی تمام این روش­ها نیاز به کارشناس و ابزار­آلات دارند، از سوی دیگر این روش­ها می­توانند سبب از بین رفتن ساختمان خاک و اختلال در فعالیت­های بیولوژیکی خاک و آلودگی بخش دیگری از محیط­زیست شوند (دل ریو سلستینو و همکاران، 2006). روش­های مختلفی جهت اصلاح خاک­های آلوده وجود دارد، یکی از روش­های کاهش قابلیت دسترسی سرب در خاک­های آلوده، غیرمتحرک نمودن (Immobilization) سرب توسط برخی ترکیبات آلی و غیر­آلی می­باشد. از جمله اصلاح­کننده­ها، می­توان به ترکیبات فسفر­دار اشاره نمود (عباسپور و همکاران، 2010؛ ما و رائو، 1997). ولیکن مشخص نیست در روش غیر­متحرک کردن سرب توسط ترکیبات فسفردار، گیاهان قادر به جذب سرب می­باشند یا خیر. عباسپور وگلچین (2010) از دی آمونیوم فسفات، زئولیت و ورمی کمپوست جهت کاهش قابلیت دسترسی سرب در یک خاک آلوده استفاده نمودند که دی آمونیوم فسفات بیشترین تاثیر را به همراه داشت. ما و رائو (1997) نشان دادند که وجود سنگ فسفات، سرب قابل دسترس گیاه را کاهش می­دهد و دامنه این کاهش از 10 تا 96% بود.

ریزوسفر زیستگاه مناسبی برای فعالیت بسیاری از میکروارگانیسم­های مفید خاکزی می­باشد. در این بین قارچ­های میکوریز از اهمیت خاصی برخوردار هستند. میکوریز، همزیستی ایجاد شده بین ریشه گیاه با یک قارچ می­باشد و اکثر گیاهان آوندی در این همزیستی شرکت می­ کنند. مهمترین تاثیر قارچ­های میکوریز، افزایش جذب عناصر غذایی می­باشد. این افزایش عمدتا به دلیل انتشار ریسه­های قارچی مرتبط با بافت­های درونی ریشه، در فضای پیرامون ریشه و تشکیل یک سیستم جذبی مکمل برای سیستم ریشه گیاه می­باشد (سلیمان زاده و همکاران، 1388). سیوردینگ (1991) گزارش کرد تاثیر همزیستی میکوریزی در جذب عناصر کم تحرک مانند فسفر که جریان آن به سمت ریشه با مکانیسم پخش و به کندی انجام می­ شود، اهمیت بیشتری پیدا می­ کند. عوامل متعددی بر شدت وابستگی میکوریزی گیاه موثر می­باشند که از مهمترین آنها می­توان به نوع گیاه میزبان، گونه قارچ میکوریز و شرایط خاک اشاره کرد (براندت و همکاران، 1988).

در تحقیقات اولیه بر روی میکوریز، عمدتا اثرات مثبت این همزیستی بر تغذیه معدنی گیاهان گزارش می­شد ولی بعدها به اثرات غیر تغذیه­ای میکوریز از جمله توانایی دفع یون­های سمی، کنترل گسترش پاتوژن­ها، تاثیر بر فتوسنتز و روابط آبی گیاه، افزایش مقاومت گیاه میزبان به فلزات سنگین و …. نیز پی برده شده است (اوگ و همکاران، 2005). در اواخر قرن 19 میلادی گیاه کیسه چوپان (Thlaspi caerulesens) جز اولین گونه­ های گیاهی بود که برای تجمع غلظت­های بالای فلزات در برگ­ها مورد استفاده قرار گرفت (بیرز، 1935). گلچین و همکاران (1385) گزارش نمودند در آفتابگردان و کلزا حداکثر میزان تجمع سرب در ریشه و حداقل آن در دانه مشاهده شده است. صفری سنجانی و همکاران (1390) پیامد کاربرد کود مرغی و عصاره آن در خاك برگیاه بهسازی سرب یک خاك آلوده توسط گیاه شاهدانه را بررسی کرده ­اند که میانگین غلظت سرب در گیاه کشت شده در خاک شاهد (کود داده نشده) بیشتر از خاك تیمار شده با عصاره کود مرغی و همچنین غلظت در گیاه کشت شده در خاك تیمار شده با عصاره کود مرغی بیش از کود مرغی بود. حیدری سورشجانی و همکاران (1390) تاثیر کلات کننده­ های شیمیایی و کود دامی بر مقدار استخراج سرب به وسیله گیاه گوجه فرنگی را بررسی کرده ­اند که نتایج نشان داد که نوع و غلظت کلات کننده، اثر آماری معنی داری بر مقدار سرب انباشته شده در ریشه، ساقه و برگ گوجه فرنگی داشته است.

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر کودهای فسفره بر میزان حلالیت و قابلیت دسترسی سرب در خاک­های آلوده و همچنین میزان توانایی گیاهان آفتابگردان و ذرت همزیست با قارچ میکوریز، در جذب سرب موجود در خاک اصلاح شده با کودهای فسفره می­باشد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :137

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.