مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه تاثیر پوشش های خوراکی کیتوزان، نانو کیتوزان، متیل سلولز و پکتین بر ماندگاری پس از برداشت و ویژگی های کیفی میوه انار

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:باغبانی

عنوان:تاثیر پوشش های خوراکی کیتوزان، نانو کیتوزان، متیل سلولز و پکتین بر ماندگاری پس از برداشت و ویژگی های کیفی میوه انار

دانشگاه شیراز

دانشکده کشاورزی

بخش علوم باغبانی

پایان نامه کارشناسی ارشد

تاثیر پوشش های خوراکی کیتوزان، نانو کیتوزان، متیل سلولز و پکتین بر ماندگاری پس از برداشت و ویژگی های کیفی میوه انار

اسفند ماه 1392

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

تاثیر پوشش های خوراکی کیتوزان، نانو کیتوزان، متیل سلولز و پکتین بر ماندگاری پس از برداشت و ویژگی های کیفی میوه انار

به کوشش

پگاه احمدی

ایران در حال حاضر بیشترین سطح زیر کشت و میزان تولید انار (Punica granatum L.) را در دنیا دارا می­باشد. امروزه میوه انار به دلیل داشتن مواد غذایی موثر در سلامتی محبوبیت زیادی پیدا کرده است. پوشش ­های خوراکی پلی ساکاریدی به عنوان یک ماده تجزیه­پذیر به صورت طبیعی و بدون اثر جانبی، قابلیت نگهداری میوه ­ها را بهبود می­بخشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش پوشش ­های خوراکی کیتوزان، متیل سلولز، پکتین و نانوکیتوزان بر کیفیت و عمر انباری میوه انار و اناردانه انجام شد، تا با کاهش ضایعات کمی و کیفی آن بتوان زمینه صادرات هر چه بیشتر این محصول را فراهم نمود. به این منظور میوه­ های انار رقم رباب نی­ریز، که یکی از ارقام مهم و تجاری کشور می­باشد، در زمان رسیدن تجاری برداشت شد. آزمایش بر پایه طرح فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید. میوه ها و اناردانه­ها با محلول کیتوزان 5/1% ، متیل سلولز 3%، پکتین 3% و نانو کیتوزان تهیه شده از شرکت نانو صنعت اصفهان تیمار گردید و در دمای 5 درجه سلسیوس به ترتیب به مدت 160 روز و 16 روز نگهداری شد. از میوه های انبار شده به فواصل هر 40 روز و از اناردانه­ های انبار شده به فواصل هر 4 روز نمونه گیری صورت گرفت و ویژگی­های کمی و کیفی آنها در طی دوره انبارداری ارزیابی شدند. در این پژوهش،کیتوزان به طور موثری باعث کاهش از دست­ دادن آب و ضایعات کمی میوه­ ها و اناردانه­ها در طول نگهداری پس از برداشت شده است. اگرچه پوست و اناردانه­ها هردو در طی انبارداری آب از دست دادند اما کاهش وزن پس از برداشت در میوه انار به طور عمده مربوط به کاهش وزن پوست بود. تیمار پوشش ­های خوراکی و به ویژه کیتوزان باعث حفظ میزان مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتر، پ­هاش و شاخص طعم آب­میوه در مقایسه با شاهد شد. میزان آنتوسیانین کل آب­میوه در طی نگهداری در انبار در تمام میوه­ ها و اناردانه­ های تیماره شده کاهش یافت. تیمار کیتوزان به طور معنی­داری باعث به تاخیر انداختن مصرف اسیدهای آلی شد. فنول کل و فعالیت ضد اکسایشی آب­میوه در طی انبارداری کاهش یافت، هرچند پوشش کیتوزان به طور معنی­داری باعث حفظ این ترکیبات ارزشمند گردید.

کلیدواژه: دمای انبارداری، آنتوسیانین، فنول کل، فعالیت ضد اکسایشی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اول 1

1- مقدمه 2

1-1- موطن و تاریخچه کشت انار 3

1-2- رده بندی 3

1-3- گیاه شناسی 4

1-4- ارزش غذایی انار 5

1-5- شرایط آب و هوایی مورد نیاز انار 6

1-6- زمان برداشت و شاخص های کیفیت میوه انار 7

1-7- مشکلات پس از برداشت 8

1-8- اهمیت موضوع 9

1-9- اهداف پژوهش 11

فصل دوم 13

2- مروری بر پژوهش های پیشین 14

2-1- دمای پایین 14

2-2- پوشش های خوراکی 16

2-2-1- کیتوزان 17

2-2-2- متیل سلولز 21

2-2-3- پکتین 23

فصل سوم 26

3- مواد و روش ها 27

3-1- روش انجام پژوهش 27

3-1-1- مشخصات منطقه برداشت نمونه 27

3-1-2- انتخاب رقم انار و ویژگی های کلی آن 28

3-1-3-تهیه نمونه میوه 28

3-1-4- جداسازی اناردانه ها 29

3-1-5-آماده سازی نمونه ها 29

3-1-6- شرایط نگهداری در سردخانه 30

3-1-7- مراحل انجام آزمایش 30

3-2- ویژگی های مورد ارزیابی و روش اندازه گیری آنها 30

3-2-1- درصدکاهش وزن میوه ها و اناردانه ها 30

3-2-2- چگالی میوه 31

3-2-3- مواد جامد محلول (TSS) 31

3-2-4- شاخص بلوغ میوه (TSS/TA) 32

3-2-5- هدایت الکتریکی آب میوه (EC) 32

3-2-6- پ هاش (pH) 33

3-2-7- مقدار اسیدیته قابل تیتر (TA) 33

3-2-8- اندازه گیری ویتامین ث 34

3-2-9- مواد فنولی 35

3-2-10- فعالیت آنتی اکسیدانی 36

3-2-11- میزان آنتوسیانین کل 37

3-3- واکاوی آماری داده ها 38

4- نتایج و بحث 40

4-1- عمر انبارداری 40

4-1-1- اناردانه 40

4-2- تغییرات کاهش وزن میوه طی دوره انبارداری 42

4-2-1- اناردانه 42

4-2-2- میوه انار 46

4-3- تغییرات مواد جامد محلول کل در مدت انبارداری 49

4-3-1- اناردانه 49

4-3-2- میوه انار 52

4-4- تغییرات اسیدیته قابل تیتراسیون 54

4-4- 1- اناردانه 54

4-4-2- میوه انار 56

4-5- تغییرات شاخص طعم میوه در طی انبارداری 58

4-5- 1- اناردانه 58

4-5-2- میوه انار 60

4-6- تغییرات پ هاش طی دوره انبارداری 62

4-6-1- اناردانه 62

4-6-2- میوه انار 64

4-7- هدایت الکتریکی 66

4-7-1- اناردانه 66

4-7-2- میوه انار 68

4-8- ویتامین ث 71

4-8-1- اناردانه 71

4-8-2- میوه انار 73

4-9- تغییرات مواد فنولی کل 76

4-9-1- اناردانه 76

4-10- تغییرات فعالیت ضد اکسایشی در طول دوره انبارداری 81

4-10-1- اناردانه 81

4-10-2- میوه انار 83

4-11- تغییرات میزان آنتوسیانین در طی دوره انبارداری 85

4-11-1- اناردانه 85

4-11-2- میوه انار 87

4-12- تغییرات چگالی در طی دوره انبارداری 90

4-12-1- میوه انار 90

4-13- نتیجه گیری کلی 92

4- 14- پیشنهادها 93

منابع 111

 

 

 

فهرست جدول­ها

 

جدول 4-1- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر درصد کاهش وزن انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1±5 سلسیوس 45

جدول 4-2- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر درصد کاهش وزن میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1±5 سلسیوس 48

جدول4- 3- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر مواد جامد محلول (%) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 51

جدول 4-4- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر مواد جامد محلول (%) رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 53

جدول 4-5- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان اسیدیته قابل تیتر (%) اناردانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 55

جدول4-6- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر اسیدیته (%) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 57

جدول4-7- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر شاخص طعم انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 59

جدول4-8- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر شاخص طعم میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 61

جدول 4-9- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر پ هاش انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 63

جدول4-10- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر پهاش میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 65

جدول 4-11- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر هدایت الکتریکیms/cm) ) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 67

جدول 4-12- مقایسه میانگین اثر ت پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر هدایت الکتریکی ms/cm)) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 70

جدول 4-13- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان ویتامین ث mg/L)) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 72

جدول 4-14- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان ویتامین ث (mg/L) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 75

جدول 4-15- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان مواد فنولی کل (µg GAE /L) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 77

جدول 4-16- مقایسه میانگین اثر پوشش های خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان مواد فنولی کل (µg GAE /L) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 80

جدول 4-17- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی های مختلف در طول مدت انبارداری بر فعالیت ضد اکسایشی (%) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 82

جدول4-18- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی های مختلف در طول مدت انبارداری بر فعالیت ضد اکسایشی (%) میوه انار رقم رباب در دمای 1 ±5 سلسیوس 84

جدول 4-19- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی های مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان آنتوسیانین (mg/L) انار دانه رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 86

جدول 4-20- مقایسه میانگین اثر پوشش خوراکی های مختلف در طول مدت انبارداری بر میزان آنتوسیانین (mg/L) میوه انار رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 89

جدول 4-21- مقایسه میانگین اثر تیمارهای پوشش خوراکی مختلف در طول مدت انبارداری بر چگالی(g/ml) میوه انار در رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 91

جدول پیوست 4-1- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی بر ویژگی های انار دانه در سردخانه 111

جدول پیوست 4-2- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی بر ویژگی های انار دانه در سردخانه 112

جدول پیوست 4-3- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی بر ویژگی های میوه انار در سردخانه 113

جدول پیوست 4-4- تجزیه واریانس اثر تیمارهای مختلف پوشش خوراکی بر ویژگی های میوه انار در سردخانه 114

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                     صفحه

شکل 3-1- ­منحنی استاندارد حاصل از غلظت­های مختلف آسکوربیک­اسید (nm 51λmax=) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………35

شکل 3-2- منحنی استاندارد حاصل از غلظت­های مختلف گالیک اسید (nm 517λmax=) .36

شکل 4-1- مقایسه اثر پوششهای خوراکی بر ماندگاری اناردانه-های رقم رباب نیریز در دمای 1 ±5 سلسیوس 41

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              1- مقدمه

 

انار رقم رباب نی­ریز که بیشترین سطح زیر کشت را در استان فارس دارد، از معروف­ترین رقم­های انار تجاری و برتر کشور است. این رقم دیررس بوده و میوه­ هایی با پوست کلفت و قرمز رنگ با دانه­ های قرمز رنگ دارد که به دلیل کیفیت خوراکی مطلوب و قابلیت انباری مناسب در بازارهای داخلی و خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است (محسنی، 1389). اناردانه­ های انار (قسمت خوراکی میوه) منبع غنی از قندها، پکتین، آسکوربیک اسید، اسید­های آمینه، املاح معدنی، فیبرها، فیتواستروژن و فلاونوئیدها است (Gil et al., 2000; Fadavi et al., 2005; Palou et al., 2007; Ozgen et al., 2008 ). میوه انار به دلیل داشتن ترکیباتی با خواص ضداکسایشی[1] نیز اهمیت دارد و مطالعات کلینیکی و اپیدیمولوژی نشان می دهد که مصرف آن به دلیل داشتن مقدار مواد فنولی زیاد در جلوگیری از بیماری­های قلبی و بعضی از انواع سرطان موثر است (Ricci et al., 2006; Tzulker et al., 2007). بنابراین میوه انار به دلیل دارا بودن مواد غذایی موثر در سلامتی محبوبیت زیادی پیدا کرده است (Gil et al., 2000; Ozgen et al., 2008). با توجه به ارزش و اهمیت اقتصادی این میوه برای کشاورزان استان­های حاشیه کویر و مطرح شدن میوه انار به عنوان کالای لوکس صادراتی و یک منبع درآمد ارزی، اهمیت آن بیش از پیش روشن می­گردد. اما میوه­ های انار به دلیل داشتن آب و مواد قندی فراوان و بافت نرم و حساس، پس از برداشت به راحتی در معرض صدمات مکانیکی، کاهش وزن و حمله ریز سازواره­ها[2] قرار می­ گیرند (بهادران باغبادرانی، 1379؛ Westwood, 1993).

 

 

1-1- موطن و تاریخچه کشت انار

 

اهلی شدن انار از دوران نئولیتیک آغاز شده است (Hayes, 1957). این گیاه بومی ایران و برخی از نواحی اطراف آن است كه از 2000 سال قبل از میلاد مسیح مورد کشت و کار قرار گرفته است و به مرور زمان به مناطق دیگر آسیا (تركمنستان، افغانستان، هند، چین و غیره)، آفریقای شمالی و اروپای مدیترانه ای گسترش پیدا کرده است (Zukovskij, 1950). از آن جا كه انار به خاطر مقاومتش به شرایط خشكی، درخت بسیار مناسبی برای پرورش در مناطق خشك است، امروزه به طور گسترده ای این درخت میوه در مناطق مدیترانه ای، نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری كشت می­گردد (Mars and Meljario, 1997).

 

 

1-2- رده بندی

 

انار با نام علمی Punica granatum L. درختچه­ای بزرگ با شاخه های نامنظم، كم و بیش خاردار و متعلق به تیره انارسانان[3] می باشد (بهزادی شهر بابکی، 1377). این گیاه از شاخه گیاهان گلدار[4]، رده نهاندانگان[5] و زیر رده دولپه ای ها[6]، راسته Myrtales، تیره Punicaceae و جنس Punica است. جنس Punica دارای دو گونه است :

1-گونه Punica granatum L. که تخمدان آن شامل یک یا دو ردیف برچه است و بومی ایران و نواحی مدیترانه ای است.

2-گونه P. protopunica BALF. که تخمدان آن یک ردیف برچه دارد و بومی جزیره سوکوترا (یمن) است.

 

 

1-3- گیاه شناسی

 

انار با نام علمی Punica granatum L. درختچه ای بزرگ با شاخه های نامنظم، كم و بیش خاردار و متعلق به تیره انارسانان می باشد (بهزادی شهر بابكی، 1377). درخت انار در مناطق گرمسیری همیشه سبز است و در سراسر سال گل می دهد، در حالی که در مناطق نیمه گرمسیر خزان­دار است و یک بار در سال گل می­دهد (Gur, 1986). انار به عنوان یک گیاه یک پایه در نظر گرفته می شود و دو نوع گل بر روی یک پایه تولید می کند:

  1. 1. Antioxidant

[2]. Micro organism

  1. Punicaceae
  2. Phanerogames
  3. Angiosperm
  4. Dicotyledons

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :163

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.