روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه تاثیر شبکه اجتماعی وایبر بر عملکرد تحصیلی

 دانلود متن کامل پایان نامه تاثیر شبکه اجتماعی وایبر بر عملکرد تحصیلی(مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)

پایان نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی

 

عنوان

تاثیر شبکه اجتماعی وایبر بر عملکرد تحصیلی(مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)

 

استاد راهنما

دکتر مریم اسلام‌پناه

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول. 1

1-1- بیان مساله. 2

1-2- سوالات تحقیق. 5

سوال اصلی.. 5

سوالات ویژه 5

1-3- اهداف تحقیق. 6

هدف اصلی.. 6

اهداف ویژه 6

1-4- فرضیه‌های تحقیق. 7

فرضیه اصلی.. 7

فرضیه‌های ویژه 7

1-5- اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 10

1-6-1- تعریف مفهومی و عملیاتی ابعاد متغیر وابسته (عملکرد تحصیلی) 10

1-6-2- تعریف مفهومی و عملیاتی ابعاد متغیر مستقل (شبکه اجتماعی وایبر) 17

فصل دوم. 24

2-1- چارچوب نظری پژوهش… 25

2-1-1- شبکه‌های اجتماعی مجازی.. 25

2-1-2- تعاریف شبکه‌های اجتماعی مجازی.. 26

2-1-3- آسیب های روانی شبکه های اجتماعی را در چهار دسته تقسیم بندی کرد: 28

2-1-4- نظریه‌های شبکه اجتماعی.. 29

2-1-4-1- نظریه شبکه. 29

2-1-4-2- نظریه ساخت‌یابی.. 31

2-1-4-3- نظریه کاشت.. 33

2-1-4-4- اثر سوم شخص…. 35

2-1-4-5- نظریه حوزه عمومی هابرماس… 37

2-1-2- عملکرد تحصیلی.. 40

2-1-2-1- رویکردهای به ارزشیابی عملکرد تحصیلی.. 41

2-1-2-2- نظریه‌های عملکرد تحصیلی.. 45

2-1-2-2-1- نظریه یادگیری.. 45

2-1-2-2-2- تئوری یادگیری شناختی.. 50

2-1-2-2-3- تئوری یادگیری اجتماعی.. 51

2-1-2-2-4- تئوری یادگیری مشارکتی.. 51

2-1-2-2-5- رویکردهای شناختی – اجتماعی به انگیزش و نظریه اهداف پیشرفت.. 51

2-2- پیشینه پژوهش… 55

2-2-1- پژوهش‌های خارجی.. 55

2-2-2- پژوهش‌های داخلی.. 58

2-3- مدل نظری پژوهش… 61

2-4- مدل تجربی پژوهش… 62

فصل سوم. 63

مقدمه. 64

3-1- روش پژوهش… 64

3-2- واحد تحلیل. 64

3-3- ابزار گردآوری اطلاعات: 64

3-4- جامعه آماری و حجم نمونه. 64

3- 5- روش نمونه گیری.. 66

3-6- روایی و پایایی ابزار سنجش… 66

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 68

فصل چهارم. 69

مقدمه: 70

4- 1- تحلیل توصیفی داده‌ها 71

4-1-1- توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت.. 71

4-1-2- توزیع پاسخگویان بر حسب سن.. 72

4-1-3- توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی.. 73

4-1-4- توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. 75

4-1-5- توزیع پاسخگویان بر حسب درآمد. 76

4-1-6- توزیع پاسخگویان بر حسب استفاده روزانه از شبکه اجتماعی وایبر. 77

4-1-7- فرار از واقعیت زندگی (شبکه های اجتماعی) 78

4-1-8- بحث و یادگیری (شبکه های اجتماعی) 81

4-1-9- ایجاد روابط (شبکه های اجتماعی) 82

4-1-10- آگاهی و اطلاعات (شبکه های اجتماعی) 84

4-1-11- اوقات فراغت (شبکه های اجتماعی) 86

4-1-12- عدم کنترل و سانسور (شبکه های اجتماعی) 88

4-1-13- خودکارآمدی (عملکرد تحصیلی) 90

4-1-14- تأثیرات هیجانی (عملکرد تحصیلی) 92

4-1-16- برنامه ریزی (عملکرد تحصیلی) 94

4-1-17- فقدان کنترل (عملکرد تحصیلی) 96

4-1-18- انگیزش (عملکرد تحصیلی) 97

4-2- تحلیل استنباطی داده‌ها 101

4-2-1- الف: رابطه ی بین متغیرهای زمینه‌ای پژوهش با عملکرد تحصیلی.. 101

4-2-2 ب: فرضیه‌های ویژه 108

4-2-3 ج: تحلیل مسیر. 114

فصل پنجم. 122

5-1- مقدمه. 123

5-2- نتایج توصیفی: 124

5-3- نتایج تحلیلی: 125

5-4 نتایج تحلیل مسیر. 129

5-5- موانع پژوهشی: 130

6-5- ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات.. 131

الف- پیشنهادات کابردی.. 131

ب- پیشنهادهای پژوهشی.. 133

منابع. 134

 

فصل اول

1-1- بیان مساله

مسأله عملكرد تحصیلی در دانشگاه از جمله مسائلی است كه ذهن رهبران و مدیران جامعه و در نتیجه محققان را به خود جلب كرده است. این كه چه عواملی بر پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشجویان تأثیر می‌گذارد، با سهم و مشاركت هر عامل چه اندازه است، همواره مورد توجه بوده است (طباطبایی، 1376).

عملكرد تحصیلی و توجه به آن در نظام‌های آموزشی یكی از مسائل مهم می‌باشد. عملكرد تحصیلی به عنوان یک مسأله مهم آموزشی رابطه تنگاتنگی با بهبود كیفیت دانشگاه ها دارد (مك دونالد،2001). به عنوان مبنای قضاوت در ارتباط با مطلوبیت‌های كسب شده توسط دانشجویان در طول دوره‌ای خاص می‌باشد كه در تمام دنیا در رأس برنامه‌های توسعه‌ی آموزشی قرار دارد (لیندمن،دوك و ویلكرسون،2001).

همچنین،کنن و نیوبل‌معتقد هستند،که‌ اهداف‌ ارزشیابی از عملکرد تحصیلی دانشجویان عبارت است از: داوری درباره تسلط بر دانش و مهارتهای بنیادی، اندازه‌گیری پیـشرفت دانشجو در‌ طی زمان، تشخیص مشکلات دانشجو، فراهم کردن بازخورد برای دانشجویان، ارزشیابی اثربخشی درس و ایجاد‌ انگیزه‌ مطالعه در دانشجویان.

در نظام آموزش عالی امروزی استفاده اینترنت[2] عنصری ضروری در انجام تکالیف کلاسی و پروژه های تحقیقات دانشجویی محسوب می‌شود، استفاده از اینترنت در فضای دانشگاه علاوه بر جستجوی علمی می‌تواند شامل فرستادن نامه‌های الکترونیک، بازی‌های اینترنتی، چت، وب گردی، عضویت در شبکه‌های اجتماعی[3] و یا هر گونه دسترسی اینترنتی غیر آکادمیکِ دیگر باشد در هر صورت استفاده مفرط از اینترنت به عنوان وسیله سرگرمی، می‌تواند فرصتی را که دانشجویان به مطالعه خارج از دانشکده و کتابخانه اختصاص می‌دهند کاهش دهد و بنابراین یکی از موانع اصلی دست یابی به موفقیت تحصیلی باشد. نتایج پیمایشی برنر[4] در محیط اینترنت نشان داد که استفاده از اینترنت شرکت کنندگان را در مدیریت زمان با مشکل روبرو می سازد (برامنز[5]،1991) هم چنین کیوبی[6] و همکاران در بخشی از گزارش خود اشاره نمودند که 50 درصد از دانشجویان اخراجی ناشی از افت تحصیلی استفاده مفرط اینترنت را دلیلی برای مشکلات تحصیلی خود ذکر کرده‌اند (کیوبی[7]،2001). از سوی دیگر برخی پژوهش‌ها نشان داده اند‌که تکالیفی نظیر جستجوی اطلاعات آنلاین یا برقراری ارتباط از طریق اینترنت می‌تواند به طور غیر مستقیم عملکرد دانشجویان را بهبود بخشد.

به منظور پیش بینی وضعیت تحصیلی دانشجویان تعیین ملاك‌ها و متغیرهای مناسب، از جمله مهم‌ترین حوزه های پژوهشی است كه محققان علوم تربیتی و روان شناسی در آن فعال می‌باشند. تحقیقات بسیاری در زمینه پیش‌بینی عملكرد تحصیلی انجام پذیرفته است (بوكارتس،1996). ما در این پژوهش به دنبال آن هستیم که بررسی کنیم تاثیر عضویت در شبکه اجتماعی وایبر بر عملکرد تحصیلی هستیم.

شبکه‌های اجتماعی مجازی مکان‌هایی هستند که در آنها افراد فرصت پیدا می‌کنند تا خود را معرفی کرده، ویژگی‌های شخصیتی خود را بروز داده و با سایرین ارتباط برقرار کرده و در این محیط‌ها این ارتباطات را حفظ نمایند. این سایت‌ها به طور بالقوه‌ای چه در سطح روابط بین فردی و چه در سطح روابط اجتماعی توانایی ایجاد تغییرات اساسی در زمینه زندگی اجتماعی هر فرد را دارا می‌باشند. در اغلب موارد مهم‌ترین تاثیر این گونه سایت‌ها را حفظ و ارتقا روابط گذشته می‌دانند این در حالی است که نباید از نقش این سایت‌ها در شکل‌گیری روابط جدید بین فردی غافل شد. هرچند که فعالیت در این گونه شبکه‌ها سبب تسهیل ارتباط با دوستان می‌شود ولی به همان میزان با کاهش زمان مطالعه دانشجویان سبب اختلال در روند تحصیل می‌گردد از جمله تاثیرات مهم منفی این گونه سایت‌ها به ویژه در بین دانشجویان می‌توان به افزایش اضطراب و استرس اشاره نمود. شبکه‌های اجتماعی صرفا اثرات منفی نداشته و می‌توان با به کار‌گیری آن‌ ها در فرایند آموزشی و یا درمانی، از آنها به طور بهینه استفاده نمود. دلایلی همچون ارتباط با سایرین یادگیری، قوانین اجتماعی، تفریح و سرگرمی و انتقال تجربیات می‌توان به عنوان مهم‌ترین دلایل استفاده افراد از این گونه شبکه عنوان نمود. در ایران دانشجویان پس از طی مراحل دبیرستان و قبولی در امتحان کنکور، در بازه‌ای زمانی حساس از مراحل رشد خود، جهت ادامه تحصیلات عالی به محیطی اغلب به دور از خانواده‌، به دانشگاه وارد می‌شوند (جوادی‌نیا و همکاران،1392). لذا تاثیرات این گونه شبکه‌ها در دوران دانشجویی بروز بیشتری می‌یابد. اینک به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که شبکه اجتماعی وایبر چه تاثیری بر عملکرد دانشجویان دارد؟

 

تعداد صفحه :155

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.