مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه تاثیر حشره کش های میکروبی Bacillus thuringiensis,Beauveria bassiana, Metarhizium anizopliae برپروانه مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:حشره شناسی کشاورزی

عنوان:تاثیر حشره کش های میکروبی Bacillus thuringiensis,Beauveria bassiana, Metarhizium anizopliae برپروانه مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی کشاورزی گرایش حشره شناسی

عنوان

تاثیر حشره کش های میکروبی Bacillus thuringiensis,Beauveria bassiana, Metarhizium anizopliae برپروانه مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta

   استاد راهنما:

دکتر شهریار عسگری

 

استاد مشاور:

دکتر ژینوس رستگار

زمستان 1392

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

فهرست جداول                                                                                                                                 ذ

فهرست نمودارها                                                                                                                              ز

فهرست شکل ها                                                                                                                               س

چکیده                                                                                                                                            ص

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه                                                                                                                                                          1

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1)حشره آفت                                                                                                                                     3

2-1-1) مناطق انتشار                                                                                                                              3

2-1-2)اهمیت اقتصادی                                                                                                                             3

2-1-3) شکل شناسی                                                                                                                               4

2-1-4)زیست شناسی                                                                                                                              6

2-1-5)نحوه خسارت                                                                                                                               8

2-1-6)مقایسه مگس مینوز و پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                                                     12

2-1-7 )کنترل                                                                                                                                     13

2-1-7-1)روش های فیزیکی                                                                                                                   13

2-1-7-2) روش های زراعی                                                                                                                  13

2-1-7-3)کنترل بیولوژیک                                                                                                                       13

2-1-7-4) تله های فرمونی                                                                                                                    14

2-1-7-5) کنترل شیمیایی                                                                                                                       15

2-2- قارچهای پاتوژن حشرات                                                                                                                16

2-2-1)تاریخچه استفاده از قارچ ها برای کنترل حشرات زیان آور                                                                       16

2-2-2)قارچ های بیمارگر حشرات                                                                                                              17

2-2-2-1) قارچ Beauveria bassiana                                                                                                   18

الف)قدمت و اهمیت                                                                                                                              18

ب)برخی از جدایه های گونه B.bassiana در ایران                                                                                       20

ج) شکل شناسی و زیست شناسی                                                                                                               20

د)هاگ زایی قارچ                                                                                                                                  21

ه)طیف میزبانی                                                                                                                                     22

2-2-2-2) قارچ Metarhizium anisopliae                                                                                            22

الف) قدمت واهمیت                                                                                                                               22

ب) شکل شناسی                                                                                                                                  23

2-2-3) نیاز های زندگی قارچ های بیماری زای حشرات                                                                                   24

2-2-3-1) نیازهای غذایی                                                                                                                      24

2-2-3-2) نیازهای محیطی                                                                                                                       25

2-2-3-3) سایر عوامل محیطی موثر بر قارچ                                                                                                 27

2-2-4) مراحل ایجاد بیماری                                                                                                                    27

2-2-5) مسیرهای ایجاد آلودگی                                                                                                                 27

2-2-6)استقرار اسپور در سطح بدن حشره                                                                                                    28

2-2-7) انباشته شدن قارچ در حفره عمومی بدن                                                                                             28

2-2-8) علائم بیماری و تاثیر عوامل محیطی                                                                                                29

2-3)استفاده از باکتری به منظور کنترل میکروبی آفت                                                                                       29

2-3-1)باکتری Bacillus thuringensis                                                                                                    30

2-3-1-1) تاریخچه Bacillus thuringensis                                                                                             31

2-3-1-2)Bacillus thuringensis چگونه کار می کند؟                                                                               32

2-3-1-3)Bacillus thuringensis پناهگاهی برای محصولات                                                                         33

2-3-1-4)کریستال های Bacillus thuringensis                                                                                       33

2-3-1-5) گیاهان تراریخته  Bacillus thuringensis                                                                                 33

2-3-1-6) ریسک های بالقوه ناشی از کاربرد Bacillus thuringensis                                                               34

2-3-1-7) مشخصات باکتری و توکسین آن                                                                                                  34

2-3-1-8)طرز تهیه B. thuringensis                                                                                                     34

2-3-1-9) موارد مصرفی باکتری در کنترل میکروبی                                                                                        35

2-3-1-10)مزایا و معایب استفاده از B. thuringensis                                                                                   35

 

فصل سوم : فرایند پژوهش

3-1) حشره میزبان(جمع آوری و پرورش آزمایشگاهی)                                                                                    37

3-2)قارچ های بیمارگر                                                                                                                           39

3-2-1) جمع آوری و شناسایی قارچ                                                                                                          39

3-2-2) کشت و نگهداری جدایه ها                                                                                                           39

3-2-3)تهیه سوسپانسیون هاگ                                                                                                                   40

3-2-4) آزمایش زنده مانی                                                                                                                      42

3-3) روش زیست سنجی                                                                                                                       42

3-4)روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                            43

3-5) آزمایشات اولیه تعیین غلظت های محدوده LD50                                                                                   44

فصل چهارم : یافته های پژوهش

1-4)ارزیابی اثر قارچ M.anisopilae بر روی لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                45

2-4)ارزیابی اثر قارچ M.anisopilae بر روی لارو سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                48

3-4)ارزیابی اثر قارچ B.bassiana بر روی لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                  51

4-4)ارزیابی اثر قارچ B.bassiana بر روی لارو سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                    53

5-4)ارزیابی اثر باکتری B.t بر روی لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                          56

6-4)ارزیابی اثر باکتریB .t بر روی لارو سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                            59

فصل پنجم : بحث ونتایج

نتیجه گیری کلی                                                                                                                                  62

پیشنهادات                                                                                                                                          66

پیوست­ها

داده های تحقیق                                                                                                                                     67

منابع

فارسی                                                                                                                                                73

لاتین                                                                                                                                                 74

چکیده انگلیسی                                                                                                                                    85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 1-3) تیمارهای قارچی و باکتریایی بکار رفته در آزمایشات اولیه                                                                 44

جدول 1-4) میانگین درصد مرگ و میر لاروهای سن 1 مینوز گوچه فرنگی                                                            45

جدول 2-4) مقدار غلظت های قارچ M.a برای لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                               45

جدول 3-4)پروبیت نتایج اولیه برای تعیین LC50.روی لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی با قارچ M.a                     47

جدول4-4) میانگین درصد مرگ و میر لاروهای سن 3 مینوز گوچه فرنگی(M.a)                                                     48

جدول 5-4) مقدار غلظت های قارچ M.a برای لارو سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                              48

جدول 6-4) پروبیت نتایج اولیه برای تعیین LC50.روی لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی با قارچ M.a                   50

جدول 7-4) میانگین درصد مرگ و میر لاروهای سن 1 مینوز گوچه فرنگی(B.b)                                                    51

جدول 8-5) مقدار غلظت های قارچ B.b برای لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                51

جدول 9-4) پروبیت نتایج اولیه برای تعیین LC50.روی لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی با قارچ B.b                     52

جدول 10-4) میانگین درصد مرگ و میر لاروهای سن 3 مینوز گوچه فرنگی(B.b)                                                    53

جدول 11-4) مقدار غلظت های قارچ B.b برای لارو سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی 55

جدول 12-4) پروبیت نتایج اولیه برای تعیین LC50.روی لارو سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی با قارچ B.b                  56

جدول 13-4)میانگین درصد مرگ و میر لاروهای سن 1 مینوز گوچه فرنگی(Bt)                                                       56

جدول14-4) مقدار غلظت های باکتری B.t برای لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                              56

جدول15-4 ) پروبیت نتایج اولیه برای تعیین LC50.روی لارو سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی با باکتری Bt                   57

جدول16-4) میانگین درصد مرگ و میر لاروهای سن 3 مینوز گوچه فرنگی(Bt)                                                     58

جدول 17-4) مقدار غلظت های باکتری Bt برای لارو سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی                                             59

جدول18-4 ) پروبیت نتایج اولیه برای تعیین LC50.روی لارو سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی با باکتری Bt                   60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                               صفحه

نمودار1-4) مقایسه درصد مرگ ومیراصلاح شده لارو های سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی در اثر قارچ M.a                                              46

نمودار 2-4) مقایسه درصد مرگ ومیراصلاح شده لارو های سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی در اثر قارچ M.a                                               49

نمودار3-4) مقایسه درصد مرگ ومیراصلاح شده لارو های سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی در اثر قارچ B.b                                 51

نمودار 4-4) مقایسه درصد مرگ ومیراصلاح شده لارو های سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی در اثر قارچ B.b                                 54

نمودار 5-4) مقایسه درصد مرگ ومیراصلاح شده لارو های سن 1 پروانه مینوز گوجه فرنگی در اثر باکتری Bt                              56

نمودار6-4) مقایسه درصد مرگ ومیراصلاح شده لارو های سن 3 پروانه مینوز گوجه فرنگی در اثرباکتری Bt                                 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                              صفحه

شکل 2-1) نقشه پراکنش و مهاجرت شب پره مینوز برگ گوجه فرنگی آز امریکای لاتین به مدیترانه و خاورمیانه                 3

شکل 2- 2)حشره کامل مینوزگوجه فرنگی                                                                                                    4

شکل 2-3) تخم مینوز برگ گوجه فرنگی روی برگ                                                                                          5

شکل 2-4) لارو مینوز برگ گوجه فرنگی                                                                                                      5

شکل 2-5) شفیره مینوز برگ گوجه فرنگی                                                                                                     6

شکل 2-6) مراحل رشدی پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                                                         6

شکل2-7) نحوه تغذیه آفت در هر مرحله رشدی                                                                                               7

شکل2-8) لارومینوزبرگ گوجه فرنگی درحال خروج از دالان مادری                                                                     8

شکل9-2) آثارخسارت لارو (تونل لاروی درداخل مزوفیل)                                                                                 9

شکل10-2)برگ خسارت دیده دراثرتغذیه لارو مینوز برگ گوجه فرنگی                                                                11

شکل11-2)بوته های آلوده به مینوز گوجه فرنگی                                                                                            11

شکل12- 2)مقایسه مگس مینوز با پروانه مینوز گوجه فرنگی                                                                               12

شکل 13-2) زنبور P. dignusپارازیتوئید لارو مینوز برگ گوجه فرنگی                                                                14

شکل14-2) زنیورT. pretiosumپارازیتوئید تخم مینوز برگ گوجه فرنگی                                                           14

شکل 15-2) تله قیفی                                                                                                                            15

شکل16-2)تله نوری                                                                                                                               15

شکل17-2)تله نوری شکل                                                                                                                    15

شکل 18-2)تل دلتا                                                                                                                                15

شکل19-2) نمونه کشت شده از قارچ B.bassiana                                                                                         18

شکل20-2) ایزوله از قارچM.anisopilae                                                                                                     21

شکل21-2)شکل شماتیک قارچ M.anisopilae(اقتباس از www.invasive.org)                                                       23

شکل 22-2) شکل ایزوله از قارچ M.anisopilae                                                                                            23

شکل 1-3) تغذیه لارو از برگ (عکس اصلی)                                                                                                 38

شکل 2-3) نحوه انجام آزمایش و شمارش لاروهای مرده در پتری دیش(عکس اصلی)                                            38

شکل 3-3) جدا سازی لارو از بوته های آلوده جمع آوری شده(عکس اصلی)                                                         38

شکل4-3) قارچ B.bassiana(سمت چپ)، قارچ M.anisopilae (سمت راست)                                                39

شکل 5-3) نحوه تقسیم بندی یک لام هموسیتو متر                                                                                         41

شکل 6-3 ) نحوه استفاده از لام هموسیتومتر                                                                                                41

شکل 7-3)   نحوه تهیه سوسپانسیون قارچ B.bassiana(سمت راست)، قارچ M.anisopilae(سمت چپ)                   42

 

 

 

 

 

 

چکیده

در سال های اخیر استفاده از عوامل میکروبی ،قارچ های بیماری زای حشرات و باکتری ها به عنوان جایگیزین سموم شیمیایی در کنترل آفات بسیار مورد توجه قرار رفته است.این ترکیبات جانشین مناسبی برای آفت کش های شیمیایی می باشند و رشد جمعیت حشره را تحت تاثیر میگذارند.در این بررسی ها سه عامل میکروبی از جمله قارچ های بیمارگر B.bassiana و M.anisopliae و باکتری Bt روی لارو سن 1و3 پروانه مینوز گوجه فرنگی مطالعه گردید.آزمایش در شرایط دمایی 27±1 و رطوبت نسبی 5±65٪در انکوباتور در5 غلظت انجام شد.. باکتری Bt به صورت فرم تجاری و قارچ B.bassiana از دانشکده کشاورزی دانشگاه رشت و M.anisopliae از موسسه گیاهپزشکی کشور تهیه و پس از شناسایی ،کشت و تهیه سوسپانسیون ،غلطت های مورد نیاز بدست آمد.در هر یک از ظروف آزمایش 20عدد لارو سن1 وسن 3 که حاوی چند برگ گوجه فرنگی قرار داده شد.بررسی ها در آزمایشات اولیه با بهره گرفتن از جدول پروبیت مقدار LC50 هر عامل ،برای هر مرحله لاروی نشان داد. میزان LC50 قارچ B.bassiana  برای لارو سن 1، 5.7*108     اسپور در میلیلیتر و لارو سن 3، 108*9.4 اسپور در میلیلیتر ،قارچ M.anisopliae ،لارو سن1، 107*5.8 اسپور در میلیلیتر ،لارو سن3، 108*4.27 اسپور در میلی لیتر و باکتری Bt ،لارو سن 1، 1.5لیتر در هزار ، لارو سن3، 2 لیتر در هزار بدست آمد. بر اساس این مقادیر غلظت ها برای آزمایش نهایی محاسبه شد.بررسی ها آزمایش نهایی نشان داد، بیشترین درصد مرگ و میر لارو سن 1 مربوط به قارچ M.anisopliae با غلظت   4.3*1014 اسپور در میلیلیتر و برای لارو سن 3 ، مربوط به       قارچ M.anisopliae با غلظت 1.6*1028 اسپور در میلیمتر، 4 روز بعد از تیمار بوده است.

 

واژه کلیدی: عوامل میکروبی ، پروانه مینوز گوجه فرنگی،Metarhizium anisopliae ،Beavueria bassiana ، باکتری B.t ، اثر حشره کشی.

 

 

 

 

 

مقدمه

گوجه ‌فرنگی گیاهی است با نام علمی  Ycopersiscom esculentum از خانواده سیب زمینی (solanaceae) که به نام عمومی‌Tomato در جهان مشهور است‌. میوه این گیاه که قسمت اصلی آن است به صورت خام یا پخته در سالاد، انواع سس‌ها، سوپ و انواع مواد غذایی به طور وسیع در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد‌. مهمترین ترکیبات گوجه‌فرنگی شامل حدود 90 درصد و یا کمی ‌بیشتر آب می‌باشد و بقیه آن را پروتئین، چربی، قندهای مختلف از جمله گلوکز و فروکتوز، ویتامین‌های آ، ث، کا، تیامین، ریبوفلاوین، پانتوتنیک اسید، اسید فولیک، ‌ویتامین ای، اسید آمینه‌های ضروری، املاح معدنی از جمله کلسیم، فسفر، آهن، سدیم، پتاسیم، منیزیم، مس، منگنز، کبالت، روی و آرسنیک می‌باشد و به تازگی وجود ید نیز در گوجه‌فرنگی گزارش شده است‌. طبق آمار منتشر شده از سوی اداره کل آمار و اطلاعات کشور در سال زراعی 1385-86 گوجه فرنگی در سطحی معادل 147462 هکتار ، که 146837 هکتار آن مربوط به کشت آبی میباشد. متوسط عملکرد هکتاری آن 34.3 تن بوده و محصول سالانه آن بالغ بر 5 میلیون تن می باشد.

مینوز برگ گوجه فرنگی یا بید گوجه فرنگی(Tuta absoluta) از جدی ترین و مهم ترین آفات گوجه فرنگی و سیب زمینی در دنیا  محسوب می شود كه از نظر اقتصادی دارای اهمیت بالایی می باشد.
خسارت این حشره روی محصول گوجه فرنگی بین 50 تا 100 درصد می رسد. تولید مثل بالا (تا 12 نسل در سال) مینوز گوجه فرنگی را تبدیل به حشره خطرناكی كرده است.
این آفت بومی آمریكای جنوبی  بوده و اخیرا از تعدادی از استان های غرب، جنوب غرب و جنوبی كشور گزارش گردیده است و می تواند تهدید جدی برای تولید گوجه فرنگی و صنایع وابسته به آن باشد. به دلیل تعداد نسل بالا در سال و تغذیه لاروها از برگ ومیوه ، استفاده از شره کش های شیمیایی تاثیر چندانی در کنترل این آفت ندارد، لذا مطالعه و تحقیق بر روی دیگر عوامل کنترل کننده آفت به لحاظ ملاحظات زیست محیطی و سلامت مصرف کنندگان از اهمیت خاصی برخوردار می باشد (بهداد،1381).

طبق آمار سازمان ملل متحد در سال 2000 ، جمعیت جهان تا سال 2050 بیش از 70٪ افزایش خواهد داشت.در این بین یکی از مشکلاتی که بروز خواهد نمود سوء تغذیه در کشورهای در حال توسعه است(بنایی و همکاران،1374). کنترل آفات بیشتر با استفاده آفت کش های شیمیایی صورت می گیرد. استفاده های مکرر از این مواد طی دهه های متوالی باعث از بین رفتن دشمنان طبیعی ، اختلال در کنترل بیولوژیکی ، اثر روی موجودات غیر هدف آلودگی محیط زیست در خطر قرار گرفتن سلامت انسان، طغیان آفات و بروز مقاومت در آفات هدف گردیده است.با توجه به خسارت های ناشی از حشرات آفت و اثرهای سوء سموم شیمیایی ، تحقیق برای دسترسی به روش ها و ترکیب های کم خطر جهت کنترل آفات اجتناب نا پذیر می باشد (Talukder,Champ & Dyte,1976). در اثر این عوامل و از طرفی دیگر با بالا رفتن سطح آگاهی عموم ، تحقیقات گسترده و مستقیمی برای توسعه استراتژی های جایگزین برای کنترل آفات از جمله مبارزه بیولوژیک در حال انجام میباشد(Brower et al,1995)

هدف از این پژوهش استخراج قارچ های بیمارگر حشرات و بررسی اثر بیماری زایی آنها و نیز بررسی باکتری دارای خاصیت حشره کشی به عنوان جایگزین سموم شیمیایی و انتخاب کشنده ترین و موثرترین دز که بتوان در برنامه های مبارزه تلفیقی با پروانه مینوز گوجه فرنگی بکار برد.

اگر چه ایران به عنوان منطقه خشک محسوب میشود و در نگاه اول استفاده از قارچ ها به عنوان عامل کنترل بیولوژیکی تحت شرایط محتمل به نظر نمی رسد ولی مطالعات نشان داده است که کشور ما از نظر فلور قارچ های بیمار گر بندپایان ، روی حشرات غنی می باشد. پتانسیل فزاینده کنترل بیولوژیک حشرات آفت طی 50 سال اخیر بیشتر در نتیجه شناسایی و توسعه گونه های جدید بیمارگر حشرات بوده است. تعدادی از این شناسایی ها اتفاقی بوده ولی اغلب آنها نتیجه بررسی های منظم و گسترده می باشند. علی رغم موفقیت های گذشته ، اگر بخواهیم که نیازهای افزایش محصولات کشاورزی و کاهش پیوسته در استفاده از سموم شیمیایی را داشته باشیم باید بطور مستمر به شناسایی و توسعه عوامل بیمارگر حشرات بپردازیم. کشاورزی پایدار در قرن بیست و یکم بطور فزاینده ای مبتنی بر کنترل بیولوژیک و سایر روش های مدیریت آفات سازگار با محیط زیست خواهد بودو

امید است نتایج حاصله راهگشای سایر پژوهشگران جهت به کارگیری این باکتری و قارچ ها در برنامه های کنترل تلفیقی آفت پروانه مینوز گوجه فرنگی باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1)حشره آفت

پروانه مینوز گوجه فرنگیTuta absoluta

مینوز برگ گوجه فرنگی یا بید گوجه فرنگی از جدی ترین و مهم ترین آفات گوجه فرنگی و سیب زمینی در دنیا  محسوب می شود كه از نظر اقتصادی دارای اهمیت بالایی می باشد.
خسارت این حشره روی محصول گوجه فرنگی بین 50 تا 100 درصد می رسد. تولید مثل بالا (تا 12 نسل در سال) مینوز گوجه فرنگی را تبدیل به حشره خطرناكی كرده است.

2-1-1) مناطق انتشار
پروانه مینوز گوجه فرنگی با نام (Lepidoptera:Gelechiidae) Tuta absoluta   یکی از آفات مهم گوجه فرنگی و سیب زمینی در دنیا به شمار می آید، که در کشورهای امریکای جنوبی و حاشیه مدیترانه انتشار دارد. این آفت بومی امریكای جنوبی  بوده و بخصوص دركشور های آرژانتین، پرو، برزیل، بولیوی، ونزوئلا، اروگوئه، شیلی،اكوادر و پاراگوئه گزارش شده است كه در سال های اخیر از طریق نقل و انتقالات اندام های گیاهی میزبان بخصوص میوه گوجه فرنگی ، سیب زمینی به كشورهای اروپائی مانند انگلستان، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و شمال آفریقا  مانند لیبی ،مراكش،الجزایر و تونس و بعضی كشورهای آسیائی مانند ژاپن و اخیراً بهكشورهای همسایه  ما كویت و بحرین و از آنجا به ایران  گسترش یافته است.

(بهداد،1381)

2-1-2) اهمیت اقتصادی

این آفت خطرناك اخیرا از تعدادی از استان های غرب، جنوب غرب و جنوبی كشور گزارش گردیده است و می تواند تهدید جدی برای تولید گوجه فرنگی و صنایع وابسته به آن باشد.قدرت تکثیر بالای این آفت آن را به یکی از مقاومترین حشرات به آفت­کش­ها بدل کرده است. در حالی­که به نظر می رسد منشا اولیه این آفت امریکای لاتین بوده است ولی امروزه دامنه پراکنش جغرافیایی آن به اروپا، خاورمیانه و ایران نیز رسیده است و با توجه به قدرت خسارتزایی به سرعت در نقش یکی از آفات کلیدی ظاهر گشته است.

شکل 2-1)نقشه پراکنش و مهاجرت شب پره مینوز برگ گوجه فرنگی از امریکای لاتین به مدیترانه و خاورمیانه

 

در حال حاضر وجود جمعیت های مقاوم در کشورهای امریکای لاتین گزارش شده اند (ناشناس،1390). این مناطق برای دهه های متوالی در معرض مصرف مکرر و نادرست آفت کش های شیمیایی قرار داشته اند و به همین علت فشار انتخابی سموم منجر به رشد و گسترش جمعیتهای مقاوم به گروه های مختلف حشره کش ها گشته است. از آن جا که احتمال دارد، موج جدید گسترش آفت به کشورهای اروپایی و خاورمیانه از جمعیت های امریکای لاتین آغاز شده باشد، بنابراین احتمال وجود مقاومت در جمعیت های مینوز برگ گوجه فرنگی منطقه خاورمیانه و ایران زیاد است.  با توجه به این، در درجه نخست ارزیابی کارآیی حشره کش ها بر روی جمعیت های این آفت در مناطق جغرافیایی مختلف اهمیت دارد(کلانتر هرمزی، 1389).

2-1-3) شکل شناسی

حشره کامل
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :92

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.