روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه تاثیر تئاتر درمانی بر مهارتهای اجتماعی افراد کم توان ذهنی

 دانلود متن کامل پایان نامه تاثیر تئاتر درمانی بر مهارتهای اجتماعی افراد کم توان ذهنی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته راهنمایی و مشاوره

 

عنوان:

تاثیر تئاتر درمانی بر مهارتهای اجتماعی افراد کم توان ذهنی

 

استاد راهنما:

دکتر کیوان کاکابرایی

 

 

بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصلیکم

مقدمهپژوهش

1-1 مقدمه: 3

1-2 بیانمسئله 5

1-3 اهمیتوضرورتپژوهش… 8

1-4 هدفپژوهش… 9

1-4-1 هدفاصلی  : 9

1-4-2 اهداففرعی : 9

1-5 فرضیه هایتحقیق. 9

1-6 تعریفنظری : 10

1-6-1 مهارتهایاجتماعی: 10

1-6-2 تئاتردرمانی: 10

1-6-3 کمتوانذهنی. 10

1-7  تعاریفعملیاتی : 11

1-7-1 مهارتهایاجتماعی. 11

1-7-2 تئاتردرمانی. 11

.1-7-3 کمتوانذهنی. 11

فصلدوم

پیشینهپژوهش

2-1 تاریخچه : 13

2-2 هنردرمانی. 14

2-3 تئاتردرمانی. 16

2-4 تاریخچهتئاتردرمانی. 18

2-4-1  گسترهیخزانهنقش… 21

2-4-2 اهمیتبازیوخودجوشی. 21

2-4-3 روشیبرایهمدلی. 22

2-4-4 الگویشخصتچندوجهی. 22

2-4-5 روانشناسبادیدگاهبازتروآگاهترازجامعه 22

2-4-6 پالایشاحساساتعاملشفا 23

2-4-7 پسیکودرام،ازمونولوگتادیالوگ.. 23

2-4-8 عملگراییدررواننمایشگری. 25

2-5 پسیکودرامازنظراهدافاجراکنندگانبهسهدستهتقسیممیشوند: 25

2-6 ارکانوابزارتئاتردرمانی. 26

2-7 تکنیکهاوفنونتئاتردرمانی. 30

2-8  تکنیکهایمهمدرتئاتردرمانی. 31

2-9 مراحلتئاتردرمانی. 35

2-10 همسوییتئاتردرمانیباسایرروش هایرواندرمانی. 36

2-11  پیشینهیپژوهش… 38

2-11-1 پژوهشهایمرتبطباتئاتردرمانی. 38

2-12 مبانینظریمهارتهایاجتماعی. 46

2-12-1اجتماعیشدنازطریقفعالیتهایآموزشگاهی. 47

2-12-2روابطاجتماعیبراساسنقشهایاجتماعی. 48

2-12-3 روابطاجتماعیبراساسپایگاه هایاجتماعی. 48

2-12-4 روابطاجتماعیبراساسفرآیندهایاجتماعی. 48

2-13 تعریفمهارتهایاجتماعی. 50

2-14 نقشمهارتهایاجتماعیدرسازگاریدورانکودکیونوجوانی. 52

2-15 رفتاردوگروه 55

2-16 نمایشدرمانیدرافرادکمتوانذهنی. 57

2-17 ارائهراهکار 58

2-18 ارتباطغیرکلامی. 61

فصلسوم

روشپژوهش

3-1 روشپژوهش : 65

3-2 معرفیمتغییرها : 65

3-3-جامعهنمونهوروشنمونهگیری. 65

3-4 روشنمونهگیری. 65

3-5 ابزارپژوهش… 65

3-6 روشاجرا 66

3-7 روشتجزیهوتحلیلداده ها : 68

فصلچهارم

یافتههایپژوهش

4-1 بخشاول : آمارتوصیفی. 70

ویژگی‌هایجمعیتشناختیآزمودنیها 70

4-1-1 مشخصاتمدرسه 70

4-1-2 جنسیت.. 71

4-1-3 وضعیتتأهل. 71

4-1-4 سابقهکاری. 72

4-1-5 تحصیلات.. 72

4-1-5 رفتارهایمربوطبهخود 73

4-1-6 رفتارهایفردی. 74

4-1-6 رفتارهایمربوطبهکار 75

4-1-6 رفتارهایمربوطبهمحیط.. 76

4-1-5 مهارتهایاجتماعی. 77

4-3 آزموننرمالبودنداده ها 78

فصلپنجم

بحثونتیجهگیری

5-1 بحثونتیجهگیری. 85

5-2 محدودیتهایتحقیق. 88

5-3 پیشنهاداتپژوهش… 88

5-4 پیشنهاداتکاربردی : 89

منابع : 91

 

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی تئاتر درمانی بر مهارتهای اجتماعی افراد کم توان ذهنی انجام گرفته . روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون بوده و تعداد 10 نفر از افراد کم توان ذهنی با بهره هوشی (20-250)و (25-50)  که تحت حمایت کلینیک زاگرس بودندبا روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند نخست آزمون مقیاس مهارتهای اجتماعی استنفر از آنها به عمل آمده سپس آنها به مدت 10 جلسه 45 دقیقه ایی با فاصله زمانی 2 روز در هفته تحت آموزش تئاتر درمانی قرار گرفتند پس از پایان دوره فوق الذکر مجددا آزمون مقیاس مهارتهای اجتماعی استنفر تکرار گردیده نتایج به دست آمده از روش Tزوجی نشان داد که تئاتر درمانی باعث افزایش مهارتهای اجتماعی افراد کم توان ذهنی خواهد شد .

بنا بر این به درمانگران و مربیانی که با افراد کم توان ذهنی سر و کار دارند توصیه می شود که از روش تئاتر درمانی جهت افزایش مها رتهای اجتماعی این افراد بهره گیرند. از آنجایی که فقدان مهارتهای اجتماعی در افراد کم توان ذهنی باعث انزواو در خود فرو رفتگی و اختلالات رفتاری و هم چنین ایجاد تنش در خانواده می گردد و مشکلات اجتماعی به بار می آورد . بنابراین با برنامه ریزی و اقدامات مناسب و به کار گیری شیوه های غیر داروئی (تئاتر درمانی ) می توان جهت ارتقا سلامت روانی استفاده نمود .

داشتن اطلاعات پیرامون این روش درمانی می تواند در انجام فرایندهای  روان پرستاری جهت افراد کم توان ذهنی مثمر ثمر باشد نتایج حاصل از این تحقیق می تواند برای مربیان و افرادی که خدمات آموزشی را به این افراد ارائه میدهند مفید باشد و با عث صرفه جویی در وقت و انرژی آنان شود . با تو جه به یافته های پژوهش تئاتر درمانی سبب تخلیه هیجانی و افزایش مهارتهای اجتماعی افراد کم توان ذهنی می شود.

 

 

کلمات کلیدی :تئاتر درمانی Psychedrama .مهارتهای اجتماعی social skills . افراد کم توان ذهنی  . mental deficiency

تعداد صفحه :100

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.