جغرافیا

دانلود پایان نامه تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

عنوان : تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                  

                                                        رشته: جغرافیای طبیعی        گرایش: اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

 

عنوان:

تاثیر اقلیم برکشت سویا در منطقه رضوانشهر(استان گیلان )

 

استاد راهنما:

دکترآتوسا بیگدلی

 

1394-1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات

1-1 بیان مساله. 4

1-2 پرسش اصلی تحقیق.. 6

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

1-4 اهداف تحقیق.. 6

1-5 فرضیه‌ها 6

1-6 موانع و مشکلات تحقیق.. 7

1-7 واژه ها و مفاهیم. 7

فصل دوم: مرور منابع و ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 سویا 11

2-2 تاریخچه. 26

2-2-1 پیشینه تولید سویا در جهان. 26

2-2-2 سابقه كشت سویا در ایران. 27

فصل سوم: روش اجرای تحقیق، مواد و روش

3-1 روش اجرای تحقیق.. 34

3-1-1 نوع روش تحقیق.. 34

3-1-2 روش گردآوری اطلاعات… 34

3-1-3 ابزار گردآوری اطلاعات… 34

3-1-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 34

3-2 ویژگیهای جغرافیایی تحقیق.. 38

3-2-1 توپوگرافی.. 38

3-2-1-1 قسمت جلگه ای و ساحلی.. 38

3-2-1-2 قسمت کوهپایه ای.. 38

3-2-1-3 قسمت کوهستانی.. 38

3-2-2 اقلیم. 40

3-2-2-1 درجه حرارت… 40

3-2-2-2 بارندگی.. 42

3-2-2-3 رطوبت هوا 43

3-2-2-4  ابرناکی سالانه. 45

3-2-2-5 ساعات آفتابی.. 47

3-2-2-6 روزهای یخبندان. 49

3-2-2-7  فشار هوا 50

3-2-2-8  باد. 51

3-2-2-9 طبقه‏بندی اقلیمی.. 52

3-2-3 خاکشناسی منطقه. 55

3-2-4 منابع آب… 57

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1 مقدمه. 60

4-2 یافته های عناصر اقلیمی.. 61

4-3 نرمال های اقلیمی برای گیاه زراعی سویا 63

فصل پنجم: نتایج و آزمون فرضیه ها

5-1 نتیجه گیری.. 74

5-2 پاسخ به فرضیات… 76

منابع و ماخذ. 78

 

فهرست جدول

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول 2-1 مهم‌ترین موارد مصرف سویا در صنعت، غذای انسان و تغذیه دام. 14

جدول 2-2 سطح زیر کشت سویا در عمده ترین کشورهای تولید کننده در سال ها 2006-1999. 15

جدول 2-3 میزان تولید سویا در ده کشور عمده تولید کننده در سال های 2006-1998. 16

جدول 2-4 متوسط عملکرد سویا در ده کشور عمده تولید کننده طی سال های 2006- 1998……………… 16

جدول 2-5 سطح زیر کشت سویا در هر یک از استان های کشور (1385-1373)……………………………. 17

جدول 2-6 میزان تولید سویا در هر یک از استان های کشور (1385-1373)…………………………………… 17

جدول 2-7 عملکرد تولید سویا در کشور بین سال های (1385-1373)…………………………………………. 17

جدول 2-8 مقایسه هزینه تولید هر هکتار سویا در ایران و برزیل.. 20

جدول 3-1 میانگین دمای ایستگاه پیلمبرا سانتی گراد. 36

جدول 3-2 متوسط بارندگی و در صد بارش ایستگاه پیلمبرا میلی متر. 36

جدول 3-3 میانگین درصد رطوبت نسبی هوا در ایستگاه پیلمبرا 36

جدول 3-4 میانگین سالانه روزهای ابری ایستگاه انزلی.. 36

جدول 3-5 میانگین روزهای ابری ماهیانه ایستگاه انزلی.. 36

جدول 3-6 میانگین سالانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی.. 37

جدول 3-7 میانگین ماهیانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی.. 37

جدول 3-8 وضعیت روزهای یخبندان در ایست هواشناسی پلیمبرا 37

جدول 3-9 میزان فشار ماهانه هوا در بندر انزلی (واحد میلی بار) 37

جدول 3-10 تعداد و درصد روستاهای شهرستان رضوانشهر بر حسب طبقات ارتفاعی.. 39

جدول 3-11 میانگین دمای ایستگاه پیلمبرا سانتی گراد. 41

جدول 3-12 داده های حرارتی ایستگاه پیلمبرا درجه سانتیگراد. 41

جدول 3-13 متوسط بارندگی و در صد بارش ایستگاه پیلمبرا میلی متر. 42

جدول 3-14 درصد بارندگی فصلی ایستگاه پیلمبرا 43

جدول 3-15 میانگین آمار رطوبت نسبی در ایستگاه پیلمبرا-به در  صد. 44

جدول 3-16 میانگین درصد رطوبت نسبی هوا در ایستگاه پیلمبرا 44

جدول 3-17 میانگین سالانه روزهای ابری ایستگاه انزلی.. 45

جدول 3-18 میانگین روزهای ابری ماهیانه ایستگاه انزلی.. 46

جدول 3-19 میانگین سالانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی.. 47

جدول 3-20 میانگین ماهیانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی.. 48

جدول 3-21 وضعیت روزهای یخبندان در ایستگاه هواشناسی پلیمبرا 49

جدول 3-22 میزان فشار ماهانه هوا در بندر انزلی (واحد میلی بار) 50

جدول 3-23 مشخصات بادهای محلی در منطقه مورد مطالعه: 52

جدول 3-24 طبقه‏بندی اقلیمی به روش دمارتن.. 53

جدول 3-25 ارزیابی منابع آب میلیون متر مکعب… 58

جدول 4-1 میانگین دمای رضوانشهر به سانتی گراد. 67

جدول 4-2 داده های حرارتی شهرستان رضوانشهر درجه سانتیگراد. 67

جدول 4-3 نیازهای حرارتی سویا از زمان کاشت تا شروع دورة گلدهی برحسب درجه-روز رضوانشهر. 68

جدول 4-4 برآورد سطح، تولید و عملکرد در هکتارسویا به تفکیک استان درسال زراعی 90- 1389. 70

جدول 4-5 برآورد سطح، تولید و عملکرد در هکتارسویا به تفکیک استان درسال زراعی 90- 1389. 70

جدول 5-1 شرایط محصول کشت سویا در شهرستان رضوانشهر. 77

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                          صفحه

نمودار 3-1 تعداد روستاهای شهرستان رضوانشهر بر حسب طبقات ارتفاعی.. 39

نمودار 3-2 میانگین دمای ایستگاه پیلمبرا شهرستان رضوانشهر. 41

نمودار 3-3 متوسط بارندگی ایستگاه پیلمبرا 42

نمودار 3-4 درصد بارندگی فصلی ایستگاه پیلمبرا 43

نمودار 3-5 میانگین درصد رطوبت نسبی در ایستگاه پیلمبرا 44

نمودار 3-6 مقدار ابرناکی سالانه ایستگاه انزلی.. 45

نمودار 3-7 میانگین روزهای ابری ماهیانه ایستگاه انزلی.. 46

نمودار 3-8 میانگین سالانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی.. 47

نمودار 3-9 میانگین ماهیانه ساعات آفتابی ایستگاه انزلی.. 48

نمودار 3-10 وضعیت روزهای یخبندان در ایستگاه هواشناسی پلیمبرا 49

نمودار 3-11 منحنی آمبروترمیک شهرستان رضوانشهر. 55

نمودار 4-1 روند تغییرات دمای میانگین، حداکثر و حداقل شهرستان رضوانشهر. 67

نمودار 4-2روند تغییرات میانگین دما و طول روز در محدوده شدت نور001/0. 68

نمودار 4-3. 71

نمودار 4-4. 72

نمودار 5-1. 76

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                          صفحه

شکل 3-1 اقلیم نمای دومارتن.. 53

شکل 3-2 اقلیم نمای آمبرژه 54

 

 

فهرست نقشه

عنوان                                                                                                          صفحه

نقشه1-1- موقعیت شهرستان رضوانشهر. 9

 

چکیده

تمامی محصولات زراعی از نظر ویژگی‌های بیولوژیكی و نیازهای محیطی با یكدیگر متفاوتند، این در حالی است كه خصوصیات طبیعی و محیطی زمین از یک منطقه به منطقة دیگر نیز دارای تغییرات شدید است. عوامل زیادی بر روی رشد و توسعه گیاهان تأثیر می‌گذارند. بعضی از این عوامل عبارتند از: مجموعة انرژی دریافتی از خورشید، درجة حرارت در طول فصل رویش، میزان مواد غذایی مورد نیاز گیاهان در خاك و غیره. برای به دست آوردن تولید مناسب، كلیه این عوامل بایستی به وسیله كشاورزان مورد توجه قرار گیرند. برای مثال در مناطق خشك با آبیاری مزارع، كمبود بارندگی جبران می‌گردد. تنظیم درجه حرارت و طول روز نیز با كنترل گرما و نور امكان پذیر است. ولی باید توجه داشت كه به كارگیری این روش‌ها پرهزینه و در بعضی موارد غیر اقتصادی است. در بعضی از مناطق سطح زمین، محل‌هایی پیدا می‌شود كه گیاهان بدون اقدامات كنترلی می‌توانند بهترین رشد را داشته باشند. بنابراین چنانچه این گونه مناطق مشخص گردند، می‌توان مناسب‌ترین محصولات را در آن‌ ها كشت نمود و بهترین و سازگارترین گونه‌های زراعی را نیز برای كشت در این مناطق معرفی و پیشنهاد نمود. در این تحقیق با تجزیه و تحلیل عناصر اقلیمی شهرستان رضوانشهر و تعیین نیازهای اقلیمی سویا در منطقه، تاثیر اقلیم در کشت سویا مشخص گردید. برای رسیدن به این هدف از عناصر اقلیمی استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد كه شهرستان رضوانشهر جهت كشت سویا وضعیت مناسبی دارد. با توجه به نیازهای اقلیمی و به ویژه حرارتی سویا(درجه-روز) زمین مستعد برای سویا می باشد. بدیهی است كلیه این مناطق در صورت وجود دیگر شرایط زیستی امكان كشت پیدا می‌كنند.

 

واژگان کلیدی: فاكتورهای اقلیمی، درجه حرارت رشد روزانه، کشت سویا، شهرستان رضوانشهر

 

 

 

مقدمه

کشاورزی یک بخش اقتصادی فعال است و جایگاه ویژه ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ها دارد. آب و هوا یکی از مهمترین عواملی است که در طول تاریخ مورد توجه بشر بوده است و کمتر کشاورزی است که در طول روز با یک یا چند عامل  هواشناسی برخورد نداشته باشد در کشور ما به خاطر محدودیت شدید بارندگی، وجود گرمای طاقت فرسا در تابستان و سرماهای شدید در زمستان، آب و هوا نقش ویژه ای در موفقیت کشاورزی ایفا می کند و میزان تولید محصولات کشاورزی همبستگی بالایی با نزولات جوی و مناسب بودن شرایط آب و هوایی در هر سال دارد ( موسوی بایگی، 1388، ص13).

یكی از مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب مناطق مناسب برای كشت سویا، توجه به عناصر اقلیمی و به خصوص نیازهای حرارتی این گیاه  می‌باشد. امروزه نقش اقلیم در بخش كشاورزی، از طریق توزیع جغرافیایی محصول بر اساس شرایط اقلیمی، جهت پیشگیری از آسیب های احتمالی بروز سرما و یخبندان، طوفان، خشكسالی و یا كاهش آب بر هیچ كس پوشیده نیست. خسارات ناشی از عناصر اقلیمی بر روی محصولات زراعی به دلیل عدم تناسب نوع محصول با شرایط محیطی، قابل توجه است. نمونة این گونه خسارتها در نقاط مختلف جهان هر سال تكرار می‌شود. به طور مثال خسارت ناشی از سرمای دیررس بهاره و زودرس پاییزه در استان گیلان و شهرستان رضوانشهر در بعضی از سال‌ها قسمتی از محصول باغ‌های منطقه وبخش قابل توجهی از محصولات زراعی بویژه سویا را از بین می‌برد و میلیاردها ریال خسارت وارد می‌كند (اسدی، 1378). بنابراین تخصیص بهینه منابع انسانی، مادی و طبیعی با شناخت شرایط جوی و اقلیمی، جهت دستیابی به توسعه همه جانبه (پایدار) بیش از پیش آشكار می‌ گردد.

تفاوت‌های مكانی از نظر كشاورزی و تولید محصول، ضرورت انجام مطالعات اگروكلیماتولوژی (اقلیم كشاورزی) را آشكار می‌سازد. در حقیقت بدون فهم و درك اقلیم، هیچ منطقه و ناحیه كشاورزی، اقتصادی نخواهد بود. هر ناحیه دارای ویژگیهای مخصوص به خود می‌باشد كه با مناطق پست تر یا مرتفع‌تر متفاوت است. عوامل مذكور باعث شده كه، هر منطقه بر حسب ناهمگنی‌های فیزیكی (توپوگرافی، شیب، اقلیم) دارای مناطق زراعی مختلفی باشد. شهرستان رضوانشهر نیز به لحاظ تنوّع عوامل فیزیكی، كه ناشی از صور مختلف ناهمواریها، خاك، اقلیم و از لحاظ مناسب بودن برای كشاورزی از منطقه‌ای به منطقه دیگر، بسیار متفاوت است. در این مطالعه مناطق مستعد كشت لوبیا، ماش و سویا به عنوان سه محصول مهم غذایی از طریق نیازهای حرارتی مشخص شده است.

 

لذا این تحقیق در نظر دارد با بررسی اقلیمی كشت سویا در شهرستان رضوانشهر این مشکل را برای کشاورزان حل نموده و بتواند گامی هرچند کوچک در اقتصاد کشور بردارد و براین اساس این پایان نامه را به پنج فصل زیر تقسیم نموده است.

تعداد صفحه : 94

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.