مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه تاثیر اسید هیومیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت با علف های هرز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:زراعت

عنوان:تاثیر اسید هیومیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت با علف های هرز

دانشکده کشاورزی

گروه زراعت

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

تاثیر اسید هیومیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت با علف های هرز

 

اساتید راهنما :

دکتر حسن مکاریان                                                     دکتر محمد رضا عامریان

اساتید مشاور:

دکتر حمید رضا اصغری                                                  دکتر منوچهر قلی پور

بهمن 1391

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکیده

کود نیتروژن معمولا تأثیر مثبت بر عملکرد و اجزاء عملکرد غلات و به ویژه ذرت دارد. مصرف مناسب و به موقع این کود می تواند بر روی عملکرد گیاه تأثیر مثبتی داشته باشد. اسید هیومیک به عنوان یک اسید آلی حاصل از هوموس و سایر منابع طبیعی از طریق اثرات هورمونی و بهبود جذب عناصر غذایی، سبب افزایش بیومس ریشه و اندام هوایی می شود. به منظور بررسی تاثیر تقسیط نیتروژن و کاربرد اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در شرایط حضور علف­های هرز، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1390 در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تقسیط نیتروژن در چهار سطح: A1 (شاهد ( بدون مصرف نیتروژن))، A2(مصرف 3/1 در زمان کاشت + 3/1 در زمان 6 تا 8 برگی + 3/1 در زمان ظهور گل تاجی)، A3 ( عدم مصرف نیتروژن در زمان کاشت + مصرف 2/1 در زمان 6 تا 8 برگی + مصرف 2/1 در زمان ظهور گل تاجی)،A4 (مصرف 2/1 در زمان کاشت + عدم مصرف نیتروژن در زمان 6 تا 8 برگی + مصرف 2/1 در زمان ظهور گل تاجی) به عنوان فاکتور اول و کاربرد اسید هیومیک (25/1 لیتر در100 کیلوگرم بذر) در دو سطح عدم کاربرد (H1) و کاربرد            (H2) بعنوان فاکتور دوم و کنترل علف هرز نیز در دو سطح عدم وجین(C1) و وجین (C2)به عنوان فاکتور سوم بودند. نتایج نشان داد که تقسیط نیتروژن بر روی صفات وزن بلال، تعداد ردیف دانه در بلال، وزن صد دانه، قطر و وزن خشک چوب بلال، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و همچنین تعداد و وزن خشک علف­های هرز تاثیر معنی داری داشت. کنترل علف های هرز نیز بر روی تمام صفات مورد بررسی در آزمایش به جز ارتفاع گیاه، وزن صد دانه و شاخص برداشت تاثیر معنی داری نشان داد. اما اثر اسید هیومیک فقط بر روی تعداد ردیف دانه در بلال معنی دار بود. نتایج نشان داد که بیشترین مقادیر صفات مورد بررسی ذرت در تیمار عدم مصرف نیتروژن در زمان کاشت + مصرف 2/1 در زمان 6 تا 8 برگی + مصرف 2/1 در زمان ظهور گل تاجی بدست آمد. همچنین کمترین تعداد و وزن خشک علف­های هرز بعد از تیمار شاهد (بدون مصرف نیتروژن) متعلق به تیمار A3 ( عدم مصرف نیتروژن در زمان کاشت + مصرف 2/1 در زمان 6 تا 8 برگی + مصرف 2/1 در زمان ظهور گل تاجی) بود.

براساس نتایج این پژوهش کاربرد اسید هیومیک و زمان کاربرد کود های نیتروژنه، بر رشد و رقابت ذرت با علف های هرز تاثیر گذار است و بنابراین در برنامه مدیریت تلفیقی علف های هرز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی: زمان کوددهی، کود آلی، کود معدنی، مدیریت تلفیقی علف های هرز

 

 

 

 

 

 

 

مقالات مستخرج

  1. بررسی تأثیر تقسیط نیتروژن و کاربرد اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت با علف­های هرز . دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، 16-14 شهریور- 1391.
  2. تاثیر کاربرد اسید هیومیک و تقسیط نیتروژن بر جمعیت و تولید ماده خشک علف های هرز ذرت. چهارمین همایش علوم علف­های هرز ایران- 1390.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب                                                                               صفحه

فصل اول: مقدمه و کلیات                                                                                           

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… ..1

1-2- کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-2-1- اهمیت غلات در تغذیه انسان …………………………………………………………………………………………5

1-2-2- اهمیت اقتصادی ذرت …………………………………………………………………………………………………….5

1-2-3- ویژگی­های گیاهشناسی ………………………………………………………………………………………………..5

1-2-4- ارزش غذایی ذرت …………………………………………………………………………………………………………..6

1-2-5- مراحل رشد ذرت ……………………………………………………………………………………………………………7

1-2-6- اکولوژی …………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-2-6-1- حرارت ………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-2-6-2- نور ………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-2-7-کاشت ذرت ………………………………………………………………………………………………………………………9

1-2-8- آبیاری ذرت …………………………………………………………………………………………………………………….9

1-2-9- نیاز غذایی ذرت …………………………………………………………………………………………………………….10

1-2-9-1- کود­های حیوانی و سبز …………………………………………………………………………………………….10

1-2-9-2- کود فسفر ………………………………………………………………………………………………………………….10

1-2-9-3-کود پتاس……………………………………………………………………………………………………………………11

1-2-9-4- نیتروژن …………………………………………………………………………………………………………………….11

1-2-10- اسید هیومیک …………………………………………………………………………………………………………….12

1-2-10-1- تفاوت اسید هیومیک با اسید فولیک …………………………………………………………………….13

1-2-10-2- اهمیت اسید هیومیک ……………………………………………………………………………………………13

1-2-10-3- خواص اسید هیومیک ……………………………………………………………………………………………14

1-2-11- علف های هرز …………………………………………………………………………………………………………….15

1-2-11-1- اثر علف­های هرز بر نظام­­های زراعی و غیر زراعی …………………………………………………17

فصل دوم: بررسی منابع

2-1-1- تاثیر نیتروژن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت ………………………………………………….20

2-1-2- ضرورت کاربرد به موقع نیتروژن ………………………………………………………………………………….20

2-1-3- تقسیط نیتروژن …………………………………………………………………………………………………………….21

2-2-1- بررسی اثر اسید هیومیک خصوصیات فیزیولوژیک گیاهان…………………………………………..23

2-2-2- تأثیر اسید هیومیک بر عکس العمل­های رشدی و صفات زراعی گیاهان ……………………24

2-3-1- خسارت علف­های هرز ذرت ………………………………………………………………………………………….25

2-3-2- نقش ازت در رقابت گیاهان زراعی با علف­های هرز………………………………………………………26

2-3-3- نقش زمان کاربرد ازت در رقابت گیاهان زراعی با علف­های هرز …………………………………28

2-3-4- نقش اسید هیومیک در رقابت علف­های هرز ……………………………………………………………….29

2-3-5- اثر متقابل اسید هیومیک و نیتروژن در رقابت ذرت با علف­های هرز ………………………….30

فصل سوم: مواد و روش

3-1- زمان و مکان مورد آزمایش ……………………………………………………………………………………………….34

3-2- موقعیت شهر بسطام از نظر جغرافیایی ……………………………………………………………………………..34

3-3- خصوصیات خاک مورد آزمایش …………………………………………………………………………………………34

3-4- نوع و قالب طرح آزمایشی ………………………………………………………………………………………………….35

3-5- مشخصات مواد آزمایشی ……………………………………………………………………………………………………36

3-6- عملیات اجرایی …………………………………………………………………………………………………………………..37

3-6-1- نقشه کشت ……………………………………………………………………………………………………………………37                                                                                                                 3-6-2- عملیات آماده سازی زمین و کاشت ……………………………………………………………………………..38

3-6-3- عملیات داشت ……………………………………………………………………………………………………………….38

3-6-4- نمونه برداری و اندازگیری­ها …………………………………………………………………………………………39

3-6-4-1- نمونه برداری ذرت ……………………………………………………………………………………………………39

3-6-4-2- نمونه برداری علف های هرز …………………………………………………………………………………….40                                                                               3-6-5- برداشت نهایی ……………………………………………………………………………………………………………….40

3-6-7- تجزیه آماری داده ­ها ………………………………………………………………………………………………………40

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- نتایج حاصل از تجزیه واریانس ذرت …………………………………………………………………………………42

4-1-1- شاخص سطح برگ ……………………………………………………………………………………………………….42

4-1-2- ارتفاع گیاه …………………………………………………………………………………………………………………….48

4-1-3- قطر ساقه ……………………………………………………………………………………………………………………….49

4-1-4- طول بلال ………………………………………………………………………………………………………………………49

4-1-5- تعداد دانه در ردیف بلال ……………………………………………………………………………………………..51

4-1-6- وزن بلال ……………………………………………………………………………………………………………………….52

4-1-7- تعداد ردیف دانه در بلال ………………………………………………………………………………………………54

4-1-8- تعداد دانه در بلال ………………………………………………………………………………………………………..57

4-1-9- قطر چوب بلال ……………………………………………………………………………………………………………..60

4-1-10- وزن خشک چوب بلال ……………………………………………………………………………………………….62

4-1-11- وزن صد دانه ………………………………………………………………………………………………………………64

4-1-12- عملکرد دانه ………………………………………………………………………………………………………………..66

4-1-13- عملکرد بیولوژیک ……………………………………………………………………………………………………….69

4-1-14- شاخص برداشت ………………………………………………………………………………………………………….72

4-2- نتایج حاصل از تجزیه واریانس علف­های هرز ذرت …………………………………………………………..74

4-2-1- تعداد کل علف های هرز ……………………………………………………………………………………………….74

4-2-2- وزن خشک کل علف­های هرز ………………………………………………………………………………………77

4-3- نتیجه گیری کلی ………………………………………………………………………………………………………………81

4-4- توصیه ها و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………..83

4-5- منابع مورد استفاده ………………………………………………………………………………………………………….86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول2-1- مراحل رشد ذرت ………………………………………………………………………………………………………7

جدول3-1- نتایج تجزیه شیمیایی و فیزیکی خاک مزرعه ………………………………………………………..34

جدول 3-2- محتویات محلول اسیدهیومیک(سیسارون) …………………………………………………………..35

جدول 4-1- نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه ذرت …………………………………………………… 59

جدول 4-2- نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه ذرت …………………………………………………… 73

جدول4-3- نتایج تجزیه واریانس مربوط به تاثیر تیمارها بر تعداد کل علف های هرز در شش

مرحله نمونه برداری در طول فصل رشد …………………………………………………………………………………. 84

جدول4-4- نتایج تجزیه واریانس مربوط به تاثیر تیمارها بر وزن خشک کل علف های هرز

در شش مرحله نمونه برداری در طول فصل رشد …………………………………………………………………….. 84

جدول 4-5- مقایسه میانگین اثر اصلی تقسیط نیتروژن بر تعداد کل علف های هرز در شش

مرحله نمونه برداری در طول فصل رشد ……………………………………………………………………………………85

جدول 4-6- مقایسه میانگین اثر اصلی تقسیط نیتروژن بر وزن خشک کل علف های هرز در

شش مرحله نمونه برداری در طول فصل رشد …………………………………………………………………………..85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل 3-1- نقشه کاشت ……………………………………………………………………………………………………………..37

شکل 4-1- روند تغییرات شاخص سطح برگ در تقسیط کود نیتروژن …………………………………….43

شکل 4-2- اثر تقسیط نیتروژن بر شاخص سطح برگ در انتهای فصل رشد ……………………………44

شکل 4-3- روند تغییرات شاخص سطح برگ در کاربرد اسید هیومیک …………………………………..45

شکل 4-4- روند تغییرات شاخص سطح برگ در کنترل علف هرز …………………………………………..46

شکل 4-5- اثر کنترل علف هرز بر شاخص سطح برگ در انتهای فصل رشد …………………………. 47

شکل4-6- تاثیر کنترل علف هرز بر قطر ساقه …………………………………………………………………………..49

شکل4-7- تاثیر کنترل علف هرز بر طول بلال ………………………………………………………………………..50

شکل4-8- اثر کنترل علف هرز بر تعداد دانه در ردیف ……………………………………………………………..52

شکل4-9- اثر تقسیط نیتروژن بر وزن بلال ………………………………………………………………………………53

شکل4-10- اثر کنترل علف هرز بر وزن بلال ……………………………………………………………………………54

شکل4-11- اثر تقسیط نیتروژن بر تعداد ردیف دانه در بلال ……………………………………………………55

شکل4-12- اثر اسید هیومیک بر تعداد ردیف دانه در بلال ………………………………………………………56

شکل4-13- اثر کنترل علف هرز بر تعداد ردیف دانه در بلال ……………………………………………………57

شکل4-14- اثر کنترل علف­ هرز بر تعداد دانه در بلال ……………………………………………………………..58

شکل4-15- اثر تقسیط نیتروژن بر قطر چوب بلال …………………………………………………………………..61

شکل 4-16- اثر کنترل علف هرز بر قطر چوب بلال …………………………………………………………………61

شکل4-17- اثر تقسیط نیتروژن بر وزن خشک چوب بلال ……………………………………………………….62

شکل4-18- اثر کنترل علف­هرز بر وزن خشک چوب بلال ……………………………………………………….63

شکل4-19- اثر متقابل اسید هیومیک و کنترل علف هرز بر وزن خشک چوب بلال ……………….63

شکل4-20- اثر تقسیط نیتروژن بر وزن صد دانه ………………………………………………………………………65

شکل 4-21- اثر متقابل اسید هیومیک و کنترل علف هرز بر وزن صد دانه ……………………………..66

شکل4-22- اثر تقسیط نیتروژن بر عملکرد دانه ……………………………………………………………………….68

شکل 4-23- اثر کنترل علف هرز بر عملکرد دانه ……………………………………………………………………..68

شکل4-24- اثر تقسیط نیتروژن بر عملکرد بیولوژیک ………………………………………………………………71

شکل4-25- اثر کنترل علف هرز بر عملکرد بیولوژیک ………………………………………………………………71

شکل4-26- اثر متقابل اسید هیومیک و کنترل علف هرز بر عملکرد بیولوژیک…………………………72

شکل4-27- اثر تقسیط نیتروژن بر تعداد علف­های هرز …………………………………………………………….76

شکل4-28- اثر متقابل دوگانه تقسیط نیتروژن و اسید هیومیک (AB) بر تعداد­ کل

علف­های هرز ………………………………………………………………………………………………………………………………77

شکل4-29- اثر تقسیط نیتروژن بر وزن خشک کل علف­های هرز ……………………………………………79

شکل 4-30- اثر متقابل دوگانه تقسیط نیتروژن و اسید هیومیک (AB) بر وزن خشک­

کل علف­های هرز …………………………………………………………………………………………………………………………80

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه و کلیات

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

ذرت یکی از مهمترین گیاهان زراعی است که اهمیت زیادی در تغذیه انسان، دام، تغذیه و طیور دارد. ذرت به علت موارد مصرف زیاد و کیفیت و ارزش غذایی بالا در سطح وسیعی از جهان کاشت می شود و بعد از گندم و برنج سومین گیاه زراعی مهم دنیا است و اهمیت آن هم به علت پر محصولی و هم به علت قابل کشت بودن آن در محدوه وسیعی از جهان می باشد (خواجه پور، 1380). در سالهای اخیر به منظور کاهش واردات سالیانه ذرت تلاش زیادی برای افزایش سطح زیر کشت آن صورت گرفته و تحقیقات زیادی در زمینه­ های مختلف مرتبط با زراعت ذرت به اجرا گذاشته شده است.

نیتروژن نخستین عنصری است که کمبود آن در مناطق خشک و نیمه خشک (به دلیل کمبود میزان مواد آلی) مورد توجه قرار گرفته است (ملکوتی و همایی، 1382). انتخاب بهترین منبع کودی، مقدار و زمان مصرف کودهای نیتروژن­دار در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان زراعی از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در این میان با وجود سهم بالای کودهای نیتروژنه، کارایی استفاده از این کودها پایین می باشد (رضایی و ملکوتی، 1380). در شرایط کمبود نیتروژن، فتوسنتز از راه کاهش توسعه سطح برگ و تسریع پیری برگ کاهش می یابد (کوچکی و بنایان، 1373). تحت شرایط کمبود نیتروژن در مرحله­ گلدهی نشانه­ هایی مانند تاخیر در ظهور کاکل و کاهش وزن بلال دیده می شود (موچو و داویس، 1988). نوع و مقدار کود مصرفی با آزمایش­های خاک مشخص می شود. کودهای شیمیایی را می توان قبل از کاشت، هنگام کاشت و یا به صورت سرک مصرف نمود. تحقیقات نشان داده است که اغلب هیبریدهای ذرت عکس العمل مطلوبی به مصرف کود از خود نشان می دهند (شرما و همکاران 1987).

یکی از مشکلات مربوط به تولید ذرت وجود علف­های هرزی است که از طریق رقابت باعث کاهش عملکرد ذرت می گردند (فاتح و همکاران، 1385). علف­های هرز از طریق رقابت با گیاهان زراعی مجاور خود بر سر نور، آب و مواد غذایی عملکرد گیاهان زراعی را تحت تاثیر قرار می دهند (راجکان و سوانتون، 2001). علیرغم اینکه کاربرد کود

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :133

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.