مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه تأثیر كاربرد ژل آلوئه ورا و كلرید كلسیم بر عمر انباری و خواص كیفی میوه هلو

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :کشاورزی

گرایش :میوه کاری

عنوان : تأثیر كاربرد ژل آلوئه ورا و كلرید كلسیم بر عمر انباری و خواص كیفی میوه هلو

دانشگاه ارومیه

دانشکده کشاورزی

 

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی

گرایش میوه کاری

 

تأثیر كاربرد ژل آلوئه ورا و كلرید كلسیم بر عمر انباری و خواص كیفی میوه هلو

 

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا اصغری

 

دی ماه 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

خلاصه

فصل اول.. 1

مقدمه. 1

1-1- مبدا و سابقه کاشت هلو. 2

1-2- رده بندی و مشخصات گیاه شناسی.. 2

1-3- وضعیت تولید هلو در جهان.. 3

1-4- برداشت و بازار رسانی.. 3

1-5- خصوصیات کیفی هلو و معیار های آن.. 4

1-6- شرایط مطلوب نگهداری هلو. 5

1-7- آسیب شناسی پس از برداشت هلو. 5

1-8- تاریخچه آلوئه ورا 6

1-9- خصوصیات گیاه شناسی گیاه آلوئه ورا 6

1-10- اندام های مورد استفاده گیاه آلوئه ورا 8

1-11- ژل آلوئه ورا 8

1-12- لزوم کاربرد تکنولوژی پس از برداشت برای نگهداری هلو. 10

فصل دوم. 13

بررسی منابع.. 13

2-1- کلسیم در فیزیولوژی محصول برداشت شده 13

2-2- نقش کلسیم در دیواره سلولی.. 13

2-3- نقش کلسیم در غشاهای سلولی.. 14

2-4- نقش کلسیم درتوسعه سلول و فرایند های داخلی.. 15

2-5- نقش کلسیم در تعادل کاتیون _ آنیون و تنظیم اسمزی.. 15

2-6- نقش کلسیم در میوه 16

2-7- نحوه نفوذ کلسیم به داخل میوه 17

2-8- عواملی که تجمع کلسیم را در میوه تحت تاثیر قرار می دهند. 17

2-9- محلول پاشی کلسیم.. 18

2-10- کاربرد کلسیم بعنوان راه مؤثر در افزایش عمر پس از برداشت محصولات باغ. 19

2-11- ژل آلوئه ورا 21

2-11-1- ژل آلوئه ورا به عنوان واکس پوششی.. 21

2-11-2- خاصیت قارچ کشی ژل آلوئه ورا 23

2-11-3- کاربرد ژل آلوئه ورا در پس از برداشت… 25

فصل سوم. 25

مواد و روشها 25

3-1- تهیه میوه 25

3-2- طرح آزمایشی.. 26

3-3- تهیه ژل آلوئه ورا 26

3-4- تیمار میوه ها با ژل آلوئه ورا 26

3-5- تیمار میوه ها با محلول کلرید کلسیم.. 26

3-6- تیمار میوه ها با محلول کلرید کلسیم و ژل آلوئه ورا 27

3-7- آزمون‌های كیفی میوه 27

3-7-1- تعیین سفتی بافت میوه 27

3-7-2- اندازه گیری pH آب میوه 27

3-7-3- اندازه‌گیری میزان اسید آسكوربیک (ویتامین ث) 27

3-7-3-1- تهیه محلول 025/0 درصد 2و6 دی کلروفنل ایندوفنل.. 28

3-7-3-2- تهیه اسید آسکوربیک استاندارد. 28

3-7-3-3- استخراج عصاره میوه 28

3-7-4- اندازه‌گیری مواد جامد قابل حل كل عصاره میوه (SSC) 29

3-7-5- اندازه‌گیری اسیدهای قابل تیتراسیون (TA) 29

3-7-6- اندازه گیری محتوای فنل كل.. 30

3-7-6-1- تهیه محلول كربنات سدیم.. 30

3-7-6-2- رسم منحنی استاندارد اسید گالیك… 31

3-7-7- تعیین میزان فعالیت آنتی اکسیدان کل عصاره میوه 32

3-7-8- اندازه گیری میزان فعالیت آنزیم کاتالاز 33

3-7-8-1- نحوه تهیه بافر فسفات: 34

3-7-9- اندازه گیری فعالیت پلی فنل اكسیداز(PPO) 34

3-7-10- تجزیه و تحلیل داده‌ها 35

فصل چهارم. 36

نتایج.. 36

4-1- pHآب میوه 37

4-2- مواد جامد محلول.. 39

4-3- اسیدهای قابل تیتراسیون.. 40

4-4- ویتامین ث(اسید آسکوربیک) 43

4-5- سفتی بافت میوه 46

4-6- فنل کل.. 49

4-7- ظرفیت آنتی اکسیدانی کل.. 53

4-8- آنزیم کاتالاز 56

4-9- آنزیم پلی فنل اکسیداز 60

فصل پنجم.. 64

بحث… 64

5-1- pHآب میوه 64

5-2- مواد جامد محلول(TSS ) 65

5-3- اسیدهای قابل تیتراسیون(TA ) 66

5-4- سفتی بافت میوه 67

5-5- ویتامین ث : 70

5-6- فنل کل میوه ها 72

5-7- ظرفیت آنتی اکسیدانی کل.. 73

5-8- آنزیم کاتالاز 74

5-9- آنزیم پلی فنل اکسیداز: 75

5-10- نتیجه گیری کلی.. 78

5-11- پیشنهادات… 79

 منابع.. 80

فهرست جداول

جدول1-1- میزان تولید هلو در ده کشور اول دنیا (فائو، 2008)…………………………………………………………………………………………. ..3

جدول1-2-ارزش تغذیه‌ای هلو در100 گرم میوه تازه………………………………………………………………………………………………………….. 5

جدول1-4- جدول تجزیه واریانس تأثیر ژل آلوئه ورا، کلریدکلسیم و زمان بر صفات اندازه گیری شده در میوه هلو رقم زعفرانی           37

جدول2-4- جدول تجزیه واریانس تأثیر ژل آلوئه ورا، کلریدکلسیم و زمان بر میزان فنل کل،فعالیت پلی فنل اکسیداز و کاتالاز در میوه هلو رقم زعفرانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

فهرست نمودار ها

نمودار4-1- اثر ژل آلوئه ورا بر pH آب میوه هلو رقم زعفرانی……………………………………………………………………………………………… 39

نمودار4-2- اثر کلرید کلسیم بر pH آب میوه هلو رقم زعفرانی…………………………………………………………………………………………… 39

نمودار4-3- اثر متقابل کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر pH آب میوه هلو رقم زعفرانی……………………………………………………….. 40

نمودار4-4- اثر متقابل ژل آلوئه ورا ،کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر میزان مواد جامد محلول هلو رقم زعفرانی…………………….. 41

نمودار4-5- اثر ژل آلوئه ورا بر میزان اسیدهای قابل تیتراسیون هلو رقم زعفرانی………………………………………………………………….. 42

نمودار4- 6- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر میزان اسید های قابل تیتراسیون هلو رقم زعفرانی……………………………… 43

نمودار4-7- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و زمان نگهداری بر میزان اسید های قابل تیتراسیون هلو رقم زعفرانی……………………………… 43

نمودار4- 8- اثر ژل آلوئه ورا بر میزان ویتامین ث هلو رقم زعفرانی………………………………………………………………………………………. 45

نمودار4- 9- اثر کلرید کلسیم بر میزان ویتامین ث هلو رقم زعفرانی……………………………………………………………………………………. 45

نمودار4-10- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر میزان ویتامین ث هلو رقم زعفرانی………………………………………………….. 46

نمودار4-11- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و زمان نگهداری بر میزان ویتامین ث هلو رقم زعفرانی…………………………………………………. 46

نمودار4-12- اثر متقابل ژل آلوئه ورا ،کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر میزان ویتامین ث هلو رقم زعفرانی……………………………. 47

نمودار4-13- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر سفتی بافت میوه هلو رقم زعفرانی…………………………………………………… 48

نمودار4-14- اثر ژل آلوئه ورا بر سفتی بافت میوه هلو رقم زعفرانی……………………………………………………………………………………… 49

نمودار4- 15- اثر متقابل ژل آلوئه ورا ،کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر سفتی بافت میوه هلو رقم زعفرانی…………………………… 49

نمودار4- 16- اثر ژل آلوئه ورا بر میزان فنل کل هلو رقم زعفرانی………………………………………………………………………………………… 51

نمودار4- 17- اثر کلرید کلسیم بر میزان فنل کل هلو رقم زعفرانی……………………………………………………………………………………… 51

نمودار4- 18- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر میزان فنل کل هلو رقم زعفرانی……………………………………………………… 52

نمودار4- 19- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و زمان نگهداری بر میزان فنل کل هلو رقم زعفرانی…………………………………………………….. 52

نمودار4- 20- اثر متقابل کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر میزان فنل کل هلو رقم زعفرانی………………………………………………….. 53

نمودار4-21-اثر متقابل ژل آلوئه ورا،کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر میزان فنل کل هلو رقم زعفرانی………………………………. 53

نمودار4- 22- اثر ژل آلوئه ورا بر میزان آنتی اکسیدان کل هلو رقم زعفرانی……………………………………………………………………… 55

نمودار4- 23- اثر کلرید کلسیم بر میزان آنتی اکسیدان کل هلو رقم زعفرانی…………………………………………………………………… 55

نمودار4- 24- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر میزان آنتی اکسیدان کل هلو رقم زعفرانی…………………………………… 56

نمودار4- 25- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و زمان نگهداری بر میزان آنتی اکسیدان کل هلو رقم زعفرانی………………………………….. 56

نمودار4- 26- اثر متقابل کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر میزان آنتی اکسیدان کل هلو رقم زعفرانی……………………………….. 57

نمودار4 – 27- اثر ژل آلوئه ورا بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز هلو رقم زعفرانی…………………………………………………………………. 58

نمودار4 – 28- اثر کلرید کلسیم بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز هلو رقم زعفرانی………………………………………………………………. 59

نمودار4- 29- اثر  متقابل ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز هلو رقم زعفرانی………………………………. 59

نمودار4- 30- اثر  متقابل ژل آلوئه ورا و زمان نگهداری بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز هلو رقم زعفرانی……………………………… 60

نمودار4-31- اثرمتقابل ژل آلوئه ورا، کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر میزان فعالیت آنزیم کاتالاز هلو رقم زعفرانی……………. 60

نمودار4 – 32- اثر ژل آلوئه ورا بر میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز هلو رقم زعفرانی………………………………………………… 62

نمودار4 – 33- اثر کلرید کلسیم بر میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز هلو رقم زعفرانی……………………………………………… 62

نمودار4 – 34- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز هلو رقم زعفرانی………………. 63

نمودار4 – 35- اثر متقابل ژل آلوئه ورا و زمان نگهداری بر میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز هلو رقم زعفرانی…………….. 63

نمودار4 – 36- اثر متقابل ژل آلوئه ورا، کلرید کلسیم و زمان نگهداری بر میزان فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز هلو رقم زعفرانی……………………………………………………………………………………………………………………………………..64

 

خلاصه:

استفاده از ترکیبات سالم و سازگار با سلامت انسان و طبیعت یکی از دغدغه های مهم محققین تکنولوژی پس از برداشت محصولات باغی است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر پوشش خوراکی ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم بر ماندگاری و خصوصیات کیفی میوه هلو رقم زعفرانی بود. تیمار ژل آلوئه ورا در غلظت‌های صفر، 20 ، 25 و33درصد و تیمار کلرید کلسیم در سه سطح صفر و 5/0 و1درصد وهمچنین ترکیبات مختلف این تیمارها اعمال شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایة طرح کاملاً تصادفی در 5 تکرار اجرا گردید. صفات مورد بررسی شامل میزان ویتامین ث، مواد جامد محلول، pH آب میوه، اسید های قابل تیتراسیون، سفتی بافت میوه، فنل کل، آنتی اکسیدان کل و میزان فعالیت آنزیم های کاتالاز و پلی فنل اکسیداز بود. نتایج نشان دادند که تیمار کلرید کلسیم 1درصد و ژل آلوئه ورا 33درصد مانع از افزایش pH طی دوره نگهداری گردیدند و تیمار ژل آلوئه ورا 33درصد موجب حفظ اسید های قابل تیتراسیون گردید. روند افزایش مواد جامد محلول در تیمار ژل آلوئه ورا 33درصد و نیز ترکیب این تیمار با کلرید کلسیم 5/0 و 1درصد کند تر بود. تیمارهای ترکیبی ژل آلوئه ورا و کلرید کلسیم  موجب حفظ سطوح ویتامین ث در حد بالاتری نسبت به شاهد گردیدند. تیمار های کلرید کلسیم منجر به افزایش میزان سفتی و تیمار ژل آلوئه ورا 33درصد منجر به حفظ میزان سفتی در پایان دوره نگهداری گردیدند. بالاترین میزان فنل کل مربوط به تیمار ترکیبی ژل آلوئه ورا 25درصد و کلرید کلسیم 1درصد بود و تیمارهای کلرید کلسیم منجر به حفظ ظرفیت آنتی اکسیدانی کل گردیدند. میزان فعالیت آنزیم کاتالاز در تیمار ژل آلوئه ورا 33 درصد همراه با کلرید کلسیم 1درصد افزایش یافت و تیمار ژل آلوئه ورا 33درصد مانع از افزایش فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز گردید.

کلمات کلیدی: ژل آلوئه ورا – كلرید كلسیم –  هلو رقم زعفرانی – خواص كیفی- عمر انباری– پوشش های خوراكی

فصل اول

مقدمه

امروزه علاوه بر افزایش جمعیت، با توجه به پیشرفت های علمی و اقتصادی، مصرف مواد غذایی رو به افزایش گذاشته است. یکی از راه های حفظ سلامتی و کاهش خطر ابتلا به بیماریها این است که روزانه مقادیر كافی از غذاهای سالم مصرف گردد (Kader, 2002). شواهد نشان می دهند که غذای سالم شامل مقادیر كافی از میوه و سبزی است که حاوی انواع ویتامین ها (ویتامین های C، A، B1، B3،  B6و E) فیبرهای غذایی، ایندول ها، گلوکوزینولات ها، تیوسیانات ها، ایزوتیوسیاناتها، کومارین ها، فلاونوئید ها، فنل ها و غیره می باشند. علاوه بر این، میوه ها وسبزی ها تامین کننده 16درصد منیزیم، 19درصد آهن و 9درصد کالری مورد نیاز بدن انسان هستند. ضایعات محصولات کشاورزی در سه مرحله قبل از برداشت، حین برداشت و پس از برداشت روی می دهد، اما به نظر می رسد بخش اصلی ضایعات محصولات کشاورزی فسادپذیر مربوط به مراحل برداشت و پس از برداشت تا رسیدن به دست مصرف کننده باشد. در این میان، هدف متخصصان پس از برداشت شناسایی عوامل موثر بر ضایعات و استفاده از فناوری های مناسب جهت کاهش آنها است ( Kader, 2002).

میوه ها و سبزی ها، محصولات بسیار فسادپذیری بوده که برای به حداقل رساندن ضایعات نیاز به شرایط مناسب جابجایی و نگهداری می باشند و محصولات باغی به علت داشتن آب زیاد به طور طبیعی آمادگی تخریب را دارند. آنها از لحاظ بیولوژیکی فعال هستند و فرایندهای تنفس، تبخیر و تعرق و فعالیت های بیوشیمیایی منجر به از دست دادن کیفیت محصول میشود (Thumula, 2006). در کشورهای در حال توسعه، برای محصولات فساد پذیر مانند میوه ها و سبزی ها، تكنولوژیهای انبارداری، بسته بندی، حمل و نقل هنوز توسعه زیادی پیدا نکرده است و بنابراین میزان زیادی از آنها در طول این مراحل از بین می روند ( Thumula, 2006). در هنگام حمل و نقل این محصولات بایستی از ابزارهای مناسب با دما و رطوبت نسبی کنترل شده استفاده نمود. بسته بندی مناسب میوه ها و سبزیهای تازه اثر معنی داری در کاهش ضایعات پس از برداشت آنها دارد (Kader, 2005).

تعداد صفحه : 105

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.