مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه برنامه ریزی تولید برای زنجیره تامین محصولات لبنی در شرکت پرتودانه خزر

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

گرایش :صنایع

عنوان : برنامه ریزی تولید برای زنجیره تامین محصولات لبنی در شرکت پرتودانه خزر

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

 

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی صنایع ـ صنایع

 

موضوع:

برنامه ریزی تولید برای زنجیره تامین محصولات لبنی در شرکت پرتودانه خزر

استاد راهنما:

دکتر نیکبخش جوادیان

استاد مشاور:

دکتر حسین عموزاد خلیلی

تابستان 92

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2 بیان مساله ……………………………………………………………………………………………… 2

1-3- سؤال تحقیق………………………………………………………………………………………….. 3

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………… 3

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 6

2-2 مفهوم زنجیره تامین و پیدایش آن ………………………………………………………………… 6

2-2-1 پیدایش مفهوم زنجیره تامین ……………………………………………………………………. 7

2-2-2 تعریف زنجیره تامین……………………………………………………………………………… 8

2-2-3 دلایل علاقه و توجه به مفهوم مدیریت زنجیره تامین………………………………………. 9

2-2-4 مشکلات زنجیره تامین و منابع آنها……………………………………………………………. 10

 2-3 انواع شبکه های زنجیره تامین……………………………………………………………………… 10

2-3-1 شبکه سری………………………………………………………………………………………….. 11

2-3-2 شبکه واگرا………………………………………………………………………………………….. 12

2-3-3 شبکه­ همگرا………………………………………………………………………………………. 12

2-3-4 شبکه مختلط………………………………………………………………………………………… 13

2-4 مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………………………… 13

2-4-1 ضرورت مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………… 15

2-4-2 وظایف مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………….. 16

2-4-3 مولفه ها و اجزای مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………… 17

2-5 برنامه ریزی در زنجیره­ی تامین…………………………………………………………………….. 19

2-6 مدلسازی مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………………. 20

2-6-1 مدل های برنامه ریزی خطی…………………………………………………………………….. 21

2-6-2 مدل برنامه ریزی عدد صحیح…………………………………………………………………… 21

2-6-3 مدل های شبیه سازی……………………………………………………………………………… 21

2-6-4 مدلهای بهینه سازی- شبیه سازی……………………………………………………………….. 22

2-7 مسئله طراحی شبکه زنجیره تامین…………………………………………………………………. 22

2-8 مدل های طراحی شبکه طراحی زنجیره تامین قطعی………………………………………….. 23

2-9 برنامه ریزی تولید……………………………………………………………………………………… 23

2-9-1 کاربردهای اصلی …………………………………………………………………………………. 25

  • کاربردهای جنبی……………………………………………………………………………….. 25

2-10 کالای فاسد پذیر…………………………………………………………………………………….. 25

2-10-1 اقلام فاسد شدنی………………………………………………………………………………… 27

2-11 انبارداری صحیح و کاهش نرخ ضایعات و موجودی فاسد…………………………………. 28

2-11-1 اهمیت انبار ………………………………………………………………………………………. 28

2-11-2 انواع انبار ها………………………………………………………………………………………. 28

2-11-3  تخریب كالا …………………………………………………………………………………….. 29

2-11-4 هزینه ‏های ناشی از نگهداری نامناسب مواد اولیه…………………………………………… 29

2-11-4-1- بسته بندی مناسب………………………………………………………………………….. 30

2-12 پنجره زمانی…………………………………………………………………………………………… 31

2-12-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 31

2-12-2- تقسیم بندی پنجره زمانی……………………………………………………………………… 31

2-13- مسیریابی با پنجره زمانی…………………………………………………………………………. 33

2-14- مساله VRPTW…………………………………………………………………………………. 33

2-14-1- اقسام مسائل مسیریابی وسیله نقلیه با پنجره زمانی …………………………………….. 34

2-14-1-1-محدودیت ریاضی مدل TW سخت:…………………………………………………… 35

2-14-1-2-محدودیت های ریاضی مدل TW نرم…………………………………………………. 35

فصل سوم : روش تحقیق

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 37

3-2-  فرضیات مدل……………………………………………………………………………………….. 37

3-3- نمادهای مدل…………………………………………………………………………………………. 37

3-4- متغیرهای تصمیم…………………………………………………………………………………….. 38

3-5- پارامترهای مدل………………………………………………………………………………………. 38

3-6-  فرمول بندی مساله………………………………………………………………………………….. 39

فصل چهارم : نتایج محاسباتی و یافته­ های تحقیق

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 43

4-2-تحلیل حساسیت……………………………………………………………………………………… 43

4-3- مساله مطالعه موردی ……………………………………………………………………………….. 44

4-3-1- فعالیت های شرکت پرتودانه خزر……………………………………………………………. 45

4-3-1-1 تاریخچه شرکت………………………………………………………………………………… 45

4-3-2- بیان مساله موردی………………………………………………………………………………… 47

4-4- تجزیه و تحلیل مسئله موردی ……………………………………………………………………. 54

4-4-1-تغییرات در میزان تقاضا:…………………………………………………………………………. 55

4-4-2- تغییرات در میزان موجودی اول دوره:……………………………………………………….. 56

4-5- جمع بندی…………………………………………………………………………………………….. 57

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات     

5-1- جمع ­بندی و نتیجه ­گیری …………………………………………………………………………… 59

5-2- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………… 60

منابع و مراجع ……………………………………………………………………………………………….. 61

پیوست

كد برنامه Lingo

چكیده انگلیسی

 

 فهرست جدول­ها

جدول                                                                                               صفحه                                                                                                               

جدول 4-1: مقدار مصرف مواد افزودنی و موجودی اول دوره …………………………………… 48

جدول 4-2: مشخصات تامین کنندگان مواد اولیه…………………………………………………….. 49

جدول 4-3:هزینه عملیاتی مواد اولیه…………………………………………………………………….. 54

جدول 4-4: آنالیز حساسیت به تغییرات تقاضا……………………………………………………….. 55

جدول 4-5: آنالیز حساسیت به تغییرات موجودی اول دوره……………………………………….. 56

فهرست نمودارها

شکل                                                                                                                 صفحه                                                                                                                

نمودار4-1:مقدار تابع هدف با تغییرات تقاضا…………………………………………………………. 56

نمودار4-2-مقدار تابع هدف با تغییرات موجودی اول دوره……………………………………….. 57

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

شکل                                                                                                                   صفحه                                                                                                                

شكل 2-1 : انواع كانال های ارتباطی در زنجیره ی تامین ………………………………………….. 11

شكل 2-2 : شبكه ی زنجیره ی تامین سری……………………………………………………………. 12

شكل 2-3 : شكل زنجیره ی تامین واگرا……………………………………………………………….. 12

شكل 2-4: شبكه ی زنجیره ی تامین همگرا…………………………………………………………… 12

شكل 2-5: شبكه ی زنجیره تامین مختلط………………………………………………………………. 13

شكل2-6 : نمایش شماتیک زنجیره ی تامین به صورت شبكه…………………………………….. 19


 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

مدیریت زنجیره تامین[1]، یکی از رایج ترین عناوین مورد بحث در ادبیات کسب و کار
می باشد. این یک اصل اساسی برای سازمان هاست که یک مزیت رقابتی پایدار برای پیشرو ماندن در بازار ایجاد نمایند. نیاز به انسجام و یکپارچگی عناصر مختلف در مدیریت زنجیره تامین، برای بیشتر شرکت ها به عنوان یک عامل مهم جهت رقابتی ماندن شناخته شده است. همانطور که شرکت های بیشتر و بیشتری از عملکرد زنجیره تامین خود آگاه می شوند، هماهنگی و انسجام عوامل مختلف در مدیریت زنجیره تامین در کسب مزیت رقابتی حیاتی می شود.امروزه با پیشرفت صنایع تولیدی و وجود رقابت شدید جهانی بین شرکت­ها و کمپانی­ها، کوتاه­تر شدن چرخه عمر کالا، زمان مورد نیاز برای بازاریابی و نیازهای متفاوت مشتریان در نقاط مختلف و فواصل مختلف از محل تولید، شرکت های توزیع کالاها و مواد اولیه و حمل و نقل بر آن شده ­اند که کارایی و بهره ­وری سیستم­های خود را بهبود بخشند. سیستم­های توزیع و حمل و نقل باید قادر به توزیع محصول با کمترین هزینه و در کمترین مدت ممکن باشند تا محصولات به موقع به مشتریان تحویل داده شوند.در سیستم­های تولیدی و جریان­های کارگاهی ودر خطوط تولید و مونتاژ کالاها و محصولات لزوم برنامه­ ریزی صحیح و اقتصادی با کمترین هزینه و زمان سیکل تولیدی برای حداکثر شدن مقدار تولید و توانایی پاسخگویی به موقع به نیاز مشتریان در بازارهای رقابتی امروز به چشم می خورد.

به طور کلی، لزوم کاهش هزینه­ های تولیدی شرکت­ها و کمپانی­ها در سیستم های تولیدی کارشناسان و برنامه­ ریزان سیستم­های تولیدی را بر آن داشته است تا در جهت هر چه کمتر کردن هزینه­ های مواد و افزایش سطح تولید و بهره ­وری از بهترین زمان­بندی و توالی عملیات[2] ممکن استفاده نمایند.

 

1-2- بیان مسأله

کسب و کار کامل تولید، از استخراج مواد خام به سمت تولید در مراحل مختلف در زنجیره تامین تا مشتریان نهایی،گواه بر نیاز رو به افزایش به رفتار کارا به خاطر رقابت افزایش یافته و حاشیه سود کاهش یافته است. کل زنجیره تحت تاثیر واقع شده و بنابراین از فقط چند دهه قبل، هم عاملان تولید و هم تامین کنندگان خدمات در صنعت حمل و نقل در حال روبرویی با موقعیتی چالش برانگیز می باشند. در این موقعیت شرکتهای زیادی مجبور شده اند تمرکزشان را از بهینه سازی تجارت شخصی خود به برنامه ریزی برای سود کل زنجیره، تغییر دهند.بنابراین رقابت امروزی به جای عاملان مستقل، بین زنجیره های تامین می باشد که این منجر به تشریک مساعی رو به افزایش بین عاملان در یک زنجیره تامین شده است.

بیشتر فعالیت ها در زنجیره تامین دارای وابستگی درونی اند دریک بخش مدیریت زنجیره­ تامین بر عملکرد سایر فرایندها تاثرگذار است. مدیریت موجودی و حمل و نقل دو محرک کلیدی زنجیره تامین هستند. تشریک مساعی این دو محرک که اغلب به عنوان مسائل مسیریابی موجودی شناخته می شود در بهبود زنجیره تامین موثر است.در این تحقیق زنجیره تامین شامل تعدادی تامین کننده، تعدادی کارخانه و مراکز توزیع می باشد و مدل برنامه ریزی خطی برای ماکزیمم کردن سود مورد انتظار کارخانجات تولیدکننده محصولات لبنی(محصولات با عمر کوتاه یا فاسد شدنی) با محدودیت پنجره زمانی ارائه شده است.در ادامه بعنوان مطالعه موردی مدل تدوین شده در کارخانه پرتودانه خزر( تولید کننده انواغ روغن و مارگارین) واقع در شهرک صنعتی بهشهر پیاده سازی شده است.

[1] Supply Chain Management (SCM)

[2] Sequencing Operations

تعداد صفحه :86

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.