رشته مدیریت

دانلود پایان نامه بررسی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازرگانی داخلی

عنوان : بررسی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد رشت)

 

دانشکده مدیریت و حسابداری

 گروه مدیریت بازرگانی

 

(M.A.) پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

رشته مدیریت بازرگانی

گرایش بازرگانی داخلی

 

عنوان:

بررسی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان

 

استاد راهنما:

دکتر الّهیار داغ بندان

نیمسال تحصیلی

تابستان 93-1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                     صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                                 2

1-1 مقدمه                                                                                                                 3

1-2 بیان مسئله                                                                                                            4

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                                          7

1-4 اهداف تحقیق                                                                                                        8

1-5 چارچوب نظری تحقیق                                                                                            8

1-6 مدل مفهومی تحقیق                                                                                                 9

1-7 سؤال تحقیق                                                                                                         9

1-8 فرضیه های تحقیق                                                                                                10

1-9 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق                                                                  10

1-9-1 متغیر وابسته- پذیرش بانکداری اینترنتی                                                              10

1-9-2 متغیر واسطه                                                                                                11

1-9-3 متغیر مستقل                                                                                               11

1-10 قلمرو تحقیق                                                                                                     13

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع تحقیق                                      14

بخش اول: بانکداری الکترونیک                                                                                       15

2-1-1 مقدمه                                                                                                        16

2-1-2 تعریف بانکداری الکترونیکی                                                                             17

2-1-3 سیر تکاملی سیستم پرداخت ها                                                                          20

2-1-4 انواع بانکداری الکترونیک                                                                                21

2-1-5 سطوح بانکداری الکترونیکی                                                                             23

2-1-5-1 بانکداری الکترونیکی در سطح مشتری                                                           23

2-1-5-2 بانکداری الکترونیکی بین بانکی                                                                   24

2-1-6 مزایای بانکداری الکترونیک                                                                             25

2-1-7 مقایسه ویژگی های بانکداری سنتی و بانکداری الکترونیک                                        26

2-1-8 امنیت سامانه بانکداری الکترونیکی آنلاین                                                             27

2-1-9 محیط بانکداری الکترونیک                                                                              27

2-1-10 زیرساخت ها و بسترهای مورد نیاز برای توسعه بانکداری الکترونیک                            28

2-1-10-1 دسترسی عمومی به بسترهای زیرساختی ارتباطات الکترونیکی                             29

2-1-10-2 توسعه زیرساخت های مالی و بانکی                                                           29

2-1-10-3 توسعه زیرساخت های قانونی در بانکداری الکترونیکی                                     29

2-1-10-4 زیرساخت های امنیتی                                                                             30

2-1-10-5 زیرساخت های فناوری و مخابراتی                                                             30

2-1-10-6 زیرساخت های اقتصادی، انسانی، فرهنگی و آموزشی                                       31

بخش دوم: بانکداری اینترنتی                                                                                          32

2-2-1 مقدمه                                                                                                        33

2-2-2 بانکداری اینترنتی                                                                                          34

2-2-3 رشد بانکداری اینترنتی                                                                                    35

2-2-4 مزایای بانک های صد در صد اینترنتی                                                                  36

2-2-5 معایب بانک های صد در صد اینترنتی                                                                  38

2-2-6 کاربران بانکداری اینترنتی                                                                                 41

2-2-7 مدل ها و سطوح بانکداری اینترنتی                                                                     41

بخش سوم: پذیرش بانکداری اینترنتی                                                                                44

2-3-1 مقدمه                                                                                                        45

2-3-2 پذیرش                                                                                                       46

2-3-3 پذیرش بانکداری اینترنتی                                                                                 46

2-3-4 ضرورت به کارگیری پذیرش تکنولوژی در ارائه خدمات بانکداری اینترنتی                     48

2-3-5 تئوری عمل منطقی                                                                                         49

2-3-6 مدل رفتار برنامه ریزی شده                                                                              51

2-3-7 مدل پذیرش تکنولوژی                                                                                    52

2-3-8 خلاصه                                                                                                       55

بخش چهارم: پیشینه تحقیق                                                                                           56

2-4-1 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور                                                                 57

2-4-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور                                                                    62

فصل سوم: روش تحقیق                                                                                                65

3-1 مقدمه                                                                                                               66

3-2 روش اجرای تحقیق                                                                                              66

3-3 جامعه و نمونه آماری                                                                                             67

3-4 روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات                                                                          68

3-5 روایی و پایایی پرسشنامه                                                                                         70

3-5-1 روایی پرسشنامه                                                                                            70

3-5-2 پایایی پرسشنامه                                                                                            71

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                    72

3-7 ضرورت به کارگیری مدل معادلات ساختاری در تحقیق حاضر                                            73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                 75

4-1 مقدمه                                                                                                                76

4-2 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان                                                          77

4-3 توصیف متیغرهای تحقیق                                                                                        81

4-4 بررسی مدل اندازه گیری تحقیق                                                                                 89

4-4-1 مدل اندازه گیری متغیر برون زا                                                                          90

4-4-2 مدل در حالت اعداد معنی داری                                                                         91

4-4-3 مدل اندازه گیری متغیر درون زا                                                                          92

4-4-4 مدل در حالت اعداد معنی داری                                                                         93

4-5 بررسی مدل تحقیق                                                                                              94

4-5-1 بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد                                                               94

4-5-2 بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری                                                      95

4-5-3 نتایج تحلیل مسیر                                                                                        96

4-5-4 بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق                                       97

4-6 آزمون فرضیه ها                                                                                                  98

4-7 نتیجه گیری کلی                                                                                                 99

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق                                                                     100

5-1 مقدمه                                                                                                              101

5-2 خلاصه تحقیق                                                                                                    102

5-3 نتایج آمار توصیفی                                                                                               102

5-4 نتایج آمار استنباطی                                                                                              103

5-5 مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات مشابه                                                                        104

5-6 پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق                                                                            106

5-7 محدودیت های تحقیق                                                                                          108

5-8 پیشنهادات جهت تحقیقات آتی                                                                                108

منابع و مآخذ                                                                                                            109

پیوست ها                                                                                                               116

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                    صفحه

جدول 2-1-1، مقایسه ویژگی های بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی                                   26

جدول2-2-1، سطوح مختلف بانکداری اینترنتی                                                                    43

جدول 3-1، تفکیک پرسشنامه های تکمیل شده براساس شهرها                                                 68

جدول 3-2، صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه                                            69

جدول 3-3، جدول مربوط به سؤالات متغیرها در پرسشنامه                                                      69

جدول 3-4، آلفای کرونباخ متغیرها                                                                                   72

جدول4-1، توصیف عنوان شغلی پاسخ دهندگان                                                                   77

جدول4-2، توصیف میزان تحصیلات پاسخ دهندگان                                                              78

جدول4-3، توصیف سن پاسخ دهندگان                                                                             79

جدول4-4، توصیف جنسیت پاسخ دهندگان                                                                        80

جدول4-5، توصیف متغیر ویژگی وب سایت                                                                       81

جدول4-6، توصیف متغیر سودمندی درك شده                                                                     82

جدول4-7، توصیف متغیر خطر و حفظ حریم خصوصی                                                          83

جدول4-8، توصیف متغیر پذیرش بانكداری اینترنتی                                                               84

جدول4-9، توصیف متغیر محیط خارجی                                                                            85

جدول4-10، توصیف متغیر اولویت های شخصی                                                                    86

جدول4-11، توصیف متغیر هنجار فردی                                                                             87

جدول4-12، توصیف متغیر تمایل به قصد پذیرش بانكداری اینترنتی                                           88

جدول4-13، شاخص های برازش مدل تحقیق برای مدل اندازه گیری متغیر برونزا                           91

جدول4-14، شاخص های برازش مدل تحقیق برای مدل اندازه گیری متغیر درونزا                           93

جدول4-15، نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری                                                                  96

جدول 4-16، شاخص های معنی داری و برازش مدل                                                             79

جدول 5-1، مقایسه فرضیه های تحقیق با تحقیقات مشابه انجام شده                                          104

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                     صفحه

شکل 1-1، مدل مفهومی تحقیق                                                                     9

شکل 2-1-2، مدل توسعه بانکداری اینترنتی                                                                        28

شکل 2-3-1، اجزاء و روابط تئوری عمل منطقی                                                                   49

شکل 2-3-2، اجزاء و روابط تئوری رفتار برنامه ریزی شده                                                      51

شکل 2-3-3، اجزاء و روابط مدل پذیرش تکنولوژی                                                              53

شکل 2-3-4، اجزاء و روابط مدل  اصلاح شده تکنولوژی                                                        54

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                  صفحه

نمودار4-1، نمودار میله ای عنوان شغلی پاسخ دهندگان                                                           77

نمودار4-2، نمودار میله ای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان                                                      78

نمودار4-3، نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان                                                                     79

نمودار4-4، نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان                                                               80

نمودار4-5، هیستوگرام  متغیر ویژگی وب سایت                                                                   81

نمودار4-6، هیستوگرام  متغیر سودمندی درك شده                                                                82

نمودار4-7، هیستوگرام  متغیر خطر و حفظ حریم خصوصی                                                     83

نمودار4-8، هیستوگرام  متغیر پذیرش بانكداری اینترنتی                                                          84

نمودار4-9، هیستوگرام  متغیر محیط خارجی                                                                       85

نمودار4-10، هیستوگرام  متغیر اولویت های شخصی                                                               86

نمودار4-11، هیستوگرام  متغیر هنجار فردی                                                                        87

نمودار4-12، هیستوگرام متغیر تمایل به قصد پذیرش بانكداری اینترنتی                                        88

نمودار 4-13، مدل اندازه گیری متغیر های برون زا در حالت اعداد استاندارد                                  90

نمودار 4-14، مدل اندازه گیری متغیر های برون زا در حالت اعداد معنی داری                               91

نمودار4-15، مدل اندازه گیری متغیر های درونزا در حالت اعداد استاندارد                                    92

نمودار 4-16، مدل اندازه گیری متغیر های درونزا در حالت اعداد معنی داری                                 93

نمودار 4-17، آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد)                                                                94

نمودار 4-18، آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)                                                    95

 

چکیده

امروزه بانکداری اینترنتی با بهره گرفتن از تکنولوژی وب و اینترنت، مشتریان را قادر می سازد تا فعالیّت های مالی خود را در یک محیط مجازی انجام دهند. تحقیقات انجام شده بر روی پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان،درک عقاید مشتری در مورد استفاده از بانکداری اینترنتی را ارتقاء می بخشد و نشان می دهد چگونه این عقاید و طرز فکر بر رفتار مشتری در مورد استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر گذارند.

هدف از این تحقیق، شناسایی عواملی است که بر پذیرش بانکداری اینترنتی مؤثرند. عوامل مؤثر بر بررسی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه در این تحقیق به شش عامل تفکیک شده اند که عبارتند از: ویژگی های وب سایت، سودمندی درک شده، خطر و حفظ حریم خصوصی، اولویت های شخصی، محیط خارجی و هنجار فردی. جامعه آماری تحقیق، مشتریان بانک سپه استان گیلان می باشند که از خدمات این بانک چه به صورت موردی و چه به صورت مداوم استفاده می کنند. با توجه به تقسیم بندی تحقیقات علمی از نظر هدف، تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی می باشد. روش گردآوری داده ها و اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه می باشد. تعداد 400 پرسشنامه بین مشتریان بانک سپه استان گیلان توزیع گردید، که از این تعداد، 370 پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری شد. فرضیه های تشکیل دهنده مدل، متناسب با روش معادلات ساختاری تنظیم شده است. جهت آزمون فرضیه ها، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده گردید که نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که تمامی فرضیه ها تأیید گردیدند. در مدل مورد بررسی، مقدار شاخص های برازش، نشان دهنده مناسب بودن مدل مفهومی تحقیق بوده و نتایج حاصل از انجام تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه، به شرح زیر می باشد:

بین ویژگی های وب سایت، سودمندی درک شده، خطر و حفظ حریم خصوصی، محیط خارجی، اولویت های شخصی و هنجار فردی با تمایل به قصد پذیرش بانکداری اینترنتی رابطه مستقیم وجود دارد و بین تمایل به قصد پذیرش بانکداری اینترنتی که یک متغیر واسطه می باشد، با پذیرش بانکداری اینترنتی نیز رابطه مستقیم وجود دارد.

 

  • مقدمه:

با توجه به موج جهانی شدن، بسیاری از مفاهیم و تعاریف در زندگی اجتماعی- اقتصادی بشر امروز تغییر کرده اند. توسعه فناوری اطلاعات و گسترش آن به بازارهای پولی و بانکی جهان، علاوه بر ساده کردن فرایند کاری مربوط به مشتریان بانک ها، روش های جاری بانکداری را نیز متحوّل و دگرگون ساخته است. [حسنی و همکاران، 1387، ص 9-12].

تحوّلاتی که صنعت بانکداری در دهه های اخیر با آنها رو به رو بوده است، باعث ایجاد تغییرات عمده ای در شکل پول و سیستم های انتقال منابع شده است. این دو مفهوم در واقع ایجاد کننده نوع جدیدی از بانکداری تحت عنوان بانکداری اینترنتی می باشد. به عبارت دیگر بانکداری اینترنتی را می توان استفاده از تکنولوژی پیشرفته شبکه ها و مخابرات جهت انتقال منابع (پول) در سیستم بانکداری معرفی نمود. [عالمی، تقدسی فر، 1387، ص 17].

تغییراتی که به واسطه ظهور اینترنت یا به طور اعم فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی یکایک افراد جوامع مختلف ایجاد شده، باعث گردیده که سرعت نشر مفاهیم، فناوری نوین و نیز خدمات تازه افزایش چشمگیری یابند. با رشد سریع اینترنت، بانکداری آنلاین نقش بسیار مهم و اساسی در پرداخت های الکترونیکی پیدا کرده و در حقیقت بستر مناسبی را برای تراکنش های مالی ایجاد نموده اند.[مینگ1، 2009]. شبکه جهانی وب به طور اساسی انتظارات مشتریان را در مورد سرعت، دقّت، قیمت و خدمات تغییر داده، فاصله جغرافیایی معنای خود را از دست داده و در دسترس بودن خدمات، سهولت و سرعت توزیع خدمات باعث ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان ها از جمله بانک ها شده است. این تحوّلات زمینه پدیده هایی مانند بانکداری سیّار، بانکداری اینترنتی و بانکداری مجازی گردیده است.[یزدانی فرد، 1384، ص2]. بانکداری اینترنتی به مشتریان اجازه می دهد که از طریق وب سایت بانک، سریع تر و با هزینة کمتر در مقایسه با شعب سنّتی و نبودن محدودیّت زمانی و مکانی، تعاملات الکترونیکی بانکی گسترده ای داشته باشند. [کراتر و فالانت2، 2008]. ثبات، حفظ و بقاء، پیشرفت و توسعه جوامع امروز تنها از طریق رفع معضلات با بهترین روش ممکن میسّر است. مؤسسات و سازمان های مالی- خدماتی چون بانک ها به عنوان بخشی کوچک اما مهّم از جامعه بشری از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند. از این رو برای ادامه حیات، سبقت گرفتن از رقبا در بازار رقابت و توسعه و پیشرفت خویش، باید در کوتاهترین زمان، نسبت به شناسایی و معضلات و مشکلات و حل آنها اقدام کنند. در این راستا بهترین راه جهت این امر، شناخت علایق، نیازها و خواسته ها و آگاهی از نظرها و پشنهادات و انتقادات کارکنان و مشتریان است که به نوعی از خدمات بانک ها منتفع می شوند و با برخورداری از خدمات آنها موجبات بقای بانک ها و ایجاد منافع را برای آنها فراهم می آورند. [ مجیدی نیا، 1383، ص 22].

در حال حاضر بخش در حال رشدی از مشتریان که تمایل دارند عملیات بانکی خود را با بهره گرفتن از سیستم های الکترونیکی و بدون مراجعه به شعبه انجام دهند، در حال پیدایش است. در واقع می توان گفت استفاده از بانکداری اینترنتی امروزه دیگر جز لاینفکی از خدمات بانکداری می باشد.[رحمتی غفرانی، 1388، ص 3]. این فناوری و روش های کارکرد و نگرش افراد، سازمان ها و دولت ها را دگرگون ساخته است و باعث ایجاد صنایع نوین، مشاغل جدید و خلاقیّت در انجام امور شده است. دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات اینترنتی بین افراد و سازمان های مختلف از طریق دنیای مجازی، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. [سید جوادین، سقطچی، 1385، ص 30].

در هر صورت این تحقیق به دنبال بررسی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان است که در پایان راه کاره هایی به منظور افزایش پذیرش این نوع بانکداری ارائه می گردد. در این فصل به کلّیات تحقیق پرداخته می شود.

 

تعداد صفحه : 150

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.