متفرقه

پایان نامه ارشد:بررسی و انتخاب متریال پمپهای استرلینگ، طراحی سیستم رنگ سطوح داخلی و خارجی و فعالیتهای مشاوره ای

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی و انتخاب متریال پمپهای استرلینگ، طراحی سیستم رنگ سطوح داخلی و خارجی و فعالیتهای مشاوره ای

دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری زیردریا

 

پژوهشکده سازه و ارتعاشات

گروه مواد و خوردگی

 

بررسی و انتخاب متریال پمپهای استرلینگ، طراحی سیستم رنگ سطوح داخلی وخارجی فاتح و فعالیتهای مشاوره ای

 

مرداد 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

فهرست شكل‌ها ‌د

مقدمه. 1

1- مقدمه. 3

1-1- انگیزه. 3

1-2- وضعیت موجود. 3

1-2-1- تعریف بقا 5

1-3- انواع تهدیدات… 7

1-4- مطالعه حاضر. 7

1-4-1- سناریوی تحلیل انفجار زیر آب… 7

1-4-2- سازمان تحقیق.. 8

1-4-3- مطالب فصول بعدی.. 9

2- بررسی انفجار زیر آب… 11

2-1- تعریف انفجار. 11

2-2 رویداد انفجار زیر آب… 11

3- مدل سازی تحلیلی انفجار. 21

3-1- مقدمه. 21

3-2- برنامه های محاسباتی.. 21

3-3- اصول حاکم بر HYDROCODEها 23

3-4- روش های حل در hydrocode ها 25

3-5- AUTODYN.. 26

4- مروری بر کارهای گذشته. 31

4-1- مقدمه. 31

4-2- بررسی اثر انفجار در برخی منابع موجود. 31

4-2-1- موج شوک…. 32

4-2-2- فشار حباب… 34

4-2-3- اثر انفجار بر روی سازه ها 34

4-3 بالانس انرژی.. 37

4-4- معادلات تشابه. 37

5- مدلسازی مواد. 39

5-1- مقدمه. 39

5-2- آب… 39

5-2-1- معادله حالت چندجمله ای [23] 39

5-2-2- خواص آب… 40

5-3- مواد منفجره. 41

5-3-1- معادله حالت مواد منفجره. 41

5-3-2- تی ان تی.. 41

5-4- فولاد. 42

5-4-1- معادله حالت… 42

5-4-2- مدل ساختاری.. 43

6 مدل سازی یک بعدی و حساسیت شبکه. 46

6-1- مقدمه. 46

6-2- مدل 1 بعدی.. 46

6-2-1- هدف… 46

6-2-2- روش محاسبه نرخ کرنش در روش چند ماده ای.. 46

6-2-3- روش محاسبه فشار در روش اویلری.. 47

6-2-4- روش مدل سازی.. 47

6-2-5- نتایج.. 48

6-3 گرانروی مصنوعی. 51

6-3-1- بررسی اثر گرانروی مصنوعی بر پاسخ.. 55

7- مدل سازی دو بعدی و سه بعدی انفجار زیر آب… 61

7-1- بررسی انفجار در محیط  دو بعدی صفحه ای.. 61

7-1-1- مقدمه. 61

7-1-2- بررسی نگاشت از آزمایش گوه به فضای دو بعدی صفحه ای.. 61

7-1-3- حساسیت مش…. 61

7-1-4- مدل سازی.. 61

7-1-5- بررسی شرایط مرزی.. 63

7-1-6- بررسی نتایج مربوط به نگاشت… 66

7-2- بررسی انفجار در فضای سه بعدی.. 68

7-2-1- مقدمه. 68

7-2-2- مدل شبکه بندی شده. 69

7-2-3- مدل سازی.. 69

7-3- نتیجه گیری.. 72

8- مراجع.. 74

 

فهرست شكل‌ها

 

شکل ‏1‑1: برخی انواع تهدیدات زیر آب… 4

شکل ‏1‑2: ارتباط آسیب و بقا 4

شکل ‏1‑3 رابطه زمانی آسیب و مأموریت… 6

شکل ‏1‑4: تعریف فاکتور شوک…. 8

شکل ‏2‑1 شکل عمومی انفجار زیر آب… 12

شکل ‏2‑2: انفجار زیر آب در طول فرآیند انفجار [8] 13

شکل ‏2‑3: انفجار در زیر آب پس از تکمیل روند انفجار [8] 13

شکل ‏2‑4: پروفیل موج شوک اندازه گیری شده در فواصل متفاوت از منبع انفجار. 14

شکل ‏2‑5: بازتاب موج شوک در سطح آزاد. 15

شکل ‏2‑6: نوسانات حباب گاز. 16

شکل ‏2‑7: شکل معمول پالس حباب… 17

شکل ‏2‑8: مهاجرت حباب در مقایسه با حجم حباب… 18

شکل ‏2‑9: تعریف انفجار نزدیک و دور بر اساس پاسخ سازه و تغییر شکل آن. 18

شکل ‏3‑1: جایگاه مواد در المان های اویلری.. 27

شکل ‏4‑1: نتایج تست تجربی.. 35

شکل ‏4‑2: اثرات نرخ کرنش…. 36

شکل ‏6‑1: مدل یک بعدی گوه. 48

شکل ‏6‑2: محل گیج ها در گوه در AUTODYN.. 49

شکل ‏6‑3: ناپایداری از نوع ساعت شنی.. 54

شکل ‏6‑4: مقایسه تغییرات فشار حداکثر. 55

شکل ‏6‑5: تغییرات فشار حداکثر با مقادیر مختلف ویسکوزیته مربعی.. 56

شکل ‏6‑6 : اثرات تغییرات ویسکوزیته مصنوعی بر حداکثر فشار و مقایسه با نتایج تجربی.. 58

شکل ‏6‑7: طیف فشار نهایی در آزمایش گوه. 58

شکل ‏6‑8: تغییرات فشار با زمان برای سنجه های مختلف در آزمایش گوه. 59

شکل ‏7‑1: پیشروی موج شوک در آزمایش گوه برای انجام نگاشت… 62

شکل ‏7‑2: مکان گرافیکی سنجه ها 62

شکل ‏7‑3: میدان سرعت و فشار نگاشت شده. 63

شکل ‏7‑4: بازگشت جبهه فشاری از مرز منعکس کننده. 64

شکل ‏7‑5: شرط مرزی خروج جریان. 65

شکل ‏7‑6: شکل مرزی انتقالی.. 65

شکل ‏7‑7: مکان گرافیکی سنجه ها 66

شکل ‏7‑8: تاریخچه فشار. 67

شکل ‏7‑9: تاریخچه سرعت در سنجه های مختلف… 67

شکل ‏7‑10: فشار حداکثر در مرجع 9.. 68

شکل ‏7‑11: فضای اویلری انتخابی و ابعاد آن با توجه به اندازه سازه. 70

شکل ‏7‑12: مش بندی مورد استفاده در مرجع [13] 71

شکل ‏7‑13: فضای گازی ناشی از انفجار تی ان تی پس از نگاشت… 71

شکل ‏7‑14: کانتور فشار درست پس از نگاشت… 72


فهرست جدول‌ها

 

جدول ‏3‑1: مقایسه روش های حل در HYDROCODEهای رایج.. 22

جدول ‏3‑2: معدلات حالت و و معادلات ساختاری در Autodyn. 28

جدول ‏4‑1: نتایج تست… 35

جدول ‏5‑1: خواص آب مورد استفاده. 40

جدول ‏5‑2: خواص مربوط به معادله حالت تی ان تی.. 41

جدول ‏6‑1: مکان سنجه ها 49

جدول ‏6‑2: نتایج حداکثر فشار در سنجه ها kPa. 50

جدول ‏6‑3: حداکثر خطا در محاسبه فشار حداکثر (درصد) 50

جدول ‏6‑4: مقایسه مقادیر حداکثر فشار با نتایج فرمول های تجربی.. 51

جدول ‏6‑5: تغییرات فشار حداکثر با تغییر ویسکوزیته خطی.. 55

جدول ‏6‑6: تغییرات فشار حداکثر با مقادیر مختلف ویسکوزیته مربعی.. 56

جدول ‏6‑7: تغییرات فشار حداکثر با تغییرات ویسکوزیته مربعی kPa. 57

جدول ‏6‑8: اثر تغییرات همزمان ویسکوزیته مصنوعی خطی و مربعی kPa. 57

جدول ‏7‑1: مکان سنجه ها (mm) 62

جدول ‏7‑2: مختصات سنجه ها 66

جدول ‏7‑3:  مقایسه فشار حداکثر برای سنجه های مختلف kPa. 68

 

 

مقدمه

یکی از خواص مهم ترکیبات منفجره گرمای تشکیل این ترکیبات می­باشد ولی به دست آوردن گرمای تشکیل همه این ترکیبات در شرایط آزمایشگاهی به دلایل مختلف از جمله خطرات این آزمایش­ها ونیز ناپایداری بعضی ترکیبات و هزینه بالای آن­ها ممکن نیست. بنابراین می­توان از روش­های محاسباتی شیمی کوانتوم و نرم­افزارهای مناسب استفاده نمود.

 

 

فصل اول

مطالعه و بررسی روشهای محاسبات کوانتومی ترکیبات پر انرژی

 

1- تعریف ماده منفجره

ماده ­منفجره ترکیبی شیمیایی و یا مخلوطی مکانیکی است که در اثر جرقه، ضربه، حرارت و یا شعله در مدت کوتاهی تجزیه شده و مقدار زیادی گاز و حرارت تولید می­کند.

در تعریف دیگر برای مواد ­منفجره می­توان گفت: یک ماده منفجره به ماده یا مخلوطی از مواد گفته ­می­شود که خودش قادر است :

1- مقدار گاز تحت فشار بالا تولید کند.

2- قادر است این گاز را با سرعت زیاد و در شرایط معینی تولید کند که محیط اطراف در معرض یک تنش دینامیکی قرارداده شوند.

حال به تعریف انفجار می­پردازیم، انفجار یک واکنش اکسیداسیون و احیای سریع است که فشار و حجم زیادی از گازهای داغ را تولید می­کند. واکنش سوختن، مشابه واکنش انفجار می­باشد که یک ماده سوختنی با هوا می­سوزد و حجم زیادی از گازهای داغ را بوجود می­آورد. ولی اختلاف این دو واکنش شیمیایی، در سرعت آزاد­سازی محصولات احتراق می­باشد. واکنش­های انفجار سریع­اند، در­حالیکه واکنش­های سوختن کند پیش می­روند. قدرت انفجاری یک ماده منفجره به ساختمان ماده منفجره و وجود عوامل ناپایدار بستگی دارد. این گروه­ها که باعث ایجاد ناپایداری می­شوند، عبارتند از گروه­های نیترات، دی آزو، نیترو، آزید و پراکسید و….

این گروه­ها در یک ترکیب باعث افزایش سطح انرژی و ایجاد فشارهایی در داخل مولکول می­شوند. وقتی فشارهای داخلی در اثر محرکی حتی با انرژی کم افزایش یافت، پایدار ماندن ساختمان مولکول امکان ندارد و منجر به شکستن اکثر پیوندها و جدا شدن ناگهانی اجزا مولکول شده و گرمای زیادی آزاد می­شود، یعنی انفجار رخ می­دهد. در بعضی از مواد منفجره میزان ناپایداری مواد به­قدری زیاد است که بدون هیچ تحریکی واکنش تجزیه و شکست مولکول انجام می­گیرد.

 

 

 

1-1- طبقه بندی مواد منفجره

تقسیم­بندی مواد منفجره دارای تاریخچه­ای است که در طول زمان تغییر­کرده ­است.

1-1-1- طبقه­بندی مواد منفجره بر اساس نوع تركیب شیمیایی

در اولین تقسیم­بندی که صورت ­گرفته مواد منفجره را در 6 گروه جای دادند که این 6 گروه عبارتند از:

1- ترکیبات نیترو

2- استرهای نیتریک

3- نیترو آمین­ها

4- مشتقات اسید­کلریک و پرکلریک

5- آزیدها

6- پراکسیدها و ازوئیدها و غیره

نقص تقسیم­بندی فوق در دسته ششم است که انواعی از مواد نامعلوم را شامل­ می­شود. بعدها این تقسیم­بندی تکمیل ­شد و سعی ­کردند مواد منفجره را با توجه به عوامل شیمیایی و گروه­های عاملی تقسیم­بندی کنند.

1-1-2- طبقه­بندی بر اساس گروه­ عاملی

در این تقسیم­بندی این مواد به 8 گروه تقسیم­بندی شده­اند، وجود یک یا چند گروه عاملی می­تواند باعث شناخت یک ماده منفجره شود.

1- ترکیبات نیترو و نیترات­های معدنی دارای عوامل :

2- فولیمنات­های دارای عامل :

3- آزیدهای آلی و معدنی دارای عوامل :

4- مشتقات هالوژنه ازت دارای عوامل :                            ( هالوژن  )

5- کلرات­ها و پرکلرات­ها دارای عوامل :

6 – پراکسیدها و ازوئیدهای دارای عوامل :

7- استیلن و استیلدهای دارای عوامل :

8- ترکیبات آلی فلزی دارای عوامل :

1-1-3- تقسیم­بندی كاربردی مواد منفجره

نوع دیگر تقسیم­بندی که مورد استفاده قرار می­گیرد، تقسیم­بندی کاربردی مواد منفجره است.

اولین دسته، مواد منفجره­ای هستند که دارای با­لاترین سرعت واکنش انفجاری می باشند.   9100-2000  و دومین دسته، مواد محترقه شامل فرم­های پرتاب و پیرو­تکنیک­ها هستند که در مرتبه دوم سرعت سوختن قرار دارند و با سرعتی نسبتاً پایین می­سوزند و بر حسب  بیان می شوند.

1-2- طبقه­بندی كلی مواد منفجره

اگرچه تعداد زیادی مواد منفجره پلیمری جدید نیز تولید ­شده است، اما همه­ی آنها به­ طور کلی به یکی از سه دسته زیر تعلق دارند.

1- مواد منفجره سوزشی یا پیشرانه­ها

2- مواد منفجره آغازگر ( اولیه )

3- مواد منفجره قوی ( اصلی یا ثانویه )

 

1-3- ترکیبات نیتروآروماتیک

دربین مواد منفجره ما توجه خود را به ترکیبات نیترو معطوف ساخته­ایم.

در بین ترکیبات نیترو آلیفاتیک، نیترو­متان تنها ماده­ایست که به عنوان یک ماده منفجره شناخته ­شده­ است. تترانیترو­متان ماده­ منفجره نیست ولی می­تواند یک ماده منفجره تشکیل­ دهد،  زمانیکه با مواد قابل­احتراق مخلوط شود.

مشتقات نیترو ترکیبات ­آرومات به ­عنوان ماده ­منفجره، بسیار پراهمیت هستند. بطور معمول اینطور مطرح می­شود که تنها آن­ دسته از ترکیبات نیترویی دارای خاصیت انفجاری هستند که حداقل دو گروه نیترو به یک حلقه بنزن متصل باشد اما برس کلوت[1] متوجه شد که حتی حضور یک گروه­ نیترو در حلقه بنزن برای افزایش سهولت تجزیه ­گرمایی ترکیب آروماتیک کافیست، که این مسئله بعدها توسط دانشمندان دیگر نیز تایید­ شد.

به ­هرحال در بین ترکیبات نیترو­­آروماتیک تنها آنهایی که دارای 3 یا تعداد بیشتری گروه نیترو روی یک حلقه بنزن هستند (ودر بعضی موارد آنهایی که دارای 2 گروه نیترو هستند ) به­طور مشخص دارای خواص مواد منفجره هستند. این ترکیبات، بسیار وسیع بوده و در حوزه مواد منفجره جز مواد منفجره ثانویه دسته­بندی می­شوند.

به ­منظور بررسی خواص آ­نها به ­عنوان یک ماده منفجره به ­دست ­آوردن گرمای تشکیل آنها ضروری است. برای به ­دست ­آوردن گرمای تشکیل آنها از روش­ تجربی و روش­های تئوری استفاده می­شود. در روش تجربی می­توان از یک کالریمتر آدیاباتیک برای به­ دست ­آوردن گرمای تشکیل آنها استفاده کرد. ولی ترکیباتی هستند که سنتز آنها سخت بوده و یا بسیار ناپایدارند بنابراین ازروش­های تئوری برای محاسبه گرمای تشکیل مواد پرانرژی استفاده می­شود.

روش­های زیادی برای مطالعه گرمای تشکیل و یا مطالعه هندسه­ مولکولی آنها انتخاب­ شده­­ است، ولی در بین آنها روش­های ­آغازین و نیمه­تجربی بیشتر رایج است. روش آغازین، تنها برای مولکول­های با اندازه کوچک یا متوسط به ­کار ­می­رود و به ­کار بردن آن برای مولکول­های بزرگ نیاز به محاسبه زیاد دارد. بنابراین می­توان از روش­های نیمه­تجربی برای  محاسبه گرمای تشکیل آنها استفاده نمود که به ­طور اختصاصی، برای به­دست­آوردن گرمای تشکیل طراحی شده­اند.

کارها و فعالیت­های زیادی در این زمینه انجام شده­ است که به طور خلاصه برخی کارهای انجام شده توسط افراد مختلف را بیان می­نماییم. در سال 1988، استوارت[2] و همکارانش روش جدیدی برای به­دست­آوردن پارامترهای اپتیمم شده با کمک روش­های نیمه­تجربی و آغازین ارائه داد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :71

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.