روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه بررسی ومقایسه نیمرخ شخصیتی معتادان NA وغیر NAمرد مقیم زندان کرمانشاه

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی ومقایسه نیمرخ شخصیتی معتادان NA وغیر NAمرد مقیم زندان کرمانشاه

عنوان پژوهش:

بررسی ومقایسه نیمرخ شخصیتی معتادان NA وغیر NAمرد مقیم زندان کرمانشاه

 

استاد راهنما:

جناب آقای  دکتر کریم افشارنیا

بهمن 92

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

اعتیاد به مواد مخدر اکنون به صورت پدیده ای فرا کنترل، دنیای امروز را تهدید می کند و برای رویارویی با این مشکل و تعدیل آسیب ها و تبعات ناشی از آن و با  توجه به ناکامی سیاست های رسمی و رویکردهای سیاسی – امنیتی در مواجه با این مشکل به سیاست های غیر رسمی، مردمی و مشارکت جویانه به پشتوانه و حمایت مراجع و قدرت های فراسازمانی و جنبش های خودجوش مردمی که شخصاً اعتیاد و رهایی از آن را تجربه کرده اند، نیاز داریم تا در کنار سازمان های ذیربط فعالیت همه جانبه و گسترده ای در این زمینه آغاز گردد. تجربه انقلاب اسلامی و بسیج مردمی نشان داده است که جنبش های آگاه مردمی می توانند در حل معضلاتی که به شیوه های متعارف و معمول قابل حل نیستند، مؤثر واقع شوند. ما در زمینه های اعتیاد، نیاز به حرکاتی انقلابی  داریم، تنها بودجه و دانش آکادمیک کافی نیست و اگر بود، با این همه پزشک، روانشناس، کارشناس و بودجه های کلان در سراسر دنیا، ابعاد این  معضل گستردگی امروزه را نداشت. بنا به تجربة معتادان گمنام، برای رویارویی با اعتیاد، دانش، تجربه، ایمان و عشق در کنار هم می تواند زمینه های کاهش آسیب های این عارضه اجتماعی را فراهم آورند. دلایل پیدایش اعتیاد هنوز پاسخ علمی پیدا نکرده است و در تئوری های موجود، ابهامات فراوانی وجود دارد و تا کنون درمان شناخته شده ای برای این ناخوشی بغرنج پیدا نشده است (تشویقی، 1388، 14 -15).

مصرف مواد مخدر یکی از مهم ترین مشکلات عصر حاضر است که گسترش جهانی پیدا کرده است. هر روز بر شمار قربانیان مصرف موادمخدر افزوده می شود و عوارض آن شامل اختلالات جسمی، روانی، خانوادگی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی سلامت بشر را مورد تهدید قرار می دهد(رحیمی موقر و همکاران،1379 ).

اعتیاد یک حالت مزمن در اثر تکرار مصرف مواد مخدر است که در این حالت با قطع دارو نشانگان محرومیت در شخص معتاد ایجاد می شود و در اثر مصرف مکرر مواد عادت روانی  ایجاد می شود و این عادت فرد را به علت نیاز و تمایل روانی به سوی مصرف مواد ترغیب می کند(شاملو؛ به نقل از رئیسی و همکاران، 1379).

از منظر دیگری سازمان بهداشت جهانی(2002، به نقل  از سهرابی،1387)ویژگی های اعتیاد را اینگونه بیان میکند: نیاز به مصرف یک ماده شیمیایی که عدم مصرف آن سبب ایجاد حالات غیر عادی در بدن شده و برای معتادان غیر قابل تحمل می شود و همچنین تمایل به افزایش تدریجی میزان مصرف دارو برای کسب لذت و آرامش، و در این حالت وابستگی جسمی و روانی به دارو در فرد معتاد افزایش می یابد.

اعتیاد به مواد مخدر لایه های مختلف اجتماعی را درگیر خود ساخته است. در کشور ما حداقل 25 درصد خانواده ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم با این پدیده شوم درگیر هستند و این شرایط جامعه را با یک فاجعه روبه رو نموده است. اعتیاد به خاطر ماهیت تخدیر کننده اش سلامت روانی و اجتماعی را دستخوش نابودی می سازد و این نگرانی اجتماعی ما را بر آن می دارد تا در هر شرایطی که قرار گرفته ایم در یک بسیج عمومی با این معضل رو به رشد مقابله و مبارزه نماییم (سراج خرمی،1382، 6-7).

اعتیاد به مواد مخدر یکی از اساسی ترین مشکلات اجتماعی بشر در عصر حاضر است که سرمایه های عظیم مادی و معنوی را به نابودی می کشاند. سیاست های رسمی و دولتی علیرغم تلاش ها و هزینه های زیاد، کارایی لازم را نداشته است و به سیاست های مشارکت محور نیاز می باشد. یکی از انجمن های شکل گرفته در راستای مبارزه با اعتیاد، انجمن معتادان گمنام(N.A) است که یک انجمن جهانی متشکل از معتادان در حال بهبودی    می باشد که هدف اصلی آن کمک به سایر معتادان برای قطع مصرف موادمخدر می باشد.(انجمن جهانی معتادان گمنام).

برای بررسی و شناخت پدیده اعتیاد توجه به جنبه های فردی و جسمی و ژنتیکی، زمینه های روانی و ذهنی و بالاخره مسایل اجتماعی لازم و ضروری است.از این رو، در باره علل و عوامل موثر بر اعتیاد می توان به عوامل فردی، محیطی و اجتماعی اشاره کرد، از میان عوامل فردی می توان ویژگی های شخصیتی را برشمرد. شخصیت عبارت است از مجموعه ای سازمان یافته، واحد و متشکل از خصوصیات ثابت و مداومی که یک شخصیت را از شخص یا اشخاص دیگر متمایز می کند. همچنین می توان گفت شخصیت عبارت است از الگوی نسبتاً پایدار صفات، گرایش ها، ویژگی هایی که تا اندازه ای به رفتار افراد دوام می بخشد(فیست و فیست، ترجمه سید محمدی، 1387). شخصیت عامل تعیین کننده ای است که تمامی رفتارهای انسان را در عرصه زندگی شخصی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهد و گاهی در اثر صفات ناسازگارانه، فرد و اطرافیان را با مشکل جدی مواجه می کند(ایرانی، 2005).

خصوصیات روانی – شخصیتی معتادان به موادمخدر، صرفاً ناشی از مواد مخدر نیست، بلکه معتادان، قبل از اعتیاد دارای نارسایی های روانی و شخصیتی عدیده ای بوده اند که بعد از اعتیاد به صورت مخرب تری ظاهر و تشدید شده، لذا مسئلة معتاد، تنها مواد مخدر نیست، بلکه در اصل رابطة متقابل شخصیت او و اعتیاد مطرح است.

بررسی های بسیار صورت گرفته تا معلوم شود از دیدگاه روانشناختی کدام ویژگی های شخصیتی، افراد را به مصرف مواد بر می انگیزد. نتایج این بررسی ها حاکی از آن است که عوامل شخصیتی نقشی تعیین کننده در استفاده یا عدم استفاده از داروهای غیر قانونی دارد.(کاپلان و سادوک 2007).

 

چکیده

هدف و مقدمه: اعتیاد به مواد مخدر یکی از اساسی ترین مشکلات اجتماعی بشر در عصر حاضر است. یکی از انجمن های شکل گرفته در راستای مبارزه با اعتیاد انجمن معتادان گمنام (NA) است که یک انجمن جهانی با هدف کمک به سایر معتادان برای قطع مصرف مواد مخدر می باشد. این پژوهش به منظور بررسی و مقایسة نیمرخ شخصیتی معتادان گمنام (NA) و غیر گمنام(غیرNA) زندانی مرد در شهر کرمانشاه انجام گرفت.

روش بررسی:  روش تحقیق این پروژه توصیفی – تحلیلی از نوع مقایسه ای که جامعه آماری آن کلیة زندانی های معتاد در زندان شهر کرمانشاه بود و حجم نمونه مورد نظر با بهره گرفتن از فرمول کوکران تعیین گردید که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 100 معتاد  NA و 100 معتاد غیر NA  انتخاب شدند. کلیة نمونه ها مقیاس شخصیتی آیزنگ و پرسشنامة جمعیت شناختی را تکمیل کردند، سپس داده های پژوهش به وسیلة نرم افزار  spss-18 و از روش های آماری توصیفی و t دونمونه ای تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها: این پژوهش نشان داد بین نیمرخ ویژگی های شخصیتی معتادان NA و غیر NA زندانی مرد تفاوت معنا داری مشاهده شد. به گونه ای که میانگین نمره ویژگی شخصیتی روان گسسته گرایی و روان آزرده گرایی معتادن NA از معتادان غیر NA کمتر بود اما میانگین نمره ویژگی شخصیتی برون گرایی معتادان NA از غیر NA بیشتر بود و در بعد ویژگی دروغ پردازی بین معتادان NA و غیر NA تفاوت معناداری وجود ندارد.

نتیجه گیری: میتوان نتیجه گیری کرد معتادان مردی که در انجمن های معتادان گمنام شرکت می کنند در مقایسه با معتادانی که در این جلسات شرکت نمی کنند دارای ویژگی های شخصیتی متفاوتی هستند. پیشنهاد می گردد با توجه به نتیجه بخش بودن جلسات بهبودی مسئولین زندان در خصوص برگزاری جلسات NA بطور منظم و با تعداد جلسات بیشتری همکاری نموده و در کنار آن جلسات گروه درمانی و روان درمارنی برای بیمارانی که دارای مشکلات شخصیتی می باشند در نظر بگیرند و در صورت امکان برای زندانیان زن هم همین روش اجرا گردد.

تعداد صفحه :148

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.