جغرافیا

دانلود پایان نامه بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود) استاد راهنما:

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان : بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

استاد راهنما:

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد سمنان

پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

موضوع:

بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا زند مقدم

استاد مشاور:

دانشجو:علی مسلمی

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بحث مکانیابی مجتمع های مسکونی در حال حاضر از موضوعات بسیار مهم و تاثیر گذار در بحث کاربری اراضی شهری می باشد و از آنجایی که امروزه مراکز شهری از تجهیزات عمرانی بسیار پیچیده ای برخوردارند و ساختمان ها ابعاد وسیعی به خود گرفته اند و شهرها وسعت قابل توجهی یافته اند اهمیت ژئومورفولوژی شهری وقتی آشکار می شود که خسارات وارده زیاد و خارج از تحمل انسان باشد. از این رو باید قبل از ایجاد ساختمان های مطمئن و مقاوم، در مکان گزینی شهرها و انتخاب محل مناسب برای توسعه ساختمان ها مطالعات و پژوهش دقیقی صورت گیرد برخی از پدیده های ژئومورفولوژیکی نه تنها به عنوان عوامل مخرب و بازدارنده در استقرار و توسعه شهرها محسوب نمی شوند، بلکه اگر برنامه ریزان شهری آگاهی کامل از نوع و کاربرد همه جانبه ژئومورفولوژیکی این پدیده ها داشته باشند، آن ها را به عاملی مثبت در استقرار و توسعه شهرها تبدیل خواهند به علاوه برنامه ریزی های زیر بنایی شهر به دور از تاثیرات شرایط توپوگرافی نبوده و نیست زیرا توپوگرافی محل و جهت گیری ناهمواریها در مسائلی نظیر ساخت ساز شهری و یا در جابجایی جمیعت شهری نقش انکار ناپذیری دارد در این پژوهش یا استفاده از روش تحلیلی و میدانی با بهره گرفتن از آزمون مقایسه میانگین بین دو نمونه (T-Test) میانگین پدیده های ژئومورفیک و مکانیابی متأثر از از خدمات سازمان های مربوطه در هنگام صدور مجوز از دیدگاه کارشناسان مورد مقایسه قرار گرفته و از آنجائیكه بین میانگین دو نمونه به لحاظ آماری اختلاف معنی داری وجود دارد این تفاوت بیان می كند كه عدم توجه به شاخص های ژئومورفیک توسط سازمان های متولی در هنگام صدور مجوز به دلیل اختلاف معنادار از شاخص استاندارد  تاثیرمعناداری در روند مکانیابی مجتمع های مسکونی موفق عمل نکرده است.

واژگان کلیدی: شهر شاهرود، مکانیابی، مجتمع های مسکونی، ژئومورفیک

 

 

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-بیان مساله. 3

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-3- اهداف تحقیق.. 3

1-3-1-اهداف کلی.. 3

1-3-1-اهداف جزئی.. 3

1-4- سوال تحقیق.. 3

1-5-فرضیه : 3

1-6-تعریف اصطلاحات و واژه ها 3

1-7- مروری بر ادبیات تحقیق.. 3

1-8-روش شناسی تحقیق.. 3

1-9- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها: 3

فصل دوم:مبانی نظری تحقیق

2-1-شهر. 3

2-2-مادر شهر (Metropolis) و کلان شهر (Megalapolis) 3

2-3-مکانیابی.. 3

2-4-هدفهای مسائل مکان یابی.. 3

2-4-1-هدف های کششی.. 3

2-4-2-هدفهای فشاری.. 3

2-4-3-هدفهای متعادل.. 3

2-4-4-اشتباه های متداول در مکان یابی.. 3

2-5- معیارهای بهینه در مکان یابی کاربری های شهری.. 3

2-5-1- سازگاری.. 3

2-5-2- آسایش…. 3

2-5-3- کارآیی.. 3

2-5-4- مطلوبیت… 3

2-5-6-سلامتی.. 3

2-6- تئوری های رایج در مکان یابی مجتمع های بزرگ مسکونی.. 3

2-6-1- تئوری سیستمی.. 3

2-6-2- تئوری مکان مرکزی.. 3

2-6-3-تئوری جاذبه یا تئوری ویلیام رایلی.. 3

2-7- مدل های رایج در مکان یابی کاربریی ها 3

2-7-1-فرایند تحلیل سلسله مراتب AHP.. 3

2-7-2-سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) 3

2-7-3- سیستم اطلاعات جغرافیایی ، قابلیت و کاربرد آن.. 3

2-8-سیستم ژئومورفیك… 3

2-9-مطالعات ژئومورفیك… 3

2-10-پاسخ پیچیده و آستانه ها 3

2-11-مقیاس ژئومورفیك… 3

2-11-1- مقیاس زمانی.. 3

2-11-1-1-زمان چرخه ای.. 3

2-11-1-2-زمان درجه بندی شده 3

2-11-1-3-زمان یكنواخت… 3

2-12-مقیاسهای مكانی ( فضایی ) 3

2-13-سیستم های ژئومورفیك… 3

2-13-1-سیستم یخچالی.. 3

2-13-1-1-فرایندهای سیستم فرسایش یخچالی.. 3

2-13-2-لندفرم های سیستم فرسایش یخچالی.. 3

2-13-3- سیستم بادی.. 3

2-13-4-اشكال و فرایند سیستم بادی.. 3

2-13-5- سیستم رودخانه ای.. 3

2-14-ویژگی های سیستم رودخانه ای از لحاظ انرژی.. 3

2-15- سیستم دامنه ای.. 3

2-15-1-فرایند ها یا حركات دامنه ای ; جابجایی مواد بر روی دامنه. 3

2-16- سیستم ساحلی.. 3

فصل سوم:شناخت محدوده مورد مطالعه

3-1-تقسیمات سیاسی.. 3

3-2- موقعیت جغرافیایی: 3

3-3- خصوصیات اقلیمی.. 3

3-3-1- عوامل اقلیمی.. 3

3-3-2- اقلیم،انسان ومنطقه آسایش…. 3

3-3-3-  دما 3

3-3-5- باد و فشار هوا 3

3-4-پوشش گیاهی.. 3

3-4-2-مراتع. 3

3-5- زمین‌شناسی.. 3

3-6-وضعیت خاک… 3

3-7-منابع آب و خاک… 3

3-7-1-منابع آب.. 3

3-7-1-1-منابع آب شرب.. 3

3-7-2-2- منابع آب کشاورزی.. 3

3-8-بهره برداری از منابع آب زیرزمینی.. 3

3-8-1- مصارف آب زیرزمینی.. 3

3-9-پوشش برق روستایی.. 3

3-10- تأسیسات دفع فاضلاب.. 3

فصل چهارم:بررسی شاخص های اصلی در مکان یابی مجتمع های مسکونی

4-1- روش تحقیق : 3

4-2- نوع و نحوه گردآوری داده ها : 3

4-3- تعداد نمونه ها و نحوه نمونه گیری : 3

4-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها : 3

4-5-مراحل انجام یک آزمون فرض آماری.. 3

4-6- جامعه آماری.. 3

4-7-اهمیت مطالعات ژئومورفیک… 3

4-8- واحدهای ناهمواری و انواع شهرها 3

4-9- شهرهای كوهستانی.. 3

4-10- شهرهای پایكوهی.. 3

4-11- شهرهای جلگه و دشت… 3

4-12- شهر های ساحلی.. 3

4-13-شهرهای دره ای.. 3

4-14- شهرهای مستقر در فرورفتگی ها 3

4-15-یافته های توصیفی.. 3

4-15-1- یافته های توصیفی: 3

4-15-1- 1-گروه كارشناسان : 3

4-15-1-1-1- توزیع جغرافیایی : 3

4-15-1- 1 -2- ساختار سنی : 3

4-15-1-1-3- پست سازمانی : 3

4-15-1-1-4- سابقه خدمت در سازمان : 3

4-15-1-1-5-مدرك تحصیلی : 3

4-15-1-1-6- حقوق و مزایا : 3

4-15-1-1- 7-تعداد کارشناسان بومی ادارات مربوطه : 3

4-15-1-1-8- استقرار کارشناسان بر اساس نوع تخصص : 3

4-15-1-1-9- درجه خبرگی  : 3

4-16-2 – گروه بهره برداران ساختمانی : 3

4-16-2-1- سابقه فعالیت در امر ساختمانی : 3

4-16-2-2- میزان تحصیلات : 3

4-16-2-3- سن : 3

4-17-بخش سوم پرسش نامه. 3

4-17-1-آیا در هنگام شروع ساخت و ساز مجتمع های مسکونی در شروع کار از سازمان های مربوطه در هنگام صدور جواز نقشه پهنه بندی خطر زلزله محل ساخت ارائه می شود؟ 3

4-17-2-آیا پدیده هایی همچون، حرکات دامنه ای (لغزش، ریزش، خزش) به عنوان عوامل بازدارنده در ساخت و ساز مجتمع های مسکونی در طول دوره فعالیت شما عمل کرده است. 3

4-17-3-آیا در ساخت مجتمع های مسکونی در قسمت شمالی شهر شاهرود با توجه به نزدیکی به محدوده خط گسل الزامات مربوط به رعایت حدود خط گسل در مکان یابی مورد توجه قرار می گیرد؟ 3

4-17-4-آیا مسیل ها چه از نوع فصلی و از نوع دائمی در قسمت های شمالی شهر شاهرود به عنوان یک عامل مهم و بازدارنده در مکان یابی مجتمع های مسکونی نقش ایفا نموده اند؟ 3

4-17-5- آیا دامنه های شمالی منطقه مورد مطالعه به عنوان منطقه مهم در مکانیابی مناطق مستعد جهت ساخت و ساز مجتمع های مسکونی می باشد؟ 3

4-18-کارشناسان ادارات و سازمان های دخیل در مکانیابی مجتمع های مسکونی.. 3

فصل پنجم:آزمون فرضیات، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه. 3

5-2- آزمون فرضیات.. 3

5-2-1- آزمون فرضیه اول.. 3

5-2-2- آزمون فرضیه دوم: 3

5-2-2-1- تبیین رابطه بین پدیده های ژئومورفیک و توسعه بهینه مناطق مسکونی.. 3

5-3-نتیجه گیری و پیشنهادات.. 3

 

فهرست جداول

جدول2-1-نظم و ترتیب زمانی در رده بندی شكل های زمین.. 3

جدول 2-2- انواع حرکات دامنه ای بر حسب سرعت و حجم. 3

جدول 3-1 – تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود در سال 1390. 3

جدول 3-2- حدود آسایش ا نسان در سرعت های مختلف باد. 3

جدول 3-3-  میانگین روزانه دمای هوا در ایستگاه های هواشناسی ناحیه میامی.. 3

جدول 3-4- روند تغییرات شاخص های و حداقل مطلق دما در ایستگاه های شاخص ناحیه شاهرود. 3

جدول 3-5- توزیع بارندگی ماهانه و فصلی در ایستگاه هواشناسی شهرستان شاهرود. 3

جدول3-6-میزان بهره برداری ازمنابع آب زیرزمینی در ناحیه شاهرود به تفكیک نوع منبع و شهرستان سال 81-1380. 3

جدول 3-7-تعداد منابع و میزان بهره برداری ازآبهای زیرزمینی ناحیه به تفكیک نوع منبع و شهرستان.. 3

جدول 3-8-مشخصات پستهای 63 كیلو ولتی بهره برداری شده تاپایان سال 1381. 3

جدول 3-9-تعداد مشتركین برق به تفكیک شهرستان های ناحیه در سال  1381. 3

جدول 3-10-فروش انرژی برق به تفكیک شهرستانهای ناحیه در سال 1381. 3

جدول 4-1-شاخص های کاربردی در مکان یابی مجتمع های مسکونی.. 3

جدول 4-2- توزیع اداری گروه نمونه (كارشناسان) 3

جدول 4-2- توزیع سنی گروه نمونه (كارشناسان) 3

جدول 4-3- توزیع پست سازمانی گروه نمونه (كارشناسان) 3

جدول 4-4- توزیع سابقه خدمت در سازمان گروه نمونه (كارشناسان) 3

جدول  4-5-توزیع مدارك تحصیلی گروه نمونه (كارشناسان) 3

جدول 4-6- توزیع حقوق و مزایای گروه نمونه (كارشناسان) 3

جدول 4-7- توزیع افراد بومی و غیر بومی گروه نمونه (كارشناسان) 3

جدول 4-8- توزیع  داشتن تخصص گروه نمونه (كارشناسان) 3

جدول 4-9-: توزیع خبرگی گروه نمونه (كارشناسان) 3

جدول 4-10-توزیع سابقه فعالیت در امر ساخت مجتمع های مسکونی گروه نمونه (بهره برداران) 3

جدول 4-11- توزیع میزان تحصیلات در گروه نمونه (بهره برداران) 3

جدول 4-12- توزیع سن در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3

جدول 4-13- توزیع فروانی در مورد اطلاعات زمین لرزه ایی منطقه مورد مطالعه در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3

جدول 4-14- توزیع فروانی در مورد پدیده هایی همچون حرکات دامنه ای در منطقه مورد مطالعه در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3

جدول 4-15- توزیع فروانی در مورد رعایت خط گسل و حریم آن در منطقه مورد مطالعه در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3

جدول 4-16-توزیع فروانی در مورد مسیل های شمال شهر به عنوان عامل مهم در مکان یابی مجتمع های مسکونی در منطقه مورد مطالعه گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3

جدول 4-17- توزیع فروانی در دامنه های شمالی شهر شاهرود به عنوان مکان مناسب جهت توسعه مجتمع های مسکونی در منطقه مورد مطالعه گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3

جدول شماره4-18-اهمیت پدیده های ژئومورفیک در مکان یابی مجتمع های مسکونی و اهمیت نمود آن قبل و بعد از ساخت   3

جدول 5-1- نتایج مقایسه میانگین پدیده های ژئومورفیک و مکانیابی بر اساس آزمون t وابسته. 3

جدول2-5-رابطه بین پدیده های ژئومورفیک و توسعه مناطق بهینه مسکونی.. 3

 

 

فهرست نمودار

نمودار 3-1- هایترگرام ایسگاه محدوده مورد مطالعه در سال 1392. 3

نمودار 3-2- هایترگرام ایسگاه محدوده مورد مطالعه در سال 1392. 3

نمودار 3-3- میانگین روزانه دمای هوا در ایستگاه های هواشناسی شاهرود. 3

نمودار 3-4- روند تغییرات شاخص های و حداقل مطلق دما در ایستگاه های شاخص شاهرود. 3

نمودار 3-5- توزیع بارندگی ماهانه و فصلی در ایستگاه هواشناسی شهرستان شاهرود. 3

نمودار3-6–جهت و سرعت بادها ایستگاه شاهرود(گلباد 20 ساله) 3

نمودار4-1-بررسی دیدگاه های کارشناسان و بهره بردارن در طیف لیکرت.. 3

نمودار 4-2- توزیع اداری گروه نمونه (كارشناسان) 3

نمودار 4-3- درصد اداری گروه نمونه (كارشناسان) 3

نمودار 4-4-توزیع سنی گروه نمونه (كارشناسان) 3

نمودار 4-5- توزیع پست سازمانی گروه نمونه (كارشناسان) 3

نمودار 4-6- توزیع سابقه خدمت در سازمان گروه نمونه(كارشناسان) 3

نمودار 4-11- توزیع  داشتن تخصص گروه نمونه (كارشناسان) 3

4-12- درصد توزیع  داشتن تخصص گروه نمونه (كارشناسان) 3

نمودار 4-13-توزیع خبرگی گروه نمونه (كارشناسان) 3

نمودار 4-14- درصد توزیع خبرگی گروه نمونه (كارشناسان) 3

نمودار4-15- توزیع سابقه فعالیت در امر ساخت مجتمع های مسکونی گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3

نمودار4-16-:درصد توزیع سابقه فعالیت در امر ساخت مجتمع های مسکونی گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3

نمودار 4-17- توزیع میزان تحصیلات در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3

نمودار 4-18- توزیع سن در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3

نمودار 4-19-درصد توزیع سن در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3

نمودار 4-20-: توزیع فروانی در مورد اطلاعات زمین لرزه ایی منطقه مورد مطالعه در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3

نمودار 4-21- درصد توزیع فروانی در مورد اطلاعات زمین لرزه ایی منطقه مورد مطالعه در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3

نمودار 4-22- توزیع فروانی در مورد پدیده هایی همچون حرکات دامنه ای در منطقه مورد مطالعه در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3

نمودار 4-23-درصد توزیع فروانی در مورد پدیده هایی همچون حرکات دامنه ای در منطقه مورد مطالعه در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3

نمودار 4-24- توزیع فروانی در مورد رعایت خط گسل و حریم آن در منطقه مورد مطالعه در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3

نمودار 4-25-درصد توزیع فروانی در مورد رعایت خط گسل و حریم آن در منطقه مورد مطالعه در گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3

نمودار 4-26- توزیع فروانی در مورد مسیل های شمال شهر به عنوان عامل مهم در مکان یابی مجتمع های مسکونی در منطقه مورد مطالعه گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3

نمودار 4-27- درصد توزیع فروانی در مورد مسیل های شمال شهر به عنوان عامل مهم در مکان یابی مجتمع های مسکونی در منطقه مورد مطالعه گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3

نمودار 4-28- توزیع فروانی در دامنه های شمالی شهر شاهرود به عنوان مکان مناسب جهت توسعه مجتمع های مسکونی در منطقه مورد مطالعه گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3

نمودار 4-29-درصد توزیع فروانی در دامنه های شمالی شهر شاهرود به عنوان مکان مناسب جهت توسعه مجتمع های مسکونی در منطقه مورد مطالعه گروه نمونه (بهره برداران ساختمانی) 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

نقشه شماره 3-1- موقعیت شهر شاهرود در مقیاس استانی، شهرستان، شهر. 3

نقشه شماره3-2- خطوط ارتفاعی و توپوگرافی محدوده مورد مطالعه. 3

نقشه شماره3-3- نقشه هم اقلیم محدوده مورد مطالعه. 3

نقشه شماره3-4- نقشه هم دما  محدوده مورد مطالعه. 3

نقشه شماره3-5- نقشه هم بارش  محدوده مورد مطالعه. 3

نقشه شماره3-6- نقشه هم تبخیر  محدوده مورد مطالعه. 3

نقشه شماره3-7- نقشه پوشش گیاهی  محدوده مورد مطالعه. 3

نقشه شماره3-8- نقشه زمین شناسی  محدوده مورد مطالعه. 3

نقشه شماره3-9-گسلهای محدوده مورد مطالعه. 3

نقشه شماره3-10-پهنه بندی خطر زلزله در محدوده مورد مطالعه. 3

نقشه شماره3-11- نقشه شبکه های هیدرولوژی محدوده مور

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

مقدمه

امروزه برای رسیدن به توسعه پایدار شهری یکی از موارد بیار مهمی که باید همواره مورد توجه قرار داد بحث آینده نگری در مباحث توسعه شهری و ساخت ساز های شهری می باشد و چگونگی توجه به مناطق حساس و پر خظر از جمله الزامات مربوط به بحث توسعه پایدار شهری می باشد در کشور های جهان سوم از جمله ایران مهاجرت های بی رویه روستایی و رشد لجام گسیخته این مجموعه در شهرهای میانی سبب شده است تا سیر ساخت ساز رشد بسیار زیادی را در پیش بگیرد و ضوابط ساخت ساز شهری بدون توجه به عوامل زمین ساختی صورت گرفته و در عین این مباحث ملموس توسعه مسکونی در نقاطی که با خطر بالا در بحث شرایط زمین ساختی رخ داده است به مرحله اجرا و بهره برداری برسد اگر این عوامل زمین ساختی به عنوان محدوده های خطر و در یک کلیت به عنوان پهنه های خطر به سازمان های مربوط ابلاغ نشود و جلوگیری از ساخت و ساز های مخرب از نوع زمین ساختی به عمل نیاید در آینده نه چندان دور ضریات جبران ناپذیری بر پیکره شهرها از جمله شهرهای میانی وارد خواهد ساخت بر همین اساس باید الزامات مربوط به ساخت و ساز در روند کلی باید در یک نقشه پهنه بندی خطر با تاکید بر عوامل ژئومورفیک ارائه شده و هنگام ساخت و ساز باید با توجه به این نقشه جواز ساخت صادر شود از این رو باید در بحث برنامه ریزی و ساخت مجتمع های مسکونی دقت بسیار زیادی به بحث مکانیابی شود از این رو باید تمامی آیتم ها در مکانیابی ارائه شود تا یک دور نمایی خوب را تصویر نماید و در توسعه پایدار ساخت و ساز و در نهایت توسعه پایدار شهری نقش مهم را ایفا نماید.

 

تعداد صفحه : 171

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.