رشته مدیریت

دانلود پایان نامه بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : منابع انسانی

عنوان : بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت دولتی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.»

گرایش: منابع انسانی

 

عنوان:

بررسی نقش دفاتر پیشخوان در رضایتمندی روستائیان استان سمنان

استادراهنما:

دکترمراد کردی   

 

استاد مشاور:

دکتر مهدی صانعی

 

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول ـ طرح تحقیق

1-1 مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2بیان مساله:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3اهمیت پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-5 سوال اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)……………………………………………………………………………………………………… 7

1-6 سوالات فرعی تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-7 فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-7-1-فرضیه اصلی:………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-7-2-فرضیه فرعی :………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-8-مدل اولیه پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-9-متغیرهای تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-10تعاریف نظری و عملیاتی:……………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-11طرح پژوهش و روش‏های تجزیه و تحلیل داده ‏ها ……………………………………………………………………………… 12

1-12مدل فرایند پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم – ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2- تعریف ICT روستایی………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-3-اهداف ای سی تی چیست؟………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-4- فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………. 17

2-5- مفهوم دولت الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-6- مزایاو موانع دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-7- مراحل تدوین استراتژی دولت الکترونیک………………………………………………………………………………………….. 21

2-8- شهر الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-9- جامعه الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………………… 24

2-10- تجارت الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………………. 25

2-11- مدل اجرائی برای توسعه ICT روستایی ………………………………………………………………………………………. 27

2-12 مدل های ارائه شده برای روستایی ICT  ………………………………………………………………………………………. 28

2-13- روستا و تاثیر ICT در آن……………………………………………………………………………………………………………… 30

2-14 مباحث پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

فصل سوم ـ روش تحقیق

3-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

3-3 جامعه آماری و حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………… 39

3-4 ابزار جمع‏آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………. 39

3-5 نحوه اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

3-6 روایی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

3-7 پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

3-8 بیان فرضیه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

3-9روش تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………………. 44

3-10 ابزار کار……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

3-11 محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 44

فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل یافته ‏های تحقیق

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

4-2 متغیرهای جمعیت‏شناختی…………………………………………………………………………………………………………………….. 46

4-3 آزمون نرمال بودن داده ‏ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 48

4-4 فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

4-5 فرضیه فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

4-6 بررسی و مقایسه رضایت روستاییان از وضعیت خدمات دفاتر پیشخوان………………………………………………….. 51

فصل پنجم  ـ نتیجه‏گیری و پیشنهادات

5-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

5-2 بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

5-3 نتیجه‏گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

5-4 مدل نهایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 58

5-5پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59

منابع و مأخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

چکیده غیر فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

فهرست جدول ها

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

جدول 2-1: برآورد عواید حاصل از تجارت الکترونیکی در منتخبی از کشورهای آسیا(2001)…………………………….. 26

جدول 4-1: توزیع پاسخ‏دهندگان بر حسب جنسیت……………………………………………………………………………………………. 46

جدول 4-2: توزیع پاسخ‏دهندگان بر حسب سن………………………………………………………………………………………………….. 47

جدول 4-3 : نتایج آزمون کلوموگروف اسمیرنوف……………………………………………………………………………………………….. 49

جدول 4-4 : نتایج آزمون نسبت مربوط رضایت روستاییان از وضعیت خدمات دفاتر پیشخوان……………………………… 49

جدول 4-5 : نتایج آزمون نسبت مربوط رضایت روستاییان… ……………………………………………………………………………… 50

جدول 4-6 : نتایج آزمون نسبت مربوط رضایت روستاییان … …………………………………………………………………………….. 50

جدول 4-7: نتایج آزمون نسبت مربوط رضایت روستاییان … ……………………………………………………………………………… 51

جدول شماره 4-8:  نتایج آزمون یومن ویتنی برای مقایسه روستاییان مرد و زن………………………………………………….. 52

جدول شماره 4-9:  نتایج آزمون کروسککال والیس…………………………………………………………………………………………… 53

فهرست نمودار

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

نمودار 2-1- میزان تغیرات امكانات ارتباطی در جهان گزارش شده توسط اتحادیه جهانی مخابرات…………………….. 31

نمودار 2-2: روند تغیرات تعداد كاربران اینترنت در جهان گزارش شده توسط اتحادیه جهانی مخابرات…………………. 32

نمودار 2-3: افزایش تعداد كاربران جهان در استفاده از شبكه باند پهن………………………………………………………………… 32

نمودار 4-1: توزیع پاسخ‏دهندگان بر حسب جنسیت…………………………………………………………………………………………….. 47

نمودار 4-2: توزیع پاسخ‏دهندگان بر حسب سن………………………………………………………………………………………………….. 48

 

چکیده:

فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان یک ابزار توسعه ی پایدار روستاها در راستای كاهش فقر، كاهش شكاف دیجیتالی و جلوگیری از مهاجرت بی رویه ی روستاییان به شهرها شناخته شده است . بنابراین ICT روستایی مقول های پیچیده بوده و توسعه ی آن، مستلزم تعامل همزمان ابعاد سه گانه ی فناوری، خدمات و آگاه سازی است تا بتواند به سوی توسعه ی پایدار روستایی  به کار گرفته شود. پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش دفاتر پیشخوان(دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات-(ICT در رضایتمندی روستائیان استان سمنان انجام گرفته است.  روش این تحقیق توصیفی  تحلیلی همراه با روش پیمایشی برای گردآوری اطلاعات بود وداده ها با بهره گرفتن از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه روستاییان استان سمنان که بیش از  15 سال ساکن در روستا بوده اند درنظر گرفته شد.

یافته ها و نتایج نشان داد رضایت روستاییان  از وضعیت شیوه مدیریت ، مسئولیت پذیری و اخلاق  کارکنان و مدیران و كیفیت خدمات، امكانات و تسهیلات موجود در دفاتر پیشخوان روستایی استان سمنان مطلوب است. همچنین رضایت روستاییان از وضعیت خدمات دفاتر پیشخوان(دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات-(ICT روستایی استان سمنان در بین گروه های جمعیت شناختی سن و جنسیت افراد استفاده‏کننده متفاوت نبود. با توجه به نتایج بدست آمده می توان اظهار داشت ، وجود دفاتر می‏تواند نقش موثری بر افزایش سرمایه اجتماعی داشته  باشد و از این جهت سرمایه‏گذاری بر توسعه این دفاتر و تنوع خدماتی كه می‏توانند ارائه نمایند، مثبت و منطقی جلوه می‏كند و می‏تواند به حركت كشور در جهت توسعه كمك شایانی نماید.

 

فصل اول:

طرح تحقیق

 

1-1 مقدمه:

در جهان امروز اطلاعات و ارتباطات مکمل توسعه خردمندانه است. در واقع، وجود اطلاعات کافی و مجموعه های آن در طبقه بندی تخصصی موجب شده است، تا افراد به طور قابل ملاحظه ای به دانش و كاربرد آن دسترسی پیدا كنند.  نظریاتی از قبیل دهكده جهانی، دولت الكترونیكی، تجارت الكترونیكی، آموزش الكترونیكی و… دلالت بر رشد محیطی جدید دارد كه در آن فناوری اطلاعات و آموزش در اطراف ما و دسترسی به اطلاعات خاص باعث می شود تا افراد در حل مشكلات شان از آن استفاده نمایند.

امروزه از بسیاری جهات، تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات از عوامل مهم توسعه ی پایدار شمرده می شود و نقش آن در زمینه های اداره های دولتی، توسعه ی روستایی و شهری، حمل ونقل و ارتباطات جاده ای، سلامت، نیازهای خاص جمعیت های انسانی، آموزش، محیط زیست و كشاورزی، مورد بررسی قرار گرفته است (محسنی،  1386: ص 185).  مزایای این فناوری، تنها در صورتی قابل كسب است كه این فناوری در بین تمام بخش های مختلف جامعه گسترش پیدا كند. ما در یک جهان با شكاف دیجیتالی زندگی می كنیم كه در آن، نصف جمعیت جهان از دسترسی به تماس تلفنی محروم  هستند. با وجود این، بحث مورد توافق این است كه دهه ی جهانی شدن، توانایی كاربرد این فناوری را برای مردم روستایی، قابلیت‏ها و توان كشورها ی در حال توسعه را بهبود می بخشد( شمس، 1383: ص 61).

گسترش ICT بدون توجه خاص به روستاها و مناطق محروم می تواند اثرات منفی مانند افزایش فاصله شهر و روستا، گسترش مهاجرت از روستا به شهر، از بین رفتن صنایع بومی، از دست دادن بازارهای محلی و … را به همراه داشته باشد. تجربیات جهانی نشان می‏دهد كه با برنامه ریزی صحیح، گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند دسترسی مردم روستایی به انواع خدمات بهداشتی، آموزشی، دولتی، ایجاد فرصتهای شغلی، افزایش سطح آگاهی در زمینه فعالیتهای تولیدی، كشاورزی و ترویجی، بازاریایی محصولات زراعی و غیر زراعی و … را بهبود بخشد به طوری كه این فناوری به عنوان یكی از ابزارها و بسترهای توسعه همه جانبه محسوب می شود(رضوانی،1383: ص 259).

در طی چند سال اخیر دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان پیشخوان دولت در سطح روستاهای كشور گسترش یافته اند و این بدان معناست كه از طریق این دفاتر بتوان با تمام مراكز و خدمات اعم از دولتی و غیردولتی تماس و ارتباط برقرار كرد (شركت مخابرات ایران ، 1387: ص 158)  بررسی میزان رضایت روستاییان از عملكرد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی كه هدف اصلی این تحقیق است در حقیقت میزان بهره‏مندی آنها از مواهب و سودمندی‏های فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر اطلاعات است.

تعداد صفحه : 83

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.