شیمی

دانلود پایان نامه بررسی نظریه تابع چگالی تعادل­های توتومری هترو­آروماتیک­ها :مطالعه NBO

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیمی

گرایش :شیمی معدنی

عنوان : بررسی نظریه تابع چگالی تعادل­های توتومری هترو­آروماتیک­ها :مطالعه NBO

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده علوم پایه، گروه شیمی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 M.Sc))

گرایش: شیمی معدنی

 

عنوان:

بررسی نظریه تابع چگالی تعادل­های توتومری هترو­آروماتیک­ها :مطالعه NBO

 

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر آذر باقری قمی

 

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر مهرنوش کریم­خانی

پاییز  92

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                       صفحه

فصل اول- مقدمه. 1

1-1 مقدمه  2

2 فصل دوم- توتومری در ترکیبات آروماتیک  4

2-1 مقدمه  5

2-2 اهداف این فصل   5

2-3 پدیده توتومری   6

2-4 اهمیت توتومریزاسیون در سیستم­های حیاتی          8

2-4-1 واکنش­های توتومریزاسیون      8

2-5 اهمیت توتومریزاسیون در داروسازی   10

2-6 ترکیبات آروماتیک     11

2-6-1 خصلت آروماتیکی و قاعده 4n+2 هوکل (Huckel). 11

2-6-2 ترکیب­های آروماتیک ، هتروآروماتیک و انرژی رزونانس… 12

2-7 هیدروکربن­های آروماتیک چند حلقه ای (PAH). 12

2-8 اثر هیدروکربن­های آروماتیک چند حلقه ای بر انسان   13

2-9 اهمیت روش­های محاسباتی در داروها   16

2-10  معرفی پروتونیکس… 18

2-11 معرفی لامیوودین.. 24

2-12 معرفی نگسیوم. 28

3 فصل سوم- مطالعه پیرامون نظریه تابع تئوری چگالی.. 34

3-1 نگاهی کلی بر شیمی محاسباتی   35

3-2 شیمی محاسباتی   36

3-2-1 مکانیک مولکولی.. 37

3-2-2 روش­های ساختار الکترونی.. 39

3-2-2-1 روش­های نیمه تجربی.. 39

3-2-2-2 روش­های محاسبات آغازین.. 40

3-2-2-3 روش­های عملی دانسیته. 41

3-3 مدل شیمیایی    41

3-4 تعریف مدل شیمیایی   42

3-5 مدل­های ترکیبی.. 42

3-6 محاسبات کامپیوتری در شیمی    43

3-6-1 آشنایی با نرم افزار Hyperchem.. 45

3-6-2 آشنایی با نرم افزار  Gaussian 98. 45

3-7 روش (Method). 47

3-7-1 روش هارتری- فاک… 47

3-7-2 روش تئوری تابعی چگالی (DFT) 49

3-8 سری پایه (Basis set). 50

3-9 انواع مجموعه­های پایه. 52

3-9-1 توابع پایه STO-nG.. 52

3-9-2 مجموعه­های پایه ظرفیتی شکافته. 52

3-9-3 مجموعه پایه پلاریزه. 52

3-10 طیف سنجی در شیمی محاسباتی.. 53

3-10-1 طیف سنجی مادون قرمز IR. 53

3-10-2 طیف سنج رزونانس مغناطیسی هسته (NMR). 55

3-10-2-1 جا به ­جایی شیمیایی.. 56

3-10-2-2 پوشیدگی شیمیایی.. 57

3-10-2-3 رابطه جا به ­جایی شیمیایی و پوشیدگی شیمیایی.. 58

3-10-3 پدیده توتومریسم و NMR. 59

3-11 محاسبات اوربیتال­های پیوندی طبیعی (NBO) 59

3-11-1 عدد اشغال.. 61

3-11-2 خروجی NBO.. 62

4 فصل چهارم – محاسبات 65

4-1 معرفی ترکیبات مورد محاسبه. 66

4-2 بررسی گپ انرژی ، پتانسیل شیمیایی، سختی شیمیایی، الکتروفیلیسیته و Nmax  …………….   69

4-3 بررسی آنتالپی واکنش    94

4-4 بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال p. 96

4-5 بررسی جا به­جایی شیمیایی و ضریب پوشیدگی   105

4-5-1 محاسبات مربوط به σ ایزوتروپی.. 105

4-5-2 محاسبات مربوط به آنیزوتروپی (δ). 123

4-5-3 محاسبات مربوط به بی تقارنی مولکولی (η)  158

4-6 بررسی طول پیوندها 170

4-7 بررسی زاویه پیوندها     174

4-8 بررسی میزان بار و تعداد الکترونها 178

4-9 بررسی انرژی رزونانسی انتقالات درسیستمهای مورد برسی   199

4-10 بررسی مقایسه انتقال بار در برخی از پیوندهای توتومرهای داروها 202

4-11 پیش بینی طیفهای IR محاسباتی.. 205

5 فصل پنجم- بحث و نتیجه ­گیری. 209

5-1بررسی نتایج  گپ انرژی ، پتانسیل شیمیایی، سختی شیمیایی ، الکتروفیلیسیته ………………….. 210

5-2 نتایج بررسی ممان دو قطبی         211

5-3 نتایج بررسی طول پیوند. 213

5-4 انرژی نقطه صفر    214

5-5 نتایج بررسی جابه جایی شیمیایی و ضریب پوشیدگی در توتومرها 215

  1. پروتونیکس و نگسیوم. 215
  2. لامیوودین.. 217

5-6 نتایجی از اوربیتال مولکولی طبیعی(NBO) 219

فهرست منابع و مأخذ: 232

فهرست جداول

عنوان                                                                       صفحه

جدول ‏4-2‑1: مربوط به مقایسه انرژی، گپ انرژی، سختی وپتانسیل شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط  Gasبا روش B3lyp و خط دستور 6-31G*  70

جدول ‏4-2‑2: مربوط به مقایسه انرژی، گپ انرژی، سختی و پتانسیل شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس درمحیط  Water با روش B3lyp و خط دستور 6-31G*  71

جدول ‏4-2‑3: مربوط به مقایسه انرژی، گپ انرژی، سختی وپتانسیل شیمیایی توتومرهای داروی لامیوودین درمحیط  Gas با روشB3lyp  و خط دستور 6-31G*  72

جدول ‏4-2‑4: مربوط به مقایسه انرژی، گپ انرژی، سختی و پتانسیل شیمیایی توتومرهای داروی لامیوودین در محیط Water با روش B3lyp و خط دستور 6-31G*  72

جدول ‏4-2‑5: مقایسه انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 73

جدول ‏4-2‑6: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 74

جدول ‏4-2‑7: مقایسه انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه6-31G*  در حلال. 75

جدول ‏4-2‑8: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه  6-31G*در محیط حلال. 76

جدول ‏4-2‑9: مقایسه انرژیHomo(a.u) توتومرهای داروهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6- 31G* در محیط حلال. 77

جدول ‏4-2‑10: مقایسه انرژی Lumo(a.u) توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 78

جدول ‏4-2‑11: مقایسه گپ انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 79

جدول ‏4-2‑12: مقایسه سختی شیمیایی توتومرهای  نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*  در محیط حلال. 80

جدول ‏4-2‑13: مقایسه پتانسیل شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*  در محیط حلال. 81

جدول ‏4-2‑14: مقایسه ماکزیمم بار انتقال یافته توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 82

جدول ‏4-2‑15: مقایسه الکتروفیلیسیته توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 83

جدول ‏4-2‑16: مقایسه انرژی توتومرهای لامیوودین در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 84

جدول ‏4-2‑17: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای لامیوودین در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 84

جدول ‏4-2‑18: مقایسه انرژی توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*. 85

جدول ‏4-2‑19: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*. 86

جدول ‏4-2‑20: مقایسه انرژی Homo(a.u) توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 87

جدول ‏4-2‑21: مقایسه انرژی Lumo(a.u) توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 88

جدول ‏4-2‑22: مقایسه گپ انرژی توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*. 89

جدول ‏4-2‑23: مقایسه سختی شیمیایی توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*. 90

جدول ‏4-2‑24: مقایسه پتانسیل شیمیایی توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 91

جدول ‏4-2‑25: مقایسه ماکزیمم بار انتقال یافته توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 92

جدول ‏4-2‑26: مقایسه الکتروفیلیسیته توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*. 93

جدول ‏4-3‑1: بررسی آنتالپی واکنش توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 95

جدول ‏4-3‑2: بررسی آنتالپی واکنش توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* 95

جدول ‏4-4‑1: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط گازی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*  96

جدول ‏4-4‑2: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*  97

جدول ‏4-4‑3: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط گازی با روش B3lyp  98

جدول ‏4-4‑4: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط آبی با روشB3lyp  100

جدول ‏4-4‑5: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط گازی با روشB3lyp و سری پایه 6-31G*  101

جدول ‏4-4‑6: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط آبی با روش B3lyp. 102

جدول ‏4-4‑7: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط گازی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*  103

جدول ‏4-4‑8: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*  104

جدول ‏4-5‑1: مقایسه ضریب پوشیدگی  H43(هیدروژن توتومری) در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه  6-31G*در محیط حلال  107

جدول ‏4-5‑2: مقایسه ضریب پوشیدگی S12 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 107

جدول ‏4-5‑3: مقایسه ضریب پوشیدگی O23 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*  در محیط حلال. 108

جدول ‏4-5‑4: مقایسه ضریب پوشیدگی O8 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*  در محیط حلال. 108

جدول ‏4-5‑5: مقایسه ضریب پوشیدگی O21  در توتومرهای دارویی نگسیوم در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال. 109

جدول ‏4-5‑6: مقایسه ضریب پوشیدگی N2 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 109

جدول ‏4-5‑7: مقایسه ضریب پوشیدگی N42 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 110

جدول ‏4-5‑8: مقایسه ضریب پوشیدگی N14 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 110

جدول ‏4-5‑9: مقایسه ضریب پوشیدگی C1 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 111

جدول ‏4-5‑10: مقایسه ضریب پوشیدگی  C3در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 111

جدول ‏4-5‑11: مقایسه ضریب پوشیدگی C4 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 112

جدول ‏4-5‑12: مقایسه ضریب پوشیدگیC5  در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه  6-31G* در محیط حلال. 112

جدول ‏4-5‑13: مقایسه ضریب پوشیدگی C6 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 113

جدول ‏4-5‑14: مقایسه ضریب پوشیدگی C13 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 113

جدول ‏4-5‑15: مقایسه ضریب پوشیدگی C15 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه6-31G*  در محیط حلال. 114

جدول ‏4-5‑16: مقایسه ضریب پوشیدگی C16 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 114

جدول ‏4-5‑17: مقایسه ضریب پوشیدگی S19 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 115

جدول ‏4-5‑18: مقایسه ضریب پوشیدگی O8 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 116

جدول ‏4-5‑19: مقایسه ضریب پوشیدگیO15  درتوتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 116

جدول ‏4-5‑20: مقایسه ضریب پوشیدگی O23 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 117

جدول ‏4-5‑21: مقایسه ضریب پوشیدگی N5 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 117

جدول ‏4-5‑22: مقایسه ضریب پوشیدگی N12 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 118

جدول ‏4-5‑23: مقایسه ضریب پوشیدگی N9 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 118

جدول ‏4-5‑24: مقایسه ضریب پوشیدگی C1 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 119

جدول ‏4-5‑25: مقایسه ضریب پوشیدگی C2 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 119

جدول ‏4-5‑26: مقایسه ضریب پوشیدگی C3 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 120

جدول ‏4-5‑27: مقایسه ضریب پوشیدگی C4 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 120

جدول ‏4-5‑28: مقایسه ضریب پوشیدگی H6 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 121

جدول ‏4-5‑29: مقایسه ضریب پوشیدگی H7 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 121

جدول ‏4-5‑30: مقایسه ضریب پوشیدگی H11 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 122

جدول ‏4-5‑31: مقایسه ضریب پوشیدگی H10 در توتومرهای داروی لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 122

جدول ‏4-5‑32: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی H43در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 125

جدول ‏4-5‑33: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی S12در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال. 126

جدول ‏4-5‑34: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی O23 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 127

جدول ‏4-5‑35: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  O8در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 128

جدول ‏4-5‑36: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی O21در توتومرهای نگسیوم در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال. 129

جدول ‏4-5‑37: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  N2در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 130

جدول ‏4-5‑38: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی N42در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 131

جدول ‏4-5‑39: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  N14در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 132

جدول ‏4-5‑40: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  C1در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 133

جدول ‏4-5‑41: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  C3در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 134

جدول ‏4-5‑42: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  C4در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 135

جدول ‏4-5‑43: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی C5 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 136

جدول ‏4-5‑44: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  C6در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 137

جدول ‏4-5‑45: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  C13در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 138

جدول ‏4-5‑46: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  C15در توتومرهای دارویی در روش HF و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 139

جدول ‏4-5‑47: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  C16در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 140

جدول ‏4-5‑48: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  S19در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 143

جدول ‏4-5‑49: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  O8در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 144

جدول ‏4-5‑50: مقایسه جا به ­جایی شیمیای O15 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 145

جدول ‏4-5‑51: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی O23در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 146

جدول ‏4-5‑52: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی N5در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 147

جدول ‏4-5‑53: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی N12در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 148

جدول ‏4-5‑54: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی N9در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 149

جدول ‏4-5‑55: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی C1در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 150

جدول ‏4-5‑56: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  C2در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 151

جدول ‏4-5‑57: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی C3در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 152

جدول ‏4-5‑58: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  C4در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال. 153

جدول ‏4-5‑59: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی H6در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 154

جدول ‏4-5‑60: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  H7در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 155

جدول ‏4-5‑61: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  H11در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 156

جدول ‏4-5‑62 مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  H10در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال: 157

جدول ‏4-5‑63: مقایسه بی­تقارنی مولکولی H43 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 159

جدول ‏4-5‑64: مقایسه بی­تقارنی مولکولی S12 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 160

جدول ‏4-5‑65: مقایسه بی­تقارنی مولکولی O23 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 160

جدول ‏4-5‑66: مقایسه بی­تقارنی مولکولی O8 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 161

جدول ‏4-5‑67: مقایسه بی­تقارنی مولکولی O21  در توتومرهای نگسیوم در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال. 161

جدول ‏4-5‑68: مقایسه بی­تقارنی مولکولی N2 در توتومرهای دارویی در روش B3lypو سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 162

جدول ‏4-5‑69: مقایسه بی­تقارنی مولکولی N42 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 162

جدول ‏4-5‑70: مقایسه بی­تقارنی مولکولی N14 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 163

جدول ‏4-5‑71: مقایسه بی­تقارنی مولکولی C1 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 163

جدول ‏4-5‑72: مقایسه بی­تقارنی مولکولی C5  در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 164

جدول ‏4-5‑73: مقایسه بی­تقارنی مولکولی C13 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 164

جدول ‏4-5‑74: مقایسه بی تقارنی مولکولی  S19در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 165

جدول ‏4-5‑75: مقایسه بی­تقارنی مولکولی O8 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 166

جدول ‏4-5‑76: مقایسه بی­تقارنی مولکولیO15  در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 166

جدول ‏4-5‑77: مقایسه بی­تقارنی مولکولی N5 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 167

جدول ‏4-5‑78: مقایسه بی­تقارنی مولکولی N12در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه  6-31G*در محیط حلال. 167

جدول ‏4-5‑79: مقایسه بی­تقارنی مولکولی N9 در توتومرهای لامیوودین در روشB3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 168

جدول ‏4-5‑80: مقایسه بی­تقارنی مولکولی C1 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 168

جدول ‏4-5‑81: مقایسه بی­تقارنی مولکولی C4 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 169

جدول ‏4-5‑82: مقایسه بی­تقارنی مولکولی H10 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال. 169

جدول ‏4-8‑1: مقدار بار و والانس مربوط به نگسیوم 1 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه G*31-6. 178

جدول ‏4-8‑2: مقدار بار و والانس مربوط به نگسیوم 2 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه G*31-6. 179

جدول ‏4-8‑3: مقدار بار و والانس مربوط به پروتونیکس1 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه G*31-6. 180

جدول ‏4-8‑4: مقدار بار و والانس مربوط به پروتونیکس2 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه G*31-6. 181

جدول ‏4-8‑5: مقدار بار و والانس مربوط به نگسیوم1در محیط  Water با روش B3LYP و سری پایه G*31-6. 183

جدول ‏4-8‑6: مقدار بار و والانس مربوط به نگسیوم2در محیط  Water با روش B3LYP و سری پایه G*31-6. 184

جدول ‏4-8‑7: مقدار بار و والانس مربوط به پروتونیکس1در محیط Water با روش B3LYP و سری پایه G*31-6. 185

جدول ‏4-8‑8: مقدار بار و والانس مربوط به پروتونیکس2در محیط  Waterبا روش B3LYP و سری پایه G*31-6. 186

جدول ‏4-8‑9: مقدار بار و والانس مربوط به لامیوودین1 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه 6-31G*. 187

فهرست نمودارها

عنوان                                                                       صفحه

نمودار ‏4-2‑1: مقایسه انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*.. 73

نمودار ‏4-2‑2: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*.. 74

نمودار ‏4-2‑3: مقایسه انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه  6-31G*در حلال   75

نمودار ‏4-2‑4:  مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*  در حلال.. 76

نمودار ‏4-2‑5: مقایسه انرژی Homo(a.u) توتومرهای داروهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه  6-31G*در محیط حلال.. 77

نمودار ‏4-2‑6: مقایسه انرژی Lumo (a.u) توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*  در محیط حلال.. 78

نمودار ‏4-2‑7: مقایسه گپ انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 79

نمودار ‏4-2‑8: مقایسه سختی شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 80

نمودار ‏4-2‑9: مقایسه پتانسیل شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 81

نمودار ‏4-2‑10: مقایسه ماکزیمم بار انتقال یافته توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 82

نمودار ‏4-2‑11: مقایسه الکتروفیلیسیته توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 83

نمودار ‏4-2‑12: بررسی انرژی توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 84

نمودار ‏4-2‑13: بررسی ممان دوقطبی توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 85

نمودار ‏4-2‑14: مقایسه انرژی توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*   86

نمودار ‏4-2‑15: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*.. 87

نمودار ‏4-2‑16: مقایسه انرژی Homo(a.u) توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*.. 88

نمودار ‏4-2‑17: مقایسه انرژی  Lumo(a.u) توتومرهای لامیوودین در محیط­های مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*.. 89

نمودار ‏4-2‑18: مقایسه گپ انرژی توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*   90

نمودار ‏4-2‑19: مقایسه سختی شیمیایی توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*.. 91

نمودار ‏4-2‑20: مقایسه پتانسیل شیمیایی توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*.. 92

نمودار ‏4-2‑21 مقایسه ماکزیمم بار انتقال یافته توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*: 93

نمودار ‏4-2‑22: مقایسه الکتروفیلیسیته توتومرهای داروی لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*.. 94

نمودار ‏4-3‑1: بررسی آنتالپی واکنش توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*   95

نمودار ‏4-3‑2: بررسی آنتالپی واکنش توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 96

نمودار ‏4-4‑1: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط گازی با روش B3lyp.. 97

نمودار ‏4-4‑2: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*.. 98

نمودار ‏4-4‑3: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای داخل  حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط گازی با روش B3lyp.. 99

نمودار ‏4-4‑4: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای داخل  حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*.. 101

نمودار ‏4-4‑5: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط گازی با روش B3lyp.. 102

نمودار ‏4-4‑6: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط آبی با روش B3lyp.. 103

نمودار ‏4-4‑7: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط گازی با روش B3lyp.. 104

نمودار ‏4-4‑8: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط آبی با روش B3lyp.. 105

نمودار ‏4-5‑1: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی H43در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 126

نمودار ‏4-5‑2: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی S12در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 127

نمودار ‏4-5‑3: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی O23 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 128

نمودار ‏4-5‑4: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  O8در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 129

نمودار ‏4-5‑5: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  O21در توتومرهای نگسیوم در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال.. 130

نمودار ‏4-5‑6: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  N2در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 131

نمودار ‏4-5‑7: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی N42در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 132

نمودار ‏4-5‑8: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  N14در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 133

نمودار ‏4-5‑9: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  C1در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 134

نمودار ‏4-5‑10: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  C3در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 135

نمودار ‏4-5‑11: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  C4در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 136

نمودار ‏4-5‑12: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی C5 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 137

نمودار ‏4-5‑13: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  C6در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 138

نمودار ‏4-5‑14: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  C13در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 139

نمودار ‏4-5‑15: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  C15در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 140

نمودار ‏4-5‑16: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  C16در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 141

نمودار ‏4-5‑17: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  S19در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 144

نمودار ‏4-5‑18 مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  O8در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال: 145

نمودار ‏4-5‑19: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی O15 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال.. 146

نمودار ‏4-5‑20: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی O23در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 147

نمودار ‏4-5‑21: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی N5در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 148

نمودار ‏4-5‑22: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی N12در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 149

نمودار ‏4-5‑23: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی N9در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 150

نمودار ‏4-5‑24: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  C1در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 151

نمودار ‏4-5‑25: مقایسه جا به ­جایی شیمیایی  C2در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 152

فهرست اشکال

عنوان                                                                       صفحه

شکل ‏1‑1: پروتوتراپی توتومرهای آدنین. 2

شکل ‏2‑1: توتومری انول، آمید و آمین. 7

شکل ‏2‑2: مهاجرت پروتون در اثر توتومری.. 7

شکل ‏2‑3: توتومری بازهای آلی (توتومری آمین <=> ایمین وکتو <=> انول). 9

شکل ‏2‑4: انواع توتومری در داروها 10

شکل ‏2‑5: تعادلات توتومری نگسیوم، پروتونیکس و لامیوودین. 17

شکل ‏2‑6: شکل مولکولی پروتونیکس… 19

شکل ‏2‑7: شکل مولکولی لامیوودین. 25

شکل ‏2‑8: شکل مولکولی نگسیوم 29

شکل ‏3‑1:پدیده­های توتومریسم. 59

شکل ‏4‑1: نگسیوم 1 بهینه شده توسط روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 66

شکل ‏4‑2: نگسیوم 2 بهینه شده توسط روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 67

شکل ‏4‑3: پروتونیکس 1 بهینه شده توسط روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 67

شکل ‏4‑4: پروتونیکس 2 بهینه شده توسط روش B3lyp  و سری پایه 6-31G*. 67

شکل ‏4‑5: لامیوودین1 بهینه شده توسط روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 68

شکل ‏4‑6: لامیوودین 2 بهینه شده توسط روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 68

شکل ‏4‑7: لامیوودین 3 بهینه شده توسط روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 68

شکل ‏4‑8: تصاویر بهینه شده توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس توسط روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 106

شکل ‏4‑9: تصاویر بهینه شده توتومرهای لامیوودین توسط روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 115

شکل ‏4‑10: تصویر مولکولی و طیف  H-NMR  نگسیوم 1 توسط روش B3lyp و سری پایه  6-31G*. 123

شکل ‏4‑11: تصویر مولکولی و طیف H-NMR  نگسیوم 2 توسط روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 124

شکل ‏4‑12: تصویر مولکولی و طیف H-NMR  پروتونیکس1 توسط روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 124

شکل ‏4‑13: تصویر مولکولی و طیف H-NMR  پروتونیکس2  توسط روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 125

شکل ‏4‑14: تصویر مولکولی و طیف H-NMR  لامیوودین1 توسط روش B3lyp و سری پایه6-31G*. 142

شکل ‏4‑15:تصویر مولکولی و طیف H-NMR  لامیوودین 2 توسط روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 142

شکل ‏4‑16: تصویر مولکولی و طیف H-NMR  لامیوودین3 توسط روش B3lyp و سری پایه6-31G*. 143

 

چكیده پایان نامه :

از روش­ (DFT) Density Functional Theory در سطح DFT/6-31G برای بررسی ساختار هندسی، انرژی­های نسبی و ویژگی­های الکترونی توتومرهای پروتروپیک احتمالی در نکسیوم و پروتونیکس و لامیوودین استفاده کردیم. ساختار و انرژی­های نسبی توتومرها در حلال­های مختلف پیش بینی شده ­اند. ترتیب پایداری این توتومرها عبارت است از: پروتونیکس < نکسیوم < لامیوودین که به روش DFT محاسبه شده ­اند.

هیدراتاسیون موضوع جالب دیگری می­باشد که در این کار روی آن بحث شده است، زیرا ساختار هندسی و پایداری مولکول­های بیولوژیکی تحت تأثیر برهمکنش با مولکول­های حلال قرار می­گیرند. هدف اصلی مطالعهی توتومریزاسیون، ارزیابی انتقال پروتون در داروها می­باشد.

احتمالاً یکی از فاکتورهای حیاتی در تعیین توضیع توتومرها در مواد بیولوژکی، محیط می­باشد. پارامترهای انرژی اشکال توتومریک در فاز آبی (ε = 78.5) و حلال­های دیگر، با مدل PCM در سطوح DFT/6-31G به دست آمد.

قطبیت ترکیبات با ممان دو قطبی آن­ها تشریح می­ شود. ممان دو قطبی برای تمام توتومرهای دارویی در فازهای گازی و آبی به دست آمدند. معمولاً ترتیب ممان دو قطبی مثل ترتیب انرژی نیست. با این وجود، مقادیر ممان دو قطبی محاسبه شده در فاز آبی بیشترین مقدار دارد، و مشاهده می­ شود توتومرهای آمینی و کتونی در میان تمام اشکال احتمالی توتومری پایدارتر هستند. داده ­های ما نشان می­ دهند که ممان دو قطبی در فاز آبی نسبت به فاز گازی بیشتر است که نشان دهنده حساسیت توتومرها به قطبش­پذیری حلال است.

اثر حلال روی پوشیدگی نیتروژن و اکسیژن توتومرها با بهره گرفتن از روشDFT از ترکیب مدل PCM و GIAO بررسی شد.

آنالیز NBO نشان داد که رزونانس جفت تنهای اتم اکسیژن یا نیتروژن و NBO غیر لوویسی (π* یا σ*) با افزایش کاراکتر P جفت تنهای اکسیژن و یا نیتروژن افزایش می­یابد. ما این نتایج را با آنالیز اوربیتال مولکولی طبیعی تأیید کردیم. برای هر دهنده NBO (i) و پذیرنده NBO (j) انرژی پایداری(E2) با عدم استقرار i → j همراه می­ شود.

ویژگی­های ساختاری و ارتعاشی توتومرهای دارویی نیز مطالعه شدند. همچنن شیفت­های شیمیایی آنیزوتروپی و Δδ را محاسبه کردیم.

فصل اول

مقدمه

تعادل­های توتومری بین دو یا چند ساختار ایزومری اتفاق می­افتد. توتومریسم پیچیده است و به چندین پدیده وابسته است: انواع مختلف گروه­های مهاجر (الکتروفیل یا نوکلئوفیل)، خواص آنیونی و کاتیونی و توتومریسم مربوط به مهاجرت گروه های خنثی. برای مثال اتم هیدروژن در بازهای آلی DNA می ­تواند روی اتم­های نیتروژن و یا اكسیژن حلقه جابه­جا شود، این تغییر موقعیت اتم هیدروژن برروی حلقه باز آلی را توتومریزاسیون می­گویند كه در نتیجه آن آدنین و سیتوزین به فرم آمینو (Amino) و ایمینو (Imino) و بازهای گوانین و تیمین به فرم کتو (Keto) و انول  (Enol)تغییر می­ کنند.

همچنین بسیاری داروها و یا مولکول­های فعال بیولوژیکی می­توانند دو یا چند ساختار توتومری داشته باشند که در آنها مهاجرت پروتون از یک مکان به مکان دیگر مولکول اتفاق می­افتد. در اهمیت پروتوتراپی می­توان به توتومرهای آدنین اشاره کرد. آدنین به طور طبیعی با تیمین، جفت می­ شود ولی فرم ایمینو آدنین، سیتوزین است که در این صورت کد اشتباه خوانده می­ شود و باعث جهش می­ شود. بنابراین اهمیت شناخت پتانسیل سیستم­های هتروآروماتیک برای توتومریزاسیون و نقش توتومرها در اکتیویته بیولوژیکی مشخص می­ شود.

شکل1‑1: پروتوتراپی توتومرهای آدنین

توتومریسم روی ساختار دقیق داروها اثر گذاشته و بنابراین توانایی برهم­کنش آن­ها با سیستمهای بیولوژیکی را تحت تاثیر قرار می­دهد. دانستن فرم­های مختلف توتومری داروها اجازه تفسیر بهتر مکانیسم واکنش­ها را تحت شرایط فیزیولوژیکی به ما می­دهد. بنابراین توتومری در فرایند کشف دارو نقش مهمی ایفا می­ کند.

تعادل توتومری وابسته به ثابت دی­الکتریک حلال است. همچنین تعادل به شدت دما نیز وابسته است. چون در سیستم­های بیولوژیکی با medium آبی (خون یا پلاسما) ویا non-protic medium (غشاء سلول) روبرو هستیم، بنابراین قطبیت medium مهم است. بنابراین در مطالعه ما، بررسی فاکتورهای ترمودینامیکی نیز اهمیت دارد. همچنین مثلا اگر زیر PH بیولوژیکی (2/7) قرار گیرد ممکن است مولکول به صورت آنیونی وجود داشته باشد و این مسئله در مورد مثلاً داروهای گاستریک (نگسیوم و پروتونیکس) مشکلاتی را ایجاد می­ کنند. در این مورد تأثیری که گروهای جانبی در ساختار دارند را نمی­توان نادیده گرفت. در این تحقیق ما برآنیم که روی تعادل توتومری داروهای نگسیوم و پروتونیکس و لامیوودین در حلالهای مختلف بحث کنیم.

این دو دارو از دسته داروهای بازدارنده های پمپ پروتون هستند که عمل اصلی آنها کاهش دراز مدت تولید اسید معده می­باشند. البته عملکرد آنها وابسته به بازیسیته حلقه پیریدینی است که پمپ پروتونی سیستم معده و روده را کنترل می­ کند. چون هیچ تحقیق جدی روی توتومریزاسیون پروتوتراپی داروهای نگسیوم و پروتونیکس انجام نشده است در این تحقیق قسمتی از مطالعه ما روی آنها انجام شد و همچنین روی داروی لامیوودین که مانند نگسیوم و پروتونیکس دارای گوگرد در ساختار خود است مطالعاتی انجام شد.

در این تحقیق برای تمام توتومرها محاسباتNMR ,IR, NBO به روش B3LYP در سری پایه  6-31G* [5] در حلال­های مختلف انجام شد. همچنین پارامترهای بار طبیعی، الکترون­های ظرفیتی الکترون­های مغزی، جمعیت کل الکترون­ها، جا به ­جایی شیمیایی، ثابت پوششی ایزوتروپیک، گپ انرژی، پتانسیل شیمیایی،  Δnmax،انرژی رزونانس، ممان دو قطبی و الکتروفیلیسیتی مورد بررسی قرارگرفت و نتایج حاصل از طریق مقایسه جداول و نمودارها مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.

تعداد صفحه : 267

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.