زیست شناسی

دانلود پایان نامه بررسی میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا به سرطان سینه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی

گرایش :علوم سلولی و مولکولی

عنوان : بررسی میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا به سرطان سینه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دانشكده علوم پایه

گروه زیست شناسی


پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ی زیست شناسی گرایش علوم سلولی و مولکولی


عنوان پایان نامه

بررسی میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا به سرطان سینه

 

استاد راهنما:

دكترالهام مسلمی

 

شهریور1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مطلب                                                                                                                                         صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2-انواع سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2-1-درجا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2-2-  تهاجمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-3- مرحله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-4-علائم و نشانه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-5- فاکتور های  خطر سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)…………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-5-1-سابقه فامیلی سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)…………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-5-2-وضعیت ژنتیکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-5-3-سابقه شخصی سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)……………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-5-4- Lobular carcinoma in situ………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-5-5- Benign breast cancer……………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-5-6-حجم PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-5-7-میزان هورمون های ا ندوژن……………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-5-8-سیکل های قائدگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-5-9-حاملگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-5-10-شیر دادن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-5-11-تراکم استخوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

1-5-12-فاکتور های وابسته به شیوه زندگی…………………………………………………………………………………………………………………11

1-5-13-سایر فاکتور های خطر……………………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-6- فاکتورهای ژنتیکی مرتبط با سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)………………………………………………………………………………………………………….11

1-6-1- ژن های BRCA1,BRCA2………………………………………………………………………………………………………………………………13

1-7- اپی ژنتیک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15

1-8- مسیر های انتقال پیام سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)……………………………………………………………………………………………………………………16

1-8-1- مسیر PI3K……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

1-9-رگزایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-10- عامل های پیش آگهی مولکولی………………………………………………………………………………………………………………………….18

1-11- تنظیم هورمونی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………20

1-12- توالی گیرنده استروژن…………………………………………………………………………………………………………………………………………22

1-13- عملکرد استروژن………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

1-13-1- تاثیرات مستقیم روی رونویسی………………………………………………………………………………………………………………………25

1-13-2- عملکرد خارج­هسته­ای…………………………………………………………………………………………………………………………………….25

1-14- ماهیت استروژن های خارج­هسته­ای…………………………………………………………………………………………………………………..25

1-14-1-ایزوفرم­های بومی استروژن ؛ نقش پا لمیتوئیلاسیون گیرنده………………………………………………………………………….25

1-14-2- GPR30……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26

1-15-مولکول­های گیرنده جدید…………………………………………………………………………………………………………………………………….27

1-16-پیام­رسانی استروژن……………………………………………………………………………………………………………………………………………….28

1-16-1-پیام رسانی هسته­ای: نقش هم­تنظیم­کننده­ها و شاتل گیرنده………………………………………………………………………..28

1-16-2-پیام­رسانی خارج­هسته­ای………………………………………………………………………………………………………………………………….29

1-17-روش های تشخیص آزمایشگاهی…………………………………………………………………………………………………………………………31

1-17-1-روش ایمونوهیستوشیمی………………………………………………………………………………………………………………………………….31

1-17-2-روش های مولکولی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..32

1-17-2-1-سیستم های تکثیر هدف…………………………………………………………………………………………………………………………….32

1-17-2-1-الف-RT-PCR……………………………………………………………………………………………………………………………………………..33

1-17-2-1-ب- Real timePCR……………………………………………………………………………………………………………………………………34

1-18-هدف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..39

فصل سوم : بخش تجربی ;مواد و روش های تحقیق………………………………………………………………………………………………………47

3-1- وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………………..48

3-2- مواد مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-3-مراحل انجام کار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………50

3-4-تهیه نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

3-5-استخراج RNA …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

3-6-پارافین زدایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..51

3-7-خرد کردن و هضم بافت ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

3-8-مراحل استخراج RNA از بلوک پارافینه ……………………………………………………………………………………………………………….52

3-9-آشکارسازی کمی RNA توسط دستگاه اسپکتروفتومتر…………………………………………………………………………………………53

3-10-سنتز cDNA…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

3-11- ژن کنترل داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………54

3-12-پرایمر های ویژه Real TimePCR……………………………………………………………………………………………………………………….54

3-13- انجام واکنش Real timePCR  ………………………………………………………………………………………………………………………….55

3-14-بررسی میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در نمونه های سالم و سرطانی……………………………………………………….56

فصل چهارم: بحث و بررسی داده های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………57

4-1-نتایج جذب نوری RNA توسط دستگاه اسپکتروفتومتر…………………………………………………………………………………………58

4-2-منحنی تکثیر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58

4-3-نمودار منحنی ذوب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………59

4-4- نتایج میزان بیان ژن ESR1…………………………………………………………………………………………………………………………………..60

4-5- آنالیز و بررسی ارتباط داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………..61

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………63

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

Abstract…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..86

فهرست جداول

جدول(3-1) مشخصات و مرحله بیماری در نمونه های مورد بررسی…………………………………………………………………………….51

جدول(3-2) توالی و مشخصات پرایمرهای ویژه Real timePCR………………………………………………………………………………….54

جدول(3-3)مواد به کار رفته برای واکنش Real timePCR…………………………………………………………………………………………..55

جدول(3-4) برنامه حرارتی برای تکثیر دو ژن GAPDH وESR1………………………………………………………………………………….55

جدول(4-1) نتایج بیان ژن افراد بیمار نسبت به افراد نرمال………………………………………………………………………………………….60

فهرست شکل ها

شکل (1-1)داکتال کارسینومای درجا……………………………………………………………………………………………………………………………….4

شکل (1-2) لوبولار کارسینومای درجا………………………………………………………………………………………………………………………………4

شکل (1-3) سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) تهاجمی…………………………………………………………………………………………………………………………………5

شکل (1-4)ژنتیک سرطان ارثی PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)………………………………………………………………………………………………………………………….12

شکل (1-5)مسیر PI3K…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

شکل (1-6)دومین های مختلف گیرنده استروژن…………………………………………………………………………………………………………..23

شکل (1-7)مدل سلولی فعالیت استروژن……………………………………………………………………………………………………………………….24

شکل(1-8) عملکردGPR30 به عنوان یک پروتئین جدید متصل­شونده به استروژن…………………………………………………….27

شکل (1-9)ایمونوهیستوشیمی……………………………………………………………………………………………………………………………………….32

شکل(1-10) RT PCR……………………………………………………………………………………………………………………………………………………33

شکل(1-11) منحنی ذوب……………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

شکل(4-1) نمودار منحنی تکثیر ……………………………………………………………………………………………………………………………………58

شکل(4-2) نمودار منحنی ذوب تک باند برای ژن ESR1……………………………………………………………………………………………..59

شکل(4-3)نمودار منحنی ذوب  تک باند برای ژن GAPDH…………………………………………………………………………………………59

شکل(4-4) نمودار نشان دهنده میزان بیان ژن ESR1 در افراد بیمار در مقایسه با افراد نرمال……………………………………61

شکل(4-5)نمودار مقایسه بیان ژن  ESR1در افراد مبتلا به سرطان و نرمال………………………………………………………………..61

شکل(4-6)نمودار مقایسه بیان ژن ESR1در افراد بیمار درstage  های مختلف بیماری در مقایسه با افراد سالم………..62

 

چکیده

مقدمه: سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) شایع ترین نوع سرطان در زنان در سراسر دنیا و دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان است. اتصال استروژن به گیرنده استروژن آلفا باعث القا رشد تومور در اکثر سرطان های استروژن مثبت می شود. هدف از این مطالعه اندازه گیری بیان گیرنده استروژن آلفا در زنان مبتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) است.

روش كار: در این مطالعه تعداد20 نمونه بافت پارافینه از زنان مبتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) و10 نمونه سالم جمع آوری شد. پس از پارافین زدایی، استخراج RNA با محلول RNX Plus انجام گردید. cDNA با روش رونویسی معکوس به وسیله آنزیم MMULV سنتز شد. بیان ژن با روش Real timePCR نسبی سنجیده شد. ژن گلیسر آلدهید فسفات دهیدروژناز(GAPDH) نیز به عنوان کنترل داخلی استفاده گردید.

یافته ها: گیرنده استروژن آلفا هم در بافت های سرطانی و هم سالم بیان شد اما بیان آن در بافت های سرطانی54/3برابر بیشتر از غیرسرطانی بود.نتایج نشان داد که با افزایش مرحله بیماری میزان بیان گیرنده استروژن آلفا افزایش می یابد((P<0.0001.تجزیه تحلیل آماری با نرم افزار Grafpad prism 6صورت گرفت.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج می توان بیان نمود که میزان بیان ژن گیرنده استروژن آلفا در نمونه های سرطانی به شدت افزایش می یابد. بنابراین،اندازه گیری بیان ژن گیرنده استروژن آلفا می تواند به عنوان یک عامل پیش آگهی دهنده ارزشمند برای تشخیص اولیه و مدیریت درمان به حساب آید.

واژه های كلیدی: سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است)،گیرنده استروژن آلفا،Real timePCR

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

سرطان نوعی بیماری است که باعث می شود سلول های بدن تغییر کرده و به صورت غیر قابل کنترل رشد کنند.اکثر انواع سلول های سرطانی سرانجام تشکیل یک بر آمدگی  یا توده ای می دهند که تومور نام دارد و بعدا با بخشی از بدن که تومور از آن جا آغاز به شکل گرفتن کرده نامگذاری می شوندet al.,2013-2014) Alteri).

سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) از بافت PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) شروع می شود و بافت PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) از غدد تولید کننده شیرکه لوبول[1] نامیده می شود و مجاری[2] که لوبول ها را به نوک PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) وصل می کنند تشکیل شده است.باقی مانده PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) هم از چربی، بافت های لنفاوی و هم بند تشکیل شده است (Sharma et al.,2010).

سرطان PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) بطور عموم یا با روش های تشخیصی،قبل از اینکه نشانه ها توسعه یابند، یا بعد از اینکه علایم توسعه یافتند، وقتی که یک خانم برآمدگی (توده) را حس می کند،تشخیص داده می شود.اکثر توده هابا بهره گرفتن از ماموگرام دیده می شوندو اکثر بر آمدگی ها ی PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) که خارج می شوند خوش خیم هستند و خطری برای فرد ندارند.وقتی بر پایه آزمون های کلینیکی یا عکس از PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) به سرطان مشکوک می شوند آنالیز میکروسکوپی بافت PESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) برای تشخیص قطعی و تعیین میزان گسترش (درجا یا تهاجمی بودن)ضروری است و الگوی بیماری را مشخص می کند. بافت برای آنالیز های میکروسکوپی یا با سوزن یا با جراحی به دست می آید. نوع بیوپسی نیز بر پایه فاکتور های کلینیکی  اختصاصی بیمار و وجود اسباب و وسایل بیوپسی می باشد et al.,2013-2014) Alteri).

تعداد صفحه : 100

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.