روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (هرمزگان)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی عمومی

 

عنوان:

بررسی مقایسه ای نظام ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده‌های معمولی

استاد راهنما:

دکتر اقبال زارعی

 

استاد مشاور :

دکترسید عبدالوهاب سماوی

شهریور 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول طرح تحقیق

1-1- مقدمه                                                                          2      

1-2- بیان مساله                                                                      3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق                                              6

1-4- اهداف تحقیق                                                                 8

1-4-1- هدف کلی                                                                  8

1-4-2- اهداف جزئی                                                               8

1-5- سوالات تحقیق                                                                9

1-6- فرضیه های تحقیق                                                            10

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها                                          11

1-7-1 تعاریف مفهومی                                                             11

1-7-2- تعاریف عملیاتی                                                           12

فصل دوم پیشینه ی تحقیق

2-1- مقدمه                                                                          15

2-2- پیشینه ی نظری                                                                15

2-2-1-  ارزش ها                                                                   15

2-2-1-1- دیدگاه پارسونز                                                         16

2-2-1-2- ماهیت ارزش ها                                                        21

2-2-1-3- چارچوب کلی بررسی ارزش ها                                      29

2-2-1-4- شرایط تحقیق ارزش ها                                                32

2-2-1-5- منابع ارزش ها                                                          34

2-2-1-6- الگوهای رفتاری،نقش ها و فرایند اجتماعی                          35

2-2-1-7- نظام های ارزشی                                                        36

2-2-1-8-   پیشینه ی ارزشها                                                      37

2-2-1-9- پیامدهای ارزش ها                                                     38

2-2-2- خانواده                                                                     39

2-2-2-1- ابعاد کارکرد خانواده                                                   40

2-2-2-2- نظریات مربوط به خانواده                                              43

2-2-3- اعتیاد                                                                        46

2-2-3-1- جامعه شناسی مصرف مواد مخدر                                     47

2-2-3-2- عوامل زمینه ای خطر ساز برای مصرف مواد مخدر                  48

2-2-3-3- نظریه های مصرف مواد مخدر                                         49

2-2-3-4- ویژگی های مصرف کنندگان مواد                                     52

2-3- پژوهش های انجام شده                                                      53

2-3-1-پژوهش خارجی                                                             53

2-3-2- پژوهش های داخلی                                                       54

2-4- جمع بندی                                                                     56

فصل سوم روش تحقیق

3-1- مقدمه                                                                          60

3-2- روش تحقیق                                                                   60

3-3- جامعه آماری                                                                  61

3-4- نمونه و روش نمونه گیری                                                    61

3-5- ابزار پژوهش                                                                  61

3-6- روش انجام کار                                                               62

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                63

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه                                                                          65

4-2- آمار توصیفی جمعیت شناختی                                               66

4-3- آمار استنباطی                                                                  74

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه                                                                          86

5-2- نتیجه گیری                                                                    86

5-3- بحث                                                                           92

5-4- محدودیت های پژوهش                                                      92

5-5- پیشنهادها                                                                      93

5-5-1- پیشنهادهای کاربردی                                                      93

5-5-2- پیشنهادهای پژوهشی                                                      94

منابع فارسی                                                                          95

منابع لاتین                                                                            101

پیوست                                                                                103

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                  صفحه

جدول  1 – 4  : فراوانی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه  حاضر به تفکیک گروه های معتاد و معمولی                                                                                                66

جدول  2 – 4  : فراوانی مربوط به تحصیلات آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه  حاضر به تفکیک گروه های معتاد و معمولی                                                                              67

جدول  3 – 4  : فراوانی مربوط به جنسیت آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه  حاضر به تفکیک گروه های معتاد و معمولی                                                                                       68

جدول  4 – 4  : فراوانی مربوط به شغل آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه  حاضر به تفکیک گروه های معتاد و معمولی                                                                                       69

جدول  5 – 4  : فراوانی مربوط به وضعیت اقتصادی آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه  حاضر به تفکیک گروه های معتاد و معمولی                                                                     70

جدول  6 – 4 : میانگین و واریانس مربوط به امتیاز مولفه های پرسشنامه ارزشها در کل آزمودنی های معتاد و معمولی                                                                                                          71

جدول  7 – 4 : میانگین و واریانس  مربوط به امتیاز مولفه های پرسشنامه ارزشها در آزمودنی های معتاد72

جدول  8 – 4 : میانگین و واریانس  مربوط به امتیاز مولفه های پرسشنامه ارزشها در آزمودنی های  معمولی                                                                                                            73

جدول 9 – 4 : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری  (MANOVA)مربوط به ارزش ها در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی                                                         74

جدول 10 – 4 : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری  (MANOVA)مربوط به خیرخواهی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی                                                         75

 

جدول 11 – 4 : : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری  (MANOVA)مربوط به سنت گرایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی                                               76

جدول 12 – 4 : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری  (MANOVA)مربوط به همنوایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمول                                                77

جدول 13 – 4 : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری  (MANOVA)مربوط به امنیت در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی                                                         78

جدول 14 – 4 : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری  (MANOVA)مربوط به قدرت در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی                                                         79

جدول 15 – 4 : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری  (MANOVA)مربوط به برانگیختگی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی                                                         80

جدول 16 – 4 : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری  (MANOVA) مربوط به لذت گرایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی                                               81

جدول 17 – 4 : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری  (MANOVA)مربوط به موفقیت در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی                                                         82

جدول 18 – 4 : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری  (MANOVA)مربوط به خوداتکایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی                                                         83

جدول 19 – 4 : آزمون تحلیل واریانس چند متغیری  (MANOVA)مربوط به جهان گرایی در خانواده های دارای عضو معتاد به مواد مخدر و خانواده های معمولی                                               84

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                   صفحه

نمودار  1 – 4  : توزیع فراوانی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه  حاضر          66

نمودار  2 – 4  : توزیع فراوانی مربوط به سن آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه  حاضر          67

نمودار  3 – 4  : توزیع فراوانی مربوط به جنسیت آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه  حاضر     68

نمودار  4 – 4  : توزیع فراوانی مربوط به جنسیت آزمودنی های شرکت کننده در مطالعه  حاضر     69

نمودار  5 – 4  : توزیع فراوانی مربوط به وضعیت اقتصادی آزمودنی های شرکت کننده               70

 

 

         فصل اول

طرح تحقیق


1-1- مقدمه

در خلال چند دهه‌‌ی گذشته، روان‌شناسان، تحت تأثیر مطالعات انسان‌شناختی کلاکهون[1] (1976)، رغبت‌های رو به افزایشی را برای تحلیل تعیین‏کننده ‏های فرهنگی‏ رفتار، از خود نشان داده ‏اند. با گشوده شدن این دریچه‏ برای مطالعه‌ی انسان، پژوهش‌گران برای پاسخ‌گویی‏ به مجموعه‌ی مسایلی که در پیش رو داشته‏اند، به مطالعه‌ی ارزش‌ها به منزله‌‌ی اصلی‏ترین شاخص‌های فرهنگ روی‏ آورده‏اند. ارزش‌های انسانی به عنوان تجسم‌های شناختی از هدف‌های‏ خواستنی و انتزاعی، فراموقعیتی و با رفتار ناوابسته‏اند، درجه‏ اهمیت آن‌ ها به منزله‌‌ی اصول راهنما در زندگی افراد و گروه‌ها متفاوت‌اند، بر این اساس، افراد آن‌ ها را به گونه‌‌ی سلسله مراتبی رتبه‏بندی می‏کنند‌ (دلخموش، 1386).

ارزش‏ها از جمله مفاهیمی‏اند که از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول داشته‏اند. اگر چه ابتدا فیلسوفان به آن پرداخته‏اند، اما به‌تدریج با توجه به اهمیت‏شان، در بخش‏های مختلف معرفت بشری مطرح شده‏اند و امروزه علوم متعددی خود را نیازمند به شناخت آن‌ ها می‏دانند و از دیدگاه ‏های گوناگون به آن‌ ها می‏پردازند. شاید علت این باشد که ارزش‏ها در واقع مفهومی‏اند که زندگی آدمی از آن‌ ها معنی می‏گیرد و آن‌ ها راهنماهای مؤثری برای هدایت انسان‏ها می باشند. در حقیقت در پشت همه انواع رفتارها و گرایش‌های جمعی، همه‏ سازمان‌ها، الگوها، نشانه ‏های اجتماعی، نقش‏ها و رمزها، دنیایی از تصورات و ارزش‏های جمعی قرار دارد و فقط پس از فهم این ارزش‏هاست که قادر به توجیه رفتارها خواهند بود. با توجه به اهمیت ارزش‏ها در جهان امروز شناخت آن‌ ها از مسائل اصلی عصر حاضر است (سفیری و شریفی، 1384).

بدون شك خانواده، مهم‌ترین و بنیادی ترین نقش را در شكل گیری ارزش‌ها، افكار، عقاید، نگرش ها، رفتار، شخصیت و نحوه ی زندگی و عملكرد هر فرد دارد. اولین و مهم‌ترین آموزش‌هایی كه به هر یک از افراد بشر در طول تاریخ داده شده است در درون خانواده شكل گرفته است. پدر و مادر به عنوان اولین آموزگاران بشریت، منش ها و اخلاق را به كودك آموخته اند و شخصیت او را تا حد زیادی شكل داده اند. افرادی كه در كودكی از مهر و محبت خانواده برخوردار بوده اند، تحت حمایت خانواده توانسته اند به یک جهان‌بینی دقیق و صحیح دست یابند و مراحل پیشرفت را طی كرده، باعث ترقی جامعه‌ی خویش شوند و بالعکس افرادی که از این نعمت محروم بوده‌اند با معضلات و مشکلات فراوانی روبه رو شده‌اند (حسینی زاده مهدوی، 1385).

اعتیاد یکی از مشکل های اساسی جامعه است؛ مشکلی که میلیونها زندگی را ویران و سرمایه های کلان ملی را صرف هزینه ی مبارزه، درمان و صدمات ناشی از آن می کند(عاشوری،ملا زاده و محمدی،1387) در واقع، سوء مصرف مواد و اعتیاد به مواد مخدر یکی از بالایای بزرگی است که بشر امروز در همه جای جهان با آن دست به گریبان است ( ممتازی،1381). با نگاهی واقع بینانه به مواد مخدر و سوء مصرف آن به راحتی در میابیم که سوء مصرف مواد افیونی از قرن ها پیش وجود داشته است و اکنون تقریباً کشوری وجود ندارد که از گسترش سوء مصرف مواد افیونی به عنوان عادتی غیر اجتماعی و نامقبول تلقی شده است،اما با وجود این عدم مقبولیت طبقات مختلف اجتماع با این مساله به صورت جدی درگیر  می باشد (چیریلو،برینی،کامبیاز و مازا، ترجمه پیرمرادی،1378) در موقع اعتیاد ابتلای اسارت آمیز فرد به یک ماده یا داروی مخدر است، به گونه ای که او را از نظر جسمی و روانی به خود وابسته ساخته و کلیه رفتار فردی و اجتماعی او را تحت الشعاع قرار می دهد( سادوک[2] و سادوک،2003 به نقل از خدائی،1384).

اعتیاد تا کنون از جنبه های مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از مفاهیمی که برای تجزیه و تحلیل اعتیاد باید به آن توجه داشت، نهادها و شبکه های روابط متقابل است. به عبارتی، مهمترین نهاد در تجزیه و تحلیل پدیده ی اعتیاد(خانواده) است؛ زیرا شرایط و اوضاع خانوادگی می تواند زمینه ساز گرایش به اعتیاد باشد ( آقا بخشی 1379)

 

1-2- بیان مساله

ارزش‌ها اصول و اخلاقیاتی‏ هستند که در وجود هر شخص جای‏ می‏گیرند و حتی زمانی که کسی توجهی بدان‏ها ندارد، راهنمای اعمال و انتخاب‏های او قرار می‏گیرند. بنابراین، ارزش‌ها در تضمین رفتار سازگار افراد با محیط، بسیار قدرتمندتر از رویه ‏ها، قواعد، قوانین و مقررات‏اند. ارزش‌ها، همیشه وجود دارند تا انسان‏ها برمبنای آن‌ ها به موقعیت‏ها واکنش نشان دهند، مگر این‏که دست‌خوش تغییر شوند. اساسی‏ترین واحد ایجاد ارزش‌ها خانواده است. ترکیب اعضای خانواده شامل زن و شوهر و فرزندان است و یک واحد نسبتاً مستقل را به وجود می‏آورند. بر اساس هریک از ترکیب‏ها، ارزش‌ها تحت تأثیر قرار می‏گیرند. ارزش‌های‏ ایجاد شده در افراد جزیی از شخصیت آن‌ ها می‏گردد و از آن‏جا که شکل‏گیری شخصیت در سال‏های اولیه‌‌ی زندگی سریع است، توجه به عملکردهای خانواده و مدرسه در زمینه ‏های تربیتی‏ کودک و نوجوان از اهمیت بالایی برخوردار است. ارزش‌ها از بطن ایدئولوژی و جهان‏بینی افراد نشأت می‏گیرند و با واقعیت‏های‏ محیطی درهم می‏آمیزند و به صورت ضوابط و و معیارهای اساسی، روند حرکت خانواده، مدرسه و جامعه را مشخص می‏سازند. ارتباط خانواده با ارزش‌ها ارتباطی دو سویه است. خانواده که‏ مؤثرترین نهاد تربیت فرزندان است، در ایجاد و تقویت ارزش‌ها در آنان نیز اساسی‏ترین نقش را ایفا می‏کند و هنگامی که ارزش‌ها به مرور زمان در وجود کودکان و نوجوانان نهادینه شدند، جهت و چگونگی حرکت آن‌ ها را به سوی آینده معین می‏سازند (نصیری، 1386).

روکیچ[3](1968)، سه نوع اعتقاد را از هم متمایز کرده است که عبارت‌اند از: اعتقادات‏ تشریحی یا وجودی که می‏توانند درست یا نادرست باشند؛ اعتقادات ارزیابانه که توسط آن‌ ها درباره‏ خوب یا بد بودن چیزی قضاوت‏ می‏شود؛ اعتقادات تجویزی یا منع‏کننده که‏ توسط آن‏ها، وسیله یا هدف عملی مطلوب یا نامطلوب ارزیابی می‏شود. ارزش، اعتقاد از نوع سوم است؛ یعنی اعتقاد تجویزی یا منع‏کننده است. روکیچ معتقد است: «ارزش، اعتقادی است که براساس‏ آن، انسان به سبب ارجح دانستن چیزی به‏ کاری مبادرت می‏ورزد» (امیری، 1385).

شوارتز[4] (2006)، بر اساس نظریه راکیچ، نظریه خود را درباره‌ ارزش ها مطرح می کند و بیان می کند که ارزش ها، اهداف فراموقعیتی هستند که به منزله اصول راهنما در خدمت زندگی فرد یا گروه قرار داشته و اهمیتی متفاوت دارند. در همین زمینه شوارتز 10 نمونه ارزش را تعریف و به بررسی آن ها پرداخته است که این ارزش ها عبارتند از 1- قدرت، 2- دستاوردها، 3- جهان گرایی، 4- همنوایی، 5- سنتی، 6- لذت‌گرایی، 7- تحریک کننده، 8- خیرخواهانه، 9- خودرهبری و 10-  امنیتی (سهامی، 1387).

محیط خانواده، نحوه‌‌ی تعامل پدر و مادر و فرزندان با یکدیگر، انتخاب محصولات فرهنگی که خانواده از آن‌ ها استفاده‏ می‏کند، مثل فیلم، مجله، پوستر و غیره، طبقه‌‌ی اجتماعی‏ خانواده، علاقه‌‌ی اعضای خانواده به دستاوردهای فرهنگی‏ گذشتگان، همانندسازی کودکان با والدین، به عنوان الگوی‏ رفتاری و تصوری که والدین از فرزندانشان در ذهن دارند و بیان‌گر ایده‏آل ذهنی آنان است، همگی در انتقال ارزش‌های‏ فرهنگی و هنجارهای اجتماعی به کودکان، به عنوان‏ شهروندان آینده، مؤثر است. برای این‏که والدین در انتقال‏ ارزش‌های فرهنگی و هنجارهای اجتماعی موفق شوند باید انسان کامل جامعه را که ریشه در منابع غنی فرهنگی چون‏ مذهب و ادبیات دارد، به جوانان بشناسانند و خود نیز به‏ ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی پای‏بند باشند (صناعی، 1389).

خانواده، خود به مثابه‌‌ی پایه واساس ساخت اجتماعی جامعه است، به گونه‏ای که‏ سلامت جامعه همواره در گرو سلامت خانواده ‏هاست؛ لیکن طّی این دو دهه، نهاد خانواده‏ خود در تقابل با نهادهای دیگر جامعه نظیر نهاد اقتصادی به شدت آسیب‏پذیر شده و زمینه ‏های پیدایش کج رفتاری‌ها و گسترش اعتیاد را تسهیل بخشیده است. نتایج بررسی مشترک‏ دفتر کنترل مواد مخدر سازمان ملل و سازمان بهزیستی کشور بین سال‌های 78-77 حاکی است‏ که 4/93 درصد از معتادان ایرانی افرادی متأهل‏اند یا با والدین زندگی می کنند که به نوعی‏ می‌توانند بر‌روی سایر اعضای خانواده نیز تأثیر منفی برجا گذارند. اندکی دقّت در این ارقام‏ به روشنی نشان می‏دهد که بسیاری از آنان نقش پدر خانواده را ایفا می‌کنند که در الگوبرداری فرزندان، مسئله اعتیاد باز تولید می‏شود‌ (آقابخشی، 1382).

یک خانواده‌ی به‌هنجار، خانواده‌ای است با ساختاری منسجم که در جهت رشد و رفاه اعضای خود عمل می‌کند و می تواند به طور پویا با عوامل نوبه‌نوشونده‌ی محیطی، تعامل برقرار کند و با آن‌ ها سازگار شود، بی آن که در این میان دچار اغتشاش گردد و افراد خانواده در این فرایند از خود علائم مرضی بروز دهند (موسوی، 1382). ارزش‌های خانواده سالم در کسب هدف‌ها، سودمند است و برعکس، خانواده‌ی ناسالم از ارزش‌های خانوادگی ناسودمند استفاده می کند و تعاملات آن‌ ها همراه با تنش و رفتارهای مرضی است (موسوی، 1382).

با مصرف ماده مخدر انواع ارزش های منفی و ناهنجاری های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، فرهنگی و … واقع می‌شود. تحقیقات نشان می دهند که زنان معتاد پابه‌پای مردان در رفتارهای بزه کارانه و جنایت‌کارانه شرکت دارند. شایع‌ترین نوع بزه‌کاری در زنان جرائم مالی نظیر سرقت از منزل و مغازه ها، حمل و توزیع مواد مخدر و روسپی‌گری است. از طرفی استفاده از روش های نادرست مصرف مواد مخدر سرنگ‌های آلوده، وجود برخی فرهنگ‌ها و باورها و عادت های غلط در معتادان عامل اصلی شیوع و بروز امراض مسری هم‌چون ایدز، سل، هپاتیت و … است که نه تنها خود معتادین، بلکه سلامت کل جامعه را نیز مورد تهدید جدی قرار می دهد (جمشیدی منش سلیمانی فر و حسینی، 1383). هم‌چنین بر اساس مطالعات انجام شده، ارتباط جنسی نامشروع، در میان حدود نیمی از معتادان و ارتباط با هم‌جنس در میان حدود 30 درصد معتادان گزارش شده است که اغلب از سنین 17 تا 20 سالگی این ارتباط را شروع کرده بودند (رزاقی  رحیمی موقر، حسینی و مدنی، 1379).

در این پژوهش قصد بر این است که محقق با توجه به نظام ارزشی شوارتز بداند چه تفاوتی بین ارزش‌ها در خانواده‌های دارای عضو معتاد و خانواده‌های معمولی وجود دارد؟

[1] klockhone

[2] -sadock

[3] Rokeach

[4] Schwartz

تعداد صفحه : 122

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.