عمران

دانلود پایان نامه بررسی قابلیت اعتماد طراحی تیرهای FRP-RC

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :عمران

گرایش :سازه

عنوان : بررسی قابلیت اعتماد طراحی تیرهای FRP-RC

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشکده عمران

 

پایان‌نامه دوره‌ی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ـ گرایش سازه

بررسی قابلیت اعتماد طراحی تیرهای FRP-RC

استاد راهنما :

دکتر کورش نصراله‌زاده

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خوردگی و زوال فولاد مسلح‌کننده‌ی بتن، ناکارآمدی اعضای بتن مسلح را در برخی از کاربری‌ها مانند سازه‌های دریایی، عرشه‌ی پل‌ها و … رقم زده است. بر همین اساس، پلیمر مسلح شده با الیاف (FRP)، به علت دارا بودن ویژگیِ‌ مقاومت بالا در برابر خوردگی، جایگزینی مناسب برای فولاد مسلح‌کننده‌ی بتن به شمار می‌آید. آیین‎‌نامه‌ی ACI 440.1R-06 یکی از اولین آیین‌نامه‌ها در زمینه‌ی طراحی و تحلیل تیرهای FRP-RC می‌باشد که توسط عده کثیری از مهندسین مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در این تحقیق، روابطِ این آیین‌نامه‌ در طراحیِ خمشی و برشی اعضای بتنی مسلح‌شده با میلگردِ FRP (FRP-RC)، مورد ارزیابی قابلیت اعتماد قرار گرفته است. برای انجام ارزیابی از سه روش مرسوم حوزه قابلیت اعتماد یعنی مونت کارلو، FOSM و FORM بهره گرفته شده است. این انتخاب روش با هدفِ داشتن دقت مناسب در محاسبه اندیس قابلیت اعتماد با بهره گرفتن از روش مونت کارلو و انجام مقایسه بین نتایج این روش و روش‌های پرطرفدار FOSM و FORM صورت گرفته است. نتایج این تحلیل نشان داد که آیین‌نامه‌ی ACI 440.1R-06 هم در طراحی خمشی و هم در طراحی برشی از ضوابطی محافظه‌کارانه استفاده کرده است. به همین دلیل با بهره گرفتن از مفهوم قابلیت اعتماد ضرایب کاهش مقاومت در این ضوابط مورد بازبینی قرار گرفته به نحوی که سطح قابلیت اعتماد حاکم بر ضوابط برابر سطح قابلیت اعتماد هدفی که آیین‌نامه به دنبال آن است شود. با بهره گرفتن از یک مطالعه‌ی پارامتریک نیز نشان داده شد که متغیر عمق موثر تیر در هر دو بخش طراحی خمشی و برشی دارای بالاترین میزان تاثیر بر روی اندیس قابلیت اعتماد می‌باشد، به این صورت که با کاهش در مقدار این متغیر اندیس قابلیت اعتماد نیز به شدت افت می‌کند. لذا پیشنهاد می‌شود که حد پایینی برای این متغیر در نظر گرفته شود و یا نحوه ‌بازرسی از این اعضا شدیدتر شده تا مشکل پایین ‌بودن قابلیت اعتماد در تیرهای کم عمق حل شود.

کلیدواژه: تیر بتنی، FRP، خمش، برش، قابلیت اعتماد، FOSM، FORM، مونت کارلو

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه

فهرست مطالب… ‌أ

فهرست علایم و نشانه‌ها ‌ه

فهرست شکل‌ها ‌ط

فهرست جداول.. ‌ل

فصل 1-    مقدمه 3

1-1-    پیشگفتار 3

1-2-    اهداف تحقیق.. 7

1-3-    روش انجام تحقیق.. 7

1-4-    فصل‌بندی.. 8

فصل 2-   مروری بر تیرهای FRP-RC.. 10

2-1-    مقدمه  10

2-2-    تاریخچه ی FRP. 11

2-3-    خواص مواد کامپوزیتی.. 15

2-4-    کاربرد 17

2-5-    میلگردهای FRP. 17

2-6-    خواص مکانیکی و فیزیکی FRP. 19

2-7-    جمع‌بندی.. 22

فصل 3-   مروری بر قابلیت اعتماد سازه‌ها 25

3-1-    مقدمه  25

3-1-1-     کاربرد. 29

3-1-2-     تـاریخچه‌ی قابلیت اعتماد. 32

3-1-3-     عدم قطعیت در مراحل مختلف عمر سازه 35

3-2-    تعریف شکست… 37

3-3-    تابع حالت حدی.. 39

3-4-    اندیس قابلیت اعتماد. 41

3-5-    روش‌های قابلیت اعتماد. 44

3-5-1-     روش FOSM   46

3-5-2-     روش FORM   46

3-5-3-     روش مونت کارلو. 49

3-6-    متغیرهای تصادفی و قطعی.. 56

3-7-    جمع‌بندی.. 62

فصل 4-    ارزیابی قابلیت اعتماد ضوابط خمشی با بهره گرفتن از داده‌های آزمایشگاهی.. 65

4-1-    مقدمات   65

4-2-    نتایج ارزیابی قابلیت اعتماد. 77

4-2-1-     نتایج کلی    79

4-2-2-     مطالعه‌ی پارامتریک… 80

4-2-3-     ضریب کاهش مقاومت … 89

4-3-    مباحثه  90

4-4-    جمع‌بندی.. 92

فصل 5-    ارزیابی قابلیت اعتماد ضوابط خمشی با بهره گرفتن از روش تحلیلی فایبر مدل.. 95

5-1-    مقدمات   95

5-2-    روش فایبر مدل در بدست آوردن مقاومت خمشی تیر. 100

5-3-    داده های آماری لنگر محاسبه شده 102

5-4-    نتایج آماری مد شکست… 105

5-5-    جمع‌بندی.. 106

فصل 6-   ارزیابی قابلیت اعتماد ضوابط برشی.. 109

6-1-    مقدمات   109

6-2-    نتایج ارزیابی قابلیت اعتماد. 117

6-2-1-     نتایج کلی    118

6-2-2-     مطالعه‌ی پارامتریک… 119

6-2-3-     ضریب کاهش مقاومت … 126

6-3-    مباحثه  128

6-4-    جمع‌بندی.. 130

فصل 7-   جمع‌بندی، نتایج و پیشنهادات… 133

7-1-    جمع‌بندی.. 133

7-2-    نتایج 136

7-3-    پیشنهادات… 139

ضمیمه ‌أ – اطلاعاتی مفید در قابلیت اعتماد. 140

ضمیمه ‌ب –   مقاله‌ی دهمین کنگره‌ی بین المللی عمران.. 146

ضمیمه ‌ج – مقاله‌ی هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله. 158

فهرست مراجع…………………………………………………………………………………………………………… 163

واژه نامه‌ی فارسی به انگلیسی.. 176

واژه نامه‌ی انگلیسی به فارسی.. 182

Abstract          188

 

فهرست علایم و نشانه‌ها

عنوان                                                                                                               علامت اختصاری

سانتی‌گراد

مشتق جزئی

سطح مقطع میلگرد FRP

سطح مقطع خاموت FRP

عرض تیر

عرض برشی تیر

عمق تار خنثی

عمق تار خنثی در حالت بالانس

ضریب کاهش مقاومت محیطی

عمق موثر تیر

قطر میلگرد FRP                                                                                           

بار مرده

مدول الاستیسیته‌ی بتن

مدول الاستیسیته‌ی FRP

مدول الاستیسیته‌ی خاموت FRP

مقاومت فشاری بتن

میانگین مقاومت فشاری بتن

تنش موثر خاموت FRP

سطح تنش موجود در میلگرد FRP

تنش گسیختگی در انحنای خاموت                                                                        

تنش نهایی FRP

تنش نهایی ضمانت شده‌ی FRP

تنش نهایی خاموت FRP                                                                                  

تابع چگالی احتمال

تابع تجمعی احتمال                                                                                  

تابع حاشیه‌ی امنیت

مشتق جزئی تابع حالت حدی

شمارنده

نسبت عمق تار خنثی به عمق موثر مقطع

لنگر مقاومتی بدست آمده از آزمایش

لنگر بدون ضریب وارد به تیر

لنگر اسمی تیر

لنگر پیش‌بینی شده توسط رابطه

لنگر با ضریب حاصل از بارهای وارده

تعداد

نسبت سختی میلگرد طولی به بتن

نسبت سختی میلگرد عرضی به بتن

تعداد کل داده‌ها

بار زنده

تابع حالت حدی

احتمال

احتمال شکست

تابع چگالی احتمال منتخب

کل بار بدن ضریب وارد به تیر

بار بدون ضریب بار iام                                                                                                              

کل بار بدون ضریب وارد به تیر                                                                                          

شعاع خم داخلی خاموت                                                                                     

مقاومت کلی تیر

فاصله خاموت

بار برف

مقاومت برشی بتن                                                                                            

مقاومت برشی بدست آمده از آزمایش

مقاومت برشی خاموت                                                                                        

مقاومت برشی اسمی تیر                                                                                                           

مقاومت برشی پیش‌بینی شده توسط رابطه

کل برش بدون ضریب وارد بر تیر

برش حاصل از بارهای با ضریب                                                                                                

بار باد

متغیرهای تصادفی موجود در تابع حالت حدی

مقدار متغیر تصادفی موجود در تابع حالت حدی

مقدار متغیر تصادفی کاهش یافته

بردار حساسیت

اندیس قابلیت اعتماد

عمق بلوک تنش فشاری بتن

ضریب تغییرات

کرنش نهایی بتن

کرنش نهایی FRP

متغیر عدم قطعیت رابطه

ضریب بار در ترکیب بار                                                                                                             

میانگین نمونه

میانگین معادل متغیر iام

نسبت بار مورد بررسی به کل بار وارده به تیر

نسبت میلگرد طولی

نسبت میلگرد طولی حالت بالانس

مینیمم مقدار نسبت میلگرد طولی

نسبت میلگرد عرضی                                                                                       

مینیمم مقدار نسبت میلگرد عرضی                                                                 

انحراف معیار

واریانس                                                                                                       

انحراف معیار معادل متغیر iام

تابع چگالی احتمال استاندارد نرمال

ضریب کاهش مقاومت

تابع تجمعی استاندارد نرمال

 

فهرست شکل‌ها

عنوان                                                                                                                               صفحه

شکل 1: ساختمان FRP [12] 15

شکل 2: اشکال مختلف میلگردهای دایره‌ای از جنس FRP [5] 18

شکل 3: میلگردهای FRP فرم‌دهی شده با روش های گوناگون [5] 18

شکل 4: آیین نامه‌ی حمورابی.. 34

شکل 5: برازش تابع چگالی احتمال لاگ‌نرمال بر روی متغیر در مد خردشدگی بتن.. 73

شکل 6: منحنی برآمد-برآمد مربوط به تابع چگالی احتمال در مد خردشدگی بتن.. 74

شکل 7: برازش تابع چگالی احتمال لاگ‌نرمال بر روی متغیر در مد گسیختگی FRP. 74

شکل 8: منحنی برآمد-برآمد مربوط به تابع چگالی احتمال در مد گسیختگی FRP. 75

شکل 9: منحنی در مقابل . 81

شکل 10: منحنی در مقابل . 82

شکل 11: منحنی در مقابل …. 83

شکل 12: منحنی در مقابل ……………. 84

شکل 13: منحنی در مقابل … 85

شکل 14: منحنی در مقابل ….. 86

شکل 15: منحنی در مقابل نسبت بار زنده …………………. 87

شکل 16: منحنی در مقابل نسبت بار برف …………………. 88

شکل 17: منحنی در مقابل نسبت بار باد ……………………… 89

شکل 18: منحنی در مقابل … 90

شکل 19: اندیس قابلیت اعتماد هدف در شکست خمشی و در اعضای Steel-RC و FRP-RC.. 91

شکل 20: اندیس قابلیت اعتماد هدف اصلاح‌شده در شکست خمشی و در اعضای Steel-RC و FRP-RC.. 92

شکل 21: برازش تابع چگالی احتمال لاگ‌نرمال بر روی متغیر در حالت بدون خاموت… 115

شکل 22: منحنی برآمد-برآمد مربوط به تابع چگالی احتمال متغیر در حالت بدون خاموت… 115

شکل 23: برازش تابع چگالی احتمال گاما بر روی متغیر در حالت با خاموت… 116

شکل 24: منحنی برآمد-برآمد مربوط به تابع چگالی احتمال در حالت با خاموت… 116

شکل 25: منحنی در مقابل …. 120

شکل 26: منحنی در مقابل . 121

شکل 27: منحنی در مقابل … 121

شکل 28: منحنی در مقابل …. 122

شکل 29: منحنی در مقابل …… 123

شکل 30: منحنی در مقابل . 124

شکل 31: منحنی در مقابل …………………. 124

شکل 32: منحنی در مقابل …………………. 125

شکل 33: منحنی در مقابل ……………………… 126

شکل 34: منحنی در مقابل … 127

شکل 35: منحنی در مقابل ……….. 128

شکل 36: منحنی در مقابل … 130

شکل 37: تاثیرات متغیرهای طراحی بر روی در دو حالت خردشدگی بتن و گسیختگی FRP. 153

شکل 38: تاثیرات نسبت آرماتور موجود به نسبت آرماتور حالت بالانس بر روی . 154

شکل 39: تاثیرات عرض تیر بر روی . 154

شکل 40: تاثیرات عمق موثر تیر بر روی . 154

شکل 41: تاثیرات مقاوت فشاری بتن بر روی . 154

شکل 42: تاثیرات تنش نهایی FRP بر روی . 155

شکل 43: رابطه‌ بین مدول الاستیسیته‌ و تنش نهایی FRP. 155

شکل 44: تاثیرات ضریب محیطی بر روی . 155

شکل 45: تاثیرات نسبت بار زنده به مجموع بار مرده و زنده بر روی . 155

شکل 46: تاثیرات نسبت بار برف به مجموع بار مرده و برف بر روی . 156

شکل 47: تاثیرات نسبت بار باد به مجموع بار مرده و باد بر روی . 156

شکل 48: ضریب کاهش مقاومت در مقابل اندیس قابلیت اعتماد . 156

شکل 49: تاثیرات نسبت آرماتور موجود به نسبت آرماتور حالت بالانس بر روی . 166

شکل 50: تاثیرات عرض تیر بر روی . 166

شکل 51: تاثیرات عمق موثر تیر بر روی . 166

شکل 52: تاثیرات مقاوت فشاری بتن بر روی . 166

شکل 53: تاثیرات تنش نهایی FRP بر روی . 166

شکل 54: ضریب کاهش مقاومت در مقابل اندیس قابلیت اعتماد در هر مد شکست… 167

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                               صفحه

جدول 1: مضرات و فواید FRP [1] 19

جدول 2 : چگالی میلگردهای مسلح‌کننده‌ی بتن (g/cm3) [1] 20

جدول 3 : ضریب انبساط گرمایی میلگردهای مسلح‌کننده‌ی بتن [1] 20

جدول 4 : مشخصات کششی FRP و فولاد. 21

جدول 5: اندیس قابلیت اعتماد به ازای احتمال شکست… 43

جدول 6 : انتخاب مقدار میانگین برای و [25] 58

جدول 7 : مقادیر میانگین و ضریب تغییرات برای و …. 58

جدول 8: مشخصات آماری بارها بر اساس بیشترین مقدار در 50 سال [30] 61

جدول 9: ضریب کاهش مقاومت محیطی برای انواع میلگردهای FRP [1] 67

جدول 10: مشخصات آماری متغیر بدست آمده از نمونه‌های آزمایشگاهی تحت خمش…. 72

جدول 11: میانگین اندیس‌های قابلیت اعتماد محاسبه شده 79

جدول 12: جزئیات تیرهای طراحی شده 96

جدول 13: پارامترهای آماری متغیرهای پایه. 98

جدول 14: داده های آماری بارها 99

جدول 15: داده‌های آماری لنگر مقاوم محاسبه شده (بتن 30 مگاپاسکال) 102

جدول 16: داده‌های آماری لنگر مقاوم محاسبه شده (بتن 50 مگاپاسکال) 103

جدول 17: داده‌های آماری لنگر مقاوم محاسبه شده (بتن 70 مگاپاسکال) 103

جدول 18:احتمال شکست و اندیس قابلیت اعتماد. 105

جدول 19: مشخصات آماری متغیر بدست آمده از نمونه‌های آزمایشگاهی.. 114

جدول 20: میانگین اندیس‌های قابلیت اعتماد محاسبه شده 118

جدول 21: مشخصات آماری متغیر بدست آمده از نمونه‌های آزمایشگاهی برای تیر با خاموت با بهره گرفتن از رابطه‌ اصلاح‌شده 129

جدول 22: میانگین اندیس‌های قابلیت اعتماد محاسبه شده در حالت با خاموت و رابطه‌ اصلاح‌شده 129

جدول 23: مشخصات آماری متغیرهای طراحی.. 150

جدول 24: مشخصات آماری ضریب عدم قطعیت مکانیکی . 150

جدول 25: مشخصات آماری بارها بر اساس بیشترین مقدار در 50 سال.. 151

جدول 26: مشخصات آماری متغیرهای طراحی.. 161

جدول 27: مشخصات آماری ضریب عدم قطعیت مکانیکی 162

جدول 28: مشخصات آماری بارها بر اساس بیشترین مقدار در 50 سال.. 162

 

 

 

 

فصل اول:      

مقدمه

فصل 1-      مقدمه

1-1-  پیشگفتار

از دهه گذشته تا به امروز پلیمر مسلح شده به الیاف[1] FRP به عنوان جایگزینی مناسب برای فولادِ مسلح‌کننده‌ی بتن در صنعت ساخت پذیرفته شده است. در اوایل 1990 میلادی زوال سازه‌های زیر بناییِ آمریکا به خصوص پل‌ها به علت خوردگی[2] فولاد به کار رفته در آن‌ ها مهندسان سازه را ملزم به پیدا کردن ماده مسلح‌کننده‌ی دیگری در بتن کرد. استفاده از میلگرد FRP به عنوان جایگزین برای فولاد مسلح‌کننده‌ی بتن راه‌حلی قابل قبول برای حل این مشکل بود، زیرا به علت دارا بودن ویژگی‌های بارزی مانند مقاومت بالا در برابر خوردگی و خستگی[3]، میرایی مناسب[4] در بارهای دینامیکی، نسبت مقاومت به وزن بسیار عالی و خنثی بودن مغناطیسی[5] برای مصارف سازه‌ای بسیار مناسب بوده و هست[[i]].

امروزه مزیّت‌های بتن مسلح‌شده با FRP[6] (FRP-RC)، بر کسی پوشیده نیست. سازه‌های عمرانی از جنس بتن مسلح‌شده با فولاد[7] (Steel-RC)، دارای حساسیتی بالا به عوامل طبیعی می‌باشند که این عوامل باعث شروع یک فرایند الکتروشیمیایی در فولاد شده که نتیجه‌ی آن خوردگی فولاد است. برای حفظ عمر مفید این سازه‌ها نگهداری[8] و تعمیرات[9] زیادی لازم است. به عنوان مثال از مهمترین دلایل خرابی عرشه‌ی پل‌ها[10] می‌توان به در معرض مستقیم بودن با محیط، ضد یخ‌های شیمیایی[11] و افزایش حجم ترافیکی اشاره کرد[1]. اما استفاده از میلگرد FRP به عنوان مسلح‌کننده‌ی عرشه‌ی پل‌ها و شاهتیر‌ها پتانسیل بالایی را برای افزایش عمر سازه، صرفه‌جویی اقتصادی و پاکی محیط‌زیست به ارمغان آورده است[[ii]].

همانطور که از نام FRP پیداست از الیاف مسلح‌کننده[12]‌، رزین[13] و مواد افزودنی[14] ساخته شده‌ است. الیاف مسلح‌کننده دارای مقاومت و سختی بسیار بالا و عضو اصلی در تحمل بار می‌باشد. رزین مقاومت فشاری خوبی را از خود نشان می‌دهد و وظیفه‌ اصلی آن ایجاد زمینه‌ای[15] به منظور یکپارچه‌سازی الیاف‌ها می‌باشد. افزودنی‌ها نیز به ارتقای خواص مکانیکی و فیزیکی FRP برای کارایی بهتر کمک می‌کنند [[iii]]. انواع بسیار متداول الیاف مورد استفاده در صنعت ساختمان شیشه[16] G، کربن[17] C و آرامید[18] A می‌باشد. GFRP [19] دارای کمترین مقاومت، سختی و CFRP [20] دارای بالاترین پایداری، سختی، و مقاومت می‌باشد. AFRP[21] دارای پایداری و مقاومت بهتری نسبت به GFRP می‌باشد، ولی به علت قیمت بالا در صنعت ساختمان بسیار کم استفاده می‌شود.

تمرکز این تحقیق بر روی استفاده از میلگرد‌های FRP به عنوان عضو مسلح‌کننده‌ در بتن می‌باشد. در این مطالعه از اطلاعات آماری[22] پارامترهای مقاومتی میلگرد FRP و بتن برای ارزیابی احتمالاتی[23] سازه‌های FRP-RC استفاده و در انتهای آن پیشنهاداتی برای بهبود ضرایب کاهش مقاومت[24] موجود در آیین‌نامه‌ی ACI440 ارائه شده است. گفتنی است که تاکنون بیشتر تحقیقات انجام شده با موضوعیت استفاده از میلگردهای FRP به عنوان مسلح‌کننده‌ی بتن، با روش‌های قطعی[25] که عدم قطعیتِ ذاتیِ[26] همراه با طراحی را نادیده می‌گیرند، صورت گرفته است. به دلیل وجود چنین نقصی تکنیک‌های براساس قابلیت اعتماد سازه‌ها[27] که مناسب برای لحاظ عدم قطعیت در طراحی می‌باشند در این تحقیق انتخاب شده‌اند.

پیشرفت شاخه قابلیت اعتماد در چهار دهه گذشته بستری منطقی را برای آیین‌نامه‌های طراحی آماده کرده است، زیرا که هدف اصلی در آنالیز قابلیت اعتماد تعیین کردن سطح ایمنی سازه‌ها[28] با در نظر گرفتن عدم قطعیت همراه با پارامترهای متناظرِ مقاومت و بارها می‌باشد[[iv]].

مقاومت سازه‌ باید به طور موثری از تاثیرات بار‌های وارد بر آن بیشتر باشد. پارامترهای تعیین کننده‌ی مقاومت و بار از نوع متغیرهای تصادفی و شامل چندین درجه عدم قطعیت می‌باشند. به همین دلیل ایمنی را معمولا در پارامتری به نام اندیس قابلیت اعتماد[29] که از آنالیز قابلیت اعتماد بدست می‌آید و بر اساس تئوری احتمالات می‌باشد، خلاصه می‌کنند. برای انجام یک آنالیز قابلیت اعتماد نیاز است مدل‌های مقاومت و بار مشخص شوند و پارامترهای احتمالاتی آنها مانند میانگین، انحراف معیار و تابع توزیع احتمالاتی تعیین شده باشند.

این تحقیق بر روی آنالیز قابلیت اعتماد رفتار خمشی و برشی تیرهای FRP-RC تمرکز کرده است. به این صورت که ارزیابی احتمالاتی را با روش‌های مونت کارلو، FOSM و FORM برای اعضای FRP-RC به ثمر می‌رساند و پیشنهاداتی را برای اصلاح و بازبینی روابط ارائه شده در ACI 440.1R-06 ارائه می‌کند.

[1] Fiber Reinforced Polymer (FRP)

[2] Corrosion

[3] Fatigue

[4] Damping resistance

[5] Electromagnetic transparency

[6] FRP Reinforced Concrete (FRP-RC)

[7] Steel Reinforced Concrete (Steel RC)

[8] Maintenance

[9] Repairing

[10] Bridge deck

[11] Deicing salt

[12] Fiber

[13] Resin

[14] Additives

[15] Matrix

[16] Glass

[17] Carbon

[18] Aramid

[19] Glass Fiber Reinforced Polymer

[20] Carbon Fiber Reinforced Polymer

[21] Aramid Fiber Reinforced Polymer

[22] Statistical properties

[23] Probabilistic assessment

[24] Strength reduction factor

[25] Deterministics methods

[26] Inherent uncertainty

[27] Structural reliability methods

[28] Safety level of structures

[29] Reliability index

فهرست مراجع

[[i]]      ACI 440 Committee. (2006). Guide for the Design and Construction of Concrete Reinforced with FRP Bars (ACI 440.1 R-06). American Concrete Institute, Detroit, Michigan.

[[ii]]     Kulkarni, S. (2006). Calibration of flexural design of concrete members reinforced with FRP bars (Doctoral dissertation, Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Civil Engineering in The Department of Civil and Environmental Engineering By Sujata Kulkarni BE, University of Pune, India).

[[iii]]    Du Béton, F. I. (2001). Externally bonded FRP reinforcement for RC structures.Bulletin14, 138.

[[iv]]   Haldar, A., & Mahadevan, S. (2000). Probability, reliability, and statistical methods in engineering design. John Wiley & Sons, Incorporated.

 

تعداد صفحه : 170

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.