جغرافیا

دانلود پایان نامه بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم (مطالعه موردی: شهر لنگرود)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش : اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

عنوان : بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

(مطالعه موردی: شهر لنگرود)

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: جغرافیای طبیعی        گرایش: اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

 

عنوان:

بررسی شرایط مناسب فضاهای آموزشی و فرهنگی همساز با اقلیم

(مطالعه موردی: شهر لنگرود)

 

 

استاد راهنما:

دکتر بهمن رمضانی گورابی

1393-1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مساله 3

1-2 هدف و انگیزه پژوهش.. 5

1-2-1 انگیزه پژوهش.. 5

1-2-2  اهداف تحقیق. 5

1-3  فرضیه های تحقیق. 6

1-4  روش تحقیق. 7

1-4-1  ابزار گردآوری اطلاعات. 7

1-4-2 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 8

1-5 جامعه آماری. 8

1-6 شاخص های اقلیمی عمده پیشنهادی. 8

1-7 محدودیت ها 8

1-8  واژه ها و مفاهیم. 9

فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1 برنامه ریزی فضاهای آموزشی.. 11

2-2 فضاهای آموزشی.. 13

2-2-1 مطلوبیت زمین مدرسه 13

2-3 ساختمان مدرسه 14

2-4 ویژگی های کلاس درس.. 14

2-4-1 بررسی نور طبیعی.. 14

2-4-2 رنگ.. 15

2-4-3 جایگاه معلم. 15

2-4-4 میز و نیمکت. 15

2-5 نام مدرسه 15

2-6 تابلو ها و کتیبه ها 16

2-7  درب ورودی. 16

2-8  ضوابط مکان یابی و ساختن محیط های آموزشی.. 16

2-8-1 دسترسی.. 16

2-8-2 آسایش محیطی.. 16

2-8-2-1 نور 17

2-8-2-2 نوع نور موردنیاز 19

2-9  مکان یابی و شرایط انتخاب زمین. 20

2-9-1 سازگاری. 20

2-9-1-1 سازگاری موقعیت مکانی. 20

2-9-1-2 کاربری های سازگار – ناسازگاری موقعیت مکانی. 20

2-9-2 مطلوبیت. 21

2-9-2-1 شرایط محیطی. 21

2-9-3 ظرفیت. 22

2-10 ایمنی واحدهای آموزشی.. 22

2-10-1 ایمنی در مقابل سوانح طبیعی.. 22

2-10-2 ایمنی در مقابل سوانح غیرطبیعی.. 23

2-10-3 ایمنی در ارتباط با حوادث داخلی مدرسه 23

2-11 سرانه فضاهای محوطه 24

2-11-1 صف جمع و تفریق. 24

2-11-2 فضای بازی و ورزش.. 24

2-11-3 فضای سبز 24

2-11-4 فضای توقف وسایل نقلیه 24

2-11-5 فضاهای ارتباطی غیرمفید 25

2-11-6 فضاهای ارتباطی.. 25

2-12 مساحت زمین موردنیاز برای ساختمان های آموزش یک طبقه 25

2-13 مساحت زمین موردنیاز برای ساختمان های آموزشی بالای یک طبقه 25

2-14 نگاهی به ویژگی های اقلیمی منطقه مورد مطالعه و رابطه آن با موضوع تحقیق. 25

2-14-1 نحوه تأثیر عوامل اقلیمی در رابطه با ساختار فضاهای آموزشی.. 25

2-14-2 نحوه تأثیر عوامل اقلیمی در تعیین جهت ساختمان. 26

2-14-3 ویژگی های معماری بومی مناطق معتدل مرطوب. 26

2-14-4 فرم ساختمان در رابطه با اقلیم. 27

2-14-4-1 تابش آفتاب حرارت. 28

2-14-4-2 تشخیص مواقع گرم و سرد یک محل 28

2-14-4-3 تأثیر زوایه تابش. 28

2-14-4-4 تاثیر سایه بان ها 29

2-14-4-5 باد 30

2- 14-5 تهیوه موردنیاز در اقلیم معتدل و مرطوب. 30

2-14-6 بارندگی و رطوبت. 31

2-14-6-1 راه های نفوذ رطوبت به ساختمان 31

2-14-6-2 نفوذ آب باران 32

2-14-6-3 تعرق 32

2-14-7 روش های بهره وری از عناصر اقلیمی در کیفیت ساختمان های آموزشی.. 33

2-15 اصول و قوانین در ساخت و سازهای ساختمان های آموزشی در اقلیم معتدل و مرطوب. 34

2-15-1 نیازهای حرارتی.. 34

2-15-2 جهت استقرار ساختمان. 34

2-15-3 فرم کالبدی و سازماندهی پلان. 34

2-15-4 اندازه پنجره ها و سایبان. 35

2-15-5 مصالح ساختمانی و رنگ سطوح خارجی.. 35

2-15-6 سیستم مکانیکی.. 35

2-16 سوابق تحقیق. 40

فصل سوم: ویژگیهای جغرافیایی محدوده مورد مطالعه

3-1 مقدمه 45

3-2 موقعیت جغرافیایی شهر 45

3-2-1 زمین شناسی.. 46

3-2-2 توپوگرافی.. 47

3-2-3  اقلیم. 47

3-2-3-1-  بررسی شبکه ایستگاه های هواشناسی. 47

3-2-3 -2 بررسی داده های بارش. 48

3-2-4- انتخاب پایه زمانی مشترک یا دوره شاخص آماری. 48

3-2-5 انحراف معیار بارندگی.. 48

3-2-6 ضریب تغییرات. 49

3-2-7 بارندگی ماهیانه 49

3-2-8 توزیع فصلی بارش و رژیم بارندگی.. 50

3-2-9 ضریب تغییرات ماهانه بارش.. 51

3-2-10 رژیم حرارتی شهرلنگرود 52

3-2-11 روند تغییرات میانگین ماهانه دما 53

3-2-12 تغییرات روزانه و فصلی دما 54

3-2-13 رژیم فصلی دما 54

3-2-14 تعداد روزهای یخبندان. 55

3-2-15 رطوبت. 55

3-2-16 تبخیر 56

3-2-16-1 تبخیروتعرق پتانسیل به روش تورنت وایت(etiaW htnrohT) 56

3-2-17 نوع اقلیم در شهر لنگرود 57

3-2-17-1 روش دمارتن اصلاح شده 58

3-2-17-2 سیستم طبقه بندی آمبرژه 59

3-2-18 منابع آب. 59

3-2-19 ساختار جنسی و سنی جمعیت. 66

3-2-19-1 ترکیب جنسی جمعیت شهر لنگرود 66

3-2-19-2 ساختمان سنی جمعیت شهر لنگرود 67

3-2-20 متوسط بعد خانوار در شهر لنگرود 68

3-2-21 مهاجرت. 69

3-2-21-1 مبدأ مهاجرت. 69

3-3  ویژگی های اقتصادی. 71

3-3-1 نیروی انسانی و اشتغال. 71

3-3-2 روند شاغلین بخش های مختلف اقتصادی در شهر لنگرود 72

3-3-3 بررسی وضعیت بخش های مختلف اقتصادی. 73

3-3-3-1 کشاورزی. 73

3-3-3-2 صنعت. 74

3-3-3-3 خدمات. 74

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‎ها و یافته‎های تحقیق

4-1 تجزیه و تحلیل داده ها 77

4-2 موقعیت جغرافیایی شهر 77

4-2-1 زمین شناسی.. 78

4-2-2 توپوگرافی.. 79

4-2-3 اقلیم. 79

4-2-3-1 بررسی شبکه ایستگاه های هواشناسی. 79

4-2-3 -2 بررسی داده های بارش. 80

4-2-4 انتخاب پایه زمانی مشترک یا دوره شاخص آماری. 80

4-2-5 انحراف معیار بارندگی.. 80

4-2-6 ضریب تغییرات. 81

4-2-7 بارندگی ماهیانه 81

4-2-8 توزیع فصلی بارش و رژیم بارندگی.. 82

4-2-9 ضریب تغییرات ماهانه بارش.. 83

4-4-10 رژیم حرارتی شهرلنگرود 84

4-4-11 روند تغییرات میانگین ماهانه دما 85

4-4-12 تغییرات روزانه و فصلی دما 86

4-4-13 رژیم فصلی دما 86

4-4-14 تعداد روزهای یخبندان. 87

4-4-15 رطوبت. 87

4-4-16 تبخیر 88

4-4-16-1 تبخیروتعرق پتانسیل به روش تورنت وایت (etiaW htnrohT) 88

4-4-17 نوع اقلیم در شهر لنگرود 89

4-4-17-1 روش دمارتن اصلاح شده 90

4-4-17-2 سیستم طبقه بندی آمبرژه 91

4-4-18 منابع آب. 91

4-4-19 ساختار جنسی و سنی جمعیت. 98

4-4-19-1 ترکیب جنسی جمعیت شهر لنگرود 98

4-4-19-2 ساختمان سنی جمعیت شهر لنگرود 99

4-4-20 متوسط بعد خانوار در شهر لنگرود 99

4-4-21 مهاجرت. 100

4-4-21-1 مبدأ مهاجرت. 101

4-5 ویژگی های اقتصادی. 103

4-5-1 نیروی انسانی و اشتغال. 103

4-5-2 روند شاغلین بخش های مختلف اقتصادی در شهر لنگرود 104

4-5-3 بررسی وضعیت بخش های مختلف اقتصادی. 105

4-5-3-1 کشاورزی. 105

4-5-3-2 صنعت. 106

4-6 یافته های تحقیق. 107

4-7 اقلیم شهر لنگرود 108

4-7-1 اقلیم مرطوب و معتدل. 108

4-8 تعریف معماری ولیام موریس (William Morris) 108

4-8-1 معماری. 109

4-8-2 ویتروویوس معمار معروف رومی.. 109

4-9 رابطه اقلیم و معماری. 109

4-10 تجزیه و تحلیل ساختمان های شهر لنگرود با توجه به اقلیم این منطقه 109

4-10-1 مسیر حرکت خورشید 110

4-10-2 (باد نامطلوب) 110

4-10-3 باد مطلوب. 111

4-10-4 (محافظت ساختمانها در برابر تابش آفتاب) 111

4-11 روش شاخص دمای موثر 112

4-12 روش اوانز 114

4-13 روش بیکر 116

4-14 بررسی وضیعت زیست اقلیمی ساختمانی منطقه بر اساس روش اولگی در شهر لنگرود 117

4-14-1 بررسی وضیعت زیست اقلیمی ساختمانی منطقه بر اساس روش اولگی.. 117

4-14-2 بررسی وضیعت زیست اقلیمی ساختمانی منطقه بر اساس روش گیونی شهر لنگرود 118

4-14-3 پیشنهادات ماهانی شهر لنگرود 119

4-14-4 بررسی وضعیت معماری و سبک خانه های شهر لنگرود 121

4-15 بررسی شرایط فضاهای آموزشی همساز با اقلیم. 122

4-15-1 تعداد کل دانش آموزان فضاهای آموزشی.. 122

4-15-2 وسعت زمین. 123

4-15-3 تعداد طبقات ساخنمان آموزشگاه 124

4-15-4 مواد و مصالح  ساختمان آموزشگاه 125

4-15-5 کیفیت بنای ساختمان آموزشگاه 126

4-15-6 جهات جغرافیایی ساختمان مدارس.. 127

4-15-7 ابعاد و اندازه کلاس های مدارس.. 128

4-15-8 سیستم گرمایشی و سرمایشی و نورگیری مدارس در فصول مختلف. 129

4-15-9 جهت گیری و اصول معماری ساختمان. 130

4-15-10 همجوای مدارس متوسطه به کاربری های شهری. 131

4-15-11 تأسیسات گرمایشی و سرمایشی.. 132

4-15-12 اصول طراحی اقلیمی فضاهای آموزشی و فرهنگی.. 134

4-15-13 همسازی فضاهای آموزشی و فرهنگی با اقلیم در شهر لنگرود 135

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5 -1 جمع بندی. 145

5-2 نتیجه گیری. 146

5-3 بررسی سوالات و فرضیات تحقیق. 147

5-4 نتایج پژوهش.. 148

5-4-1 پاسخ‌ها 148

5-5  بررسی فرضیه ها 150

منابع و ماخذ 151

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 2-1 مقایسه روشنایی موردنیاز در عملکرد های مختلف (برحسب Lux) 17

جدول 2-2 درصد بازتاب مطلوب سطوح یک کلاس… 18

جدول 2-3 ضریب عبور نور در مواد تحت تابش عمودی.. 19

جدول 2-4 نوع انتشار نور. 19

جدول 2-5 اصول رعایت شده در معماری بومی مناطق  معتدل مرطوب… 27

جدول 2-6 ضریب جذب انرژی حرراتی خورشید در رنگ های مختلف (در عرض جغرافیایی 31 تا 47 درجه شمالی) 29

جدول 2-7 میزان تعریق به دمای محیط و فعالیت های انسان. 33

جدول 2-8 فرمول مقدار CP یا قدرت خنک کنندگی محیط برای شهرستان سبزوار. 36

جدول 2-9 شاخص فشار عصبی بالا20 درجه. 37

جدول 2-10 شاخص فشارعصبی برای دمای زیر 20 درجه که با بهره گرفتن از درصد رطوبت نسبی.. 38

جدول 3-1 برآورد متوسط بارش ماهانه و سالانه لنگرود. 49

جدول 3-2 توزیع فصلی بارش و درصد آن به کل سال. 50

جدول 3 -3 تغییرات ماهانه بارندگی(V. C) و انحراف معیار(D. S) در شهر لنگرود. 51

جدول 3-4 داده های درجه حرارت شهر لنگرود (1387_1359) 52

جدول 3-5 روند تغییرات ماهیانه دما، انحراف معیاروضریب تغییرات شهر لنگرود. 53

جدول 3-6 رژیم فصلی و درصد حرارت شهرستان لنگرود. 54

جدول 3-7 تعداد روزهای یخبندان بر حسب ماه های سال در شهر لنگرود. 55

جدول 3-8 میانگین رطوبت نسبی درشهر لنگرود. 56

جدول 3-9 مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل درشهر لنگرود به روش تورنت وایت… 57

جدول 3-10 طبقه بندی اقلیمی و محدوده ضریب خشکی به روش دمارتن.. 58

جدول 3-11 وضعیت جمعیت شهر لنگرود طی سالهای 1390-1345و متوسط رشد جمعیت… 65

جدول 3-12 توزیع تعداد مردان و زنان در شهر لنگرود طی سال های 1390-1345. 66

جدول 3-13 توزیع نسبت جنسی جمعیت شهر لنگرود طی سال های 1390-1345. 66

جدول 3-14 توزیع سنی جمعیت شهر لنگرود به تفکیک گروه های عمده سنی طی سال های 75-55. 67

جدول 3-15 توزیع سنی جمعیت بافت قدیم  شهر لنگرود به تفکیک گروه های عمده سنی سال 1386. 67

جدول 3-16 تعداد بعد خانوار در شهر لنگرود سال های 1390-1345. 68

جدول 3-17 توزیع مهاجران نسبت به جمعیت در شهرستان لنگرود طی سال های 1355 لغایت 1375. 70

جدول 3-18 وضعیت مهاجرت در شهر لنگرود طی سال 1373- 1369. 70

جدول 3-19 وضعیت مهاجرت در بافت قدیم شهر لنگرود سال 1386. 71

جدول 3-20 وضعیت اشتغال سرپرست خانوارهای نمونه در شهر لنگرود به تفکیک مناطق شهری – درصد. 72

جدول 3-21 وضعیت شاغلین به بخش های مختلف اقتصادی شهر لنگرود به تفکیک محله های بافت قدیم – درصد  73

جدول 3-22 مساحت اراضی کشاورزی شهر لنگرود (هکتار) در سال1389. 74

جدول 4-1 برآورد متوسط بارش ماهانه و سالانه لنگرود. 81

جدول 4-2 توزیع فصلی بارش و درصد آن به کل سال. 82

جدول 4-3 تغییرات ماهانه بارندگی(V.C) و انحراف معیار(D.S) در شهر لنگرود. 83

جدول 4-4 داده های درجه حرارت شهر لنگرود (1387_1359) 84

جدول 4-5 روند تغییرات ماهیانه دما،انحراف معیاروضریب تغییرات شهر لنگرود. 85

جدول 4-6 رژیم فصلی و درصد حرارت شهرستان لنگرود. 86

جدول 4-7 تعداد روزهای یخبندان بر حسب ماه های سال در شهر لنگرود. 87

جدول 4-8 میانگین رطوبت نسبی درشهر لنگرود. 88

جدول 4-9 مقادیر تبخیر و تعرق پتانسیل درشهر لنگرود به روش تورنت وایت… 89

جدول 4-10 طبقه بندی اقلیمی و محدوده ضریب خشکی به روش دمارتن.. 90

جدول 4-11 وضعیت جمعیت شهر لنگرود طی سالهای 1390-1345و متوسط رشد جمعیت… 97

جدول 4-12 توزیع تعداد مردان و زنان در شهر لنگرود طی سال های 1390-1345. 98

جدول 4-13 توزیع نسبت جنسی جمعیت شهر لنگرود طی سال های 1390-1345. 98

جدول 4-14 توزیع سنی جمعیت شهر لنگرود به تفکیک گروه های عمده سنی طی سال های 75-55. 99

جدول 4-15 توزیع سنی جمعیت بافت قدیم  شهر لنگرود به تفکیک گروه های عمده سنی سال 1386. 99

جدول 4-16 تعداد بعد خانوار در شهر لنگرود سال های 1390-1345. 100

جدول 4-17 توزیع مهاجران نسبت به جمعیت در شهرستان لنگرود طی سال های 1355 لغایت 1375. 101

جدول 4-18 وضعیت مهاجرت در شهر لنگرود طی سال 1373- 1369. 102

جدول 4-19 وضعیت مهاجرت در بافت قدیم شهر لنگرود سال 1386. 103

جدول 4-20 وضعیت اشتغال سرپرست خانوارهای نمونه در شهر لنگرود به تفکیک مناطق شهری – درصد. 104

جدول 4-21 وضعیت شاغلین به بخش های مختلف اقتصادی شهر لنگرود به تفکیک محله های بافت قدیم – درصد  105

جدول 4-22 مساحت اراضی کشاورزی شهر لنگرود (هکتار)در سال1389. 106

جدول 4-23 بررسی ضریب حرارتی روز به روش دمای موثر در شهرلنگرود. 112

جدول 4-24 بررسی ضریب حرارتی شب به روش دمای موثر در شهر لنگرود. 113

جدول 4-25 بررسی ضریب حرارتی میانگین به روش دمای موثر در شهر لنگرود. 114

جدول 4-26 منطقه آسایش راحتی شب و روز شهر لنگرود. 115

جدول 4-27 منطقه گرمایی آسایش شب و روز شهر لنگرود. 115

جدول 4-28 وضعیت آب و هوایی سه گانه اوانز در محدوده مورد مطالعه. 116

جدول  4-29 محدوده آسایش زیست اقلیمی به روش بیکر در شهر لنگرود. 117

جدول4-30 ارزیابی ماهانی ایستگاه شهر لنگرود. 120

جدول 4-31 تعداد کل دانش آموزان فضاهای آموزشی.. 122

جدول 4-32 مساحت کل زمین آموزشگاه 123

جدول 4-33 مالکیت ساختمان آموزشگاه 124

جدول 4-34 مواد و مصالح ساختمان آموزشگاه 125

جدول 4-35 کیفیت بنای ساختمان  آموزشگاه 126

جدول 4-36 جهات جغرافیایی مدارس… 127

جدول 4-37 ابعاد و اندازه کلاسهای دایر مدارس… 128

جدول 4-38 سیستم گرمایشی و سرمایشی و نورگیری آموزشگاه در فصول. 129

جدول 4-39 جهت گیری و اصول معماری ساختمان آموزشگاه 130

جدول 4-40 تعداد و درصد میزان دسترسی مدارس متوسطه به کاربری های شهری.. 131

جدول 4-41  مشخصات سیستم گرمایش و سرمایش مدارس… 133

جدول 4-42 اصول طراحی اقلیمی فضاهای آموزشی و فرهنگی.. 134

جدول 4-43 همسازی فضاهای آموزشی و فرهنگی با اقلیم در شهر لنگرود. 135

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار 3_1 روند کاهش و افزایش متوسط باراندگی ماهانه شهر لنگرود. 50

نمودار 3_2 توزیع درصد بارش فصلی در شهر لنگرود. 51

نمودار 3-3 رژیم حرارتی شهرلنگرود. 52

نمودار 3_4 زیر ضریب تغییرات ماهانه دما و انحراف معیار و تغییرات درجه حرارت… 53

نمودار 3_5 رژیم فصلی و متوسط دما شهر لنگرود. 55

نمودار 4_1 روند کاهش و افزایش متوسط باراندگی ماهانه شهر لنگرود. 82

نمودار 4_2 توزیع درصد بارش فصلی در شهر لنگرود. 83

نمودار 4-3 رژیم حرارتی شهرلنگرود. 84

نمودار 4_4 زیر ضریب تغییرات ماهانه دما و انحراف معیار و تغییرات درجه حرارت… 85

نمودار 4_5 رژیم فصلی و متوسط دما شهر لنگرود. 87

 نمودار 4-6 تعداد دانش آموزان آموزشگاه 122

 نمودار 4-7 مساحت کل زمین آموزشگاه 123

 نمودار 4-8 تعداد طبقات ساختمان آموزشگاه 124

نمودار 4-9 مواد و مصالح ساختمان آموزشگاه 125

 نمودار 4-10 کیفیت بنای ساختمان  آموزشگاه 126

 نمودار 4-11 جهات جغرافیایی مدارس… 127

 نمودار 4-12 ابعاد و اندازه کلاسهای دایر مدارس… 128

 نمودار 4-13 سیستم گرمایشی و سرمایشی و نورگیری آموزشگاه در فصول. 129

 نمودار 4-14 جهت گیری و اصول معماری ساختمان مدارس… 130

 نمودار 4-15 دسترسی کاربری های شهری نسبت به مدارس… 132

 نمودار 4-16 مشخصات سیستم گرمایش و سرمایش مدارس… 133

 نمودار 4-17 اصول طراحی اقلیمی فضاهای آموزشی و فرهنگی.. 134

 نمودار 4-18 همسازی فضاهای آموزشی و فرهنگی با اقلیم در شهر لنگرود. 135

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل 4-1 زیست اقلیمی بیوکلیماتیک شهرلنگرود. 118

شکل 4-2 زیست اقلیمی سایکرومتریک شهر لنگرود. 119

شکل 4-3 نقشه شهر لنگرود و فضاهای آموزش و فرهنگی آن. 142

شکل 4-4 نمایی از پلان مدرسه. 143

 

 

چکیده

شکل گیری سکونتگاه های آموزشی و فرهنگی از لحاظ شکل به چگونگی استقرار و نوع مصالح و بسیاری از پارامترهای دیگر در ارتباط با عناصر اقلیمی است. معماری همساز با شرایط اقلیمی علاوه بر اینکه فضای مطلوب آسایش را فراهم می کند از پرت انرژی جلوگیری نموده و اثرات مطلوب اقتصادی در مقیاس خرد و کلان به همراه خواهد داشت. محدوده مورد مطالعه در این تحقیق شهر لنگرود درشهرستان لنگرود از استان گیلان است. داده های مورد استفاده در این تحقیق عناصر اقلیمی دما، بارش، رطوبت و درجه حرارت و باد است که از ایستگاه های داخل و خارج محدوده مورد مطالعه در دوره آماری 20 ساله استفاده شده است. روش تحلیل داده ها شامل روش های تجربی، گیونی، اولگی، ماهائی است که بر مبنای آن رابطه اقلیم و معماری منطقه مورد برسی قرار گرفته است نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که شهرلنگرود از اوایل خرداد تا اواخر شهریور دارای وضعیت هوایی ملایم و مطبوع  و نوع تحریک بیوکلیمایی آن مطبوع آسایش و همچنین مهر، آبان و فروردین و اردیبهشت دارای وضعیت هوایی خنک و نوع تحریک پذیری بیوکلیمایی آن بیانگر ملایم می باشد. و فقط ماه های آذر تا آخر اسفند سرد با تحریک متوسط می باشد. همچنین لازم به ذکر است که ساختمانهای آجری و بتنی، سنگ و بتن و آجری نیز در این شهرستان دیده می شوند. استان گیلان با توجه به اقلیم متغیر و بارندگی فراوان همواره از نظر شرایط آسایشی بخصوص در فصول سرد سال و با فرارسیدن فرابار سیبری  به سمت شمال کشور دچار مشکل بوده و گرمایش فضاهای آموزشی و مشکلات متعدد این فضاها از نظر پرتی دما، نورگیری و غیره، یکی از مشکلات اساسی آموزش پرورش استان گیلان بوده است. شهر لنگرود نیز در شرق استان گیلان و در شهرستان لنگرود از این امر مستثنی نبوده و فضاهای آموزشی و فرهنگی این شهر از نظر گرمایش و سرمایش با توجه به شرایط اقلیمی منطقه ساخته نشده  وهمواره این فضاها با مصرف بیش از حد انرژی روبرو بوده و از نظر طراحی دارای مشکل می باشند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که فضاهای آموزشی و فرهنگی شهر لنگرود همساز با اقلیم نبوده است.

 

واژگان کلیدی: اقلیم– معماری– شهر لنگرود– روش اولگی– روش گیونی- روش ماهونی- آسایش.

 

 

مقدمه

تنوع وسختی شرایط اقلیمی ایران ساختمان سازی را همواره با مشکلاتی مواجه ساخته است شدت و تنوع عناصر آب و هوایی از یک طرف برای انسان نامطلوب بوده  واز طرف دیگر نقش مهمی در فرسایش مصالح ساختمانی دارد بنابراین ساختمان باید به نوعی طراحی و از مصالحی ساخته شود که در دسترس و قابل اجرا بوده  و از دوام کافی بر خوردار باشد ضمن اینکه شرایط دشوار اقلیمی را تا حدامکان تعدیل کند. دستیابی به اصول و مقررات انتخاب و کاربرد مصالح طرح و اجرای جزییات ساختمان و روش نگهداری بنا به گونه ای که آسایش انسان در داخل ساختمان فراهم شود گام  موثری به سوی ساختمان سازی منطقی و همساز با اقلیم در سطح کشور خواهد بود در واقع آنچه که یک بنا را بوجود می آورد در حقیقت نیازها، ارتباطها و عملکردهای مختلف یک بناست و آنچه که به آن واقعیت میبخشد و به طرح یک بنا شخصیت میدهد علم و هنر معماری است که در قالب طراحی معماری با اصولی منطقی و روابطی درست وحساب شده برای تجسمی زیبا و هنرمندانه خلق و ارائه می شود.

اگر فضاهای انسان ساخت بامد نظر قرار دادن اصول اقلیمی تدوین نگردند به اهداف طراحی محیط كه رفاه، بهزیستی، آسایش وایمنی و. . . . می باشد منتهی نخواهد گردید. به عنوان مثال نمود تجربی این پدیده در مدارسی كه از اسلوب خاصی پیروی ننمودند به صورت فراوانی نم ورطوبت دیوارها – عدم نور كافی، عدم تناسب درجه حرارت داخلی ساختمان باتوجه به تغییرات دما، ارتفاع نامناسب، قرار گیری در دامنه ها بدون مد نظر قرار دادن جهت جغرافیائی مشكلاتی را دربهره وری از این فضا ها بدنیال داشته باشد. در واقع ساختمانهای آموزشی به دلیل تفاوت در زمان اشغال فضا نسبت به فضاهای مسکونی و تجاری به نحو چشمگیری در برابر شرایط اقلیمی عکس العمل نشان داده و تحت تاثیر شرایط اقلیم قرار می گیرند. شرایط اقلیمی مناسب در داخل فضاهای آموزشی سبب بالا رفتن کیفیت آسایش و بهداشت و همچنین صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی در طول سال می گردد. با توجه به زمان اشغال فضاهای ساختمانهای آموزشی علاوه بر مسایل ایمنی و رفاء داخلی فضا می توان جهت هم سازی بیشتر حداکثر استفاده از نیرو های طبیعی در فصل گرم و سرد سال برای روشنایی ساختمان، رنگ، حفظ انرژی و غیره بهره گرفت. فضاهای آموزشی و فرهنگی این شهر از نظر گرمایش و سرمایش با توجه به شرایط اقلیمی منطقه ساخته نشده  وهمواره این فضاها با مصرف بیش از حد انرژی روبرو بوده و از نظر طراحی دارای مشکل می باشند لذا این پایان نامه در نظر دارد شرایط مناسب فضاهای آموزشی وفرهنگی همساز با اقلیم رادر شهرلنگرود مورد بررسی قرار دهد. این پایان نامه در شش فصل تنظیم شده است، که به شرح ذیل می باشد:1- کلیات تحقیق2- مرور منابع، ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق  3- ویژگیهای جغرافیایی محدوده مورد مطالعه 4- تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق 5- نتیجه گیری و پیشنهادات

 

تعداد صفحه : 181

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.