مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : منابع طبیعی

گرایش : جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

عنوان : بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ایلام

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته منابع طبیعی (M. Sc)

گرایش: جنگل شناسی و اکولوژی جنگل

 

عنوان:

بررسی شرایط رویشگاهی بادام کوهی در ذخیره گاه جنگلی کلم شهرستان بدره

استاد راهنما:

دکتر علی رستمی

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مساله. 3

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-3- سؤالات تحقیق.. 5

1-4- اهداف… 5

1-5- تعاریف و کلیات… 6

1-6- جمع بندی و جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مرور منابع. 14

2-1-1- بررسی پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور. 14

2-1-2- بررسی پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور. 19

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1- مواد و روش‌ها 22

3-1-1- مواد. 22

3-1-1-1- رویشگاه زاگرس… 22

3-1-1-2- زیست بوم استان ایلام. 22

3-1-1-3- منطقه مورد مطالعه. 23

3-1-1-4- اقلیم. 23

3-1-1-5- زمین‌شناسی.. 25

3-2- روش انجام تحقیق.. 26

3-2-1- تهیه نقشه‌های عوامل فیزیوگرافی.. 26

3-2-2- نمونه‌بردای خاک.. 27

3-2-2-1- آزمایشات خاک.. 28

3-2-3- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 28

3-2-4- متغیر‌های مورد بررسی.. 28

3-2-5- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها 29

فصل چهارم: نتایج

4-1- نتایج.. 31

4-1-1- تهیه نقشه عوامل فیزیوگرافی.. 31

4-2- تهیه نقشه شبکه آماربرداری.. 33

4-3- پوشش گیاهی.. 34

4-4- مشخصات رویشی توده مورد مطالعه. 34

4-4-1- آنالیز همبستگی میان خصوصیات رویشی.. 37

4-5- بررسی مشخصه‌ های کمی و کیفی بادام کوهی تحت تأثیر عوامل فیزیوگرافی: 38

4-5-1- ارتفاع از سطح دریا 38

4-5-2- جهت‌های جغرافیایی.. 39

4-5-3- شیب دامنه. 40

4-6- وضعیت خاک منطقه مورد مطالعه. 42

4-6-1- بررسی وضعیت خاک در طبقات مختلف ارتفاعی.. 42

4-6-2- بررسی وضعیت خاک در جهت‌های مختلف جغرافیایی.. 42

4-6-3- بررسی وضعیت خاک در شیب‌های مختلف… 43

4-6-4- ضریب همبستگی بین متغیر‌های رویشی و خصوصیات خاک.. 44

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 47

5-2- پیشنهادات… 49

منابع. 50

فهرست جدول‌ها

عنوان………………………………………………………………………………………………………              صفحه

جدول 1-1- لیست گیاهان شناسایی شده در تیپ Amygdalusarabica- Annual grasses 10

جدول 1-2 لیست گیاهان شناسایی شده در تیپ AmygdalusarabicQuercusbrantii- 11

جدول 4-1- لیست فلورستیک گونه‌های گیاهی منطقه مطالعاتی.. 34

جدول 4-2- نتایج اندازه‌گیری مشخصه‌‌های رویشی توده بادام کوهی.. 35

جدول 4-3- آنالیز همبستگی میان پارامتر‌های رویشی بادام کوهی منطقه مورد مطالعه. 37

جدول 4-4- نتایج تجزیه و تحلیل مشخصه‌ های رویشی بادام کوهی در ارتباط با طبقات مختلف ارتفاعی  38

جدول 4-6- نتایج تجزیه و تحلیل مشخصه‌ های رویشی بادام کوهی در ارتباط با جهت‌های جغرافیایی  39

جدول 4-7- مقایسه‌ی میانگین تأثیر عامل جهت دامنه بر مشخصه‌ های كمی بادام کوهی.. 40

جدول 4-8- نتایج تجزیه و تحلیل مشخصه‌ های رویشی بادام کوهی در ارتباط با درصد شیب   41

جدول 4-9- مقایسه‌ی میانگین تأثیر عامل شیب بر مشخصه‌ های كمی بادام کوهی.. 41

جدول 4-10- مقایسه مشخصه‌ های خاک در طبقات مختلف ارتفاعی.. 42

جدول 4-11- مقایسه مشخصه‌ های خاک در جهات جغرافیایی.. 43

جدول 4-12- مقایسه مشخصه‌ های خاک در شیب‌های مختلف… 44

جدول 4-13- ضریب همبستگی بین مشخصه‌ های رویشی و خصوصیات خاک.. 45

فهرست شکل‌ها

عنوان………………………………………………………………………………………….              صفحه

شکل 1-1- نمایی از درختچه بادام کوهی در منطقه مورد مطالعه (ذخیره‌گاه بادام کلم بدره) 9

شکل 3-1- موقعیت منطقه مورد مطالعه در کشور، استان و شهرستان. 23

شکل 3-2- آمبروترمیک حوزه كلم (ایستگاه هواشناسی ایلام طی دوره‌ی آماری 1392-1370) 25

شکل 3-3- نمایی از نمونهبرداری خاک در رویشگاه مورد مطالعه. 27

شکل 4-1- نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) منطقه مورد مطالعه. 31

شکل 4-3- نقشه کلاسه‌های شیب در منطقه مورد مطالعه. 32

شکل 4-4- نقشه جهات جغرافیایی در منطقه مورد مطالعه. 32

شکل 4-5- شبکه آماربرداری 200×200 متر و نحوه قرارگیری پلاتها 33

شکل 4-6- جانمایی قطعات نمونه آماربرداری بر روی تصاویر ماهوار‌ه‌ای Google Earth. 33

شکل4-7- تعداد در هکتار گونه بادام کوهی در قطعات نمونه منطقه مورد مطالعه. 36

شکل4-8- تعداد در طبقات قطری تاج گونه بادام کوهی در منطقه مورد مطالعه. 36

شکل 4-9- تعداد در طبقات ارتفاعی گونه بادام کوهی در منطقه مورد مطالعه. 36

شکل 4-10- رابطه رگرسیونی بین قطر تاج و ارتفاع درختچه‌های بادام کوهی در منطقه مورد مطالعه 37

فهرست نمودارها

عنوان………………………………………………………………………………………………………              صفحه

نمودار 4-1- مقایسه‌ی میانگین تأثیر عامل ارتفاع از سطح دریا بر مشخصه‌ های كمی بادام کوهی  39

نمودار 4-2- مقایسه‌ی میانگین تأثیر عامل جهت دامنه بر مشخصه‌ های كمی بادام کوهی.. 40

نمودار 4-3- مقایسه‌ی میانگین تأثیر عامل شیب بر مشخصه‌ های كمی بادام کوهی.. 41

نمودار 4-4- مقایسه مشخصه‌ های خاک در طبقات مختلف ارتفاعی.. 42

نمودار 4-5- مقایسه مشخصه‌ های خاک در جهات جغرافیایی.. 43

نمودار  4-6- مقایسه مشخصه‌ های خاک در شیب‌های مختلف… 44

نمودار 4-7- ضریب همبستگی بین مشخصه‌ های رویشی و خصوصیات خاک.. 45

چکیده

در این مطالعه، ذخیره‌گاه بادام کوهی (Amygdalus Arabica Olive) منطقه کلم شهرستان بدره در استان ایلام که یک دخیره گاه تیپیک می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا در منطقه، محدوده ذخیره‌گاه بادامک، شناسایی و پلیگون آن به ‌صورت رقومی بسته شد. در داخل محدوده‌‌های مشخص شده شبکه آماربرداری به ابعاد 200×200 متر به‌ صورت منظم- سیستماتیک تصادفی طراحی و برای اندازه‌گیری درختچه‌ها و از قطعات نمونه دایره‌ای شکل با مساحتی به روش حداقل سطح تعیین گردید. نتایج اندازه گیری مشخصه‌ های کمی و کیفی نشان داد که این مشخصه‌ ها در حال نوسان بوده و برای بررسی وضعیت خاک رویشگاه مورد مطالعه، برخی مشخصه‌‌های فیزیکی و شیمیایی خاک از قبیل بافت خاک، ماده آلی، کربن آلی، اسیدیته، نیتروژن کل، وزن مخصوص ظاهری و هدایت الکتریکی (Ec) در مرکز هر قطعه نمونه مورد اندازه ­گیری و مطالعه قرار گرفت. مقایسه میانگین‌ها در ارتباط با مشخصه ارتفاع از سطح دریا نشان داد که در ارتفاعات پائین منطقه مورد مطالعه که اکثراً در داخل دره واقع شده بودند (طبقه ارتفاعی 1000-900 متر)، تعداد درختچه­ها، تعداد جست­ها و وضعیت شادابی دارای میانگین بیش‌تری بوده و بالعکس در ارتفاعات بالاتر (طبقه ارتفاعی 1200-1100 متر) میانگین ارتفاع درختچه­ها و قطر تاج بیش‌تر بوده است. در ارتباط با عامل فیزیوگرافی جهت دامنه نتایج نشان داد که در جهت­‌های شرقی منطقه مورد مطالعه، تعداد درختچه­ها، تعداد جست­ها و ارتفاع و قطر تاج آنها دارای میانگین بیش‌تری بوده و در جهت­‌های شمالی وضعیت شادابی درختچه­ها نسبت به دیگر جهت‌ها بهتر بوده است. نتایج بررسی خصوصیات کمی و کیفی بادام کوهی در شیب­‌های مختلف نشان داد که در طبقات شیب 60-45 درصد بیش‌‌ترین تعداد درختچه و تعداد جست گروه دیده می­ شود و در مناطق کم شیب از تعداد درختچه کاسته می­ شود. در کلاسه‌‌های شیب 45-30 درصد ارتفاع، قطر تاج و وضعیت شادابی درختچه­‌های بادام کوهی از میانگین بالاتری برخوردار است.

با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون، تعداد درختچه­ها و قطر تاج آنها با ماده آلی خاک در سطح 5 درصد دارای همبستگی مثبت و معنی­دار می‌باشد. همچنین بین تعداد درختچه­ها و تعداد جست گروه­ ها با نیتروﮊن کل به ترتیب در سطح احتمال 1 درصد و 5 درصد همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. مشخصه­‌های کمی و کیفی درختچه­‌های بادام کوهی با مشخصه­‌های خاک از جمله اسیدیته، درصد شن، ماده آلی و نیتروﮊن کل رابطه مثبت و با مشخصه­‌های خاک از جمله درصد رس و سیلت رابطه منفی وجود دارد، هر چند معنی دار نمی­باشند.

کلمات کلیدی: بادام کوهی، عوامل فیزیوگرافی، ذخیره‌گاه کلم، شهرستان بدره

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- بیان مساله

استان ایلام دارای 641667 هکتار جنگل و 1146280 هکتار مرتع می‌باشد که در مجموع بیش از 87 درصد استان را عرصه­‌های منابع طبیعی تشکیل می­دهد، این مقدار برابر 4% جنگل‌ها و 1% مراتع كشور و همچنین 10% سطح جنگل‌ها و 6% مراتع زاگرس می‌باشد. 66 درصد جنگل‌‌های استان را جنگل تنک تشکیل می­دهد و جزء جوامع جنگلی مناطق خشك و نیمه‌خشك سلسله جبال زاگرس بوده و تیپ غالب آن را گونه بلوط ایرانی با 90%، گونه پسته وحشی 6% و 4% بقیه را بادام كوهی، داغداغان، كیكم، بادامك و غیره را شامل می‌شود. از جمله گونه­‌های نادر گیاهی استان ایلام می­توان به مورد، بادام، بادامک، گلابی وحشی، سماق، ارغوان، لرگ، زربین و. . . اشاره کرد كه ذخیره­گاه‌های جنگلی استان را تشکیل می­ دهند.

بادام کوهی درختچه‌ای متعلق به خانواده گل­سرخیان[1] تا ارتفاع 6 متر، با شاخه­‌های متعدد، ایستاده و بدون کرک، سبز رنگ و استوان‌های، برگ­‌های خطی، گل‌ها به قطر 25 میلی‌متر و موسم گلدهی آن اسفند تا فروردین ماه می‌باشد (مظفریان 1383). از نظر اکولوژیکی، جنگل‌‌های بادامك به عنوان یكی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده بروز سیل در مناطق كوهستانی و تخریب اراضی و محصولات كشاورزی در بسیاری از مناطق جغرافیایی و اكولوژیكی مطرح می­باشند.

ذخیره‌گاه بادام کوهی منطقه کلم بدره، جزء رویشگاه‌‌های با اهمیت و از ذخایر ژنتیکی درختچه‌ای در ایران محسوب می­ شود. عدم شناخت کافی از این ذخیره‌گاه مانع جدی در احیاء رویشگاه‌‌های تخریب یافته آن و برنامه­ ریزی به منظور مدیریت بهینه رویشگاه‌‌های موجود خواهد بود. بر این اساس آگاهی از نیاز رویشگاهی این گونه و تعیین مشخصه­‌های کمی و کیفی آن می ­تواند کمک شایانی برای استفاده مناسب از این گونه به همراه داشته باشد. در این راستا آگاهی از ویژگی‌های خاك رویشگاه این گونه نقش مؤثری در پیشنهاد گونه­‌های سازگار با شرایط خاك در مناطق مشابه دارد، بنابراین می­توان از نتایج این پژوهش برای اصلاح، احیاء و حفاظت پوشش گیاهی مناطق با شرایط مشابه استفاده نمود. با توجه به بومی بودن گونه بادامك، ارزش اقتصادی از نظر تولید میوه، دارویی، صنعتی و خوراكی، اهمیت اكولوژیكی و استفاده از آن در طرح‌های آبخیزداری و حفاظت و احیاء و جلوگیری از فرسایش خاك و نبود اطلاعات كافی در خصوص گونه بادامك، اقدام به انتخاب آن برای بررسی و مطالعه رویشگاهی آن در ذخیره‌گاه کلم شهرستان بدره شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش می‌تواند برای جنگل كاری موفق گونه بادامك در استان ایلام به کار گرفته شود.

تعداد صفحه : 65

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.