جغرافیا

دانلود پایان نامه بررسی روند تغییرات دما و بارش در نیم قرن اخیر (1962-2011) در ایستگاه همدیدی بندرانزلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

عنوان :بررسی روند تغییرات دما و بارش در نیم قرن اخیر  (1962-2011) در ایستگاه همدیدی بندرانزلی

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                         

رشته: جغرافیا         گرایش: اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

 

عنوان :

بررسی روند تغییرات دما و بارش در نیم قرن اخیر  (1962-2011)

 در ایستگاه همدیدی بندرانزلی

 

 

استاد راهنما :

دکتر پرویز رضایی

 

استاد مشاور :

دکتر آتوسا بیگدلی  

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1. بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق. 4

1-2. فرضیات تحقیق. 4

1-3. اهداف تحقیق. 4

1-4. سوال تحقیق. 5

1-5. روش تحقیق. 5

1-5-1. روش گردآوری اطلاعات… 5

1-5-2. ابزارگردآوری اطلاعات… 6

1-6. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 6

1-7. موانع و محدودیت های تحقیق. 6

فصل دوم: مرور منابع

2-1. پیشینه تحقیق. 8

2-2. آب و هوا یا اقلیم چیست ؟ 9

2-3. ماهیت تغییرات اقلیمی. 10

2-4. دلایل تغییر اقلیم. 13

2-4-1. دلایل طبیعی تغییر اقلیم. 13

2-4-2. دلایل انسانی تغییر اقلیم. 13

2-5. انواع متغیرهای اقلیمی. 14

2-6. دما و بارش… 15

2-6-1. دما 15

2-6-2. بارش…. 25

فصل سوم: مواد و روشها

3-1. مقدمه. 32

3-2. محدوده تحقیق. 32

3-3. داده های تحقیق. 34

3-4. دوره آماری مورد مطالعه. 37

3-5. بازسازی داده ها 37

3-6. روش کار 37

3-7. روش ها و تکنیک های مورد استفاده در تحقیق. 39

3-8. روش های پارامتری و ناپارامتری.. 40

3-9. محاسن و معایب روش های ناپارامتری.. 41

3-10. آزمون گرافیکی من کندال. 42

3-10-1. مراحل انجام آزمون رتبه ای من ـ کندال. 43

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1. یافته ها 47

4-2. کاربرد روش من ـ کندال. 47

4-3. آزمون تصادفی و غیر تصادفی بودن داده ها  (آماره T) 48

4-3-1. تست ارتباط رتبه ای آماره t به روش کندال. 49

4-4. تحلیل تغییرات بارش… 49

4-4-1. تغییرات ماهانه بارش…. 49

4-5. الگوی زمانی روند بارش براساس آماره های U و َU   آزمون من- کندال. 50

4-5-1. تحلیل نمودار ماهانه آزمون آماری و گرافیکی من–کندال. 51

فصل پنجم: فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. تحلیل نمودار مجموع ماهانه بارش از سال 1961-2011. 103

5-2. تحلیل نمودار میانگین دما از سال 1961-2011. 106

5-3. نتیجه گیری.. 109

فهرست منابع و ماخذ. 112

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                        صفحه

جدول 3-1. داده های ماهانه و سالانه مجموع بارندگی ماهیانه به میلیمتر ایستگاه سینوپتیک بندر انزلی.. 34

جدول 3-2. داده های ماهانه و سالانه میانگین ماهیانه متوسط دمای روزانه هوا بر حسب درجه سانتی گراد ایستگاه سینوپتیک بندر انزلی   36

جدول4-1. سطوح معنی داری  و احتمال خطا  برای آزمون من ـکندال. 49

جدول 4-2. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه ژانویه. 54

جدول 4-3. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه فوریه. 56

جدول 4-4. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه مارس… 58

جدول 4-5. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه آپریل.. 60

جدول 4-6. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه می.. 62

جدول 4-7. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه ژوئن.. 64

جدول 4-8. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه ژولای.. 66

جدول 4-9. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه اوت… 68

جدول 4-10. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه سپتامبر. 70

جدول 4-11. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه اکتبر. 72

جدول 4-12. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه نوامبر. 74

جدول 4-13. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه دسامبر. 76

جدول 4-14. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه ژانویه. 78

جدول 4-15. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه فوریه. 80

جدول 4-16. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه مارس… 82

جدول 4-17. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه آپریل.. 84

جدول 4-18. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه می.. 86

جدول 4-19. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه ژوئن.. 88

جدول 4-20. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه ژولای.. 90

جدول 4-21. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه اوت… 92

جدول 4-22. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه سپتامبر. 94

جدول 4-23. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه اکتبر. 96

جدول 4-24. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه نوامبر. 98

جدول 4-25. – نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه دسامبر. 100

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                        صفحه

شکل 2-1- روند تغییرات دمای جهانی در 140 سال گذشته. 16

شکل 3-1. نقشه ایستگاه سینوپتیک بندرانزلی.. 33

شکل 4-1. نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه ژانویه. 55

شکل 4-2. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه فوریه. 57

شکل 4-3. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه مارس… 59

شکل 4-4. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه آپریل.. 61

شکل 4-5. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه می.. 63

شکل 4-6. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه ژوئن.. 65

شکل 4-7. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه ژولای.. 67

شکل 4-8. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه اوت… 69

شکل 4-9. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه سپتامبر. 71

شکل 4-10. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه اکتبر. 73

شکل 4-11. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه نوامبر. 75

شکل 4-12. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین بارش ماه دسامبر. 77

شکل 4-13. نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه ژانویه. 79

شکل 4-14. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه فوریه. 81

شکل 4-15. نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه مارس… 83

شکل 4-16. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه آپریل.. 85

شکل 4-17. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه می.. 87

شکل 4-18. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه ژوئن.. 89

شکل 4-19. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه ژولای.. 91

شکل 4-20. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه اوت… 93

شکل 4-21. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه سپتامبر. 95

شکل 4-22. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه اکتبر. 97

شکل 4-23. – نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه نوامبر. 99

شکل 4-24. نمودار نتایج آزمون آماره من – كندال به همراه نوع و زمان تغییر سری های زمانی میانگین دمای سالانه ماه دسامبر. 101

شکل 5-1. – نمودار شش ماهه اول مقایسه مجموع بارش  (سال 1962-2011) 104

شکل 5-2. – نمودار شش ماهه دوم مقایسه مجموع بارش  (سال 1962-2011) 105

شکل 5-3. – نمودار شش ماهه اول مقایسه میانگین دما  (سال 1962-2011) 107

شکل 5-4. – نمودار شش ماهه دوم مقایسه میانگین دما  (سال 1962-2011) 108

شکل 5-5. – نمودار میانگین سالانه درجه حرارت از سال 1962-2011 شهرستان بندرانزلی.. 109

شکل 5-6. – نمودار سالانه مجموع بارش  (سال 1962-2011) 110

 

چکیده

پارامترهای مختلف اقلیمی نظیر دما، رطوبت و بارندگی در یک محل از عواملی هستند که بر اقلیم آن منطقه تاثیر گذار بوده و شناخت آنها تعیین کننده اقلیم آن منطقه میباشند. تغییرات اقلیمی از مباحث مهم اقلیمی است که در سالهای اخیر افکار پژوهشگران و حتی سران حکومتها و سازمانها را به دلیل اثراتی که بر فعالیتهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و. . . دارا میباشد، به خود مشغول داشته است محدوده مورد مطالعه در این تحقیق ایستگاه همدیدی بندرانزلی، در شمال کشور است. پارامترهای مورد استفاده در این تحقیق بارش و دمای سالانه پنجاه ساله  (1962-2011) است که از اداره کل هواشناسی استان گیلان دریافت شده است. نواقص آماری برخی از سریها با بهره گرفتن از روش تفاضل ها و نسبت ها برطرف گردید. به منظور بررسی و شناخت تغییرات سریهای زمانی از  آماره  t آزمون کندال و روش آماری – گرافیکی من کندال استفاده شد و نوع و زمان تغییر داده ها مشخص گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییرات ماهانه بارش و دما در محدوده مورد مطالعه نشان دهنده تغییرات در این عناصر است. این تغییرات هر دو نوع افزایشی و کاهشی را شامل می شود بنابراین این فرض اثبات می شود و با توجه به اینکه دو نمودار برای هر دو متغیر بارش و دما فقط یک نقطه برخورد دارند بنابراین روند معنی دار وجود دارد. همچنین طی مطالعات صورت گرفته مشخص می گردد که طی سالهای اخیر شاهد افزایش دما در این شهرستان بوده ایم.

 

کلمات کلیدی : تغییر اقلیم، من کندال، دما و بارش، بندرانزلی

 

مقدمه

یکی از مباحث مهم بسیاری از محافل علمی جهان اقلیم و تغییر آن به عنوان یک وضعیت برگشت – ناپذیر است که چند دهه اخیر کانون توجه اکثر محققین رشته های علمی است. به هم خوردن اندکی از تعادل اقلیم جهان موجب شده متوسط درجه حرارت کره زمین تمایل به روند افزایش را نشان دهد  (IPCC 2001a) به طوریکه، هیأت بین الدول تغییر اقلیم در سال 2001 گزارش داد که اقلیم در حال تغییر و گرمایش جهانی در حال وقوع است  (دراکوپ و ویکنا، 2005). این پدیده به علت افزایش  غلظت گازهای گلخانهای در اتمسفر میباشد (دتینگر و همکاران، 2004). بسیاری از بلایای طبیعی به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با تغییر اقلیم قابل توجیه هستند. بطوریکه، بر اساس نتایج حاصل از مطالعات تغییر اقلیم در حوضه دریای مدیترانه وجود رابطه بین کاهش دما و بارش و کمبود آب و افزایش خطر آتش سوزی جنگلهای منطقه به اثبات رسیده است (پاینل و همکاران، 1998). به طور کلی دو روش آماری پارامتریک و ناپارامتریک به منظور بررسی وجود یا عدم وجود روند و تحلیل سریهای زمانی و تغییر اقلیم ارائه میگردد که روش های ناپارامتریک کاربرد نسبتاً وسیعتر و چشمگیرتری دارند (تاکیوچی و ایشیداری، 2003). روش های پارامتریک عمدتاً بر اساس یک رابطه رگراسیونی بین سری داده ها با زمان استیودنت ازجمله متداولترین روش های ناپارامتریک است. اما برای سریهایی که t استوار است. آزمون توزیع آماری خاصی بر آنها قابل برازش نیست و چولگی یا کشیدگی زیادی دارند استفاده از روش های ناپارامتری مناسبتر می‎باشد (بیهرات و مهمتیک، 2003).

روند دما و بارش در سرتاسر جهان یکسو نیست. تغییرات اقلیم الزاماً به معنی تغییر توأمان بارش و دما نمی‎باشد (کلارك، 2003). از طرفی، اثبات وجود روند معنی دار در یک سری زمانی بارندگی به تنهایی نمیتواند دلیل قاطعی بر وقوع تغییر اقلیم در یک منطقه باشد بلکه فرض رخداد آن را تقویت                 می نماید (سیرانو و همکاران، 1999).

تعداد صفحه : 127

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.