مهندسی برق

دانلود پایان نامه بررسی روش های کنترل سیستمهای سوئیچ شونده

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی برق

گرایش :کنترل

عنوان : بررسی روش های کنترل سیستمهای سوئیچ شونده

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc

مهندسی برق کنترل

عنوان

بررسی روش های کنترل سیستمهای سوئیچ شونده

استاد راهنما

استادراهنما : دکتر محمدرضا جاهدمطلق

زمستان 86

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………. 1

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 2

 

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………. 4

 

مفهوم ِرویداد و سیستم گسسته رویدادی………………………………………………………………………. 4

 

-1-1  مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 5

 

-2-1  مفهوم ِرویداد……………………………………………………………………………………………. 5

 

-3-1خصوصیات سیستم های گسسته رویدادی…………………………………………………………… 8

 

-4-1مثالی از سیستم های گسسته رویدادی…………………………………………………………….. 11

 

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………….. 12

 

سیستمهای هایبرید وسیستمهای سوئیچینگ به عنوان زیر مجموعه ای ازاین سیستمها…………….. 12

 

-1-2  تعریف سیستم سوئیچ شونده :……………………………………………………………………… 13

 

-2-2 دلایل استفاده از سیستمهای سوئیچ شونده15………………………………………………….. [2]

 

-3-2 مدل کردن سیستمهای سوئیچ شونده :……………………………………………………………. 16

 

-1-3-2 حالت پیوسته / حالت گسسته :………………………………………………………………… . 17

 

-2-3-2سیستم های تحریک شونده با زمان و تحریک شونده با رویداد……………………………… 18

 

-4-2مدل های سیستم سوئیچ شونده در کنترل18……………………………………………………. [3]

 

-1-4-2  سیستم های تکه ای خطی 19………………………………………………………….. (PWA)

 

-2-4-2سیستم های دینامیکی منطقی ترکیبی(22……………………………………………… (MLD

 

-3-4-2مدل آتوماتا هایبرید:22…………………………………………………………………………… [2]

 

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………. 24

 

کنترل سیستم سوییچ شونده………………………………………………………………………………….. 24

 

-1-3 انواع گسستگی های موجود در دینامیک سیستم هایبرید25…………………………….. [5  ,4]

 

-2-3 کنترل سیستمهای سوئیچ شونده………………………………………………………………….. 27

 

-3-3  کنترل بهینه سیستم سوئیچ شونده……………………………………………………………….. 28

 

-1-3-3 روش های کاهش محاسبات کنترل بهینه………………………………………………………… 40

 

-4-3 روش های بر پایه جستجوی گراف……………………………………………………………………. 44

 

-5-3 کنترل غیر خطی سیستم سوئیچ شونده :…………………………………………………………. 46

 

-6-3 کنترل نظارتی سیستم سوئیچ شونده……………………………………………………………… 54

 

-7-3 دیگر روش های کنترل سیستمهای سوئیچ شونده :………………………………………………… 60

 

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………….. 65

 

نتیجه گیری وجمع بندی………………………………………………………………………………………. 65

 

فهرست اشکال

 

شکل (1-1)حرکت ذره با چهار رویداد………………………………………………………………….. 7

 

شکل (1-2) نمودار روند یک سیستم با حالت گسسته………………………………………………….. 17
شکل (2-2) تقسیم بندی فضای حالت-ورودی و مسیر سیستم……………………………………. 20
شکل (3-2) خطی سازی سیستم های غیر خطی در نقاط کار مختلف………….. 21
شکل (1-3)الگوریتم مرحله اول از بهینه سازی دو مرحله ای 32
شکل((2-3 نتایج حاصل از مقاله سیزده 39
شکل((3-3  فلوچارت بدست آوردن مدل مورد نظر در مقاله 43
شکل((4-3 نمایش روش جستجوی گراف برای یافتن کنترل بهینه 45
شکل (5-3) بلوك دیاگرام سیستم دیتر 48
شکل (6-3) بلوك دیاگرام یک کانورتر 50
شکل ( (7-3 نتایج ارزیابی میانگین زمانی سطح لغزش در طول پریود سیگنال
دیتربراساس رفتار خروجی رله به ازا مقادیر مختلف بار وورودی 51

 

شکل (8-3) پاسخ دینامیکی ناشی از مدار الکترونیک قدرت به ازای تغییر مقادیر ورودی

 

وبار وبدون دیتر 52

 

شکل (9-3) شماتیک عملکرد کنترل تظارتی در غالب ساختار چند کنترل کننده ای55

 

 

شکل (10-3) شماتیک ساختار کنترل نظارتی بامدل کردن پلنت وسیستم واسط به صورت

 

یک سیستم رویداد گسسته 56

 

شکل (11-3) بخش بندی فضای حالت بر اساس قانون کنترل63

 

فهرست جداول

 

جدول 1-3 مقایسه نتایج حاصل از مقالات 7و8و34………………………………………………….. 9

 

جدول 1-3 مقایسه نتایج حاصل از مقالات 10و11و36…………………………………………….. 12

 

جدول 1-3 مقایسه نتایج حاصل از مقالات 26و27و53…………………………………………. 28

 

جدول 4-3 مقایسه نتایج حاصل از مقالات کنترل نظارتی 59… ……………………………………….

 

جدول 5-3 مقایسه روش های پیکره بندی مقالات بخش 64…………………………………. (7-3)

 

 

چکیده

 

سیستمهای هایبرید دسته ای از سیستمهای گسسته هستند که در عین اینکه با رویداد تحریک می شوند دارای دینامیک نیز هستند در صنعت ، سیستمهایی با مشخصات سیستمهای هایبرید دیده می شود که نمی توان آنها را به صورت یک سیستم زمان پیوسته معمولی در نظر گرفت.کاربرد سیستمهای

هایبرید در کنترل سیستمهای قدرت ، رباتها وصنعت خودروسازی  می باشد.  در طبیعت نیز

 

سیستمهایی با این خواص دیده می شوند .

 

سیستم های سوئیچ شونده که دسته ای از سیستمهای هایبرید می باشند محور اصلی این سمینار است.

 

رفتار دینامیکی مورد نظرسیستم با تعداد محدودی از مدلهای دینامیکی ، که نوعا از مجموعه ای از معادلات دیفرانسیل یا تفاضلی به همراه مجموعه ای از قوانین گسسته که بر این مدلها حاکم می با شند، تشکیل شده است .این قوانین سوئیچینگ با عبارات منطقی یا سیستمهای رویداد گسسته وبا روش هایی مثل آتوماتا ،پتری نت و… مدل می شوند .

 

مدلسازی سیستم کمک می کند تا رفتار آن را بررسی نماییم . قطعا یک هدف مهم از بررسی این سیستمها ، کنترل سیستمهایی است که در صنعت وجود دارند وبه صورت سیستمهای هایبرید مدل می شوند . ما نیز در ادامه کار به بررسی روش های مختلف کنترلی این سیستمها از جمله کنترل غیرخطی ، بهینه ، مقاوم و …. می پردازیم .

 

مقدمه

 

موضوع موردبررسی دراین سمینارکنترل سیستمهای سوئیچ شونده است که این سیستمها حالت خاصی ازسیستمهای هایبریدمی باشند. از تعریف سیستمهای هایبریدمیدانیم سیستمی است که رفتار دینامیکی آن از بر هم کنش دینامیکهای گسسته وپیوسته شکل می گیرد .این گسستگی می تواندهنگام تغییر وضعیت سیستم از یک مود به مود دیگر ویا در خلال یک حالت به خصوص از آن ، به صورت پرشی ناگهانی ظاهر شود .برای سیستم سوئیچ شونده نیز می توان چنین تعریفی را ارائه نمود، با این تفاوت که در اینجا دیگر پرش درحین یک حالت به خصوص وجود ندارد. همین تفاوت سبب گردیده کنترل این سیستمها از سیستمهای هایبرید آسانتر باشد.

 

درکنترل سیستمهای پیوسته اصولا دو هدف کلی مد نظر است، یا می خواهیم سیستم خصوصیات عملکردی مطلوب داشته باشد یا اینکه می خواهیم آن را پایدار نماییم. بنابراین با بهره گرفتن از روش های

 

کنترلی مختلف سعی می کنیم که سیستم به خصوصیات مطلوب که مورد نظر ماست برسد ، اکنون در خصوص سیستمهای سوئیچ شونده نیز با در نظر داشتن این هدف به سراغ بحث کنترل می رویم تابتوانیم با روش های مختلف آن وچگونگی استفاده از این روشها برای دست یافتن به آنچه مطلوب است آشنا شویم. روش های مختلفی برای کنترل این سیستمها پیشنهاد شده است که کنترل بهینه ، نظارتی ،غیر خطی وپیش بین از آن جمله است، در ادامه به بررسی این روشها می پردازیم.

ساختار کلی این سمینار به این صورت است: ابتدا با مفهوم رویدادوسیستم گسسته رویدادی آشنا می شویم ، سپس به تفصیل در مورد سیستمهای سوئیچ شونده وانواع مختلف آن وروش های مدلسازی آن می پردازیم ودر نهایت کنترل سیستمهای سوئیچ شونده وروش های مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته وروش های مختلف را با هم مقایسه ومزایا ومعایب آنها را بر می شماریم .

 

فصل اول

 

مفهوم رویداد و سیستم گسسته رویدادی

 

-1-1  مقدمه

 

هر گاه فضای حالت سیستم به طور طبیعی به صورت یک مجموعه گسسته توصیف شود و تغییرات در حالتها تنها در زمان های گسسته روی دهد ،این تغییر حالتها را رویدادو سیستم را سیستم گسسته

 

رویدادی1 می نامیم . در این فصل ابتدا به بررسی خصوصیات این سیستمها پرداخته و سپس با ارائه چند مثال سعی می نماییم به درك عمیق تری از سیستم دست یابیم.

 

-2-1  مفهوم رویداد

 

رویداداز نظر شهودی مفهومی قابل درك می باشد لذا تنها به بررسی خصوصیات آن می پردازیم رویداد ممکن است در نتیجه اتفاقی خاص مانند فشردن یک کلید توسط یک شخص ،اتفاقی خارج از کنترل ماکه توسط طبیعت دیکته می شودویا برآورده شدن چندین شرط به طور همزمان ایجاد شود.

در اینجا رویداد با حرف e و مجموعه رویدادهایی که امکان اتفاق افتادن دارند با E نشان داده می

 

شوندکه مجموعه E مجموعه ای گسسته است.

 

پیاده روی تصادفی مثالی مناسب از این مبحث است. پیاده روی را می توان به صورت حرکت ذره ای در نظر گرفت که در هر واحد زمان در یکی از چهار جهت اصلی حرکت می کند. فرض می کنیم جهت

 

حرکت به صورت تصادفی و مستقل از مکان فعلی انتخاب شود. حالت سیستم تابعی از دو متغیر حالت مکانی در فضای دو بعدی در نظر گرفته می شود که تنها مقادیر صحیح را به خود می گیرند. این به آن معنا است که فضای حالت گسسته است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 88

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.