روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه بررسی روابط باورهای غیرمنطقی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

عنوان :بررسی روابط باورهای غیرمنطقی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل

گرایش:عمومی

وزارت علوم تحقیقات و فن آوری

دانشگاه پیام نور

مرکزملایر

پایان نامه:

جهت اخذ درجه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی

عنوان:

بررسی روابط باورهای غیرمنطقی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل

دانشگاه پیام نور واحد ملایر در سال تحصیلی 94-1393

استاد راهنما:

 

دانشجو:

 

تابستان 94

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                  شماره  صفحه

 

فصل اول.. 1

مقدمه 2

بیان مسأله 3

ضرورت و اهمیت تحقیق. 5

اهداف تحقیق. 7

فرضیه های تحقیق. 8

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 8

فصل دوم. 1

مقدمه 2

بخش اول : ادبیات تحقیق. 3

مبحث اول : باورهای غیرمنطقی. 3

مفهوم باورهای غیرمنطقی. 4

مفاهیم بنیادی نظریه الیس… 8

ریشه مشکلات هیجانی و فرایند درمان. 10

صورت کلی باورهای غیرمنطقی. 11

شیوه ارزیابی تفکر غیرمنطقی. 18

رویکرد درمانی منطقی، هیجانی الیس (RET) 20

اساس نظریه الیس… 22

انواع باورهای غیرمنطقی. 23

مبحث دوم : رضایت زناشویی. 29

تعریف رضایت زناشویی. 37

عوامل موثر دررضایت زناشویی. 39

تأثیر رضایت زناشویی بر فرزندان. 48

سازگاری ازدواج. 50

حوزه های سازگاری در ازدواج. 51

مدیریت هیجان و تأثیر آن بر زندگی زناشویی. 54

ادراک هیجانی و روابط زوجین. 55

جنسیت و هیجان. 56

بخش دوم: پیشینه تحقیق. 58

فصل سوم. 1

مقدمه 2

روش تحقیق. 2

جامعه آماری. 2

حجم نمونه 3

روش نمونه گیری. 3

متغیرهای تحقیق. 7

روش آماری. 7

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 7

فصل چهارم. 1

1-4. مقدمه 2

2-4. مشخصات عمومی پاسخگویان: 2

4-2-1. جنسیت پاسخگویان. 2

4-2-2. سن پاسخگویان. 3

4-3. نتیجه سنجش متغیرهای تحقیق. 4

1-4-3. نتیجه سنجش متغیر مستقل تحقیق: میزان باورهای غیر منطقی دانشجویان. 4

2-4-3. نتیجه سنجش متغیر وابسته تحقیق: میزان رضایت زناشویی دانشجویان. 5

4-4. تحلیل اطلاعات: نتیجه سنجش فرضیه ها: 6

2-4-4: آزمون فرضیه ی دوم پژوهش: 7

3-4-4: آزمون فرضیه ی سوم پژوهش: 8

4-4-4: آزمون فرضیه ی چهارم پژوهش: 9

5-4-4: آزمون فرضیه ی پنجم پژوهش: 10

فصل پنجم. 1

مقدمه 2

خلاصه ی نتایج تحقیق. 3

بحث در نتایج فرضیه های تحقیق. 3

پیشنهادات تحقیق. 5

محدودیت های پژوهش… 5

منابع و مآخذ. 1

منابع فارسی.. 2

منبع اینترنتی http://WWW.magiran.com.. 4

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                                          صفحه

جدول 1-4 : توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان 79

جدول 2-4 : توصیف اطلاعات مربوط به سن پاسخگویان 79

جدول 3-4 : توزیع فراوانی میزان باورهای غیرمنطقی پاسخگویان 80

جدول 4-4 : توزیع فراوانی میزان رضایت زناشویی پاسخگویان 81

جدول 5-4 : سنجش میزان ارتباط بین باورهای غیرمنطقی و رضایت زناشویی دانشجویان 82

جدول 6-4 : سنجش میزان ارتباط بین باورهای غیرمنطقی و سن دانشجویان 83

جدول 7-4 : سنجش میزان ارتباط بین رضایت زناشویی و سن دانشجویان 84

جدول 8-4 : سنجش تفاوت میزان تفکرغیرمنطقی دانشجویان زن و مرد 86

جدول 9-4 : سنجش تفاوت میزان رضایت زناشویی زن و مرد 87
فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

نمودار 1-4 : درصد فراوانی جنسیت پاسخگویان 79

نمودار 2-4 : درصد فراوانی سن پاسخگویان. 80

نمودار 3-4 : درصد فراوانی میزان باورهای غیرمنطقی پاسخگویان 81

نمودار 4-4 : درصد فراوانی میزان رضایت زناشویی پاسخگویان 82

 
 

چکیده ی تحقیق:

این پژوهش با عنوان «بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی بر رضایت زناشویی دانشجویان متاهل رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد ملایر درسال تحصیلی 94-1393» با اهداف کلی فوق وبا 5 هدف جزئی انجام شده است. روش آن توصیفی از نوع زمینه ای می باشد. جامعه ی آماری تحقیق شامل دانشجویان متأهل رشته ی روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد ملایر در سال تحصیلی 94-1393 می باشند که در مجموع 239 نفر هستند.از بین این افراد با بهره گرفتن از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده تعداد100 نفر به عنوان نمونه های آماری انتخاب گردیدند. حجم نمونه ای این تحقیق با بهره گرفتن از جدول برآورد حجم نمونه ی کرجسی و مورگان مشخص شده است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسش نامه های استاندارد تفکر غیرمنطقی جونز با 40سوال دوگزینه ای است.کلیه اطلاعات و یافته های تحقیق توسط نرم افزار SPSS آنالیز وتجزیه وتحلیل شده است. آزمون های بکاربرده شده در این تحقیق، آزمون های همبستگی پیرسون و t-test گروه های مستقل می باشد.

نتیجه ی سنجش فرضیه ها به شرح زیر می باشد :

  • بین باورهای غیر منطقی و رضایت زناشویی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.

2-بین تفکر غیر منطقی وسن دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.

3-بین رضایت زناشویی وسن دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.

4-بین میزان تفکر غیرمنطقی دانشجویان زن ومرد تفاوت معنادار وجود ندارد.

5- بین میزان رضایت زناشویی دانشجویان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلید واژه ها :

«تفکرغیرمنطقی، رضایت زناشویی»


فصل اول

 

 

 

  • مقدمه
  • بیان مسأله
  • اهمیت و ضرورت تحقیق
  • اهداف تحقیق
  • فرضیه های تحقیق
  • تعاریف مفهومی وعملیاتیاصطلاحات

 

مقدمه

برای دستیابی به حقایق، آدمی فطرتا کنجکاو آفریده شده و تمایلات طبیعی او بر آن است که هرچه بیشتر بتواند حقایق را کشف و رابطه ها را معلوم و مشخص نماید، زیرا انسان برای پاسخ دادن به  امیال فطری خود همیشه به تحقیق مبادرت ورزیده یعنی در واقع پژوهش را می توان کوشش های  سازمان یافته و منظمی در نظر داشت که پژوهشگر را در دستیابی به حقایق و روشن نمودن حقایق  یک موضوع یاری می نماید (زارعی، 1388، ص 2).

    آلبرت الیس[1] گروهی از باورهای غیر منطقی را مسبب مشکلات رفتاری می داند. وی متوسل شدن به این عقاید را زمینه ی اضطراب می داند. آلپورت[2] یکی از نخستین روانشناسانی بود که توجه خود را به شخصیت سالم معطوف داشت. از نطر وی افراد سالم در سطح معقول وآگاه عمل می کنند، از قید وبند های گذشته آزادند واز نیروهایی که آنها را هدایت می کند کاملا آگاه اند و میتوانند بر آنها چیره  شوند(میلانی فر،1386،ص26).

    رضایت زناشویی،انطباق بین وضعیتی که مورد انتظار است می باشد. گبق این تعریف رضایت  زناشویی وقتی وجود دارد که وضعیت موجود فرد در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد  منطبق باشد. خانه ای که آرامشگاه است، مناسب ترین سکوی اعتلای وجود است و همسری که آرامش  بخش است و مطلوب ترین همدل و همراه می باشد. آرامش خاطر و آسایش روان همسران زمانی به  شایستگی فراهم می گردد که ارتباط متقابل ایشان بر پایه محبت، عطوفت، مهربانی و گذشت استوار  باشد.

بنابراین سلامت وسعادت جامعه به سلامت و پویایی نظام خانواده وابسته است وسلامت وتعادل وتعالی  نظام خانواده نیز به کیفیت روابط زن و شوهر، والدین و فرزندان بستگی دارد

(عیسایی، 1387ص 3).

همچنان که الیس اشاره کرد تفکر منطقی بقای فرد را تضمین میکند. در این راستا مسأله اصلی واساسی آن است که پژوهشگر بتواند میزان تأثیر تفکرات غیر منطقی را و جهت رشد تفکر منطقی که باعث سلامت و رشد شخصیت جامعه می شود، و نیز افزایش رضایت زناشویی دانشجویان گامی هر چند کوچک بردارد.

در پژوهش حاضر که موضوع آن بر اساس علاقه و تجارب شخصی انتخاب شده است، میزان تأثیر تفکر غیر منطقی بر رضایت زناشویی دانشجویان متأهل رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور واحد ملایر مورد سنجش قرار می دهد.

بیان مسأله

 باتوجه به اینکه باورهای غیرمنطقی، ریشه در اوهام و تخیلات دارد وحتی باعث بروز اختلالات رفتاری می گردد، بنابراین دانستن میزان تفکرات غیرمنطقی دانشجویان جهت برنامه ریزی  زندگی بهینه ی آنان بسیار ضروری می رسد(خراسانی،1389، ص4)در پژوهش دیگری تحت عنوان «بررسی میزان تأثیر تفکر غیرمنطقی بر رضایت زناشویی در بین معلمان متأهل شهر تهران» نتایج بدست آمده دال برآن است که بین زنان و مردان متأهل در زمینه ی تفکر غیرمنطقی (توقع تایید از دیگران، انتظار بالا از خود داشتن، سرزنش کردن خود و واکنش با درماندگی، اجتناب از مشکل، درماندگی برای تغییرکمال گرائی) تفاوت معنی داری مشاهده شده است و در سایر باورها تفاوت معنی داری وجود ندارد (فرح بخش، 1386، ص4).

      آنچه از دیرباز سهمی از تلاش های فکری اندیشمندان، فیلسوفان، جامعه شناسان و روان شناسان  را به خود اختصاص داده، تحقیق و تفحص در مقوله ارزش هاست. گذشت قرون و سال ها نه تنها از اوج واعتبار چنین حوزه ای نکاسته، بلکه با توجه به الزام های خاص خود بر اهمیت آن افزوده است. اکنون در آستانه ی قرن بیست ویکم، انسان مضطرب، افسرده و بحران زده بیش از هر زمان دیگری خود را درگیر سوال های اساسی در این باره می یابد. تحقیقات انجام شده حاصل پیدایش بسیاری از ناسازگاری ها و نا به هنجاری های روانی را تضادهای ارزشی و عدم استقرار یک نظام ارزشی سازمان یافته در فرد می دانند.

بنابراین می توان به این نکته تاکید کرد که ارزش های اساسی بنای یکپارچگی شخصیت سالمند. در حقیقت ارزش ها سازمان دهنده ی اصلی اعمال و رفتارهای شخصیت رشد یافته به شمار می روند و سلامت روان بی تردید محصول چنین شخصیتی است (زارعی، 1388، ص5).

      رضایت یک متغیر نگرشی است وبنابراین یک خصوصیت فردی زناشویی محسوب می شود طبق این تعریف فوق رضایت زناشویی در واقع نگرشی مثبت ولذت بخش است که زن وشوهر از جنبه های مختلف روابط زناشویی خود دارند ونارضایتی زناشویی در واقع نگرشی منفی و ناخشنودی از جنبه های مختلف زناشویی است رضایت فرد از رابطه زناشویی و موجب رضایت وی از خانواده شده و رضایت خانواده در حکم رضایت از زندگی به طور کلی می باشد.

سه زمینه ی کلی رضایت مندی وجود دارد که با یکدیگر تداخل داشته و وابسته به یکدیگراند عبارتند از رضایت افراد از ازدواجشان، رضایت از زندگی خانوادگی و رضایت از زندگی به طور کلی و اما پسرو دختری که با یکدیگر ازدواج می کنند، در حقیقت تولد تازه ای می یابند و در اقیانوس تازه ای وارد می شوند که یا باید کارآموزی وتجربه قبل کسب کرده و یا دارای هوش و فراستی باشنند که بتوانند خود را با جرز و مد دریا هماهنگ نموده، همچون مرغان و ماهیان با آن سازگارشوند وگرنه عمری کوتاه و پر مشقت دارند و بزودی در گرداب های غرق و هلاک می شوند (عیسایی،1387، ص 4).

      دین مقدس اسلام که برای راهنمایی و تأمین سلامت بشر، نازل گشته و تمام ابعاد وجودی اورا در تمام مراحل زندگیش رعایت کرده است. دختر وپسری که می خواهند در آینده، پدر و مادر خانواده و رکن اجتماع انسانی باشند، در این وادی خطرناک بدون راهنما رها نکرده، بلکه با کمال لطف و عنایت، دست ایشان را گرفته و قدم به قدم رهبری و راهنمایی نموده و آنان را از خطرات طوفان ها و گرداب ها بر حذر داشته است.

سلیمانیان به نقل از هاپکینز[3] رضایتمندی زناشویی را چنین تعریف می کند : «احساسات عینی از خشنودی رضایت و نیت تجربه شده توسط زن یا شوهر  موقعی که همه جنبه های ازدواجشان را در نظر می گیرند» (سلیمانیان، 1383، ص42).

در پژوهش حاضر قصد داریم به این مسأله بپردازیم که :

  1. میزان تفکر غیر منطقی دانشجویان متأهل رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور ملایر چقدر است؟

2.میزان رضایت زناشویی دانشجویان چقدر است؟

3.چه ارتباطی بین تفکرات غیرمنطقی و رضایت مندی زناشویی دانشجویان وجود دارد؟

[1]. Alis.A.1969                           

[2]. Alport

[3]. Hapkinze  

تعداد صفحات:112

 

قیمت : 14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.