مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه بررسی دانش، نگرش، تمایلات رفتاری و رفتار کشاورزان ذرت‌کار شهرستان بهبهان نسبت به مصرف کودها و سموم شیمیایی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

عنوان:بررسی دانش، نگرش، تمایلات رفتاری و رفتار کشاورزان ذرت‌کار شهرستان بهبهان نسبت به مصرف کودها و سموم شیمیایی

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                           صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه 3

2-1 بیان مسئله 6

3-1 اهمیت موضوع 8

4-1 اهداف 9

1-4-1 هدف کلی 9

2-4-1 اهداف اختصاصی 9

5-1 محدوده‌های پژوهش 10

2-5-1 محدوده مکانی 10

3-5-1 محدوده موضوعی 10

4-5-1 محدوده انسانی 10

6-1 واژگان پژوهش 11

7-1 محدودیت‌های پژوهش 11

فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پژوهش‌ها

1-2 مقدمه 15

2-2 چالش‌های کشاورزی نوین 15

3-2 تاریخچه مصرف کود 18

4-2 تاریخچه مصرف سم 20

5-2 کشاورزی پایدار 21

1-5-2 کشاورزی ارگانیک 24

2-5-2 کشاورزی دقیق 25

3-5-2 کشاورزی پایدار کم نهاده 26

6-2 راه‌های استفاده‌ی بهینه از نهاده‌های شیمیایی 27

7-2 مدیریت کاربرد کودهای شیمیایی برای جلوگیری از آلودگی آب‌های آشامیدنی از نظر آژانس حفاظت محیط‌زیست ((EPA 28

8-2 مضرات استفاده از نهاده‌های شیمیایی 32

1-8-2 تأثیر نهاده‌های شیمیایی بر محیط ‌زیست 32

2-8-2 تأثیر نهاده‌های شیمیایی به سلامتی انسان 33

3-8-2 تأثیر نهاده‌های شیمیایی بر اقتصاد 34

9-2 علل استفاده از نهاده‌های شیمیاییس 36

10-2 دلیل استفاده از تئوری‌ رفتار برنامه‌ریزی شده 40

11-2 پیش بینی رفتار: تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده 45

12-2 عوامل درونی مؤثر بر تمایل رفتاری و رفتار کشاورزان نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 49

1-12-2 نگرش 49

2-12-2 هنجارهای ذهنی 50

3-12-2 کنترل رفتار درک شده 52

4-12-2 نیت 53

5-12-2 هنجارهای اخلاقی 54

6-12-2 مفهوم خود 54

7-12-2 دانش 55

8-12-2 ویژگی‌های فردی، حرفه‌ای و اقتصادی 57

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

1-3 مقدمه 69

2-3 روش تحقیق 69

3-3 جامعه و نمونه آماری 69

4-3 معرفی منطقه مورد مطالعه 70

5-3 فرضیه‌های پژوهش 71

6-3 متغیرهای مطالعه 72

1-6-3 متغیرهای وابسته 72

2-6-3 متغیرهای مستقل 72

7-3 تعریف مفهومی و کارکردی برخی متغیرها 75

1-7-3 دانش نسبت به مصرف کودها و سموم شیمیایی 75

2-7-3 نگرش کشاورزان نسبت به کاربرد سم و کود شیمیایی 75

3-7-3 تمایل رفتاری کشاورزان در خصوص کاربرد سم و کود شیمیایی 76

4-7-3 هنجار ذهنی کشاورزان نسبت به کاربرد سم و کود شیمیایی 76

5-7-3 کنترل رفتار درک شده کشاورز نسبت به کاربرد سم و کود شیمیایی 77

6-7-3 هنجار اخلاقی نسبت به کاربرد سم و کود شیمیایی 78

7-7-3 مفهوم خود نسبت به کاربرد سم و کود شیمیایی 78

8-3 ابزار جمع‌ آوری داده ها 79

9-3 روایی (صوری) ابزار اندازه‌گیری پژوهش 80

10-3 قابلیت اعتماد (پایایی) پژوهش 80

11-3 تجزیه و تحلیل آماری 81

فصل چهارم: بحث و نتایج

1-4 مقدمه 85

2-4 آمار توصیفی 85

1-2-4 سن پاسخگویان 85

2-2-4 محل سکونت پاسخگویان 86

3-2-4 تعداد اعضای خانوار پاسخگویان 86

4-2-4 میزان کل اراضی پاسخگویان 87

5-2-4 میزان اراضی تحت کشت ذرت پاسخگویان 87

6-2-4 تعداد قطعات زمین پاسخگویان 88

7-2-4 سابقه فعالیت کشاورزی پاسخگویان 88

8-2-4 سابقه کشت ذرت پاسخگویان 89

9-2-4 میزان سواد پاسخگویان 89

10-2-4 فاصله تا شهر پاسخگویان 90

11-2-4 فاصله تا محل خرید سم پاسخگویان 90

12-2-4 فاصله تا مرکز خدمات پاسخگویان 91

13-2-4 نوع مالکیت پاسخگویان 91

14-2-4 مقدار هزینه کرد جهت خرید سموم شیمیایی توسط پاسخگویان 92

15-2-4 مقدار هزینه کرد جهت خرید کودهای شیمیایی توسط پاسخگویان 92

16-2-4 درآمد کلی پاسخگویان 93

17-2-4 تعداد دفعات سم‌پاشی توسط پاسخگویان 93

18-2-4 میزان مصرف سم در هکتار توسط پاسخگویان 94

19-2-4 تعداد سم مصرفی توسط پاسخگویان 94

20-2-4 تعداد دفعات کودپاشی توسط پاسخگویان 95

21-2-4 میزان مصرف کود در هکتار توسط پاسخگویان 95

22-2-4 انواع کود مصرفی توسط پاسخگویان 96

23-2-4 نگرش پاسخگویان نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 96

24-2-4 هنجار ذهنی پاسخگویان نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 97

25-2-4 تمایل پاسخگویان به استفاده از سموم و کودهای شیمیایی 98

26-2-4 کنترل رفتار درک شده پاسخگویان در خصوص استفاده از سموم و کودهای شیمیایی 98

27-2-4 هنجار اخلاقی پاسخگویان نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 99

28-2-4 مفهوم خود پاسخگویان نسبت به کاربرد سموم و کودهای شیمیایی 100

29-2-4 دانش پاسخگویان نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 100

3-4 آمار استنباطی 102

1-3-4 آزمون‌های همبستگی 102

1-1-3-4 ارتباط متغیرهای چارچوب نظری (هنجار ذهنی، کنترل رفتار درک شده، هنجار اخلاقی، مفهوم خود، نگرش و دانش) با تمایل رفتاری نسبت به کاربرد سموم شیمیایی 102

2-1-3-4 ارتباط متغیرهای چارچوب (تمایل رفتاری، نگرش, هنجار ذهنی، کنترل رفتار درک شده، هنجار اخلاقی، مفهوم خود، و دانش) با رفتار کاربرد سموم شیمیایی 103

3-1-3-4 رابطه بین ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیرهای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده نسبت به کاربرد سموم شیمیایی 104

4-1-3-4 ارتباط متغیرهای چارچوب نظری (تمایل رفتاری، نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری، هنجار اخلاقی، مفهوم خود و دانش) با رفتار کاربرد کودهای شیمیایی 113

5-1-3-4 ارتباط متغیرهای چارچوب نظری با تمایل رفتاری نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی 113

6-1-3-4 رابطه بین ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیرهای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی 115

2-3-4 آزمون‌های مقایسه‌ای 121

1-2-3-4 مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 121

2-2-3-4 مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش درمورد کاربرد سموم شیمیایی بر حسب محل سکونت 122

3-2-3-4 مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش درمورد کاربرد کودهای شیمیایی بر حسب محل سکونت 124

4-2-3-4 مقایسه میانگین تمایل رفتاری و رفتار نسبت به کاربرد سموم شیمیایی بر اساس سطح تحصیلات 126

5-2-3-4 مقایسه میانگین تمایل رفتاری و رفتار نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی بر اساس سطح تحصیلات 127

6-2-3-4 مقایسه میانگین تمایل رفتاری و رفتار نسبت به سموم شیمیایی بر اساس نوع مالکیت زمین 128

7-2-3-4 مقایسه میانگین تمایل رفتاری و رفتار نسبت به کودهای شیمیایی بر اساس نوع مالکیت زمین 129

4-4 آزمون‌های رگرسیون 130

1-4-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری نسبت به کاربرد سموم شیمیایی 130

2-4-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر رفتار کاربرد سموم شیمیایی 134

3-4-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری نسبت به استفاده از کودهای شیمیایی 135

4-4-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر رفتار کاربرد کودهای شیمیایی 138

5-4-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کاربرد سموم شیمیایی 141

6-4-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر هنجار اخلاقی کشاورزان نسبت به کاربرد سموم شیمیایی 142

7-4-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی 142

8-4-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر هنجار اخلاقی کشاورزان نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی 143

فصل پنجم: نتیجه گیری کلی و پیشنهادها

1-5 مقدمه 149

2-5 نتایج پژوهش 149

1-2-5 آمار توصیفی 149

2-2-5 آمار استنباطی 151

1-2-2-5 بحث و نتیجه‌گیری از فرضیه‌های پژوهش 151

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………159

فهرست جداول

عنوان                                      صفحه

جدول 1-3 متغیرهای پژوهش و مقیاس آن‌ ها 74

جدول 3-2 ضریب آلفای کرونباخ برای گویه‌های مورد بررسی در پرسشنامه تحقیق 81

جدول 1-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن 86

جدول 2-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس محل سکونت 86

جدول 3-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تعداد اعضای خانوار 87

جدول 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان کل اراضی 87

جدول 5-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس اراضی تحت کشت ذرت 88

جدول 6-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تعداد قطعات زمین 88

جدول 7-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه فعالیت کشاورزی 89

جدول 8-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه کشت ذرت 89

جدول 9-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان سواد 90

جدول 10-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس فاصله محل زندگی تا شهر 90

جدول 11-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس فاصله تا محل خرید سم 91

جدول 12-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس فاصله تا مرکز خدمات 91

جدول 13-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس نوع مالکیت 92

جدول 14-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس مقدار هزینه کرد جهت خرید سموم (بر حسب هزار تومان) 92

جدول 16-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان درآمد کلی (بر حسب هزار تومان) 93

جدول 17-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس دفعات سمپاشی 94

جدول 18-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان مصرف سم در هکتار 94

جدول 19-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تعداد سم مصرفی 95

جدول 20-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس دفعات کودپاشی 95

جدول 21-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان مصرف کود در هکتار 96

جدول 22-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس انواع کود مصرفی 96

جدول 23-4 نگرش پاسخگویان نسبت به مصرف سم و کود شیمیایی 97

جدول 24-4 هنجار ذهنی پاسخگویان نسبت به مصرف سم و کود 98

جدول 25-4 تمایل پاسخگویان به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 98

جدول 26-4 کنترل رفتاری پاسخگویان نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 99

جدول 27-4 هنجار اخلاقی پاسخگویان نسبت به مصرف سموم و کودهای شیمیایی 100

جدول 28-4 مفهوم خود پاسخگویان نسبت به سموم و کودهای شیمیایی 100

جدول 29-4 دانش پاسخگویان نسبت به کاربرد سموم و کودهای شیمیایی 101

جدول 30-4 آزمون همبستگی بین متغیرهای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده نسبت به مصرف سموم شیمیایی 104

جدول 4-31 درجه همبستگی ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیرهای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده نسبت به مصرف سموم شیمیایی 110

جدول 4-32 درجه همبستگی ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیرهای دانش و رفتار نسبت به مصرف سموم شیمیایی 112

جدول 4-33 آزمون همبستگی بین متغیرهای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده نسبت به مصرف کودهای شیمیایی 115

جدول 4-35 درجه همبستگی ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیرهای تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی 118

جدول 4-36 میزان همبستگی ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای با متغیرهای دانش و رفتار نسبت به مصرف کودهای شیمیایی 120

جدول 4-37 مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش نسبت به مصرف کود و سم شیمیایی با بهره گرفتن از t وابسته 122

جدول 4-38 مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش نسبت به کاربرد سموم شیمیایی بر حسب محل سکونت 124

جدول 4-39 مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش نسبت به مصرف کودهای شیمیایی بر حسب محل سکونت با بهره گرفتن از t مستقل 126

جدول 4-40 مقایسه میانگین تمایل رفتاری و رفتار نسبت به کاربرد سموم شیمیایی بر اساس سطح تحصیلات 127

جدول 4-41 مقایسه میانگین تمایل رفتاری و رفتار نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی بر اساس سطح تحصیلات 128

جدول 4-42 مقایسه میانگین تمایل رفتاری و رفتار نسبت به کاربرد سموم شیمیایی بر اساس نوع مالکیت 129

جدول 4-43 مقایسه میانگین تمایل رفتاری نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی بر اساس نوع مالکیت 130

جدول 4-44 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری نسبت به کاربرد سموم شیمیایی 133

جدول 4-45 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر رفتار کاربرد سموم شیمیایی 135

جدول 46-4 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر تمایل رفتاری نسبت به کاربرد کود شیمیایی 138

جدول 4-47 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر رفتار کاربرد کودهای شیمیایی 141

جدول 4-48 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر نگرش نسبت به کاربرد سموم شیمیایی 142

جدول 4-49 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر هنجار اخلاقی نسبت به کاربرد سموم شیمیایی 142

جدول 4-50 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر نگرش نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی 143

جدول 4-51 تحلیل رگرسیون عوامل مؤثر بر هنجار اخلاقی نسبت به کاربرد کودهای شیمیایی 143

 

فهرست اشکال

عنوان                                      صفحه

شکل2-2 تئوری کنش علّی 42

شکل 2-3 تئوری رفتار برنامه ریزی شده 45

شکل 4-2 چارچوب نظری پژوهش 65

شکل 1-3 موقعیت شهرستان بهبهان در خوزستان 71

شکل 4-1 144

شکل 4-2 145

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

1-1 مقدمه

پس از انقلاب صنعتی در اروپا، به دلیل بهبود وضعیت بهداشت، کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و فراهم‌آوری امکانات رفاهی، جمعیت افزایش قابل‌توجهی یافت. جهت پاسخگویی به نیاز غذایی این جمعیت، کشاورزی تولیدگرا بر اساس مصرف نهاده‌های شیمیایی پایه‌ریزی گردید. بدین ترتیب افزایش تولید با مصرف نهاده‌های شیمیایی (کود و سم) میسر و امنیت غذایی بشریت برای چندین دهه بیمه گردید. با این کشف نه تنها عملکرد در واحد سطح بالا رفت بلکه کشاورزان توانستند زمین‌های نامناسب را نیز با مصرف کود برای کشت آماده کنند (سپهر و همکاران، 1389). با موفقیت این سیستم تولیدی، انقلاب سبز نیز در کشورهای در حال توسعه، با بهره گرفتن از گونه‌های گیاهی اصلاح شده، استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی به ویژه کودهای نیتروژن، پتاسیم و فسفر، روش‌های نوین آبیاری، استفاده از ماشین‌آلات جدید، کنترل مؤثر حشرات و بیماری‌ها، بهبود نژاد دام و طیور و استفاده از ریز‌مغذی‌ها پی ریزی گردید (چنج و همکاران[1]، 1992). بنابراین در بیشتر موارد پذیرش فلسفه غربی اشرفیت انسان و فلسفه مدرنیزاسیون، مجموعه‌ای کاملاً متفاوت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برای پیشرفت کشاورزی سنتی پیشنهاد نمود (شای[2]، 2002).

[1] – Cheng et al.

[2] – Shi

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :64

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.