مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر پیش تیمار سالسیک اسید بر جوانه زنی، عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک شبدر برسیم Trifoliumalexanderium تحت تنش شوری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:زراعت

عنوان:بررسی تاثیر پیش تیمار سالسیک اسید بر جوانه زنی، عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک شبدر برسیم Trifoliumalexanderium تحت تنش شوری

دانشگاه كشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

دانشكده علوم کشاورزی

گروه زراعت و اصلاح نباتات

پایان‏ نامه كارشناسی ارشد زراعت

عنوان:

بررسی تاثیر پیش تیمار سالسیک اسید بر جوانه زنی، عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیک شبدر برسیم Trifoliumalexanderium تحت تنش شوری

استادان راهنما:

دكتر عبدالمهدی بخشنده

دكتر محمد رضامرادی تلاوت

بهمن 1393

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست

عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

فصل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

بیانمسئلهوضرورتاجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-1-1شبدر برسیم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

   1-1-2جوانه‏زنی و تنش شوری……………………………………………………………………………………………………………… 4

1-1-3پرایمینگ سالسیلیک‏اسید و اثرات آن بر جوانه‏زنی……………………………………………………………………….. 5

1-2هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-3فرضیه ‏ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

کلیات و مروری بر پژوهش ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-1شوری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

2-2سالیسیلیک‏اسید …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-2-1پرایمینگ با سالیسیلیک‏اسید………………………………………………………………………………………………………. 11

2-2-2اثر سالیسیلیک‏اسید بر کاهش اثرات تنش…………………………………………………………………………………… 13

2-3اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر درصد جوانه‏زنی…………………………………………………………………………………. 15

2-4اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر سرعت جوانه‏زنیو متوسط جوانه‏زنی ……………………………………………….. 17

ا

2-5 اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر طول گیاهچه……………………………………………………………………………………… 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-6اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر وزن تر و خشک گیاهچه ……………………………………………………………………. 22

2-7 اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر پرولین………………………………………………………………………………………………… 23

2-8اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر ارتفاع………………………………………………………………………………………………….. 23

2-9 اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر رنگدانه ‏ها ……………………………………………………………………………………………. 24

2-10 اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر پایداری غشا …………………………………………………………………………………….. 25

2-11 اثر شوری و سالیسیلیک‏اسید بر جذب سدیم و پتاسیم …………………………………………………………………….. 26

فصلسوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31

موادوروش‏های مورداستفاده……………………………………………………………………………………………………………………….. 31

3-1زمانومحلاجرای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 31

3-2مشخصاتطرحوتیمار‌های آزمایشی …………………………………………………………………………………………………… 31

3-3 آزمایش آزمایشگاهی ………………….………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-4 بخش گلدانی آزمایش………………………………………………….………………………………………………………………………… 34

3-4-1نسبت وزن خشک ریشه به وزن خشک اندام هوایی ……………………………………………………………….. 35

3-4-2میزان پرولین …………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

3-4-3میزان سدیم و پتاسیم اندام هوایی گیاه…………………………………………………………………………………… 38

3-4-4شاخص کلروفیل (عدد اسپد) برگ ……………………………………………………………………………………………38

3-4-5میزان کلروفیل………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

3-4-6شاخص سطح برگ …………………………………………………………………………………………………………………….40

ب

3-4-7پایداری غشای سلولی ………………………………………………………………………………………………………………. 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4-8درصد رطوبت نسبی برگ …………………………………………………………………………………………………………. 41

3-4-9اندازه‏گیری ارتفاع بوته ……………………………………………………………………………………………………………… 41

3-5محاسبات آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

فصل چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

نتایج وبحث …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

4-1آزمایش آزمایشگاهی ……………………………………………………………………………………………………………………………… 45

4-1-1درصد جوانه‏زنی ………………………………………………………………………………………………………………………… 47

4-1-2سرعت جوانه‏زنی……………………………………………………………………………………………………………………….. 49

4-1-3متوسط زمان جوانه‏زنی…………………………………………………………………………………………………………….. 51

4-1-4طولریشه‏چه و ساقه‏چه……………………………………………………………………………………………………………52

4-1-5وزن خشک گیاهچه…………………………………………………………………………………………………………………..55

4-2آزمایش گلدانی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 58

4-2-1ارتفاع…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

4-2-2سطح برگ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

4-2-3وزن تر……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

4-2-4 تولید ماده خشک……………………………………………………………………………………………………………………… 63

4-2-5عدد اسپد(شاخص کلروفیل)، کلروفیل a و b و کارتنوئید……………………………………………………… 64

4-2-6تجمع یون‏ها، پتاسیم و سدیم……………………………………………………………………………………………………69

4-2-7پرولین………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

ت

4-2-8محتوای نسبی آب……………………………………………………………………………………………………………………..73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2-9نشت الکترولیت………………………………………………………………………………………………………………………… 74

فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79

نتیجه گیری و پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………. 79

5-1نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………..79

5-2پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 82

منابع پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول‏ها

جدول 3-1 پارامترهایهواشناسی محلآزمایش (سال 93- 92) ……………………………………………………………….34

جدول‏3‑2 خصوصیاتفیزیکی وشیمیایی خاکمزرعهآزمایشی درزمانشروعآزمایش (93-92)……….. 35

‏جدول4‑1 تجزیهواریانساثر سالسیلیکاسید و شوری و اثر متقابل آن‏ها بر صفات مورد مطالعه در آزمایشگاه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46

‏جدول4-2 برش‏دهی سطوح مختلف سالسیلیک اسید در هر سطح شوری …………………………………………………46

‏جدول4‑3 تجزیه واریانس اثر سالسیلیک اسید، شوری و اثر متقابل آن‏ها بر صفات مورد مطالعه در آزمایش گلدانی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………58

‏جدول4‑4 تجزیهواریانساثر سالسیلیک اسید، شوری و اثر متقابل آن‏ها برسایر صفات مورد مطالعه در آزمایش گلدانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..59

‏جدول4‑5 برش‏دهی سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر صفات مورد مطالعه در آزمایش گلدانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59

‏جدول4‑6 برش‏دهی سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر سایر صفات مورد مطالعه در آزمایش گلدانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

ج

شکل 3-1 اندازه گیری طول ریشه‏چه و ساقه‏چه ……………………………………………………………………………………….33

شکل 3-2مراحل اندازه‏گیری کلروفیل……………………………………………………………………………………………………..39

شکل 3-3اندازه‏گیری سطح برگ……………………………………………………………………………………………………………..40

‏شکل 4-1 تجزیه رگرسیون اثر سطوح شوری بر درصد جوانه‏زنی ………………………………………………………………..48

‏شکل 4-2تجزیه رگرسیون اثر سطوح سالسیلیک اسید بر درصد جوانه‏زنی ………………………………………………..48

شکل 4-3برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر سرعت جوانه‏زنی‏…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50

‏شکل 4-4برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر متوسط زمان جوانه‏زنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51

‏شکل 4-5 تجزیه رگرسیون اثر سطوح شوری بر طول ریشه‏چه ……………………………………………………………………52

‏شکل 4-6تجزیه رگرسیون اثر سطوح سالسیلیک اسید بر طول ریشه‏چه……………………………………………………54

‏شکل 4-7برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر میانگین طول ساقه‏چه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

‏شکل 4-8تجزیه رگرسیون اثر سطوح سالسیلیک اسید بر طول ریشه‏چه ……………………………………………………56

‏شکل 4-9برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر میانگین ارتفاع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‏شکل 4-10برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر سطح برگ بوته …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62

‏شکل 4-11 تجزیه رگرسیون اثر سطوح شوری بر میانگین وزن تر ………………………………………………………………63

‏شکل 4-12 تجزیه رگرسیون اثر سطوح شوری بر میانگین وزن خشک ………………………………………………………64

‏شکل 4-13 تجزیه رگرسیون اثر سطوح شوری بر عدد اسپد 1 ……………………………………………………………………65

‏شکل 4-14 تجزیه رگرسیون اثر سطوح سالسیلیک اسید بر عدد اسپد 1 ……………………………………………………65

شکل 4-15برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر عدد اسپد 2 …………………. 67

شکل 4-16برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری برمیزان کلروفیل ……………… 67

ح

شکل 4-17برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر میزان کارتنوئید ……………. 68

شکل 4-18برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری برمیزان تجمع یون سدیم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70

شکل 4-19برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری برمیزان تجمع یون پتاسیم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 71

شکل 4-20برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری برمیزان تجمع پرولین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

شکل 4-21برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری برمحتوای نسبی آب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

شکل 4-22برش‏دهی اثر متقابل سطوح سالسیلیک اسید در هر سطح شوری بر نشت الکترولیت ……………. 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

 

1-1 بیان مسئله و ضرورت اجرای تحقیق

1-1-1 شبدر برسیم

شبدر برسیم یاشبدر مصری[1] گیاهیاست یکساله، بهاره، مقاوم در برابر شرایطنامساعدو از خانواده بقولات می‏باشد. شبدر برسیم یکی از گیاهان خانواده لگومینوز است که پتانسیل نسبتا خوبی برای تثبیت نیتروژن اتمسفر و بنابراین افزایش ذخیره نیتروژن خاک دارد. علاوه بر این، از لحاظ غذای دام، کود سبز و پوشش گیاهی نیز بسیار حائز اهمیت است. كیفیت علوفه شبدر برسیم اغلب مشابه یونجه است ولیدر بعضی شرایط میزان عناصر قابل هضم آن بیشتر و میزانپروتئین خام آن كمتر از یونجه گزارش شده است. شبدر برسیم یک گیاه علوفه‏ای استکه در مناطق گرم سواحل جنوب و حتی در مناطق معتدل نیز رشد خوبیدارد و بر خلاف سایر شبدرها در مقابل سرما حساس است. این گیاه نسبت به شوری در گروه گیاهان نسبتا حساس به شوری قرار می‏گیرد و از این رو بهبود رشد و نمو آن در خاک‏های شور مورد توجه قرار گرفته است(رووه و فیربرادر، 2003[2] وانکوویچ و پات[3]، 2000).

 

3

 

1-1-2جوانه‏زنی و تنش شوری

جوانه‏زنی اولین مرحله رشد و نمو است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‏باشد. علاوه بر جوانه‏زنی، سرعت و یکنواختی جوانه‏زدن و سبز شدن نیز از پارامترهای مهم کیفیت بذر می‏باشند (سلطانی و همکاران، 2001).مرحله‏ جوانه‏زنی یكی از حساس‏ترین مراحل رشد گیاه بهتنش‏های شوری و خشكی است. اگر گیاه در این مرحله،تنش را تحمل كند، می‏تواند مراحل بعدی رشد را پشتسر بگذارد.

تنش معمولاً به عنوان یک عامل خارجی كه اثرات سوء بر گیاه بجا می‌گذارد، تعریف می‌شود. گیاهان تحت شرایط طبیعی و زراعی به طور پیوسته در معرض تنش هستند. تنش‏هایمحیطی از قبیل شوری و رطوبت خاكرابطه همزیستی گیاهان لگومینوز و ریزوبیوم را از طریقكاهش غده بندی و اختلال در فرایند تثبیت نیتروژن تحت تأثیر قرار می‏دهد.شوری یكی از مهم‏ترین موانع در تولید محصولاتزراعی در نواحی خشك و نیمه خشك جهان به شمارمی‏آید. تنش شوری یکی از تنش‌های اصلی و شایع در جهان کنونی است که باعث کاهش تولیدات کشاورزی و نقصان رستنی‌های طبیعی در نواحی وسیعی از سطح زمین می‌شود و بیش از حدود 100سال است که موضوعبسیاری از تحقیقات بوده است. شوری خاک یک خطر جدی در بسیاری از مناطق جهان بویژه در مناطق خشک و نیمه‌ خشک به شمار می‌آید. اثرات زیان‌آور تنش شوری در تمام مراحل زندگی گیاه مشاهده می‌شود. در طی شروع و توسعه تنش شوری در گیاه همه فرایندهای اصلی از قبیل فتوسنتز، سنتز پروتئین و متابولیسم انرژی تحت تاثیر قرار می‌گیرد (مووآد و همکاران[4]، 1998).

4

بیشتر وسعت كشور ایران كه در كمربند خشكی دنیاواقع شده است را اقلیم خشك و نیمه‏خشك و حدود 5/12 درصد از آن را اراضی شوره‏زار و نمكی در بر گرفتهاست. از آنجایی‏كه بخش وسیعی از مراتع ایران دارایخاك‏های شور و قلیایی است، شوری خاك یكی ازعوامل بازدارندة تولید علوفه به شمار می‏رود، به‏طوری‏كهیكی از موانع گسترش زادآوری گیاهان مرتعی، شوریزیاد در هنگام جوانهزدن بذرهاست.کشور ایران نیز به جز نوار باریکی از سواحل دریای خزر، کاملاً در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده و بیش از 90 درصد اراضی قابل استفاده کشاورزی آن با خطر افزایش شوری مواجه هستند. بررسی اثر تنش‏های محیطی و نقش آن‌ ها در پیش‌بینی و ارزیابی رشد و عملکرد محصولات زراعی بسیار ضروری است(عبدل زاده و صفاری، 1381؛ گراتن و مس[5]،1984).

 

1-1-3پرایمینگ سالیسیلیک‏اسید و اثرات آن بر جوانه‏زنی

از جمله مهم‌ترین تیمارهای افزایش دهنده قدرت جوانه‏زنی بذور می‌توان به پرایمینگ اشاره داشت. پرایمینگ بذر تکنیکی است که به واسطه آن بذور پس از قرار گرفتن در بستر خود و مواجهه با شرایط اکولوژیک محیطی، به لحاظ فیزیولوژیک و بیوشیمیایی آمادگی جوانه‏زنی را به دست می‌آورند. در این روش فعالیت‌های متابولیک لازم برای جوانه‏زنی اتفاق می‌افتد اما از خروج ریشه‏چه جلوگیری می‌شود. در جریان پرایمینگ بذر از مرحله جوانه‏زنی تا شروع تقسیم سلولی تحریک می‌شود و بدلیل پایین بودن میزان آب جذب شده فقط مرحله اول جوانه‏زنی انجام شده و از خروج ریشه‏چه ممانعت می‌شود و پس از خشک شدن و آب‏گیری مجدد، بذر از همان نقطه‏ای که خشک شده بود شروع به فعالیت می‌کند. در نهایت قبل از ظهور ریشه‏چه بذرها دوباره به رطوبت اولیه برگردانده شده، سپس ذخیره و یا کاشته می‌شوند. پرایمینگ از طریق افزایش سرعت و یکنواختی جوانه‏زنی موجب افزایش کارایی بذر می‌گردد. همچنین مشخص شده که پرایمینگ می‌تواند موجب آبشویی مواد بازدارنده جوانه‏زنی بذور گردد (کوربینو و کوم[6]، 2006؛ مک دونالد[7]، 2000).

5

سالیسیلیک اسیدیا اورتو هیدروکسی بنزوئیک اسید به گروهی از ترکیبات فنلی تعلق دارد که به‏وسیلهسلول‏هایریشهتولیدمی‏شودو به عنوان یک ملکول مهم برای تعدیل پاسخ‏های گیاه به تنش‏های محیطی شناخته شده است. بسیاریازتحقیقاتنشانداده ‏اندكهپرایمینگبذرگیاهبه‏وسیله سالیسیلیكاسید،باعثافزایشمقاومتآندرهنگامبروزتنش‏هایمختلفوخصوصاتنششوریمی‏شود.سالیسیلیک اسید و ترکیبات وابسته به آن بر جوانه‏زنی بذر و رشد و نمو گیاهان در شرایط تنش و غیر تنش تاثیر دارند. این تنظیم‏کننده رشد درونی در فرایندهای فیزیولوژیکی همچون القای گلدهی، رشد و نمو، سنتز اتیلن، تاثیر در باز و بسته شدن روزنه ‏ها، تنفس و همچنین در پایداری غشای سلولی، روابط آبی بافت‏ها، و افزایش رشد نقش دارد. این ماده در گیاهانی که تحت تنش‏های محیطی قرار دارند نقش حفاظتی دارد (بن حامد و همکاران[8]، 2007؛ افضل و همکاران، 2006[9]؛ بور و همکاران، [10]2003؛ سنارانتا و همکاران[11]، 2000).

 

1-2 هدف تحقیق

این آزمایش با هدف بررسی تاثیر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه‏زنی وعملکرد وبرخی شاخص‏های رشد شبدر برسیم تحت تنش شوری و تعیین مناسب‏ترین غلظت سالیسیلیک اسید و روش کاربرد آن انجام شد.

1- 3 فرضیه ‏ها

1-پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی شبدر برسیم تحت شرایط شوری می تواند موثر باشد.

2-میزان رشد وعملکرد گیاه تحت شرایط شوری کاهش می یابد.

3-شوری باافزایش فشار اسمزی خاک باعث ایجاد تنش خشکی در گیاه می شود.

4-شوری باعث ایجاد عدم تعادل یونی در سطح سلول گیاه می شود

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]. Trifoliumalexanderium

[2]. Rowe&Fairbrother. 2003

[3]. Unkovich & pate. 2000

[4].Moawad et al. 1998

[5].Gratten & Mass. 1984

[6].Corbineau & Come. 2006

[7]. McDonald. 2000

[8].Benhamed et al. 2007

[9]. Afzali et al. 2006

[10]. Bor et al 2003

[11].Senaranta et al. 2000

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :143

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.