مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر نوع قلمه، تیمارIBA و نوع بستر در ریشه زایی قلمه های پایه GF677

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:باغبانی

عنوان:بررسی تاثیر نوع قلمه، تیمارIBA و نوع بستر در ریشه زایی قلمه های پایه GF677

                       واحد علوم و تحقیقات (تهران)

 

 

 

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته‌ علوم باغبانی (M. Sc)

 

 

موضوع:

بررسی تاثیر نوع قلمه، تیمارIBA و نوع بستر در ریشه زایی قلمه های پایه GF677

 

 

 

 

 

 

زمستان 1389

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول کلیات

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

بررسی منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-1- ازدیاد …………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-1-1- تعریف و اهمیت ازدیاد ……………………………………………………………………………………………………5

1-1-2- ازدیاد رویشی …………………………………………………………………………………………………………………5

1-1-3- دلایل ازدیاد رویشی …………………………………………………………………………………………………………6

1-1-4- ازدیاد به وسیله قلمه ………………………………………………………………………………………………………..6

1-2- هلو ……………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-2-1- منشأ هلو و انتشار آن ……………………………………………………………………………………………………….7

1-2-2- گیاه شناسی هلو ………………………………………………………………………………………………………………7

1-2-3- پایه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………8

1-2-4- نیازهای محیطی………………………………………………………………………………………………………………..8

1-2-4-1- نیازهای دمایی و نور ……………………………………………………………………………………………………8

1-2-4-2- خاک …………………………………………………………………………………………………………………………9

1-2-4-3- نیاز آبی ……………………………………………………………………………………………………………………..9

1-3- بادام …………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-3-1- منشا بادام و انتشار آن ………………………………………………………………………………………………………9

1-3-2- گیاه شناسی بادام …………………………………………………………………………………………………………..10

1-3-3- پایه ها ………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-3-4- نیازهای محیطی …………………………………………………………………………………………………………….12

1-3-4-1- نیازهای دمایی و نور ………………………………………………………………………………………………….12

1-3-4-2- نیاز آبی ……………………………………………………………………………………………………………………12

1-3-4-3- خاک ……………………………………………………………………………………………………………………….12

1-4- هیبرید هلو بادام GF677 ……………………………………………………………………………………………..13

1-4-1- موارد استفاده از پایه و منابع آن ……………………………………………………………………………………….13

1-4-2- مزایای اصلی هیبریدهای دورگه هلو بادام GF677 ………………………………………………………14

1-4-2-1- مقاومت به خاک های آهکی ……………………………………………………………………………………….14

1-4-2-2- قدرت رشد ………………………………………………………………………………………………………………14

1-4-2-3- سیستم رشد بذری …………………………………………………………………………………………………….14

1-4-2-4- مقاومت به کمبود آهن ……………………………………………………………………………………………….14

1-4-2-5- مقاومت به خشکی …………………………………………………………………………………………………….15

1-4-2-6- افزایش محصول ………………………………………………………………………………………………………..15

1-4-2-7- مقاومت به بیماری ها …………………………………………………………………………………………………15

1-4-3- موانع اصلی پایه ی دورگه هیبرید هلو  بادام GF677 …………………………………………………..15

1-4-4- روش های مختلف تکثیر پایه ی هیبرید هلو  بادام GF677 ……………………………………………..16

1-4-5- اثرات فیزیولوژیک اکسین ……………………………………………………………………………………………….16

1-4-6- روش های کاربرد اکسین ………………………………………………………………………………………………..17

1-4-6-1- روش فروبری در محلول رقیق ……………………………………………………………………………………17

1-4-6-2- روش فروبری در محلول غلیظ (فروبری سریع) ……………………………………………………………17

1-5- محیط کشت ریشه زایی ……………………………………………………………………………………………………..18

1-6- بسترهای کشت …………………………………………………………………………………………………………………18

1-6-1- پرلایت …………………………………………………………………………………………………………………………18

1-6-2- پیت …………………………………………………………………………………………………………………………….19

1-6-3- کوکوپیت ……………………………………………………………………………………………………………………..19

1-6-3-1- موارد مصرف کوکوپیت ……………………………………………………………………………………………..20

1-6-3-2- خصوصیات زیستی کوکوپیت ……………………………………………………………………………………..20

1-6-3- 3- خصوصیات فیزیکی کوکوپیت …………………………………………………………………………………..21

1-6-4- ماسه ……………………………………………………………………………………………………………………………21

فصل دوم مواد و روش ها

2- مواد و روش ها …………………………………………………………………………………………………………………….29

2-1- محل انجام آزمایش ……………………………………………………………………………………………………………30

2-3- تهیه و آماده سازی مواد آزمایش ………………………………………………………………………………………….30

2-4- تهیه بسترهای کشت …………………………………………………………………………………………………………..31

2-5- انتقال قلمه به بستر کشت ……………………………………………………………………………………………………32

2-6- بسترهای کشت …………………………………………………………………………………………………………………32

2-7- سمپاشی …………………………………………………………………………………………………………………………..32

2-8- شمارش و اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………33

2-8-1- اندازه گیری خصوصیات بستر …………………………………………………………………………………………33

2-8-2- اندازه گیری خصوصیات رشدی ……………………………………………………………………………………..34

2-8-2-1- اندازه گیری شاخص کلروفیل برگ ……………………………………………………………………………..34

2-8-2-2- تعداد ریشه در قلمه و درصد ریشه زایی ……………………………………………………………………..34

2-8-2-3- اندازه گیری میانگین طول ریشه در قلمه ………………………………………………………………………35

2-8-2-4- تعداد برگ…………………………………………………………………………………………………………………35

2-8-2-5- تعداد بند شاخه تشکیل شده ……………………………………………………………………………………….36

2-8-2-6- ارتفاع گیاه در زمان داده برداری ………………………………………………………………………………….36

2-8-2-7- میانگین طول بندها …………………………………………………………………………………………………….36

2-8-2-8- وزن تر و خشک ریشه ……………………………………………………………………………………………….36

2-9- تجزیه آماری …………………………………………………………………………………………………………………….37

فصل سوم نتایج و بحث

3- نتایج و بحث………………………………………………………………………………………………………………………….38

3-1- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی بستر ……………………………………………………………………………………39

3-2- تجزیه واریانس ساده و مقایسه میانگین صفات ………………………………………………………………………39

3-2-1- شاخص کلروفیل …………………………………………………………………………………………………………..39

3-2-2- درصد ریشه زایی ………………………………………………………………………………………………………….41

3-2-3- ارتفاع قلمه در زمان داده برداری ……………………………………………………………………………………..43

3-2-4- تعداد ریشه در قلمه ……………………………………………………………………………………………………….44

3-2-5- تعداد بند در قلمه ………………………………………………………………………………………………………….47

3-2-6- تعداد برگ ……………………………………………………………………………………………………………………47

3-2-7- طول ریشه ……………………………………………………………………………………………………………………49

3-2-8- طول بند ……………………………………………………………………………………………………………………….50

3-2-9- وزن تر و خشک ریشه …………………………………………………………………………………………………..51

– نتیجه گیری کلی ……………………………………………………………………………………………………………………..58

– پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………59

– پیشنهادات برای تحقیقات بعدی ………………………………………………………………………………………………..59

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………..60

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

استفاده از دورگه های بین گونه ای در جنس آلوسا به عنوان پایه برای تعدادی از درختان میوه هسته دار به ویژه هلو و بادام از چندین دهه قبل مورد توجه قرار گرفته است. GF677 بیشتر به عنوان یک پایه مناسب برای بادام و هلو برای برطرف کردن کلروز ناشی از خاک کاربرد دارد و سالانه 7 تا 8 میلیون اصله از این پایه در اروپا تکثیر می شود. با توجه به مزایای تکثیر غیر جنسی، در این تحقیق، تاثیر بسترهای مختلف آلی و معدنی و تیمارهای متفاوت ایندول بوتیریک اسید و همچنین تاثیر اندازه قلمه در ریشه زایی قلمه های پایه GF677 در شرایط مه افشان و پاگرما در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح خرد شده (اسپیلت اسپیلت پلات) با پایه کاملاً تصادفی با چهار بستر مختلف آلی و معدنی کوکوپیت، پیت ماس، پرلایت و ماسه به نسبت حجمی صددرصد و دو نوع قلمه 20 سانتی متری و تک بند و در پنج سطح ایندول بوتیریک اسید در سه تکرار انجام شد. بدین ترتیب در چهل ترکیب تیماری مورد آزمایش قرار گرفتند.

مقایسه میانگین داده ها با بهره گرفتن از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 1 و 5 درصد انجام گردید و برتری قلمه 20 سانتی متری، بستر کشت پرلایت از لحاظ درصد ریشه زایی و بستر کشت کوکوپیت را از لحاظ تعداد ریشه، مقدار کلروفیل، تعداد بند، تعداد برگ، طول ریشه، ارتفاع و طول بند نسبت به سایر بسترهای کاشت تائید گردید هر چند تفاوت معنی دار بین دو بستر مشاهده نشد. در این آزمایش هیچ نوع بستری به طول بند، وزن تر ریشه و طول ریشه اختلاف معنی داری نداشت. در خصوص سطوح IBA، غلظت ppm100 نسبت به سایر سطوح برتری داشت. حداکثر درصد ریشه زایی، مقدار کلروفیل، تعداد برگ، طول ریشه، طول بند ر این سطح اتفاق افتاد. حداکثر وزن تر و خشک ریشه در سطح ppm50 از ایندول بوتیریک اسید مشاهده شد.

تاثیر متقابل بستر کشت سطوح IBA هیچ اثر معنی داری بر درصد ریشه زایی، تعداد ریشه، کلروفیل، تعداد بند، تعداد برگ، ارتفاع و طول ریشه نداشت. حداکثر وزن تر و خشک ریشه در بستر پیت ماس در سطح ppm50 ازIBA و حداکثر طول بند در بستر کوکوپیت در سطح ppm 100، IBA مشاهده شد. با توجه به اینکه تمام قلمه های ریشه دار شده از نوع 20 سانتی بودند. هیچ یک از قلمه های تک بند ریشه دار نشد.

 

واژه های کلیدی: GF677، IBA، بستر، قلمه، ریشه زایی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

در میوه كاری نوین و صنعتی امروزه پایه پیوندی در میزان تولید اقتصاد باغ، پیرایش و عمر درختان، برداشت محصول و در پایان در مدیریت باغ نقش اساسی و تعیین كننده ای را ایفا می نماید. در واقع نیمی از پیكره درخت را پایه تشكیل می دهد كه درون خاك قرار گرفته و پس از احداث باغ قابل تعویض و بهبود نمی باشد. از این نظر گزینش پایه مناسب برای یک رقم و برای شرایط اقلیمی و خاكی یک منطقه همانند گزینش رقم پیوندی دارای اهمیت است. شناخت اهمیت پایه های درختان میوه در میوه كاری نوین باعث شده است تا پایه‌های متعددی با ویژگی های مطلوب از جمله داشتن قابلیت افزایش رویشی، پا كوتاهی و مقاومت به تنش های محیطی، خاكی و بیماریها معرفی و در اختیار تولیدكنندگان قرار گیرند.

در برنامه‌های بهنژادی پایه‌ها برای جمع آوری ویژگی‌های مطلوب در یک پایه به طور معمول اقدام به تلاقی بین گونه‌ای می‌نمایند.تلاقی بین گونه‌ای در جنس پرونوس در طبیعت به طور اتفاقی و طی چند دهه اخیر به صورت تلاقی های كنترل شده معمول بوده است به طوری كه درون این جنس پایه‌های بین    گونه ای بسیار ارزشمندی برای درختان میوه هسته دار و بادام بدست آمده است (دژم پور و همكاران، 1386).

استفاده از دورگه های بین گونه‌ای در جنس آلوسا[1] به عنوان پایه برای تعدادی از درختان میوه هسته دار به ویژه هلو و بادام از چندین دهه قبل مورد توجه قرار گرفت (علیزاده وگریگوریان، 1380 و رادنیا، 1375).

دورگه های هلو× بادام به دلیل داشتن بعضی ویژگی ها نظیر تجانس با ارقام مختلف دو گونه هلو و بادام (Tsipouridis and thomidis, 2005; shawn, 1986) مقاومت به بعضی بیماریها از جمله پوسیدگی ناشی از قارچ فیتوفترا[2] (خوشخوی، 1382) ، سیستم ریشه‌ای قوی و گسترده كه باعث استقرار بهترگیاه درخاك می‌شود (Kester and Gradziel, 1996)، افزایش رشد پیوندك (علیزاده وگریگوریان، 1380)، سازگای با خاك های خشك، آهكی و فقیر، كاهش تلفات نهال‌های پیوندی در هنگام انتقال (رادنیا، 1375) ومقاومت به نماتودها به میزان زیادی مورد استفاده قرار می گیرند. (Kester and Gradziel 1996)

در میان پایه‌های دورگه هلو × بادام، پایه GF677 علاوه بر خصوصیات بالا دارای ویژگی‌های دیگر نظیر: تولید پاجوش كم، عملكرد بالا، كارایی عملكرد بالا، اندازه میوه مناسب (Richard, 1994; Minaguzzi, 1991)، مقاومت به رطوبت بالا و كمبود آهن خاك(Loreti, 1992)، مقاومت به شوری (Noitsakis et al, 1997; Tattini et al, 1998) می باشد كه باعث گسترش زیاد آن شده است.

از آنجا كه تولید میوه و در نهایت تولید بذر در این دورگه ها با مشكل مواجه است و به دلیل تفرق صفات در نسل دوم این دورگه ها، امكان استفاده از دانهالهای بذری آنها به عنوان پایه وجود ندارد، تنها راه استفاده از آنها افزایش رویشی است (علیزاده وگریگوریان، 1380) روش معمول افزایش این پایه ها استفاده از قلمه‌های چوب نرم و نیمه سخت و تیمار با ایندول بوتریک اسید در شرایط مه افشان[3] و پاگرما[4] است. استفاده از ریزازدیادی نیز در بعضی از كشورها معمول است اما هر دوی این روش ها بسیار گران تمام شده وبه وسایل و تجهیزات ویژه ای نیاز دارند (خوشخوی، 1382).

در روش افزایش رویشی با بهره گرفتن از قلمه‌ها بیشتر از مواد آلی و معدنی مختلفی به عنوان بستر ریشه زایی استفاده می شود. هریک از این موارد دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند و به طور كلی این مواد باید از ظرفیت نگه داری آب، تهویه كافی، زهكشی مناسب و ظرفیت تبادلی، كاتیونی مناسب برخوردار بوده و نباید هیچ گونه اثر مضری برای ریشه زایی داشته باشد. بررسی و تعیین بستر مناسب ریشه زایی یكی از اصول و پایه های ازدیاد می باشد كه نیاز به تحقیق و پژوهش دارد. بر این اساس و با توجه به اطلاعات مربوط به وظایف مهم ریشه‌ها، به ویژه پایه ای خاص، در دانستن چگونگی ریشه زایی و كاربرد آنها در میوه كاری ضروری و ارزشمند می باشد.

تهیه قلمه یكی از آسانترین روش های تكثیر گیاهان محسوب می شود. بهترین مزیت این طریقه تكثیر ثابت ماندن صفات رویشی و زایشی و اصولاً كیفیت گلها و گیاهان است. با این وجود باید اذعان داشت كه این طریقه مهم از ازدیاد گیاهان مشكلاتی را نیز در بردارد. مهمترین مشكل قلمه‌گیری از گیاهی نظیر GF677 سخت ریشه زایی است. قلمه‌ها می‌تواند مدت‌ها در بستر كاشت باقی بمانند و ریشه دار نشوند. علت این موضوع هنوز مشخص نیست. احتمالاً برخی مواد نظیر فنل‌ها از ریشه زایی قلمه‌های GF677 جلوگیری می‌كنند. قرار دادن قلمه‌ها در زیر مه پاش می‌تواند به ریشه زایی قلمه‌های GF677 كمك كنند.

قلمه‌های پایه حدود20- 18 سانتی متر می باشد و قلمه ها باید از بخش میانی و رسیده شاخه و حدود 5 تا 3 گره باید انتخاب شوند. بستری كه به خوبی زهكشی داشته باشد مناسب قلمه GF677 است و بهترین درجه حرارت برای تكثیر GF677، 24 درجه سانتی گراد است و قلمه باید در زیر مه پاش تكثیر شوند. هدف از این پایان نامه نیز بررسی ریشه زایی قلمه های GF677 در بسترها وقلمه های متفاوت وغلظت های مختلفIBA به منظور تكثیر پایه های مورد نظر می باشد.

 

 

 

 

 

  1. Prunus
  2. phytophtora spp
  3. Mist
  4. Bottom heat

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :81

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.