رشته مدیریت

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان : بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته : مدیریت بازرگانی          گرایش : مالی

عنوان :

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها
و بیمه های استان گیلان

استاد راهنما :

دکتر حمیدرضا رضایی کلیدبری

بهمن   1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات تحقیق…………………………………………………………………………… 2

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………… 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………… 7

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………… 10

1-5- چهارچوب نظری…………………………………………………………………………….. 11

1-6- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………. 12

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………. 13

1-7-1- عملکرد مالی……………………………………………………………………………….. 13

1-7-2- سرمایه فکری………………………………………………………………………………. 14

1-7-2-1-سرمایه انسانی……………………………………………………………………………. 15

1-7-2- سرمایه ساختاری……………………………………………………………………………. 15

1-7-2-3- سرمایه  مشتری/ ارتباطی………………………………………………………………… 16

1-8- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………. 16

فصل دوم : ادبیات نظری و پیشینه تحقیق………………………………………………………. 17

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………… 18

بخش اول : سرمایه فکری……………………………………………………………………………. 19

2-2- معرفی سرمایه فكری…………………………………………………………………………. 19

2-3- اهمیت و ضرورت سرمایه های فکری……………………………………………………….. 23

2-4-  اجزای سرمایه فکری………………………………………………………………………… 24

2-5- ویژگی ها و استراتژی های سرمایه فکری…………………………………………………….. 29

2-6- معرفی مدل های مختلف سرمایه فکری……………………………………………………….. 30

2-7- نقاط قوت و ضعف و روش های جدید برای مدیریت سرمایه های فكری……………………. 37

2-8- مدیریت موفق سرمایه فکری………………………………………………………………….. 38

2-9- رابطه سرمایه های فکری و عملکرد مالی…………………………………………………….. 39

بخش دوم : عملکرد مالی……………………………………………………………………………. 40

2-10- تشریح مفهوم عملكرد………………………………………………………………………. 40

2-11- مدیریت عملکرد در سطح سازمانی…………………………………………………………. 42

2-12- رویکردهای سنجش عملکرد………………………………………………………………… 43

2-13- اهداف ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………… 46

2-14- سطوح ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………… 47

2-15- مدل های ارزیابی عملکرد  سازمانی…………………………………………………………. 48

2-16-ارزیابی عملکرد مالی………………………………………………………………………… 58

2-17-رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد……………………………………………….. 59

2-18- مدل های ارزیابی عملكرد…………………………………………………………………… 60

2-19- واحدهای اندازه گیری عملكرد……………………………………………………………… 62

2-20- دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد………………………………………………. 63

2-21- ویژگی های نظام ارزیابی عملكرد كارآمد……………………………………………………. 65

2-22-شاخص های عملکرد………………………………………………………………………… 66

2-23- مفهوم عملكرد در بانك……………………………………………………………………… 69

2-24- مفهوم عملكرد در بیمه………………………………………………………………………. 73

2-25-جایگاه عملکردی صنعت بیمه طبق شاخص های جهانی………………………………………. 75

2-26- مدل های ارزیابی عملکرد در شرکت ها بیمه……………………………………………….. 77

بخش سوم : پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………. 78

2-27-تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………… 78

2-28- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………… 81

2-29-روابط بین متغیرها ومدل تحقیق……………………………………………………………… 85

فصل سوم : روش اجرای تحقیق………………………………………………………………… 87

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………… 88

3-2- روش اجرای تحقیق………………………………………………………………………….. 88

3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………. 89

3-4- روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه……………………………………………………… 89

3-5- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………… 90

3-6- روایی و پایائی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………… 91

3-7- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………….. 93

فصل چهار : تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………. 94

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………… 95

4-2- توصیف متغیر های تحقیق……………………………………………………………………. 95

4-3- آزمون کلوموگروف – اسمیرنف………………………………………………………………. 99

4-4- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………….. 100

فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………… 100

فرضیه های فرعی تحقیق…………………………………………………………………………… 102

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………………………….. 107

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………….. 108

5-2- نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………….. 108

5-3- نتایج نهایی فرضیه ها……………………………………………………………………….. 112

5-4-پیشنهادهای تحقیق بر اساس تحلیل نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………… 116

5-5- پیشنهادهای تحقیق های آتی………………………………………………………………… 118

5-6-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………. 119

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………. 120

منابع فارسی……………………………………………………………………………………….. 120

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………. 126

پیوست ها………………………………………………………………………………………….. 131

1-پرسشنامه………………………………………………………………………………………… 131

2-لیست بانک ها و بیمه ها………………………………………………………………………… 135

3-ضریب آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………… 136

4-خروجی های تحقیق…………………………………………………………………………….. 139

5-کیس سامری…………………………………………………………………………………….. 151

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1- تعاریف ارائه شده از سرمایه فكری…………………………………………………………………………… 21

جدول2-2- مفهوم سازی های سرمایه های فکری………………………………………………………………………….. 28

جدول2-3- مقایسه ی مدل های متداول سنجش سرمایه فکری……………………………………………………………. 36

جدول2-4- اهداف ارزیابی عملکرد سازمان(شیخ زاده،1388)……………………………………………………………. 46

جدول2-5- دسته بندی سطوح ارزیابی عملکرد (شیخ زاده،1388)……………………………………………………….. 47

جدول2-6- ارزیابی دستگاه ها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی(طبرسا، 1378)…………….. 64

جدول 2-7- ارزیابی عملكرد بانك های خارجی و معرفی شاخص های عملیاتی………………………………………… 72

جدول2-8- صنعت بیمه كشور طی پنج سال اخیر بر اساس سالنامه آمارى بیمه مركزى ج.ا.ا 1390…………………….. 76

جدول 2-9- مدل های ارزیابی عملکرد در صنعت بیمه……………………………………………………………………. 77

جدول2-10- خلاصه ای از تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………… 83

جدول 3-1- صفات کمی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه………………………………………………………. 90

جدول 3-2- سهم هر یک از مولفه ها و زیر سازه ها……………………………………………………………………….. 90

جدول 3-3- ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………. 92

جدول 4-1- توصیف متغیر سابقه فعالیـت…………………………………………………………………………………. 95

جدول4-2- توصیف متغیر اندازه…………………………………………………………………………………………… 96

جدول4-3- توصیف متغیر سرمایه فکری…………………………………………………………………………………… 96

جدول 4-4-  توصیف ابعاد سرمایه فکری………………………………………………………………………………….. 97

جدول 4-5-  توصیف متغیر عملکرد مالی………………………………………………………………………………….. 98

جدول4-6- آزمون کولموگروف- اسمیرنف………………………………………………………………………………… 99

جدول 4-7- آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه  فکری و عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های استان گیلان ….100

جدول4-8- آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه  فکری و عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه ها با سابقه های فعالیت 100

جدول 4-9- آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه فکری و عملکرد مالی سرپرستی بانک­ها و بیمه­ها  با اندازه های مختلف 101

جدول 4-10-آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه انسانی و عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه ها با سابقه های فعالیت     102

جدول 4-11- آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه انسانی و عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه­ها با اندازه­ های مختلف     103

جدول 4-12- آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه ارتباطی و عملکرد مالی سرپرستی بانک­ها و بیمه­ها با سابقه­های فعالیت 103

جدول 4-13- آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه ارتباطی و عملکردمالی سرپرستی بانک­ها و بیمه­ها با اندازه­ های مختلف 104

جدول 4-14- آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه ساختاری و عملکرد مالی سرپرستی بانک­ها و بیمه­ها با سابقه­های­فعالیت     105

جدول 4-15- آزمون رگرسیون بین مدیریت سرمایه ساختاری و عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه ها با اندازه     105

جدول 4-16- آزمون رگرسیون بین ابعاد سرمایه فکری………………………………………………………………….. 106

جدول 5-1- معیارهای متغیر سرمایه انسانی………………………………………………………………………………. 109

جدول 5-2- معیارهای متغیر سرمایه ارتباطی……………………………………………………………………………… 110

جدول 5-3- معیارهای متغیر سرمایه ارتباطی……………………………………………………………………………… 111

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- هیستوگرام  متغیر تعهد سرمایه فکری…………………………………………………. 96

نمودار 4-2- هیستوگرام  متغیر عملکرد مالی……………………………………………………….. 98

 

فهرست اشکال

شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق: برگرفته از مدل( Joshi ,,cahill,sidhu 2013 )…………………………………….. 12

شکل 2-1- الگوی تکنولوژی بروکر ( بروکینگ ، 1996 )…………………………………………………………………. 30

شکل 2-2- اجزای سرمایه فکری در الگوی اسکاندیا ( ادوینسون ، 1997 )………………………………………………. 32

شکل2-3- تقسیم بندی سلسله مراتبی جدول سرمایه فکری……………………………………………………………….. 33

شکل2-4- ارزش بازاری سازمان اسویبی…………………………………………………………………………………… 34

شکل 2-5- مدیریت عملکرد در سطح سازمانی (آرمسترانگ،1385)……………………………………………………… 42

شکل 2-6- چارچوب روش AMBITE(عفتی داریانی،1386)………………………………………………………….. 49

شکل 2-7-چهار وجه کارت امتیازی متوازن(طبری و آراسته،1387،ص16)………………………………………………. 51

شکل 2-8- وجه مشتری معیارهای اساسی (سایمونز ، 1385 )……………………………………………………………. 53

شکل 2-9- شمای کلی مدل مالکوم بالدریج (عفتی داریانی و همکارانش ، 1386)……………………………………….. 56

شکل 2-10- مدل  EFQM(حجازی و همکاران،1392،ص3)……………………………………………………………. 57

 

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان است. طرح تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری تحقیق ، بانک ها و بیمه های استان گیلان است که بر اساس آمار جمع آوری شده تعداد 29 بانک و 18 بیمه ( 47 سازمان) در سطح استان فعالیت دارند و نمونه گیری در بین تمام سرپرستی های  بانک ها و بیمه های استان گیلان انجام شد.  جمع آوری اطلاعات با بهره گرفتن از پرسشنامه  استاندارد (1998)  bontis و به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید. برای تحلیل داده ها از تکنیک های آماری رگرسیون با نرم افزارSPSS.19 برای آزمون فرضیه های تحقیق  استفاده شد.

بررسی فرضیه های تحقیق نشان می دهد که  متغیر سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را بر مدیریت سرمایه های فکری دارد .همچنین تاثیر مدیریت سرمایه فکری  و ابعاد آن بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان مثبت و معنادار می باشد ، نتایج آزمون فرضیه ها با توجه به متغیرهای تعدیلگر اندازه و سابقه فعالیت نشان می دهند که متغیر تعدیلگر سابقه فعالیت های مختلف رابطه بین مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه ها را در استان گیلان تعدیل می نماید ولی این فرضیه ها در مورد متغیر تعدیلگر اندازه های مختلف مورد تایید نمی باشند .

 

 واژگان کلیدی : سرمایه فکری،  سرمایه انسانی،  سرمایه ساختاری،  سرمایه ارتباطی،  عملکرد مالی.

 فصل اول : کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه

جهان امروز جهانی متکی بر سازمان ها، به عنوان نهادهایی برای رفع نیاز انسان مدرن، در عرصه های گوناگون است. بنابراین امروزه زندگی انسان به نحوی جدا نشدنی با شیوه فعالیت سازمان ها گره خورده است، به نحوی که هر جامعه ای که در آن سازمان ها به شکلی شایسته تر وظابف خود را به انجام می رسانند سطح رفاه بهتری را برای مردم خود تامین می کنند .

از عرصه های مهم در ادامه حیات جوامع امروزی، عرصه اقتصادی است. اقتصاد نیز مانند بقیه حیطه های زندگی مدرن برای اجرای کارکردهای خود وابسته به سازمان هاست، بازارهای مالی از بخش های مهم در عرصه اقتصاد دنیای نوین بوده (مظلومی و همکاران، 1392،ص2) و دو صنعت بانکداری و بیمه از صنایع پیشرو و پر اهمیت در بازارهای­مالی هستند که بررسی عملکرد­مالی آن­ها مهم­ترین هدف­تحقیق حاضر است .

عملکرد یک سازمان میزان موفقیت یک سازمان در خلق ارزش برای قسمت های مختلف بازار است . زیرا تمام تلاش های یک سازمان درتمامی حوزه ها بایستی در عملكرد آن مشخص باشد و اغلب سازمان ها با بهره گرفتن از ابزارها و مكانیزم های گوناگون سعی در بهبود عملكرد خود دارند، به این منظور سنجش وضعیت عملكرد از مقوله های مهم و مورد توجه سازمان ها است(,2007,P.1066  Lin & Kuo ). به طور كلی عملكرد سازمانی به عنوان شاخصی است كه میزان دستیابی یک شركت به اهداف خود را مورد سنجش قرار می دهند(Wagner.et al.,2012,P.3) ، بنابراین سازمان ها برای بررسی وضعیت خود نیاز به سنجش عملکرد مالی و غیر مالی خود دارند ( آذر و دانشور،1386،ص124)

جوشی،کاهیل وسیدو[1] در سال 2013 در تحقیقی مطرح نمودند که یکی از شیوه های ارتقای عملکرد مالی سازمان ها توجه به سرمایه فکری است .et al.,2013.P.269) Joshi) ، سرمایه فكری نوعی سرمایه است كه به عنوان دارایی نامشهود یک سازمان شناخته و ادعا می شود كه یک دارایی ارزشمند در سازمان می باشد  (Srivihok,2008).

سرمایه فکری متشکل از مواردی چون دانش،اطلاعات ،مالکیت معنوی وتجربه است که می توان از آنها برای ثروت آفرینی بهره گرفت. سرمایه فکری در نمایی وسیع تر ومقبول متشکل از سه محور انسانی ،ساختاری وارتباطی است. سرمایه انسانی را می توان مشتمل بر مواردی چون دانش،تحصیلات،مهارت ونوآوری وتوان حل مساله دانست. سرمایه ساختاری شامل تمامی ذخائر غیر انسانی دانش در شرکت ها است. ونهایتا سرمایه ارتباطی در دانش نهفته در کانال های بازاریابی و ارتباط با مشتریان واقع است (قربانی و همکاران، 1389). در این فصل، بیان مسئله، اهمیت تحقیق و فرضیه ها، چارچوب نظری، تعاریف مفهومی و عملیاتی؛ و نیز قلمرو تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند.

1–2 بیان مسأله

امروزه سازمان ها و مدیران برای سازگاری با تغییرات و تحوّلات جهانی مجبورند راه های نوینی برای اقدامات خود بیابند تا بتوانند در صحنه رقابت داخلی و جهانی باقی بمانند(فیضی،1386) و نسبت به رقبا از عملکرد بهتری برخوردار باشند برای عملکرد مقیاسهای متعدّدی وجود داشته ولی در گذشته بیشتر از مقیاس های مالی استفاده می شد، از دهه ی 1980 بسیاری از پژوهشگران مقیاس های مالی و مبتنی بر عملکرد را مورد تأکید قرار داده اند(رهنورد ، 1387). عملکرد سازمانی نتایج قابل اندازه گیری ، تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفّقیّت در دستاوردهای کسب شده  است(Tangen,2004). . با بررسی عملکرد شرکت های ایرانی می توان شاهد روند پرنوسان و بحث انگیز رشد و نرخ بازده سرمایه گذاری طی 10 سال گذشته بود و این در حالی است که کارشناسان ، پتانسیل شرکت های حاضر در بازار سرمایه ای ایران را از لحاظ عملکرد بهتر، بیش از این می دانند (یوسفی،1389).

سنجش عملکرد شرکت ها درواقع قوی ترین و ضروری ترین سیستم های مدیریتی در مدیریت سازمان های مدرن هستند و آگاهی از اینکه عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسیدن به اهداف بوده و موقعیت سازمان در محیط­پیچیده و پویای امروز کجاست،­برای سازمان­ها اهمیت فراوانی دارد(حسن­زاده و زارع،1387،ص­9)­.

با توجه به این که سازمان ها با محیطی روبه رو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی و جهانی شدن و پویایی است لذا سازمان ها برای استمرار و استقرار خود با چالش های نوینی مواجه هستند که برون رفت از این چالش ها مستلزم توجه بیشتر به توسعه و تقویت مهارت ها و توانایی های درونی است که این کار از طریق مبانی دانش سازمانی و سرمایه فکری صورت می گیرد که سازمان ها از آنها برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسب وکار استفاده می کنند. دانش و سرمایه های فکری به عنوان استراتژی های پایدار برای حصول و نگهداری مزیت رقابتی سازمان ها تشخیص داده شده است (پهلوانیان، 1391 ) .

امروزه سرمایه فكری اعم از دانش، تجربه، مهارت شخصی، روابط خوب و توانایی فناوری، منبع مهم مزیت رقابتی و عامل كلیدی سود آوری شركت محسوب می شود. دو عامل مهم كه موجب افزایش كیفیت عملكرد شركت ها طی دو دهه گذشته شده است، جهانی شدن و فزونی تغییرات فناوری است. در این محیط ، سرمایه فكری و دارایی های نامشهود عوامل مهم موفقیت هستند. در رقابت اقتصادی جدید، دارایی های مبتنی بر دانش فراهم كننده یک مزیت رقابتی ذاتی هستند ( مجتهدزاده و همکاران ، 1389 ، ص 110 ) . امروزه جنبه نامشهود اقتصاد بر پایه سرمایه های فكری بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن، دانش و اطلاعات است. سازمان ها برای مشاركت در بازارهای امروزین، در هر شكل و نوع به اطلاعات و دانش برای بهبود عملكرد خود نیازمندند (خاوند كار و همكاران، 1387 ).

با توجه به این که دارایی های دانشی در سازمان های دانش محور زیادی، به عنوان منابع اولیه مزیت رقابتی به حساب می آیند(Lev,2001).محیط کسب وکار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی است که دارائی ها ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی های منابع انسانی، نوآوری، روابط با مشتری، فرهنگ سازمانی، نظام ها، ساختار سازمانی وغیره را در برگیرد. دراین میان، نظریه سرمایه فکری توجه روزافزون محققان دانشگاهی و دست اندرکاران سازمانی را به خود جلب کرده است. از طرف دیگر در اقتصاد دانش محور حال حاضر، سرمایه فکری بخش مهمی از ارزش شرکت ها محسوب می شود. توانایی برای مدیریت و کنترل سرمایه فکری مستلزم این است که شرکت ها بتوانند سرمایه فکری را شناسایی، اندازه گیری و گزارش کنند. ( Meer-Kooistra et al.,2001,P.459)

سرمایه انسانی را می توان مهمترین دارایی های سازمان تلقی کرد. بنابراین انتظار می رود سازمان هایی که

از سرمایه فکری و انسانی بالاتری برخوردارند عملکرد مالی آن ها نیز بالاترباشد. سرمایه فکری سرمایه ای فراتر از دارایی های فیزیکی و دارایی های مشهود است. امروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید دانش و اطلاعات و در نتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد. به همین دلیل در سطح بنگاه های اقتصادی نیز عملکرد مالی سازمان ها می تواند تحت تأثیر دارایی های فکری و سرمایه انسانی قرار گیرد(روشنی اصل و همکاران، 1392،ص2).

تحقیق حاضردر دو حوزه بیمه و بانک جهت بررسی تاثیر سرمایه های فکری بر عملکرد مالی صورت گرفته است . صنعت بیمه به عنوان یک بخش خدماتی، نقشی جبران کننده و محافظتی در اقتصاد هر کشوری دارد؛ به طوری که عملیات موفقیت آمیز این صنعت، انگیزه و محرکی برای دیگر صنایع و توسعه آن اقتصاد ایجاد می کند؛ بنابراین برای نایل شدن به این امر در هر اقتصادی، شرکت های بیمه نیز مانند هر شرکت دیگری باید عملکردی قوی و موفقیت آمیز در انجام رسالت، اهداف و استراتژی های خود داشته باشند. سازمان های بیمه ای برای بقاء و نیل به اهداف خود باید از تغییرات محیطی آگاه شوند و هماهنگی های لازم را به عمل آورند که کنترل، وسیله این آگاهی است؛ به عبارت دیگربه کمک مدیریت و ارزیابی عملکرد، مدیریت می تواند نسبت به نحوه تحقق اهداف و انجام عملیات آگاهی یافته و قدرت پیگیری و در صورت لزوم سنجش و اصلاح آن ها را پیدا کند، صنعت بیمه، بیش از هر صنعت دیگری ممکن است ازطریق ارتباط دادن ارزیابی عملکرد با نتایج و بروندادها، سود و منفعت کسب کند؛ زیرا بنیاد صنعت بیمه براین اساس است که فاصله زمانی میان اخذ تصمیمات عادی و نتایج مورد نظر، طولانی و دارای تأخیرزیاد است (حسن زاده و زارع،1387،ص 9).

ظهور عصراطلاعات و اقتصاد دانش محور ،سازمان ها را از تاکید بر منابع مالی وپولی به سمت دارائی های نامشهود کشانده است . صنعت بانکداری از جمله بافت هایی است که به چند دلیل ،این منابع نامشهود را
می توان در آنجا بیشتر جستجو کرده وبه اهمیت استراتژیک آنها دست یافت . نخست ،برعکس مدیران بخش تولیدی که هدف آنها سود آوری است ،مدیران سازمان های خدماتی تمایل دارند اهداف چند گانه وبا ماهیت غیر مالی در کنار مسائل مالی داشته باشند . دوم ،حتی اگر بخش های تولیدی وخدماتی ورودی های کاری یکسانی مانند منابع انسانی ،دانش ،پول ،مواد خام وکارخانه را به کار ببرند ،بخش خدمات استفاده بیشتری از دو منبع اول دارد که دو منبع اول به طور قطع نا مشهود هستند ، در نهایت محصول نهایی سازمان های خدماتی نا مشهود است .(شهائی وخائف الهی ،1389 ، ص 74) .

با توجه به این که برای کشوری همچون ایران که در سند چشم انداز 20 ساله خود قصد دارد گوی رقابت در اقتصاد و تجارت را از همسایگان خود برباید باید اقتصاد مبتنی بر دانش ابزاری راهبردی تلقی شود. یکی از فعالیت هایی که در جهت تحقق اقتصاد دانش محور و نیل به اهداف برنامه چهارم توسعه در کشور باید صورت گیرد توجه به نظام بانکی کشور است، بنابراین در جهت تحقق اهداف بانک ها باید دارایی های خود را از نو طبقه بندی کنند، همچنین باید درک کنند که سرمایه فکری می تواند اهداف راهبردی آن ها را محقق سازد(شجاعی و باغبانیان، 1388،ص2) .

 

با توجه به این که تحقیقات پیشین رابطه معناداری را بین سرمایه های فکری و عملکرد مالی بنگاه ها نشان می دهد (بروجردی و همکاران،1389،ص 10 و شهایی و خائف الهی،1389،ص  82 و Chen et al, 2004و ,2013.P.269 , &cahill sidhu, Joshi) پژوهش های انجام شده نیز در زمینه سرمایه فکری نشان دهنده این مطلب می باشد که در سازمان هایی که سرمایه فکری وجود دارد، در دست یابی به سطوح بالای رشد و توسعه، بهتر عمل می کنند. به همین دلیل در چند دهه اخیر، توجه سرمایه فکری به یک ضرورت غیرقابل اجتناب، تبدیل شده است. زیرا سازمان ها از طریق سرمایه فکری می توانند شاخص های عملکرد مالی خود را بهبود و توسعه دهند. از آن جا که در سال های اخیر توجه روزافزونی به بررسی سرمایه های فکری و تاثیر آن ها بر عملکرد بنگاه ها بخصوص در حوزه مالی شده است،این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که آیا بین سرمایه های فکری و عملکرد مالی در جامعه مورد مطالعه رابطه ای معنادار وجود دارد؟

1-Joshi ,cahill,sidhu

تعداد صفحه : 166

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.