مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر محلول پاشی پیش از برداشت غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید در عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:محصولات باغی

عنوان:بررسی تاثیر محلول پاشی پیش از برداشت غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید در عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد((M.Sc))

رشته مهندسی تولیدات گیاهی- گرایش محصولات باغی

عنوان

بررسی تاثیر محلول پاشی پیش از برداشت غلظت های مختلف سالیسیلیک اسید در عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا

استاد راهنما

آقای دکتر وحید عبدوسی

 

استاد مشاور

آقای دکتر علیرضا لادن مقدم

 

 

 

بهار 1393

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….3 1-2 اهداف………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3 توت فرنگی…………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3-1 تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-3-2 گیاهشناسی……………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-3-3 ارقام………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-3-4 اهمیت اقتصادی و وضعیت تولید توت فرنگی در جهان و ایران……………………………………………… 7

1-4 عوامل موثر بر دوام و کیفیت توت فرنگی در پس از برداشت……………………………………………………..8

1-4-1 عوامل موثر دوره پرورش………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-1-1 نور…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-1-2 دما……………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-4-1-3 رطوبت نسبی………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-4-1-4 آبیاری………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-4-1-5 تغذیه…………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-4-2 عوامل موثر دوره برداشت……………………………………………………………………………………………….. 10

1-4-2-1 مرحله برداشت…………………………………………………………………………………………………………… 10

1-4-2-2 زمان برداشت……………………………………………………………………………………………………………….10

1-4-2-3 بسته بندی و انتقال……………………………………………………………………………………………………… 10

1-4-3 عوامل موثر دوره پس از برداشت……………………………………………………………………………………….11

1-4-3-1 سایه دهی ……………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-4-3-2 درجه بندی………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-4-3-3 خنک سازی اولیه……………………………………………………………………………………………………….. 11

1-5 سالسیلیک اسید …………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-5-1 اثر اسیدسالیسیلیک بر تولید اتیلن در گیاهان و محصولات برداشت شده…………………………………..12

1-5-2 اثر اسید سالیسیلیک بر دیگر هورمون‌ها………………………………………………………………………………..12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

فصل سوم: فرایند پژوهش

3-1 مواد گیاهی و محل انجام آزمایش ………………………………………………………………………………………… 21

3-2 محلول های شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………….21

3-3 تیمارها………………………………………………………………………………………………………………………………..21

3-4 طرح آزمایشی…………………………………………………………………………………………………………………..   21

3-5 صفات مورد ارزیابی………………………………………………………………………………………………………….   22

3-5-1 طول عمر پس از برداشت………………………………………………………………………………………………… 22

3-5-2 وزن تر………………………………………………………………………………………………………………………..   22

3-5-3 وزن خشک……………………………………………………………………………………………………………………..22

3-5-4 محتوای آب نسبی……………………………………………………………………………………………………….    22

3-5-5 نشت یونی غشاء سلول…………………………………………………………………………………………………… 22

3-5-6 آنتوسیانین…………………………………………………………………………………………………………………….. 23

3-5-7 ویتامین ث……………………………………………………………………………………………………………………. 23

3-5-8 کربوهیدرات………………………………………………………………………………………………………………….. 24

3-5-9 pH ……………………………………………………………………………………………………………………………….25

3-5-10 اسیدیته کل………………………………………………………………………………………………………………….. 25

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1 نتایج مربوط به صفات مورد ارزیابی……………………………………………………………………………………… 28

4-1-1 طول عمر پس از برداشت……………………………………………………………………………………………..   28

4-1-2 وزن تر…………………………………………………………………………………………………………………………. 29

4-1-3 وزن خشک……………………………………………………………………………………………………………………..30

4-1-4 محتوای آب نسبی…………………………………………………………………………………………………………. 31

4-1-5 نشت یونی غشاء سلول…………………………………………………………………………………………………….32

4-1-6 آنتوسیانین……………………………………………………………………………………………………………………   33

4-1-7 ویتامین ث……………………………………………………………………………………………………………………. 44

4-1-8 کربوهیدرات………………………………………………………………………………………………………………….. 35

4-1-9 pH……………………………………………………………………………………………………………………………… 36

4-1-10 اسیدیته کل………………………………………………………………………………………………………………….. 37

4-2 همبستگی بین صفات ارزیابی شده………………………………………………………………………………………. 39

فصل پنجم: نتیجه گیری

بحث و تفسیر…………………………………………………………………………………………………………………………   41

نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………………..   45

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….   47

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………. 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان جداول                                                                               صفحه

3- 1 علائم اختصاری تیمارها……………………………………………………………………………………………………… 21 4- 1 تجزیه واریانس ……………………………………………………………………………………………………………….. 27

4- 2 همبستگی صفات ارزیابی شده …………………………………………………………………………………………… 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان نمودارها                                                                                            صفحه

4- 1 تغییرات عمر ماندگاری………………………………………………………………………………………………………. 28

4-2 تغییرات وزن تر……………………………………………………………………………………………………………………29

4- 3 تغییرات وزن خشک…………………………………………………………………………………………………………   30

4-4 تغییرات محتوای آب نسبی …………………………………………………………………………………………………..31

4-5 تغییرات نشت یونی سلول …………………………………………………………………………………………………….32

4-6 تغییرات آنتوسیانین……………………………………………………………………………………………………………….33

4-7 تغییرات ویتامین ث…………………………………………………………………………………………………………….. 34

4-8 تغییرات کربوهیدرات………………………………………………………………………………………………………….. 35

4-9 تغییرات pH ……………………………………………………………………………………………………………………..36

4-10 تغییرات اسیدیته کل………………………………………………………………………………………………………….. 37

 


چکیده:

به منظور بررسی اثر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک بر روی عمر ماندگاری پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا، آزمایشی در قالب آزمایش فاکتوریل و بر پایه ی طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 15 تکرار به مرحله ی اجرا درآمد. در این آزمایش اسید سالیسیلیک در چهار سطح 0، 5، 10 و 15 میلی مولار در 2 مرحله به فاصله ی 10 روز (مرحله ی اول 10 روز پیش از برداشت و مرحله ی دوم در روز برداشت) محلول پاشی شد و صفات کمی و کیفی میوه توت فرنگی از جمله ویتامین ث، میزان کربوهیدرات، اسیدیته آب میوه و غیره مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین طول عمر در تیمار محلول پاشی در پیش از برداشت مربوط به سالسیلیک اسید 15 میلی مولار با 0/16 روز و کمترین طول عمر با 0/10 روز در تیمار شاهد می باشد. همچنین وزن تر، وزن خشک، آنتوسیانین، کربوهیدرات و ویتامین ث میوه توت فرنگی رقم کاماروسا با کاربرد سطوح مختلف سالسیلیک اسید در پیش از برداشت نسبت به شاهد افزایش یافت و اسیدیته کل، نشت یونی غشاء سلول، pH میوه توت فرنگی رقم کاماروسا با کاربرد سطوح مختلف سالسیلیک اسید در پیش از برداشت نسبت به شاهد کاهش نشان داد.

واژه های کلیدی: پیش از برداشت، توت فرنگی، سالسیلیک اسید، عمر پس از برداشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

  • مقدمه    

موقعیت میوه و سبزی‌های تازه از یک تمایل جهانی به سوی غذای طبیعی تازه که پنداشته می‌شود نسبت به غذاهای فرایند یافته و حیوانی دارای مواد شیمیایی افزاینده‌ی کمتری هستند، سود می‌برد. احساس جامعه نسبت به غذاهای فرایند یافته بر این است که روی صنعت باغبانی فشار وارد شود تا فرآورده‌ها حالت تازگی و طبیعی خودشان را از راه استفاده از مواد شیمیایی مصنوعی در طول تولید و پس از برداشت نگه دارند. به هر حال از آنجایی آنها سیستم بیولوژیک زنده هستند، پس از برداشت از بین می‌روند. آهنگ از بین رفتن به میزان زیادی در میان فرآورده‌ها متفاوت است و روی هم رفته بستگی به آهنگ متابولیسم آنها دارد ولی برد بسیاری از آنها سریع است. به هر حال با افزایش مناطق دور دست تولید از مراکز جمعیت در کشورهای در حال رشد و رشد یافته، زمان جابجایی از مزرعه به بازار زمان شایان توجهی است. بنابراین زنجیر پیشرفته بازار رسانی که تقاضا برای فرآورده را افزایش می‌دهد نیز به فناوری‌های پس از برداشت را ایجاد کرده است تا کیفیت فرآورده برای مدت طولانی حفظ شود(راحمی 1386).

توت فرنگی یکی از بی‌نظیرترین ریزمیوه‌های مناطق معتدله است که در دهه‌ های اخیر در زمره تولیدات مهم و تجاری نیز قرار گرفته است این محصول به دلیل عطر ، طعم و محتویات سرشار از ویتامین آن به خوبی شناخته شده و جایگاه خود را در رژیم عذایی میلیون‌ها نفر در جهان پیدا کرده است(فاطمی و همکاران 1387).

از طرفی استفاده اصلی مردم از توت‌فرنگی به صورت دسر غذایی می‌باشد. همچنین از این میوه می‌توان در مربا سازی و بستنی سازی استفاده کرد می توان آن را کنسرو نمود و یا منجمد کرد (Hoges and et al, 1969).

از سوی دیگر می‌توان از آن به عنوان یک محصول صادراتی و با ارزش یاد کرد. افزایش تقاضای بازارهای محلی سبب شده که سیستم‌های مدرن تولید توت‌فرنگی جای سیستم‌های سنتی و قدیمی را بگیرد. بنابراین باید تحقیقات زیادی در این زمینه برای بهبود وضعیت تولید و عرضه این محصول در کشور انجام شود.
1-2

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :65

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.