مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه بررسی امکان جایگزین نمودن هیبریدهای جدید به جای هیبرید 704 در منطقه خوزستان در کشت بهاره

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی امکان جایگزین نمودن هیبریدهای جدید به جای هیبرید 704 در منطقه خوزستان در کشت بهاره

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی امکان جایگزین نمودن هیبریدهای جدید به جای هیبرید 704 در منطقه خوزستان در کشت بهاره

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب                                                                                                          

عنوان                                                                                                                               صفحه

فصل اول: مقدمه. 1

1-1 ضرورت اجرای تحقیق.. 4

1-2-1 پرسش های تحقیق.. 6

2-2-1 اهداف.. 7

فصل دوم: مروری بر پژوهش­های انجام شده. 9

1-2 کلیات ذرت 11

1-1-2 اهمیت ذرت 11

3-1-2 بوم شناسی ذرت 12

2-2 تاثیر درجه حرارت بر مراحل رشد ذرت 16

3-2 تاثیر تنش خشکی ناشی از گرما بر عملکرد و اجزای عملکرد 13

4-2 سازگاری و مقاومت به تنش گرما 13

5-2 تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد ذرت 17

6-2 فاکتورهای تاثیرگذار بر زنده مانی گرده ذرت.. 24

7-2 روش های ارزیابی زنده مانی دانه گرده 24

8-2 چگونگی دمای بالا و تاثیر استرس آن بر گرده افشانی ذرت 27

9-2 عوامل موثر بر روند رشد دانه از لقاح تا رسیدگی 26

10-2 جمع بندی 26

فصل سوم: مواد و روش­ها 33

1-3 زمان و محل اجرای آزمایش… 35

2-3مشخصات اقلیمی محل اجرای آزمایش… 35

3-3 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مزرعه آزمایشی.. 36

4-3روش اجرای آزمایش… 37

1-4-3طرح و نقشه آزمایش… 39

2-5-3 مشخصات هیبریدها 39

5-3عملیات زراعی.. 39

1-5-3 آماده ­سازی زمین و پیاده نمودن نقشه طرح. 39

2-5-3 کاشت.. 40

3-5-3 کوددهی.. 40

4-5-3آبیاری.. 40

5-5-3 وجین.. 40

7-5-3 مبارزه با آفات و بیماری.. 40

7-5-3برداشت.. 41

6-3 اندازه گیری صفات مورد بررسی.. 41

7-3 محاسبات آماری.. 42

فصل چهارم: نتایج و بحث.. 43

1-4 بررسی برخی خصوصیات مرفولوژیک ذرت 45

1-1-4 تعداد شاخه فرعی گل تاجی 45

2-1-4 طول شاخه اصلی گل تاجی 47

3-1-4 طول بلال 47

2-4 وزن دانه گرده 47

3-4 زنده مانی دانه گرده 52

4-4 کچلی بلال 55

5-4 عملکرد و اجزای عملکرد. 59

1-5-4 تعداد ردیف دانه 59

2-5-4 تعداد دانه در ردیف 61

3-5-4 تعداد دانه در بلال 64

4-5-4 وزن هزار دانه 66

5-5-4 عملکرد دانه . 69

6-5-4 عملکرد بیولوژیک 72

7-5-4 شاخص برداشت……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

9-4 همبستگی صفات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….77

 

فصل پنجم: نتیجه ­گیری کلی و پیشنهادات.. 79

1-5 نتیجه ­گیری کلی.. 81

2-5 پیشنهادات.. 48

منابع. 85

پیوست.. 93

 

 

فهرست اشکال                                                                                                          

عنوان                                                                                                                               صفحه

شکل 1-3 نقشه کلی طرح آزمایشی.. 38

شکل 1-4 مقایسه میانگین تعداد شاخه فرعی گل‎تاجی در هیبریدهای ذرت.. 46

شکل 2-4 مقایسه میانگین طول شاخه اصلی گل‎تاجی در تاریخ کاشت‎های مختلف.. 47

شکل 3-4مقایسه میانگین طول بلال در هیبریدهای مختلف.. 48

شکل 4-4 اثر متقابل تاریخ کاشت و هیبرید بر طول بلال. 49

شکل 5-4مقایسه میانگین وزن دانه گرده در تاریخ کاشت‎های مختلف.. 50

شکل6-4 مقایسه میانگین وزن دانه گرده در هیبریدهای مختلف .. 51

شکل 7-4 اثر متقابل تاریخ کاشت و هیبرید بر وزن دانه گرده. 51

شکل 8-4 مقایسه میانگین زنده­مانی دانه گرده در تاریخ های کاشت مختلف                                                          54

شکل 9-4 مقایسه میانگین زنده­مانی دانه گرده در هیبریدهای مختلف                                                                   54

شکل 10-4 اثر متقابل تاریخ کاشت و هیبرید بر زنده­مانی دانه گرده                                                                    55

شکل11-4 مقایسه میانگین کچلی بلال در تاریخ کاشت‎های مختلف.. 56

شکل 12-4 مقایسه میانگین کچلی بلال در هیبریدهای مختلف.. 56

شکل 13-4 اثر متقابل تاریخ کاشت و هیبرید بر کچلی بلال 57

شکل 14-4 مقایسه میانگین تعداد ردیف دانه در بلال در هیبریدهای ذرت.. 59

شکل15-4مقایسه میانگین تعداددانه در ردیف بلال در تاریخ کاشت‎های مختلف.. 62

شکل 16-4 مقایسه میانگین تعداد دانه در ردیف بلال در هیبریدهای ذرت.. 63

شکل 17-4 اثر متقابل تاریخ کاشت و هیبرید بر تعداد دانه در ردیف بلال   63

شکل18-4 مقایسه میانگین تعداددانه در بلال در تاریخ کاشت‎های مختلف.. 65

شکل 19-4مقایسه میانگین تعداد دانه در بلال در هیبریدهای ذرت.. 65

شکل 20-4 اثر متقابل تاریخ کاشت و هیبرید بر تعداد دانه بلال. 66

شکل 21-4مقایسه میانگین وزن هزاردانه در تاریخ کاشت‎های مختلف.. 67

شکل 22-4 مقایسه میانگین وزن هزاردانه در هیبریدهای ذرت.. 68

شکل 23-4 اثر متقابل تاریخ کاشت و هیبرید بر وزن هزاردانه. 68

شکل 24-4مقایسه میانگین عملکرد دانه در تاریخ کاشت‎های مختلف.. 70

شکل 25-4- مقایسه میانگین عملکرد دانه در هیبریدهای ذرت.. 71

شکل 26-4 اثر متقابل تاریخ کاشت و هیبرید بر عملکرد دانه. 71

شکل 27-4مقایسه میانگین عملکرد بیولوژیک در تاریخ کاشت‎های مختلف.. 73

شکل 28-4- مقایسه میانگین عملکرد بیولوژیک در هیبریدهای متفاوت.. 73

شکل 29-4 اثر متقابل تاریخ کاشت و هیبرید بر عملکرد بیولوژیک 74

شکل 30-4 مقایسه میانگین شاخص برداشت در تاریخ کاشت‎های مختلف…………………………………………………………………….. 75

شکل 31-4- مقایسه میانگین شاخص برداشت در هیبریدهای متفاوت.. 75

 

فصل اول

مقدمه

طبق آمار فائو در سال 2015 در حال حاضر 805 میلیون انسان گرسنه در جهان وجود دارد و جمعیت جهان تا سال 2050 به نه میلیارد نفر خواهد رسید. به گفته کارشناسان این سازمان باید تولید غذا به بالای 60 درصد برسد تا بتواند جوابگوی این افزایش جمعیت باشد. بنابراین کشاورزی در عصر حاضر یکی از مهم­ترین مولفه ­های امنیت ملی و غذایی کشورهای توسعه یافته بوده و در عین حال حیاتی­ترین عامل اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه به شمار می­آید. افزایش عملکرد گیاهان زراعی یکی از اهداف مهم و ضروری جامعه امروزی برای هماهنگی با افزایش جمعیت جهان است. عوامل محیطی و پتانسیل ژنتیکی گیاه از عوامل مهم و تعیین­کننده عملکرد اقتصادی هر گیاه زراعی محسوب می­‎شود. یکی از مهم­ترین عوامل محیطی موثر بر رشد و نمو گیاه زراعی ذرت شرایط دمایی و درجه حرارت است.

ذرت یکی از چهار غله­ای است که 60 درصد انرژی غذایی از آن گرفته می­ شود (2015،FAO). در جهان امروز، ذرت به علت اهمیت فوق­العاده زیادی که در تأمین غذای دام‎ها و پرندگان و مصارف دارویی و صنعتی دارد، نسبت به افزایش سطح زیر­کشت و همچنین بهبود تکنیک زراعت آن اقدامات اساسی به عمل آمده و در بیشتر کشورهای جهان که دارای شرایط آب و هوایی مناسب برای رشد این گیاه می‎­باشند، محصول قابل توجهی تولید می‎­نماید.

عوامل دیگری که باعث گردیده تا این گیاه به مقدار بسیار زیادی گسترش یابد عبارتند از:

  • مقاومت مطلوب نسبی به خشکی و ورس
  • عملکرد زیاد آن در هکتار نسبت به سایر محصولات
  • امکان قرار گرفتن این گیاه در تناوب‎­های مختلف با گیاهان و آب و هوای گوناگون
  • قابلیت مکانیزاسیون کامل در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت

ذرت یکی از محصولات مهم زراعی است که به تنش­‎های محیطی نسبتاً حساس است. از طرفی نیاز به این محصول استراتژیک بسیار بالاست و ضروری است در ارتباط با افزایش تحمل این گیاه زراعی به تنش­‎های محیطی راهکارهای به­‎زراعی و به­‎نژادی اندیشیده شود.

 

1-1 ضرورت و اهمیت موضوع

طبق آمار وزارت کشاورزی در سال زراعی 92- 1391 ، سطح ذرت دانه­ای كشور حدود 290 هزار هكتار برآورد شده كه سهم اراضی آبی 9/99 درصد و بقیه به­ صورت کشت دیم می­باشد.

استان خوزستان با سهم2/38 درصد از کل سطح برداشت ذرت دانه­ای بیشترین سطح این محصول را دارا می­باشد. استان­های: فارس با سهم 8/13 درصد، كرمانشاه با سهم 6/9 درصد ، جنوب استان کرمان با سهم 4/7درصد ، کرمان با سهم 7/5 درصد و اردبیل با سهم 5 درصد به ترتیب ، مقام­های دوم تا ششم را به­خود اختصاص داده ­اند. شش استان مزبور جمعاً 6/79 درصد سهم از برداشت اراضی ذرت دانه‌ای در كشور را دارا هستند. کمترین سطح ذرت دانه­ای کشور با 9 هکتار متعلق به استان خراسان جنوبی می­باشد.

   میزان تولید ذرت دانه­ای در كشور حدود 9/1 میلیون تن برآورد شده كه 98/99 درصد آن از اراضی کشت آبی به­دست آمده است. بیشترین میزان تولید ذرت دانه­ای كشور با 37.6 درصد به استان خوزستان تعلق دارد و استان­های: فارس با سهم 16 درصد، كرمانشاه با سهم 12.2 درصد، جنوب استان کرمان با سهم 6.8 درصد ، كرمان با سهم 4.5 درصد و قزوین با سهم 4.5 درصد در تولید ذرت دانه­ای كشور به­ترتیب رتبه ­های دوم تا ششم را به­خود اختـصاص داده ­اند و شش استان مزبور جمعاً 80.6 درصد از تولید ذرت دانه­ای كشور را دارا هستند. کمترین میزان تولید ذرت دانه­ای کشور با 26 تن متعلق به استان خراسان جنوبی می­باشد.

عملکرد ذرت دانه­ای كشور در اراضی آبی 7199.2 كیلوگرم در هکتار و در اراضی دیم 2379.4 كیلوگرم در هکتار می­باشد. استان کهگیلویه و بویراحمد با عملکرد 11725.7 كیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد ذرت دانه­ای آبی و استان مازندران با عملکرد 1500 كیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد ذرت دانه­ای آبی را در کشور دارا هستند.استان مازندران با عملکرد 2556.3 كیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد ذرت دانه­ای دیم و استان گیلان با عملکرد 2172.6 كیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد ذرت دانه­ای دیم را در کشور دارا هستند.

دراستان خوزستان، موقعیت اقلیمی مناسب به لحاظ وجود انرژی خورشید فراوانی، اراضی مرغوب و وجود آب کافی باعث شده ذرت به عنوان محصولی استراتژیک که امکان کشت آن در تناوب با سایر گیاهان نظیر گندم وجود دارد. با توجه به اینکه خوزستان از جمله مناطق گرم ایران می‎­باشد که با مشکل تنش گرما مواجه است، لذا تحقیق و پژوهش در این زمینه از اهمیت بسزایی برخوردار می­‎باشد. یکی از دلایل انجام این مطالعه محدودیت های مرتبط با رقم موجود ذرت (SC704) می­‎باشد. این رقم ذرت که در شرایط اقلیمی معتدله اصلاح شده است و علاوه بر حساسیت شدید لاین‎های والد آن به تنش گرما، خود این هیبرید نیز سازگار به شرایط اقلیمی منطقه نمی­‎باشد. دلیل روشن آن تفاوت عملکرد دانه این رقم در خوزستان و استان­هایی معتدل تر مثل کرمانشاه یا فارس است که در مناطق معتدله ذکر شده میانگین عملکرد مزارع زارعین حدود 30 درصد بالاتر از خوزستان است در سالهای اخیر محققین مرکز تحقیقات کشاورزی صفی­آباد برای اصلاح ارقام جدید ذرت اقدام کرده، که اولین نتایج آن تولید هیبریدهایی مانند کارون، مبین، که تحمل نسبی به تنش های خشکی و گرما دارند. همچنین در سال­های اخیر هیبرید های خارجی وارد کشور شده­ اند که کشاورزان آنان را مورد استفاده قرار می­ دهند اما این هیبریدها برای مشخص شدن سازگاری به مناطق مختلف ایران باید مورد آزمایش قرار بگیرند. در هر اقلیم رعایت تاریخ کاشت مناسب برای یک گیاه و همینطور انتخاب مناسب ترین رقم بر اساس شرایط اقلیمی و فرصت دوره رشد گیاه از شاخص ­های بسیار مهم در دستیابی به عملکرد مطلوب ذرت محسوب می‎شوند. در استان خوزستان بالا بودن درجه حرارت در زمان گرده­افشانی ذرت در کشت های بهاره از عوامل محدود کننده تاریخ کاشت در کشت بهاره شده است. دراین تحقیق تلاش شده است مقایسه هیبریدهای جدید ذرت، مراحل مختلف رشد زایشی ذرت در برابر تنش گرما در کشت بهاره مورد مطالعه قرارگیرد.

امکان کشت ذرت بهاره و تابستانه از جمله عوامل توسعه ی آن در خوزستان می باشد(عزیز کریمی و همکاران،1384). به طوری که بسیاری از کشاورزان علی رغم این که کشت زمستانه ذرت در مناطق جنوبی کشور به تایید مراکز تحقیقاتی نرسیده است، سطوح وسیعی را به کشت ارقام استاندارد مانندSC704 در کشت های زمستانه و بهاره اختصاص می­ دهند که اغلب با کچلی بلال و کمبود تولید دانه مواجه می گردد . لذا تعیین تاریخ کاشت بهاره برای ارقام مختلف ذرت، به طوری که مجموعه عوامل محیطی حادث درطول مدت رشد و نمو برای سبز شدن، استقرار و بقای گیاه، رسیدن فیزیولوژیک و سایر مراحل رشد و نمو مناسب بوده و هر مرحله از رشد گیاه در شرایط مطلوب خود سپری شده و با شرایط نامساعد محیطی روبرو نگردد،ضروری است. تاریخ کاشتی مناسب است که منجر به حداکثر عملکرد گردد و با مشکل داشت و برداشت و آفات و بیماری ها مواجه نشود. یکی از تنش هایی که در تاریخ کاشت بهاره ذرت با آن مواجه می شود اثر تنش گرما بر دانه های گرده و تلقیح آنها است ، لذا هدف اصلی این مطالعه یافتن متحمل­‌ترین رقم از ارقام جدید در کشت بهاره می­باشد، زیرا با توجه به اینکه ورود رقم سینگل کراس 704 به سال 1346 برمی گردد و این رقم دیررس(125 روز دوره رشد) می باشد،، در کشت بهاره زمان گرده افشانی آن به دماهای بالا برخورد می­ کند از طرفی ذرت گیاهی حساس به سرمای فصل زمستان می­باشد بنابراین گزینش و معرفی ارقامی که بتواند در تاریخ کشت مناسب در کشت بهاره قرار گیرد و زمان گرده­افشانی آن به دماهای بالا برخورد نکند ضرورت تام دارد در این راستا تحقیق حاضر با پرسش ها و اهداف زیر طراحی و اجرا گردد.

تعداد صفحه : 98

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.