مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه بررسی امکان بهره گیری ازکود بیولوژیک فسفره به عنوان منبع کودی و مقایسه آن با منبع کودهای شیمیایی فسفره متداول

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

عنوان:بررسی امکان بهره گیری ازکود بیولوژیک فسفره به عنوان منبع کودی و مقایسه آن با منبع کودهای شیمیایی فسفره متداول

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول (کلیات)
مقدمه 2
اهداف 5
فرضیات 5
کلیات 6
1-1- مبدا و قدمت 6
2-1- اهمیت اقتصادی 6
3-1- خصوصیات گیاه شناسی گندم 9
1-3-1- جایگاه گندم در رده بندی گیاهان 9
2-3-1- ریشه 10
2-3-1- ساقه 10
3-3-1- برگ 11
4-3-1- آرایش گل (گل آذین) 12
4-1- فسفر 13
1-4-1- فسفر در خاک 13
2-4-1- فسفر در گیاه 15
3-4-1- نقش فسفر در گیاه 15
4-4-1- کود های شیمیایی فسفری 16
5-4-1- کود های بیولوژیک فسفری 17
5-1- میکروارگانیسم های حل کننده فسفات 17
1-5-1- اهمیت میکروارگانیسم های حل کننده فسفات 17
2-5-1- انواع میکروارگانیسم های حل کننده فسفات 18
1-2-5-1- قارچ های حل کننده فسفات 18
3-5-1- مکانیسم های اثر میکروارگانیسم های حل کننده فسفات 20
6-1- مایکوریزا 22
1-6-1- قارچ های مایکوریزایی و بهبود رشد و تولید مثل در گیاه 22
2-6-1- نحوه عمل قارچ های مایکوریزایی 22
3-6-1- شیوه عمل قارچ های مایکوریزا آربسکولار 23
4-6-1- تاثیر مایکوریزا بر جذب عناصر 27
5-6-1- تاثیر مایکوریزا بر جذب فسفر 31

 

 

 

 

 

7-1- باکتری های ریزوسفری محرک رش گیاه (PGPR) 32
1-7-1- جنس های شناخته شده ای از PGPR 34
2-7-1- سودوموناس به عنوان PGPR 34
1-2-7-1- مکانیسم های مختلف سودوموناس 35
فصل دوم (بررسی منابع)
1-2- تاثیر کود های زیستی فسفره بر گیاهان زراعی 37
2-2- تاثیر مایکوریزا بر عملکرد گیاهان زراعی 38
3-2- تاثیر باکتری های حل کننده فسفات بر گیاهان زراعی 41
4-2- تاثیر سودوموناس بر عملکرد گیاهان زراعی 43
5-2- اثرات متقابل مایکوریزا و سودوموناس با سایر میکروارگانیسم های حل کننده فسفات و تاثیر آن بر عملکرد گیاهان زراعی 45
فصل سوم (مواد و روش ها)
1-3- مشخصات محل آزمایش 48
2-3- طرح آماری 51
3-3- مشخصات تیمار آزمایشی 51
4-3- عملیات تهیه زمین 54
5-3- عملیات کاشت 54
6-3- عملیات داشت 55
7-3- نمونه برداری ها 57
1-7-3- شاخص های رشد 57
1-1-7-3- شاخص سطح برگ (LAI) 58
2-1-7-3- سرعت رشد گیاه (CGR) 58
3-1-7-3- دوام شاخص سطح برگ (LAID) 59
4-1-7-3- سرعت آسیمیلاسیون خالص (NAR) 59
8-3- برداشت 59
1-8-3- اندازه گیری در زمان برداشت 60
9-3- تجزیه و تحلیل آماری طرح 61
1-9-3- تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات 61
2-9-3- ضرایب همبستگی ساده 61

 

 

فصل چهارم (نتایج و بحث)
1-4- ارتفاع بوته 63
2-4- قطر ساقه 66
3-4- طول خوشه 71
4-4- اجزای عملکرد 73
1-4-4- تعداد سنبلچه در خوشه 73
2-4-4- تعداد دانه در خوشه 77
3-4-4- تراکم خوشه 81
5-4- عملکرد دانه (عملکرد اقتصادی) 83
6-4- عملکرد بیولوژیک 86
1-4-6- وزن کاه و کلش 86
7-4- وزن هزار دانه 90
8-4- شاخص برداشت 92
9-4- همبستگی صفات مورد مطالعه با عملکرد دانه 94
10-4- بررسی منحنی های رشد در گندم 96
1-10-4- ماده خشک کل (TDM) 96
2-10-4- شاخص سطح برگ (LAI) 101
3-10-4- سرعت رشد نسبی (RGR) 105
4-10-4- سرعت رشد محصول (CGR) 109
5-10-4- سرعت آسیمیلاسیون (NAR) 113
11-4- نتیجه گیری 118
12-4- توصیه و پیشنهاد ها 118
فهرست منابع 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول و اشکال

جدول 1-1 تركیبات مختلف فسفات كلسیم و قابلیت انحلال آن ها در خاك 14
جدول 1-3 – آمار مربوط به داده های هواشناسی خرم آباد طی سالهای 84-1366 49
جدول2 – 3- وضعیت تناوب زراعی اعمال شده در مزرعه در سالهای قبل. 49
جدول3-3- نتایج تجزیه شیمیایی و فیزیكی خاك مزرعه تحقیقاتی دانشكده كشاورزی – دانشگاه لرستان 50
جدول4 – 3-مقدار و زمان كودهای مورد استفاده در طرح. 56
جدول5 – 3- انواع علف های هرز مزرعه و نوع سموم، مقدار و زمان مورد استفاده برای مبارزه. 56
جدول 1-4- نتایج تجزیه واریانس برخی صفات مورد مطالعه در گندم. 70
جدول 2-4- همبستگی صفات مورد مطالعه با عملکرد دانه. 95
شکل 3-1- نقشه کشت 53
شكل1-4- مقایسه ارتفاع بوته در ارقام گندم. 64
شكل 2-4- تاثیر سطوح كودی بر ارتفاع بوته در گندم. 64
شكل 3-4- اثرات متقابل رقم و سطوح كودی بر ارتفاع بوته گندم. 65
شكل 4-4-مقایسه قطر ساقه در ارقام گندم. 67
شكل 5-4- تاثیر سطوح كودی بر قطر ساقه گندم. 68
شكل 6-4- اثرات متقابل ارقام و سطوح كودی بر قطر ساقه. 68
شكل 7-4- اختلاف ارقام از نظر طول خوشه. 72
شكل 8-4- طول خوشه در سطوح مختلف كودی. 72
شكل 9-4- اثرات متقابل بین ارقام و سطوح كودی از نظر طول خوشه 73
شكل 10-4- مقایسه تعداد سنبلچه در خوشه ارقام گندم. 74
شكل 11-4- تاثیر سطوح مختلف كودی بر تعداد سنبلچه در خوشه. 75
شكل 12-4- اثرات متقابل ارقام و سطوح كودی بر تعداد سنبلچه در خوشه. 76
شكل 13-4- تعداد دانه در خوشه ارقام مورد بررسی پیشتاز و چمران. 78
شكل 14-4- اختلاف سطوح مختلف كودی از نظر تعداد دانه در خوشه. 78
شكل 15-4- اثرات متقابل ارقام و سطوح كودی از نظر تعداد دانه در خوشه. 80
شكل 16-4- تراكم خوشه در ارقام مورد بررسی. 82
شكل 17-4- مقایسه سطوح كودی از نظز تراكم خوشه. 82
شكل 18-4- مقایسه بین ارقام از نظر عملكرد دانه. 84
شكل 19-4- عملكرد دانه در سطوح مختلف كودی. 85
شكل 20-4- اثرات متقابل ارقام و سطوح كودی در گندم. 85

 

 

شكل 21-4- وزن كاه و كلش در ارقام مورد بررسی. 86
شكل 22-4- وزن كاه و كلش در سطوح مختلف كودی. 87
شكل 23-4- مقایسه ارقام از نظر عملكرد بیولوژیك. 88
شكل 24-4- مقایسه سطوح كودی از نظر عملكرد بیولوژیك. 89
شكل 25-4- اثرات متقابل ارقام و سطوح كودی از نظر عملكرد بیولوژیك. 89
شكل 26-4- مقایسه ارقام از نظر وزن هزار دانه. 91
شكل 27-4- مقایه بین سطوح كودی از نظر وزن هزار دانه. 91
شكل 28-4- اثرات متقابل بین ارقام و سطوح كودی از نظر وزن هزار دانه. 92
شكل 29-4- شاخص برداشت در ارقام مورد بررسی. 93
شكل 30-4- شاخص برداشت در سطوح مختلف كود. 94
شكل 31-4- ماده خشك تجمعی در رقم چمران. 98
شكل 32-4- ماده خشك تجمعی در رقم پیشتاز. 98
شكل 33-4- روند تجمع ماده خشك در تیمار شاهد. 98
شكل 34-4- روند تجمع ماده خشك در تیمار كاربردكود شیمیایی. 99
شكل 35-4- روند تجمع ماده خشك در تیمار كاربرد مایكوریزا + 25% كود شیمیایی. 99
شكل 36-4- روند تجمع ماده خشك در تیمار كاربرد سودوموناس + 25% كود شیمیایی. 99
شكل 37-4- روند تجمع ماده خشك در تیمار كاربرد مایكوریزا. 100
شكل 38-4- روند تجمع ماده خشك در تیمار كاربرد سودوموناس. 100
شكل 39-4- شاخص سطح برگ در ارقام چمران و پیشتاز گندم. 102
شكل 40-4- شاخص سطح برگ در تیمار شاهد در گندم. 102
شكل 41-4- شاخص سطح برگ در تیمار كاربرد كود شیمیایی در گندم. 102
شكل 42-4- شاخص سطح برگ در تیمار كاربرد مایكوریزا + 25 درصدكود شیمیایی در گندم. 103
شكل 43-4- شاخص سطح برگ در تیمار كاربرد سودوموناس + 25 درصدكود شیمیایی در گندم 103
شكل 44-4- شاخص سطح برگ در تیمار كاربرد مایكوریزا در گندم. 103
شكل 45-4- شاخص سطح برگ در تیمار كاربرد سودوموناس در گندم. 104
شكل 46-4- سرعت رشد نسبی در رقم چمران گندم. 107
شكل 47-4- سرعت رشد نسبی در رقم پیشتاز گندم. 107
شكل 48-4- سرعت رشد نسبی د ر تیمار شاهد. 107
شكل 49-4- سرعت رشد نسبی در تیمار كاربرد كود شیمیایی. 108
شكل 50-4- سرعت رشد نسبی در تیمار كاربرد مایكوریزا + 25 درصدكود شیمیایی. 108
شكل 51-4- سرعت رشد نسبی در تیمار كاربردسودوموناس + 25 درصدكود شیمیایی.

.

108
شكل 52-4- سرعت رشد نسبی در تیمار كاربرد مایكوریزا. 109
شكل 53-4- سرعت رشد نسبی در تیمار كاربردسودوموناس. 109
شكل 54-4- سرعت رشد محصول در رقم چمران در گندم. 110
شكل 55-4- سرعت رشد محصول در رقم پیشتاز در گندم. 111
شكل 56-4- سرعت رشد محصول در تیمار شاهد. 111
شكل 57-4- سرعت رشد محصول در تیمار كاربرد كود شیمیایی. 111
شكل 58-4- سرعت رشد محصول در تیمار كاربرد مایكوریزا + 25 درصدكود شیمیایی. 112
شكل 59-4- سرعت رشد محصول در تیمار كاربرد سودوموناس + 25 درصدكود شیمیایی. 112
شكل 60-4- سرعت رشد محصول در تیمار كاربرد مایكوریزا. 112
شكل 61-4- سرعت رشد محصول در تیمار كاربرد سودوموناس. 113
شكل62-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در رقم چمران در گندم. 114
شكل 63-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در رقم پیشتاز در گندم. 115
شكل 64-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در تیمار شاهد. 115
شكل 65-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در تیمار کود شیمیایی. 115
شكل 66-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در تیمار مایکوریزا + 25% کود شیمیایی. 116
شكل 67-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در تیمار سودوموناس + 25% کود شیمیایی. 116
. شكل 68-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در تیمار مایکوریزا 116
شكل 69-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در تیمار سودوموناس 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

افزایش تقاضا برای مواد غذایی که در نتیجه رشد بی رویه جمعیت در دهه های اخیر بوجود آمده محققین و مولدین بخش کشاورزی را با چالش بزرگی روبرو نموده است. تولید محصولات کشاورزی بر اساس برنامه ایران 14700 باید به حدود 2 برابر افزایش یابد تا جوابگوی نیاز جامعه باشد. محدودیت اراضی مستعد قابل کشت سبب شده تا اکثر راهکارها به افزایش عملکرد در واحد سطح معطوف گردد و در عمل توسعه اراضی کشاورزی به عنوان یک راهکار پایدار مورد توجه نباشد. طی سالهای اخیر استفاده از ارقام پرمحصول توانسته است تا حدود زیادی پاسخگوی نیاز بشر به محصولات کشاورزی و غذا باشد. کاربرد این ارقام ضمن افزایش تولید در واحد سطح نیاز به نهاده های کشاورزی از جمله کودهای شیمیایی را افزایش داده است. تولید و کاربرد کودهای شیمیایی علاوه بر صرف انرژی زیاد، هزینه بر می باشد و مصرف بی رویه آن ها علاوه بر اتلاف هزینه اضافی، صدمات جبران ناپذیری نیز بر محیط زیست وارد می نماید. تخریب، کاهش قدرت باروری و بهم خوردن تعادل بیولوژیک خاک نمونه های بارز آلودگی محیط زیست محسوب می شوند(13).

جامعه جهانی به منظور حفظ تعادل طبیعی محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی اقدامات مهمی را انجام داده است که یکی از آن ها کنفرانس بین المللی محیط زیست و توسعه پایدار در سال 1992 در کشور برزیل می باشد. بر اساس دستور کار 21 این کنفرانس و بر اساس اهداف کلان و خط مشی های اساسی قانون برنامه سوم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران و بخصوص در اجرای مفاد اصل پنجاهم قانون اساسی، برنامه ها و پروژه های متعدد مربوط به کاهش و بهینه سازی مصرف سموم و کودهای شیمیایی و حفظ حاصلخیزی خاک، با بهره گرفتن از موجودات زنده، توجه به ریز مغذی ها و گسترش مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری های گیاهی از سال 1376 قوت گرفته است(1).

فسفر از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه بوده و یکی از مهمترین عناصر در تولید محصول می باشد. فسفر در تشکیل بذر نقش اساسی دارد و به مقدار زیاد در میوه و بذر یافت می شود. با وجود این، متأسفانه مصرف غیر اصولی و بی رویه کودهای شیمیایی فسفره تأثیر زیان باری بر جامعه کشاورزی تحمیل     نموده است(19).

تحقیقات نشان می دهد که افزایش مصرف کودهای شیمیایی فسفره طی سال های اخیر نه تنها عملکرد محصولات زراعی را چندان افزایش نداده است (اصولاً فسفر این کودها به فرم قابل استفاده برای گیاه می باشد، اما درخاک به دلیل انجام واکنش های شیمیایی مثل تبدیل به فرم های آلی و حتی آبشویی كود، به فرم های با قابلیت دسترسی کم تبدیل می شود که برای گیاه قابل استفاده نیست)؛ بلکه در نتیجه            بر هم زدن تعادل عناصر غذایی کاهش محصول را نیز به دنبال داشته است(14). در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته نسبت نیتروژن، فسفر و پتاسیم به ترتیب 100،45، 35 است این نسبت در ایران تقریباً 100، 111و 3 بوده وهمیشه در مصرف کود بیشتر به کودهای شیمیایی فسفره توجه شده است(12).

با توجه به واردات سالانه حدود 500 هزار تن کود شیمیایی فسفره پیدا کردن روشی که بتوان مصرف بی رویه این کودها را كاهش داد، ضروری به نظر می رسد. انجام مطالعات وسیع در کشورهای پیشرفته در رابطه با بهره گرفتن از کودهای زیستی و با هدف کاهش مصرف کودهای شیمیایی لزوم انجام تحقیقات بیشتر را در داخل کشور خاطر نشان می سازد(13). کودهای زیستی فسفره حاوی باکتری ها و قارچ های مفید حل کننده فسفات هستند که معمولاً با اسیدی کردن خاک و یا ترشح آنزیم های فسفاتاز باعث رها سازی یون فسفات از ترکیبات آن می شوند که قابل جذب توسط گیاهان است(123).

در

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :130

قیمت 70 هزار تومان

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.