مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی امکان بهره گیری ازکود بیولوژیک فسفره به عنوان منبع کودی و مقایسه آن با منبع کودهای شیمیایی فسفره متداول

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

عنوان:بررسی امکان بهره گیری ازکود بیولوژیک فسفره به عنوان منبع کودی و مقایسه آن با منبع کودهای شیمیایی فسفره متداول

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول (کلیات) 
مقدمه2
اهداف5
فرضیات5
کلیات6
1-1- مبدا و قدمت6
2-1- اهمیت اقتصادی6
3-1- خصوصیات گیاه شناسی گندم9
1-3-1- جایگاه گندم در رده بندی گیاهان9
2-3-1- ریشه10
2-3-1- ساقه10
3-3-1- برگ11
4-3-1- آرایش گل (گل آذین)12
4-1- فسفر13
1-4-1- فسفر در خاک13
2-4-1- فسفر در گیاه15
3-4-1- نقش فسفر در گیاه15
4-4-1- کود های شیمیایی فسفری16
5-4-1- کود های بیولوژیک فسفری17
5-1- میکروارگانیسم های حل کننده فسفات17
1-5-1- اهمیت میکروارگانیسم های حل کننده فسفات17
2-5-1- انواع میکروارگانیسم های حل کننده فسفات18
1-2-5-1- قارچ های حل کننده فسفات18
3-5-1- مکانیسم های اثر میکروارگانیسم های حل کننده فسفات20
6-1- مایکوریزا22
1-6-1- قارچ های مایکوریزایی و بهبود رشد و تولید مثل در گیاه22
2-6-1- نحوه عمل قارچ های مایکوریزایی22
3-6-1- شیوه عمل قارچ های مایکوریزا آربسکولار23
4-6-1- تاثیر مایکوریزا بر جذب عناصر27
5-6-1- تاثیر مایکوریزا بر جذب فسفر31

 

 

 

 

 

7-1- باکتری های ریزوسفری محرک رش گیاه (PGPR)32
1-7-1- جنس های شناخته شده ای از PGPR34
2-7-1- سودوموناس به عنوان PGPR34
1-2-7-1- مکانیسم های مختلف سودوموناس35
فصل دوم (بررسی منابع) 
1-2- تاثیر کود های زیستی فسفره بر گیاهان زراعی37
2-2- تاثیر مایکوریزا بر عملکرد گیاهان زراعی38
3-2- تاثیر باکتری های حل کننده فسفات بر گیاهان زراعی41
4-2- تاثیر سودوموناس بر عملکرد گیاهان زراعی43
5-2- اثرات متقابل مایکوریزا و سودوموناس با سایر میکروارگانیسم های حل کننده فسفات و تاثیر آن بر عملکرد گیاهان زراعی45
فصل سوم (مواد و روش ها) 
1-3- مشخصات محل آزمایش48
2-3- طرح آماری51
3-3- مشخصات تیمار آزمایشی51
4-3- عملیات تهیه زمین54
5-3- عملیات کاشت54
6-3- عملیات داشت55
7-3- نمونه برداری ها57
1-7-3- شاخص های رشد57
1-1-7-3- شاخص سطح برگ (LAI)58
2-1-7-3- سرعت رشد گیاه (CGR)58
3-1-7-3- دوام شاخص سطح برگ (LAID)59
4-1-7-3- سرعت آسیمیلاسیون خالص (NAR)59
8-3- برداشت59
1-8-3- اندازه گیری در زمان برداشت60
9-3- تجزیه و تحلیل آماری طرح61
1-9-3- تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات61
2-9-3- ضرایب همبستگی ساده61
  

 

 

فصل چهارم (نتایج و بحث) 
1-4- ارتفاع بوته63
2-4- قطر ساقه66
3-4- طول خوشه71
4-4- اجزای عملکرد73
1-4-4- تعداد سنبلچه در خوشه73
2-4-4- تعداد دانه در خوشه77
3-4-4- تراکم خوشه81
5-4- عملکرد دانه (عملکرد اقتصادی)83
6-4- عملکرد بیولوژیک86
1-4-6- وزن کاه و کلش86
7-4- وزن هزار دانه90
8-4- شاخص برداشت92
9-4- همبستگی صفات مورد مطالعه با عملکرد دانه94
10-4- بررسی منحنی های رشد در گندم96
1-10-4- ماده خشک کل (TDM)96
2-10-4- شاخص سطح برگ (LAI)101
3-10-4- سرعت رشد نسبی (RGR)105
4-10-4- سرعت رشد محصول (CGR)109
5-10-4- سرعت آسیمیلاسیون (NAR)113
11-4- نتیجه گیری118
12-4- توصیه و پیشنهاد ها118
فهرست منابع120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول و اشکال

جدول 1-1 تركیبات مختلف فسفات كلسیم و قابلیت انحلال آن ها در خاك14
جدول 1-3 – آمار مربوط به داده های هواشناسی خرم آباد طی سالهای 84-136649
جدول2 – 3- وضعیت تناوب زراعی اعمال شده در مزرعه در سالهای قبل.49
جدول3-3- نتایج تجزیه شیمیایی و فیزیكی خاك مزرعه تحقیقاتی دانشكده كشاورزی – دانشگاه لرستان50
جدول4 – 3-مقدار و زمان كودهای مورد استفاده در طرح.56
جدول5 – 3- انواع علف های هرز مزرعه و نوع سموم، مقدار و زمان مورد استفاده برای مبارزه.56
جدول 1-4- نتایج تجزیه واریانس برخی صفات مورد مطالعه در گندم.70
جدول 2-4- همبستگی صفات مورد مطالعه با عملکرد دانه.95
شکل 3-1- نقشه کشت53
شكل1-4- مقایسه ارتفاع بوته در ارقام گندم.64
شكل 2-4- تاثیر سطوح كودی بر ارتفاع بوته در گندم.64
شكل 3-4- اثرات متقابل رقم و سطوح كودی بر ارتفاع بوته گندم.65
شكل 4-4-مقایسه قطر ساقه در ارقام گندم.67
شكل 5-4- تاثیر سطوح كودی بر قطر ساقه گندم.68
شكل 6-4- اثرات متقابل ارقام و سطوح كودی بر قطر ساقه.68
شكل 7-4- اختلاف ارقام از نظر طول خوشه.72
شكل 8-4- طول خوشه در سطوح مختلف كودی.72
شكل 9-4- اثرات متقابل بین ارقام و سطوح كودی از نظر طول خوشه73
شكل 10-4- مقایسه تعداد سنبلچه در خوشه ارقام گندم.74
شكل 11-4- تاثیر سطوح مختلف كودی بر تعداد سنبلچه در خوشه.75
شكل 12-4- اثرات متقابل ارقام و سطوح كودی بر تعداد سنبلچه در خوشه.76
شكل 13-4- تعداد دانه در خوشه ارقام مورد بررسی پیشتاز و چمران.78
شكل 14-4- اختلاف سطوح مختلف كودی از نظر تعداد دانه در خوشه.78
شكل 15-4- اثرات متقابل ارقام و سطوح كودی از نظر تعداد دانه در خوشه.80
شكل 16-4- تراكم خوشه در ارقام مورد بررسی.82
شكل 17-4- مقایسه سطوح كودی از نظز تراكم خوشه.82
شكل 18-4- مقایسه بین ارقام از نظر عملكرد دانه.84
شكل 19-4- عملكرد دانه در سطوح مختلف كودی.85
شكل 20-4- اثرات متقابل ارقام و سطوح كودی در گندم.85

 

 

شكل 21-4- وزن كاه و كلش در ارقام مورد بررسی.86
شكل 22-4- وزن كاه و كلش در سطوح مختلف كودی.87
شكل 23-4- مقایسه ارقام از نظر عملكرد بیولوژیك.88
شكل 24-4- مقایسه سطوح كودی از نظر عملكرد بیولوژیك.89
شكل 25-4- اثرات متقابل ارقام و سطوح كودی از نظر عملكرد بیولوژیك.89
شكل 26-4- مقایسه ارقام از نظر وزن هزار دانه.91
شكل 27-4- مقایه بین سطوح كودی از نظر وزن هزار دانه.91
شكل 28-4- اثرات متقابل بین ارقام و سطوح كودی از نظر وزن هزار دانه.92
شكل 29-4- شاخص برداشت در ارقام مورد بررسی.93
شكل 30-4- شاخص برداشت در سطوح مختلف كود.94
شكل 31-4- ماده خشك تجمعی در رقم چمران.98
شكل 32-4- ماده خشك تجمعی در رقم پیشتاز.98
شكل 33-4- روند تجمع ماده خشك در تیمار شاهد.98
شكل 34-4- روند تجمع ماده خشك در تیمار كاربردكود شیمیایی.99
شكل 35-4- روند تجمع ماده خشك در تیمار كاربرد مایكوریزا + 25% كود شیمیایی.99
شكل 36-4- روند تجمع ماده خشك در تیمار كاربرد سودوموناس + 25% كود شیمیایی.99
شكل 37-4- روند تجمع ماده خشك در تیمار كاربرد مایكوریزا.100
شكل 38-4- روند تجمع ماده خشك در تیمار كاربرد سودوموناس.100
شكل 39-4- شاخص سطح برگ در ارقام چمران و پیشتاز گندم.102
شكل 40-4- شاخص سطح برگ در تیمار شاهد در گندم.102
شكل 41-4- شاخص سطح برگ در تیمار كاربرد كود شیمیایی در گندم.102
شكل 42-4- شاخص سطح برگ در تیمار كاربرد مایكوریزا + 25 درصدكود شیمیایی در گندم.103
شكل 43-4- شاخص سطح برگ در تیمار كاربرد سودوموناس + 25 درصدكود شیمیایی در گندم103
شكل 44-4- شاخص سطح برگ در تیمار كاربرد مایكوریزا در گندم.103
شكل 45-4- شاخص سطح برگ در تیمار كاربرد سودوموناس در گندم.104
شكل 46-4- سرعت رشد نسبی در رقم چمران گندم.107
شكل 47-4- سرعت رشد نسبی در رقم پیشتاز گندم.107
شكل 48-4- سرعت رشد نسبی د ر تیمار شاهد.107
شكل 49-4- سرعت رشد نسبی در تیمار كاربرد كود شیمیایی.108
شكل 50-4- سرعت رشد نسبی در تیمار كاربرد مایكوریزا + 25 درصدكود شیمیایی.108
شكل 51-4- سرعت رشد نسبی در تیمار كاربردسودوموناس + 25 درصدكود شیمیایی.

.

108
شكل 52-4- سرعت رشد نسبی در تیمار كاربرد مایكوریزا.109
شكل 53-4- سرعت رشد نسبی در تیمار كاربردسودوموناس.109
شكل 54-4- سرعت رشد محصول در رقم چمران در گندم.110
شكل 55-4- سرعت رشد محصول در رقم پیشتاز در گندم.111
شكل 56-4- سرعت رشد محصول در تیمار شاهد.111
شكل 57-4- سرعت رشد محصول در تیمار كاربرد كود شیمیایی.111
شكل 58-4- سرعت رشد محصول در تیمار كاربرد مایكوریزا + 25 درصدكود شیمیایی.112
شكل 59-4- سرعت رشد محصول در تیمار كاربرد سودوموناس + 25 درصدكود شیمیایی.112
شكل 60-4- سرعت رشد محصول در تیمار كاربرد مایكوریزا.112
شكل 61-4- سرعت رشد محصول در تیمار كاربرد سودوموناس.113
شكل62-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در رقم چمران در گندم.114
شكل 63-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در رقم پیشتاز در گندم.115
شكل 64-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در تیمار شاهد.115
شكل 65-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در تیمار کود شیمیایی.115
شكل 66-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در تیمار مایکوریزا + 25% کود شیمیایی.116
شكل 67-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در تیمار سودوموناس + 25% کود شیمیایی.116
. شكل 68-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در تیمار مایکوریزا116
شكل 69-4- سرعت آسمیلاسیون خالص در تیمار سودوموناس117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

افزایش تقاضا برای مواد غذایی که در نتیجه رشد بی رویه جمعیت در دهه های اخیر بوجود آمده محققین و مولدین بخش کشاورزی را با چالش بزرگی روبرو نموده است. تولید محصولات کشاورزی بر اساس برنامه ایران 14700 باید به حدود 2 برابر افزایش یابد تا جوابگوی نیاز جامعه باشد. محدودیت اراضی مستعد قابل کشت سبب شده تا اکثر راهکارها به افزایش عملکرد در واحد سطح معطوف گردد و در عمل توسعه اراضی کشاورزی به عنوان یک راهکار پایدار مورد توجه نباشد. طی سالهای اخیر استفاده از ارقام پرمحصول توانسته است تا حدود زیادی پاسخگوی نیاز بشر به محصولات کشاورزی و غذا باشد. کاربرد این ارقام ضمن افزایش تولید در واحد سطح نیاز به نهاده های کشاورزی از جمله کودهای شیمیایی را افزایش داده است. تولید و کاربرد کودهای شیمیایی علاوه بر صرف انرژی زیاد، هزینه بر می باشد و مصرف بی رویه آن ها علاوه بر اتلاف هزینه اضافی، صدمات جبران ناپذیری نیز بر محیط زیست وارد می نماید. تخریب، کاهش قدرت باروری و بهم خوردن تعادل بیولوژیک خاک نمونه های بارز آلودگی محیط زیست محسوب می شوند(13).

جامعه جهانی به منظور حفظ تعادل طبیعی محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی اقدامات مهمی را انجام داده است که یکی از آن ها کنفرانس بین المللی محیط زیست و توسعه پایدار در سال 1992 در کشور برزیل می باشد. بر اساس دستور کار 21 این کنفرانس و بر اساس اهداف کلان و خط مشی های اساسی قانون برنامه سوم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران و بخصوص در اجرای مفاد اصل پنجاهم قانون اساسی، برنامه ها و پروژه های متعدد مربوط به کاهش و بهینه سازی مصرف سموم و کودهای شیمیایی و حفظ حاصلخیزی خاک، با بهره گرفتن از موجودات زنده، توجه به ریز مغذی ها و گسترش مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری های گیاهی از سال 1376 قوت گرفته است(1).

فسفر از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه بوده و یکی از مهمترین عناصر در تولید محصول می باشد. فسفر در تشکیل بذر نقش اساسی دارد و به مقدار زیاد در میوه و بذر یافت می شود. با وجود این، متأسفانه مصرف غیر اصولی و بی رویه کودهای شیمیایی فسفره تأثیر زیان باری بر جامعه کشاورزی تحمیل     نموده است(19).

تحقیقات نشان می دهد که افزایش مصرف کودهای شیمیایی فسفره طی سال های اخیر نه تنها عملکرد محصولات زراعی را چندان افزایش نداده است (اصولاً فسفر این کودها به فرم قابل استفاده برای گیاه می باشد، اما درخاک به دلیل انجام واکنش های شیمیایی مثل تبدیل به فرم های آلی و حتی آبشویی كود، به فرم های با قابلیت دسترسی کم تبدیل می شود که برای گیاه قابل استفاده نیست)؛ بلکه در نتیجه            بر هم زدن تعادل عناصر غذایی کاهش محصول را نیز به دنبال داشته است(14). در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته نسبت نیتروژن، فسفر و پتاسیم به ترتیب 100،45، 35 است این نسبت در ایران تقریباً 100، 111و 3 بوده وهمیشه در مصرف کود بیشتر به کودهای شیمیایی فسفره توجه شده است(12).

با توجه به واردات سالانه حدود 500 هزار تن کود شیمیایی فسفره پیدا کردن روشی که بتوان مصرف بی رویه این کودها را كاهش داد، ضروری به نظر می رسد. انجام مطالعات وسیع در کشورهای پیشرفته در رابطه با بهره گرفتن از کودهای زیستی و با هدف کاهش مصرف کودهای شیمیایی لزوم انجام تحقیقات بیشتر را در داخل کشور خاطر نشان می سازد(13). کودهای زیستی فسفره حاوی باکتری ها و قارچ های مفید حل کننده فسفات هستند که معمولاً با اسیدی کردن خاک و یا ترشح آنزیم های فسفاتاز باعث رها سازی یون فسفات از ترکیبات آن می شوند که قابل جذب توسط گیاهان است(123).

در

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :130

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد.هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است.برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.