رشته مدیریت

دانلود پایان نامه بررسی ارتباط بین سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت کارکنان ( مطالعه موردی : آموزش و پرورش شهرستان سنندج)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت اجرایی

گرایش :استراتژیک

عنوان : بررسی ارتباط بین سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت کارکنان ( مطالعه موردی : آموزش و پرورش شهرستان سنندج)

دانشگاه آزاد اسلامی                                                       

واحد علوم تحقیقات کردستان

(MA )  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشددر رشته مدیریت اجرایی

گرایش : استرتژیک

عنوان :

بررسی ارتباط بین سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت کارکنان ( مطالعه موردی : آموزش و پرورش شهرستان سنندج)

استاد راهنما :

دکتر عادل صلواتی

استاد مشاور :

دکتر یحیی یاراحمدی

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست عناوین

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول کلیات پژوهش

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  3

1-2 بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………..  3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..  5

1-4  اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..    6

1-5 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..  7

1-6 تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش ……………………………../……………………………………………………………..  8

1-7 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 8

1-8 روش انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….  9

1-9 قلمرو پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………  10

1-9-1 قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………..10

1-9-2 قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………..10

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

1-9-3 قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………………………………….10

1-10 جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………10

1-11 روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………..10

1-12  روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….10

1-13 فنون آماری …………………………………………………………………………………………………………………………….10

فصل دوم مبانی نظری پژوهش

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2  مبانی نظری سبک های رهبری ………………………………………………………………………………………………..  14

2-2-1 رهبری ………………………………………………………………………………………………………………………………  14

2-2-2 نقش و وظیفه رهبری …………………………………………………………………………………………………………… 16

2-2-2-1 وظایف رهبری …………………………………………………………………………………………………………………16

2-2-3 ویژگی رهبری ……………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-2-4 خلاقیت در رهبری ……………………………………………………………………………………………………………   18

2-2-5 رهبر سازمان خلاق ……………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2-6 مطالعات رهبری …………………………………………………………………………………………………………………  21

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-2-7 رهبری تحول گرا ……………………………………………………………………………………………………………….  24

2-2-7-1 ویژگی رهبران تحول گرا ………………………………………………………………………….   28

2-2-7-2 چالشهای رهبر تحول گرا …………………………………………………………………………… 28

2-2-7-3 ابعاد رهبری تحول گرا ………………………………………………………………………………. 29

2-2-8 رهبری مبادله ای ………………………………………………………………………………………………………………… .31

2-2-8-1 ابعاد رهبری مبادله ای ……………………………………………………………………………….  32

2-2-9 ارتباط بین رهبری تحول گرا و رهبری مبادله ای …………………………………………………………………….. 34

2-2-10 سبک رهبری ……………………………………………………………………………………………………………………. 36

2-2-10-1 تئوری خصوصیات فردی رهبری ………………………………………………………………………………………38

2-2-10-2 تئوری سبک های رفتاری ………………………………………………………………………………………………  39

2-2-10-2-1 سبک های مبتنی بر به کارگیری اختیار و اقتدار ……………………………………………  40

2-2-10-2-2 شبکه مدیریت بلیک و موتن ……………………………………………………………………….40

2-2-10-2-3 سیستم های مدیریت لیکرت ………………………………………………………………………42

2- 2- 10-2-4 مطالعات ایالتی اوهایو ……………………………………………………………………………..43

2-2-10-2-5 مطالعات دانشگاهی میشیگان ………………………………………………………………………44

2-2-10-3 نظریات اقتضایی …………………………………………………………………………………………………………..  44

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-2-10-3-1 الگوی اقتضایی فیدلر ………………………………………………………………………………….45

2-2-10-3-2 نظریه مسیر هدف ……………………………………………………………………………………….47

2-2-10-3-3 نظریه دوره زندگی ………………………………………………………………………………………48

2-2-10-3-4 نظریه مشارکتی …………………………………………………………………………………………..49

2-2-10-3-5 نظریه رهبری وضعیتی ………………………………………………………………………………….50

2-2-10-4 نظریات نوین رهبری  …………………………………………………………………………………………………… 51

2-2-10-4-1 نظریه اسناد رهبری………………………………………………………………………………………..51

2-2-10-4-2 جایگزین های رهبری ……………………………………………………………………………………51

2-2-10-4-3 رهبری ممتاز ………………………………………………………………………………………………..52

2-2-10-4-4 رهبری خدمتگذار …………………………………………………………………………………………53

2-2-10-4-5 رهبری کاریزماتیک ……………………………………………………………………………………….54

2-2-10-4-6 نظریه تبادل رهبر- اعضا ………………………………………………………………………………..55

2-2-10-4-7 رهبری تمام عیار …………………………………………………………………………………………..56

2-2-10-4-8 رهبری عدم مداخله گر …………………………………………………………………………………57

2-3 بخش دوم – خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………… 58

2-3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………   58

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-3-2 معانی خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………………  59

2-3-2-1 معنای لغوی ………………………………………………………………………………………………………59

2-3-2-2 معنای اصطلاحی ………………………………………………………………………………………………..59

2-3-3 تفاوت خلاقیت و نوآوری ………………………………………………………………………………………………….   62

2-3-4 اصول اولیه خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………  63

2-3-5 خلاقیت وراثتی یا آموختنی ………………………………………………………………………………………………….. 64

2-3-6 عناصر خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………… 64

2-3-6-1 مهارت مربوط به موضوع ………………………………………………………………………………………64

2-3-6-2 مهارت مربوط به خلاقیت ……………………………………………………………………………………..65

2-3-6-3 انگیزه ………………………………………………………………………………………………………………..66

2-3-7 نقش و اهمیت خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………….. 67

2-3-7-1 نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه کلی و عمومی ……………………………………………………..67

2-3-7-2 نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه فردی  ………………………………………………………………..68

2-3-7-3 نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه سازمانی ……………………………………………………………. 68

2-3-8 فرایند خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………..  69

2-3-9 نظریه های خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………….. 71

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-3-9-1 نظریه روح خدایی ……………………………………………………………………………………………..71

2-3-9-2 نظریه  خلاقیت آریتی ……………………………………………………………………………………..   71

2-3-9-3 نظریه  تعادل یا دیوانگی …………………………………………………………………………………..  71

2-3-9-4نظریه خلاقیت فطری ……………………………………………………………………………………..  72

2-3-9-5 نظریه خلاقیت تایلور ……………………………………………………………………………………….. 72

2-3-9-6 دیدگاه عصب شناختی ……………………………………………………………………………………… 72

2-3-9-7 دیدگاه شناختی ………………………………………………………………………………………………… 73

2-3-9-8 دیدگاه روانشناسی اجتماعی ………………………………………………………………………………. 73

2-3-9-9 دیدگاه روان سنجی ……………………………………………………………………………………………74

2-3-9-10 دیدگاه رفتارگرایی …………………………………………………………………………………………. 74

2-3-9-11 دیدگاه روانکاوی ………………………………………………………………………………………….. 74

2-3-9-12 دیدگاه بوم شناختی ……………………………………………………………………………………….. 75

2-3-9-13 نظریه گیل فورد ……………………………………………………………………………………………. 75

2-3-10 کارایی خلاقیت در مدیریت ……………………………………………………………………………………………….. 76

2-3-11 رشد دادن خلاقیت و نوآوری …………………………………………………………………………………………….. 76

2-3-12 روش های تفکر ……………………………………………………………………………………………………………….. 77

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-3-13 انگیزش به خلاقیت و نوآوری ……………………………………………………………………………………………. 77

2-3-13-1 چگونگی رغبت دادن به خلاقیت ………………………………………………………………..78

2-3-13-1-1 عوامل ساختاری ………………………………………………………………….78

2-3-13-1-2 عوامل فرهنگی ……………………………………………………………………78

2-3-13-1-3 منابع انسانی ……………………………………………………………………….78

2-3-14 فنون ایجاد رغبت به خلاقیت ……………………………………………………………………………………………… 79

2-3-14-1 توفان مغزی ……………………………………………………………………………………………..80

2-3-14-2 فن اشتراک مساعی ……………………………………………………………………………………80

2-3-14-3 فن تحلیل سیستمی ……………………………………………………………………………………80

2-3-14-4 فن نشست غیر رسمی ……………………………………………………………………………….81

2-3-14- 5 ارتباط اجباری …………………………………………………………………………………………81

2-3-15 موانع خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………….. 82

2-3-15-1 موانع محیطی ………………………………………………………………………………………….82

2-3-15-2 موانع فردی ……………………………………………………………………………………………82

2-3-16 عوامل شکست خلاقیت …………………………………………………………………………………………………….  82

2-3-17 ویژگی افراد خلاق ……………………………………………………………………………………………………………  83

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

2-3-18 مقایسه مدیران خلاق با غیر خلاق ………………………………………………………………………………………. 85

2- 3 – 19  جایگاه خلاقیت در آموزش و پرورش ……………………………………………………………………………  86

2-3-20 نقش مدیر در پرورش خلاقیت …………………………………………………………………………………………… 87

2-3-21 خصوصیات مدیر خلاق …………………………………………………………………………………………………….. 88

2-3-22 خلاقیت در سازمان …………………………………………………………………………………………………………… 88

2-3-23 ویژگی سازمان خلاق ………………………………………………………………………………………………………… 88

2-4 پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………….90

2-4-1 پیشینه داخلی …………………………………………………………………………………………………….90

2-4-2 پیشینه خارجی …………………………………………………………………………………………………. 92

2-5 جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………….. .98

2-6 مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 99

فصل سوم روش شناسی پژوهش

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………101

3-2 روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 101

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

3-3 جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………… 102

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………….. 102

3-5 روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………. 102

3-6 ابزار گردآوری داده ها   …………………………………………………………………………………………………………. 103

3-7 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………………….. 104

3-7-1 تعیین روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………. 104

3-7-2 تعیین پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………. 105

3-8 روش آماری …………………………………………………………………………………………………………………………..106

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ه

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………108

4-2 آمار توصیفی … …………………………………………………………………………………………………………………….. 108

4-2-1 ویژگی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………108

4-2-1-1 جنسیت ……………………………………………………………………………………………………….109

4-2-1-2 تحصیلات …………………………………………………………………………………………………….110

4-2-1-3 سابقه خدمت …………………………………………………………………………………………………111

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

4-2-1-4 سن ………………………………………………………………………………………………………………112

4-2-2 توصیف وضعیت پاسخ دهندگان به لحاظ سبک رهبری …………………………………………………………..113

4-2-3 آمار توصیفی مولفه ها ………………………………………………………………………………………………………….114

4-2-3-1 نفوذ آرمانی ……………………………………………………………………………………………………114

4-2-3-2 تحریک ذهنی …………………………………………………………………………………………………116

4-2-3-3 انگیزه الهام بخش ……………………………………………………………………………………………117

4-2-3-4 ملاحظات فردی ………………………………………………………………………………………………118

4-2-3-5 پاداش مشروط …………………………………………………………………………………………………119

4-2-3-6 مدیریت فعال ………………………………………………………………………………………………….120

4-2-3-7 مدیریت منفعل …………………………………………………………………………………………………..121

4-2-3-8 خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………123

4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………..127

4-3-1 بررسی نرمال بودن متغیرها …………………………………………………………………………………………………..127

4-3-2 تحلیل عامل اکتشافی ………………………………………………………………………………………………………….128

4-3-3 تحلیل عامل تائیدی …………………………………………………………………………………………………………….129

4-3-3-1 تخمین استاندارد مدل …………………………………………………………………………………….130

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

4-3-3-2 مدل T-values…………………………………………………………………………………………….131

4-3-4 ارزیابی مدل مفهومی ……………………………………………………………………………………………………………133

4-3-4-1 بررسی شاخصهای مدل تحت بررسی ………………………………………………………………134

4-3-4-2 برآورد بارهای عاملی………………………………………………………………………………………135

4-3-4-3 مدل T-values…………………………………………………………………………………………….136

4-3-5 آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………………….137

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………147

5-2مروری بر فصول پنجگانه ………………………………………………………………………………………………………….147

5-3 یافته های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..148

5-3-1 یافته های توصیفی پژوهش …………………………………………………………………………………148

5-3-2 یافته های استنباطی پژوهش ………………………………………………………………………………..148

5-4 موانع و محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………….153

5-5 پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….154

5-5-1 پیشنهادات منتج از فرضیات پژوهش ……………………………………………………………….154

5-5-2 پیشنهادات به پژوهشگران آینده ………………………………………………………………………154

 

فهرست جدول ها

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول 1-1: ابعاد سبک های رهبری و ارتباط آنها با سوالات ………………………………………………………………….9

جدول2-1 : تعاریف رهبری ………………………………………………………………………………………………………………15

جدول 2-2 : مطالعات مربوط به رهبری ……………………………………………………………………………………………..22

جدول 2-3 : مقایسه فعالیت های رهبری سنتی و تحول گرا ………………………………………………………………….27

جدول 2-4 : مولفه های رهبری تحول گرا ………………………………………………………………………………………….31

جدول 2-5 : سبک ها و تئوری های رهبری ………………………………………………………………………………………..38

جدول 2-6 : جایگزین های رهبری ……………………………………………………………………………………………………52

جدول 2-7 : ویژگی رهبران خدمتگزار ……………………………………………………………………………………………….53

جدول 2-8 : تعاریف خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………….61

جدول 2-9 : عناصر و اجزای خلاقیت ……………………………………………………………………………………………….67

جدول 2-10 : پیشینه داخلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………….95

جدول 2-11 : پیشینه خارجی پژوهش ……………………………………………………………………………………………….96

جدول3-1: اطلاعات مربوط به حجم جامعه و نمونه ………………………………………………………………………….102

جدول 3-2 : ارتباط بین شاخصها و گویه ها ……………………………………………………………………………………..104

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول3-3 :میزان پایایی پرسشنامه های پژوهش………………………………………………………………………………….106

جدول 4-1 توزیع فراوانی جنسیت نمونه ………………………………………………………………………………………….108

جدول 4-2 توزیع فراوانی تحصیلات نمونه ………………………………………………………………………………………109

جدول 4-3 توزیع فراوانی سنوات نمونه …………………………………………………………………………………………..110

جدول 4-4 توزیع فراوانی سن نمونه ………………………………………………………………………………………………..111

جدول 4-5 توزیع فراوانی سبک های رهبری  …………………………………………………………………………………..112

جدول 4-6 بررسی وضعیت مولفه نفوذ آرمانی ………………………………………………………………………………….114

جدول 4-7 بررسی وضعیت مولفه تحریک ذهنی ……………………………………………………………………………….116

جدول 4-8 بررسی وضعیت مولفه انگیزه الهام بخش ………………………………………………………………………….117

جدول 4-9 بررسی وضعیت مولفه ملاحظات فردی ……………………………………………………………………………118

جدول 4-10 بررسی وضعیت مولفه پاداش مشروط ……………………………………………………………………………119

جدول 4-11 بررسی وضعیت مولفه مدیریت فعال ……………………………………………………………………………..120

جدول 4-12 بررسی وضعیت مولفه مدیریت منفعل ……………………………………………………………………………121

جدول 4-13 بررسی وضعیت متغیر خلاقیت…… ………………………………………………………………………………..123

جدول 4-14 آمار توصیفی مولفه های تحت بررسی …………………………………………………………………………..125

جدول 4-15 بررسی نرمال بودن متغیرها …………………………………………………………………………………………..127

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

جدول 4-16 بررسی کفایت نمونه ……………………………………………………………………………………………………128

جدول 4-17 شاخصهای تحلیل عامل تائیدی …………………………………………………………………………………….129

جدول 4-18 مدل T-values …………………………………………………………………………………………………………….132

جدول 4-19 بررسی شاخصهای مدل تحت بررسی ……………………………………………………………………………134

جدول 4-20 نتایج فرضیه  اصلی اول ……………………………………………………………………………………………….137

جدول 4-21 نتایج فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………………………..138

جدول 4-22 نتایج فرضیه فرعی دوم  ……………………………………………………………………………………………….139

جدول 4-23 نتایج فرضیه فرعی سوم  ………………………………………………………………………………………………139

جدول 4-24 نتایج فرضیه فرعی چهارم ……………………………………………………………………………………………140

جدول 4-25 نتایج فرضیه اصلی دوم ………………………………………………………………………………………………..141

جدول 4-26 نتایج فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………………….142

جدول 4-27 نتایج فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………………….142

جدول 4-28 نتایج فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………………………….143

جدول 4-29 نتایج فرضیه اصلی سوم  ………………………………………………………………………………………………144

جدول 4-30 نتایج آزمون تی مستقل ……………………………………………………………………………………………….144

 

 

فهرست نمودارها

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

نمودار 2-1 : مولفه های رهبری تحول گرا و مبادله ای …………………………………………………………………………37

نمودار 2-2 : شبکه مدیریت بلیک و موتون …………………………………………………………………………………………41

نمودار 2-3 : پیوستار رهبری لیکرت …………………………………………………………………………………………………..43

نمودار 2-4 : الگوی اقتضایی فیدلر …………………………………………………………………………………………………….46

نمودار 2-5 نظریه مسیر هدف ……………………………………………………………………………………………………………48

نودار 2-6 : مدل مفهومی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………99

نمودار 4-1 توزیع فراوانی جنسیت نمونه…………………………………………………………………………………………..108

نمودار 4-2 توزیع فراوانی تحصیلات نمونه……………………………………………………………………………………….109

نمودار 4-3 توزیع فراوانی سنوات نمونه…………………………………………………………………………………………….110

نمودار 4-4 توزیع فراوانی سن نمونه…………………………………………………………………………………………………111

نمودار 4-5 توزیع فراوانی سبک رهبری ……………………………………………………………………………………………112

نمودار 4-6 تخمین استاندارد مدل ……………………………………………………………………………………………………120

نمودار 4-7 مدل T-values …………………………………………………………………………………………………………….131

نمودار4-8 مدل مفهومی ارتباط بین عوامل پژوهش ……………………………………………………………………………133

نمودار 4-9 مقادیر بارهای عاملی مولفه ها …………………………………………………………………………………………135

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

نمودار 4-10 مقادیر تی مدل …………………………………………………………………………………………………………..136

فهرست منابع

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………157

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………..157

منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………………….162

فهرست پیوست ها

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

پیوست الف – پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………165

پیوست ب – خروجی آزمون های آماری…………………………………………………………………………………169

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه میان سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت کارکنان آموزش و پرورش شهرستان سنندج است.ﺑﺮاﺳﺎسﺟﺎﻣﻌﻪآﻣﺎریﺟﻤﻌﺎ460ﻧﻔﺮﻣﻮردﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪﮐﻪﺑﺎ استفاده از فرمول کوکران 210ﻧﻔﺮﺑﻪﻋﻨﻮانﺣﺠﻢﻧﻤﻮﻧﻪاﻧﺘﺨﺎبﮔﺮدﯾﺪ.فرضیات اصلی پژوهش رابطه میان سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای و میزان خلاقیت کارکنان را بررسی می کند. روش پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی – همبستگی و از نظر زمانی تک مقطعی می باشد.ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه MLQ باس و آوولیو با 32 گویه و پرسشنامه خلاقیت دارابژه با 10 گویه بود. نتایج پژوهش با توجه به تحلیل داده ها توسط نرم افزار هایspss  و lisrel نشان داد که میان سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ، و خلاقیت در افراد با سبک رهبری تحول گرا بیشتر از افرادی است که دارای سبک رهبری مبادله ای میباشند.

واژه های کلیدی : سبک رهبری ، رهبری تحول گرا ، رهبری مبادله ای ، خلاقیت ، آموزش و پرورش

فصل اول

کلیات پژوهش

 

1-1 مقدمه :

از جمله سازمان هایی که اهمیت ونقش زیادی در زندگی انسان دارد ، سازمان های آموزشی و بویژه آموزش و پرورش است .نیاز به افراد خلاق و نوآور در آموزش و پرورش و دیگر مراکز علمی آموزشی ، اهمیت دوچندان دارد چراکه این مراکز نقش بسیار مهمی را از لحاظ تعلیم و تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص برای کلیه سازمانها و ادارات به عهده دارند.موفقیت سازمان های امروزی به نسبت زیاد متکی به خلاقیت ، نوآوری ، کشف و اختراع است. با توجه به نیازهای موجود ، سازمانها برای ادامه حیات ، به تغییر در رفتار افراد و همچنین تغییرات کارآمد در سازمانها تشویق می شوند که به نظر می رسد انجام این تغییرات به شکل پیدایش افکار نو و مفید به سرعت در حال افزایش است. پس می توان گفت که خلاقیت کارکنان به عنوان مزیت رقابتی محسوب میشود.محیط سازمانی می تواند کار خلاق در سازمانها را تحت تاثیر قرار دهد. رهبران می توانند با توانمندسازی کارکنان و ایجاد حال و هوای خلاقانه در سازمان خلاقیت را در بین کارکنان افزایش دهند.بنابراین مدیر باید همیشه آماده استقبال از فکرهای جدید کارکنان سازمان باشد. به بیان دیگر نقش مدیران به عنوان کسانی که بستر مناسب را برای بروز خلاقیت در سازمان فراهم می آورند انکار ناپذیر است. بنابراین رابطه بین سبک رهبری و خلاقیت کارکنان امری اجتناب ناپذیر است(غفوری و همکاران 1388 ،216).

در این فصل سعی خواهد شد علاوه بر بیان مساله و ضرورت انجام پژوهش ، کلیاتی از پژوهش انجام گرفته ارائه گردد.

 

1-2 بیان مساله :

درشرایطامروزیکهسازمانهابامحیطرقابتیجهانیمواجهند،هموارهنیازبهتغییراتریشهایوخلاقیتهایکاریاحساسمیشود. نیرویرقابتیجهانی،سازمان هایامروزیرامجبورکردهکهبعدازده هاسالادامهروشهاورویه هایکاریثابتخود،روش هایکاریجدیدیرادرپیشگیرند،بهگونهایکهدیگر،سازمانهادارایثباتکارینبودهوازنوعیثباتنسبیبرخوردارندوبرایاینکهازقافلهعقبنیافتند،اکثراینسازمانهاازمهارتهایمدیریتتغییربهرهمیگیرندوباشجاعتوجسارتخاصیسعیدرایجادتغییراتبنیادیدردرونسازماندارند . اینسازمانهابایدبهگونهایباشندکهسریعاًدرمقابلتهدیداتمحیطیوبهرهگیریازفرصتهایموجودازخودواکنشنشاندادهوبهعبارتیازساختاروتشکیلاتچابکیبرخوردارباشند . اینامرمستلزمایجادتغییراتسریعوبنیادیدرسازمانهامیباشد. ازطرفیدیگربایدمحیطداخلیسازمانبهگونهایباشدکهکارکنانازعلتورونداجرایتغییراتآگاهیکاملیداشتهباشندتاازانگیزهکافیبرخوردارگردند . درچنیناوضاعینقشرهبرانتحولگراپُررنگترخواهدشد . سازمان ها به دلیل مواجهه با تغییر و تحولات سریع محیط رقابتی ، برای بقا و توسعه خود نیازمند پرورش نیروهای خلاق و توانمند هستند.یکی از مولفه های تاثیر گذار در پرورش این ویژگی در نیروی انسانی توجه به شیوه های مدیریت و رهبری مدیران سازمانی است)امیرکبیری و همکاران 1385 ، 119)

یكی از دغدغه های سازمان ها و پژوهشگران در چهار دهه پیش، رهبری بوده است و تلاش شده این پدیده را با یک سری از معیارهای دانشگاهی عملی كنند. یكی از جدیدترین رویكردهایی كه برای مطالعه رهبری پدید آمده است، مدل رهبری تحول گرا – مبادله ای [1] طراحی شده توسط باس(1985) و عملیاتی شده از سوی باس و آوولیو[2](1995) می‌باشد( داویز و هیگز 2005 ،406 ).

جیمز مك گریگور برنز[3](1978) اولین كسی بود كه در كتاب خود با نام “رهبری” اصطلاحات رهبری مبادله ای و تحول گرا را به كار برد. این اصطلاحات به سرعت در حوزه‌های مدیریت سازمانی به كار گرفته شد.

برنز(1978) اولین بار، بین رهبران تحول گرا  و مبادله ای تمایز قایل شد. رهبران تحول گرا نیازها و انگیزه های پیروان را بالا برده و باعث تغییر برجسته در افراد، گروه ها و سازمان ها می‌شوند. رهبران مبادله ای نیازهای فعلی زیردستان را نشانه رفته و توجه زیادی به تهاتر دارند (پاداش به ازای عملكرد، حمایت دو جانبه و دادو ستد های دو طرفه)(گاردنر و استوق 2002 ، 70).

بر اساس نظریه رهبری تحول گرا ، یک رهبر، نیازمند استفاده از بازیگران داخلی جهت انجام وظایف لازم برای سازمان است تا به اهداف مطلوبش دست یابد. در این راستا، هدف رهبری تحول گرا آن است كه اطمینان یابد مسیر رسیدن به هدف، به وضوح از سوی بازیگران داخلی درك شده است، موانع بالقوه درون سیستم را برطرف می‌كند و بازیگران را در رسیدن به اهداف ازپیش تعیین شده ترغیب می کند. همانطور كه بیان گردید، برنز ایده اولیه رهبری مبادله­ای و رهبری تحول گرا را ارائه نمود. اما وی ابتدا این ایده را در عرصه سیاست مطرح کرد و سپس باس آن را وارد سطح سازمان نمود. پیرو تحقیقات برنز، در سال 1985، بَاس مدلی از رهبری را ارائه داد که برای موقعیت‌های ثبات و تحول سازمانی، به ترتیب رهبری مبادله ای و تحول‌گرا  را تجویز می‌کرد. بَاس و آولیو در سال 1995 این مدل را گسترش دادند و ابعاد رهبری تحول گرا  و رهبریمبادله ای را مشخص نموده و حتی این مدل را در قالب پرسشنامه‌ای با نام «پرسشنامه چند عاملی رهبری[4]» به صورت عملیاتی درآورند( هیگز 2003 ، 276 ).

باس، رهبر تحول گرا را کسی می‌داند که به منظور تقویت عملکرد کارکنان و سازمان، رابطه مثبتی با زیردستان برقرار می‌کند، کارکنان را تشویق می‌کند که از نیازهای شخصی فراتر رفته و در راستای تمایلات گروه و سازمان کار کنند. رهبران تحول گرا زیردستان خود را بر می‌انگیزاند تا آنچه را در توان دارند انجام دهند.

رهبر مبادله ای از نظر بَاس کسی است که رابطه داد و ستد رهبر-پیرو را ترجیح می‌دهد و در واقع رهبر، نیازهای پیروان را در ازای عملکرد آنها در برآورده کردن انتطارات پایه ای، مرتفع می‌کند. این رهبر در خطر گریزی بهتر عمل کرده و به زیردستان اطمینان می‌دهد و به آنها اجازه رسیدن به هدفها را می‌دهد( بورک وکولینس 2001 ، 244 ) .

 

[1] – Transactional

[2] – Bass & Avolio

[3] – Mc Gregore Burns

[4] – Multifactor Leadership Questionnaire

تعداد صفحه : 214

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.